Regionale samenwerking en economie

Regionale samenwerking en economie

Terug naar navigatie - Regionale samenwerking en economie

WAT IS ONZE UITDAGING?

Regionale samenwerking is een belangrijk onderwerp van gesprek bij het bepalen van onze gemeentelijke rol in de samenleving. Zowel – verplichte - samenwerking en opschaling vanuit de rijksoverheid (sociaal domein, Veiligheidsregio, RUD) als welbewust zelfgekozen samenwerking en schaalvergroting tussen gemeenten (op beleid, uitvoering, en/of bedrijfsvoering). Ook Horst aan de Maas neemt hierin haar positie. We zetten onze eigen, natuurlijke kernkwaliteiten zo goed mogelijk in. Voor en met anderen voor een gezamenlijk resultaat. Een belangrijk aandachtspunt is enerzijds de balans tussen succesvol samenwerken in de regio en behartiging van lokale speerpunten en belangen, en anderzijds de democratische legitimiteit en verantwoordelijkheid.

Er wordt ook uitvoering gegeven aan het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), het plan van en voor de Provincie.

Horst aan de Maas is van nature sterk in agribusiness en toerisme & recreatie. De sociaal- economische ontwikkeling staat de komende jaren in het teken van behoud en ontwikkeling van werkgelegenheid. Lokaal en regionaal. Een bijzondere opgave daarin is onze pijlers MKB, agribusiness en toerisme & recreatie goed te faciliteren. De economische ontwikkeling heeft ook een belangrijke koppeling met onze sociale vraagstukken. Bij het stimuleren van de werkgelegenheid speelt o.a. ‘social return’ een rol. Niet alleen bij opdrachten vanuit de gemeente maar ook via onze partners.

 

 

20.1 Toerisme en recreatie

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Toerisme en recreatie

 • Visie (verblijfs)recreatie Horst aan de Maas 2010.
 • Samenwerkingsovereenkomst Leisure Port.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

We behouden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie.

Terug naar navigatie - We behouden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie.

We behouden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie.

Maatregelen

20.2 Economische zaken, verpachtingen enz.

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Economische zaken

 • Masterplan en Strategisch Businessplan DCGV/Klavertje Vier
 • Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo
 • Strategische Visie Regio Venlo
 • Bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen
 • Reserve strategische aan- en verkopen
 • Nota Grondbeleid Horst aan de Maas 2016
 • Marktverordening Horst aan de Maas
 • Beleidskader huisvesting c.q. regionaal projectplan arbeidsmigranten

Verpachtingen enz.

 • Burgerlijk Wetboek
 • Pachtbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze gemeente beschikt over pachtgronden. Deze gronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Niet-strategische pachtgronden kunnen worden verkocht.

Terug naar navigatie - Onze gemeente beschikt over pachtgronden. Deze gronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Niet-strategische pachtgronden kunnen worden verkocht.

Onze gemeente beschikt over pachtgronden. Deze gronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Niet-strategische pachtgronden kunnen worden verkocht.

Zo gaan we dat doen

Samen met de universitaire en hbo- onderwijsmogelijkheden kunnen de regionale initiatieven ervoor zorgen dat jongeren die de regio al verlaten hebben, weer terugkeren.

Terug naar navigatie - Samen met de universitaire en hbo- onderwijsmogelijkheden kunnen de regionale initiatieven ervoor zorgen dat jongeren die de regio al verlaten hebben, weer terugkeren.

Samen met de universitaire en hbo- onderwijsmogelijkheden kunnen de regionale initiatieven ervoor zorgen dat jongeren die de regio al verlaten hebben, weer terugkeren.

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen.

Terug naar navigatie - We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen.

We blijven de lokale economie, in het bijzonder de agribusiness, maakindustrie, het midden- en kleinbedrijf en de toeristische sector, ruimte bieden om zich te ontwikkelen.

Zo gaan we dat doen

20.3 Bouwen

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Bouwen

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet Ruimtelijke Ordening
 • Welstandsnota
 • Bouwverordening
 • Bouwbesluit
 • Huisvestingswet
 • Regionale Woonvisie
 • Masterplan Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We bouwen naar behoefte en economische haalbaarheid.

Terug naar navigatie - We bouwen naar behoefte en economische haalbaarheid.

Bouwen naar behoefte in de kernen blijft het uitgangspunt. Wij nemen daarbij de lange termijnbehoefte in ogenschouw. De behoefte is niet het enige uitgangspunt. Economische haalbaarheid/duurzaamheid is nodig.

Zo gaan we dat doen

20.4 Bouwgrondexploitatie

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Bouwgrondexploitatie

 • Wet Ruimtelijke Ordening
 • Nota Grondbeleid 2016
 • Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2011
 • Nota Grondprijsbeleid 2016
 • Regionale Woonvisie
 • Masterplan Wonen "Goed wonen voor iedereen!"

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Exploitatie Begroot 2016 Begroot 2017 begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 7.559.000 5.395.000 5.407.000 5.404.000 5.342.000
Baten 6.345.000 5.194.000 4.607.000 4.607.000 4.892.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.214.000 -201.000 -800.000 -797.000 -450.000
Toevoegingen en onttrekkingen Begroot 2016 Begroot 2017 begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Stortingen 356.004 356.004 356.004 356.004 0
Onttrekkingen 245.000 384.250 384.250 778.000 0
Mutaties reserves -111.004 28.246 28.246 421.996 0
Gerealiseerd resultaat -1.325.004 -172.754 -771.754 -375.004 -450.000

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Beleidsindicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Functiemenging

53,30%

54,90%

54,60%

53,40%

52,10%

51,20%

 

Bruto Gemeentelijk Product

 

 

 

87,00

 

 

 

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

122,80

122,90

125,40

126,70

130,60

134,10

 

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

     7,50 11,10 7,50  9,90 7,10

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

De gemeente heeft 755 hectare aan pachtgronden.