Sociaal domein

Sociaal domein

Terug naar navigatie - Sociaal domein

WAT IS ONZE UITDAGING?

In onze visie staat een vitale samenleving voorop, waar inwoners gezamenlijk vorm geven aan hun toekomst. Een samenleving waarin iedereen kan participeren en waarin men zich vanuit een gezamenlijke identiteit verbonden voelt met elkaar. Ook op dat terrein stimuleren wij ondernemerschap en samenredzaamheid.

 

We ondersteunen inwonerinitiatieven die collectieve ondersteuning bieden aan inwoners in een kwetsbare positie. We benaderen dergelijke inwonerinitiatieven vanuit een constructief partnership. We schrijven niets voor, we rollen geen blauwdrukken uit, maar we bekijken per initiatief wat de merites zijn, wat het draagvlak is en hoe we het als partner verder kunnen helpen.

 

Natuurlijk ondersteunt de gemeente ook inwoners die deze zelfredzaamheid (tijdelijk) niet hebben. In het geval van zorg en ondersteuning neemt de gemeente een doortastende dienstverlenende rol, waarbij inwoners op basis van een brede vraagverheldering zorg en ondersteuning op maat krijgen. Ook op dat terrein stimuleren wij ondernemerschap en samenwerking met aanbieders.

 

Een-zelfde benadering geldt op het gebied van werk en inkomen. Wanneer een inwoner (tijdelijk) zonder werk en adequaat inkomen zit, zorgt de gemeente eveneens voor een brede vraagverheldering en op basis daarvan ondersteuning op maat. De gemeente initieert, vaak samen met ondernemers, tal van activiteiten om arbeidsdeelname en maatschappelijk participatie te bevorderen.

 

Binnen het sociaal domein geven we op deze manier inhoud aan innovatie en transformatie. Dit is in onze visie de beste garantie om ook op lange termijn de beste kwaliteit voor onze inwoners te bieden.

 

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de nieuwe taken die we van het Rijk kregen op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. We hebben dat gedaan samen met de vele actieve, betrokken en vindingrijke inwoners en organisaties in onze gemeenschap. We hebben de taken overgenomen, nu moeten we doorontwikkelen om conform bovenstaande visie de kwaliteit te behouden en ook op langere termijn binnen de budgetten te blijven. Kortom, de transitie is achter de rug, maar de transformatie om te komen tot duurzame verbeteringen op het gebied van ondersteuning & zorg en werk & inkomen vereist volop aandacht. U komt in deze begroting nogal wat uitdagingen tegen die gezien moeten worden in het licht van deze transformatie-opgave.

 

Daarbij wordt de omvang van ingezette maatregelen nog niet altijd goed zichtbaar in de hoeveelheid tekst die daar nu voor gebruikt is; transformatie is ook ontdekken, onderzoeken, uitproberen en gaandeweg vorm geven. Dit is in diverse gevallen nog niet goed te verwoorden in concrete maatregelen aan de voorkant. Mede daarom investeren we verder in het gaandeweg zichtbaar maken van vooruitgang en nieuwe activiteiten die ontstaan in het proces van transformatie. Het zichtbaar maken doen we onder andere door elk kwartaal een monitor sociaal domein beschikbaar te stellen.

30.1 Leefomgeving en leefbaarheid

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders
Leefbaarheid
 • Visie leefbaarheid en zelfredzaamheid Horst aan de Maas
 • Subsidieverordening dorpsplatforms
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas
 • Toetsingskader stimuleringssubsidies vrijwilligersinstellingen
 • Toetsingskader budgetsubsidies
 • Toetsingskader projectsubsidies
Onderwijs
 • Wet primair onderwijs
 • Wet op de expertisecentra
 • Wet voortgezet onderwijs
 • Leerplichtwet
Sport
 • Nota Sportbeleid 2012 – 2016, een leven lang Sport aan de Maas / Sport aan de Maas: Bij ons beweeg je mee (wordt in het najaar van 2016 vastgesteld)
 • Programma sport en bewegen in de buurt / Brede Impuls Combinatiefunctionaris
Peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Wet kinderopvang
 • Wet Oké
 • Peuterplusbeleid uitvoering met kwaliteit
Kunst en cultuur
 • Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur
 • Cultuurnota Horst aan de Maas
 • Bibliotheekvisie 2016
Nieuwkomers
 • Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 • Vreemdelingenbeleid
 • Taakstellingen opvang statushouders
 • Wet inburgering en verordening wet inburgering

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Arbeidsmigranten en statushouders integreren in de lokale samenleving.

Terug naar navigatie - Arbeidsmigranten en statushouders integreren in de lokale samenleving.

Arbeidsmigranten en statushouders integreren in de lokale samenleving.

Zo gaan we dat doen

We benutten de maatschappelijke betekenis van sport optimaal om daarmee zoveel mogelijk maatschappelijke effecten te realiseren.

Terug naar navigatie - We benutten de maatschappelijke betekenis van sport optimaal om daarmee zoveel mogelijk maatschappelijke effecten te realiseren.

We benutten de maatschappelijke betekenis van sport optimaal om daarmee zoveel mogelijk maatschappelijke effecten te realiseren.

Zo gaan we dat doen

We dragen bij aan de randvoorwaarden voor passend onderwijs aan onze jeugdigen.

Terug naar navigatie - We dragen bij aan de randvoorwaarden voor passend onderwijs aan onze jeugdigen.

Bij de randvoorwaarden waar we als gemeente verantwoordelijk zijn, gaat het onder meer om huisvesting, leerlingenvervoer, toezicht op leer- en kwalificatieplicht, aanpak vroegtijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden, bovenschoolse zorgvoorzieningen en de afstemming tussen passend onderwijs en jeugdhulp.  

Zo gaan we dat doen

We stimuleren cultuurparticipatie en -educatie met name die van jeugd, ouderen en mensen met een beperking. We stimuleren initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte.

Terug naar navigatie - We stimuleren cultuurparticipatie en -educatie met name die van jeugd, ouderen en mensen met een beperking. We stimuleren initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte.

We stimuleren cultuurparticipatie en -educatie met name die van jeugd, ouderen en mensen met een beperking. We stimuleren initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte.

Zo gaan we dat doen

We zorgen voor adequate kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Terug naar navigatie - We zorgen voor adequate kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

We zorgen voor adequate kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Zo gaan we dat doen

30.2 Gemeenschapsontwikkeling / Inwonersinitiatieven

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders
Leefbaarheid
 • Visie leefbaarheid en zelfredzaamheid Horst aan de Maas
 • Subsidieverordening dorpsplatforms
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas
 • Toetsingskader stimuleringssubsidies vrijwilligersinstellingen
 • Toetsingskader budgetsubsidies
 • Toetsingskader projectsubsidies

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een gemeente die inwonersinitiatieven bevordert en daarbij ondersteunt en faciliteert.

Terug naar navigatie - Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een gemeente die inwonersinitiatieven bevordert en daarbij ondersteunt en faciliteert.

Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een gemeente die inwonersinitiatieven bevordert en daarbij ondersteunt en faciliteert.

Zo gaan we dat doen

30.3 Preventie

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders
 • Algemeen Kader Preventiebeleid Horst aan de Maas
 • Wet publieke gezondheid
 • Nota gezondheidsbeleid “Aanjagen van Gezondheidswinst”
 • Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren Horst aan de Maas

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Door een weloverwogen inzet op preventie voorkomen we dat problemen ontstaan of verergeren.

Terug naar navigatie - Door een weloverwogen inzet op preventie voorkomen we dat problemen ontstaan of verergeren.

Door een weloverwogen inzet op preventie voorkomen we dat problemen ontstaan of verergeren.

Zo gaan we dat doen

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners.

Terug naar navigatie - We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners.

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners.

Zo gaan we dat doen

30.4 Werk en Inkomen

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders
 • Programmaplan Sociaal Domein - Goed voor elkaar!
 • Participatiewet
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag
 • Verordening Individuele Studietoeslag
 • Beleidsregels Verlagen uitkering in verband met woonsituatie en inkomsten
 • Beleidsregels beschut werk
 • Verordening en beleidsregels minimabeleid
 • Beleidsplan armoedebestrijding
 • Beleidsplan en beleidsregels schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het SW-bedrijf NLW biedt werk aan inwoners met een SW-indicatie en streeft er daarbij naar het exploitatietekort terug te dringen tot maximaal €1,9 miljoen in 2021.

Terug naar navigatie - Het SW-bedrijf NLW biedt werk aan inwoners met een SW-indicatie en streeft er daarbij naar het exploitatietekort terug te dringen tot maximaal €1,9 miljoen in 2021.

Het SW-bedrijf NLW biedt werk aan inwoners met een SW-indicatie en streeft er daarbij naar het exploitatietekort terug te dringen tot maximaal €1,9 miljoen in 2021.

Zo gaan we dat doen

We streven er naar minstens even veel mensen uit ons uitkeringsbestand te laten uitstromen als dat er instromen.

Terug naar navigatie - We streven er naar minstens even veel mensen uit ons uitkeringsbestand te laten uitstromen als dat er instromen.

We streven er naar minstens even veel mensen uit ons uitkeringsbestand te laten uitstromen als dat er instromen.

Zo gaan we dat doen

We voorkomen het ontstaan en groeien van schuldenproblematiek en bieden een gepaste oplossing voor financiële problematiek met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.

Terug naar navigatie - We voorkomen het ontstaan en groeien van schuldenproblematiek en bieden een gepaste oplossing voor financiële problematiek met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.

We voorkomen het ontstaan en groeien van schuldenproblematiek en bieden een gepaste oplossing voor financiële problematiek met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.

Zo gaan we dat doen

Wij willen, met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, financiële belemmeringen om te participeren voorkomen en wegnemen.

Terug naar navigatie - Wij willen, met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, financiële belemmeringen om te participeren voorkomen en wegnemen.

Wij willen, met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, financiële belemmeringen om te participeren voorkomen en wegnemen.

Zo gaan we dat doen

30.5 Ondersteuning en zorg

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas
 • Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Horst aan de Maas: Beleidsregels Wmo en PGB voor Jeugdwet

 • Jeugdwet

 • Verordening jeugdhulp gemeente Horst aan de Maas
 • Regionaal Beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015 - 2018
 • Programmaplan Sociaal Domein - Goed voor elkaar!
 • Uitgangspuntennota Sociaal Domein
 • Toetsingskader exploitatiesubsidies ondersteuning en zorg
 • Verordening cliëntenparticipatie Wmo, Wwb, Wsw en Wij

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De ondersteuning en zorg die ingezet wordt voor onze inwoners voldoet aan de principes kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust (transformatie).

Terug naar navigatie - De ondersteuning en zorg die ingezet wordt voor onze inwoners voldoet aan de principes kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust (transformatie).

De ondersteuning en zorg die ingezet wordt voor onze inwoners voldoet aan de principes kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust (transformatie).

Zo gaan we dat doen

Het beleid en de regels op het gebied van zorg en ondersteuning sluiten aan bij de behoeften van onze inwoners en voldoen aan de uitgangspunten kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust.

Terug naar navigatie - Het beleid en de regels op het gebied van zorg en ondersteuning sluiten aan bij de behoeften van onze inwoners en voldoen aan de uitgangspunten kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust.

Het beleid en de regels op het gebied van zorg en ondersteuning sluiten aan bij de behoeften van onze inwoners en voldoen aan de uitgangspunten kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust.

Zo gaan we dat doen

Het doelgroepenvervoer is een integraal, adequaat en betaalbaar ingericht.

Terug naar navigatie - Het doelgroepenvervoer is een integraal, adequaat en betaalbaar ingericht.

Het doelgroepenvervoer is een integraal, adequaat en betaalbaar ingericht.

Zo gaan we dat doen

Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen de waardering en ondersteuning die nodig is om hun taken te kunnen voortzetten.

Terug naar navigatie - Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen de waardering en ondersteuning die nodig is om hun taken te kunnen voortzetten.

Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen de waardering en ondersteuning die nodig is om hun taken te kunnen voortzetten.

Zo gaan we dat doen

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Exploitatie Begroot 2016 Begroot 2017 begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 44.889.000 45.385.000 44.838.000 44.749.000 44.404.000
Baten 9.320.000 8.857.000 8.878.000 9.045.000 9.045.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -35.569.000 -36.528.000 -35.960.000 -35.704.000 -35.359.000
Toevoegingen en onttrekkingen Begroot 2016 Begroot 2017 begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Stortingen 308.839 300.049 300.049 300.049 0
Onttrekkingen 584.521 559.403 494.621 494.621 0
Mutaties reserves 275.682 259.354 194.572 194.572 0
Gerealiseerd resultaat -35.293.318 -36.268.646 -35.765.428 -35.509.428 -35.359.000

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Beleidsindicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

 

 

 

 

5,00

 

 

 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

 

 

 

 

22,00

 

 

 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,90

1,80

2,00

 

 

 

 

 Niet sporters

        47,00%    

 Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

691,70 732,30 724,90 707,60 687,90 673,40  
 Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter) 1,16% 1,19% 1,19%        
 kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin 1,83% 1,85% 2,32%        
 Werkzame Beroeps- bevolking ten opzichte van de beroepsbevolking   70,20% 71,00% 68,90% 69,30% 69,00%  
 % 4 t/m 12 jarigen achterstandsleerlingen  5,46% 5,53%  4,79%        
 16 t/m 22 jarigen werkeloze jongeren 1,17% 0,57% 0,57%        
 Personen met een Bijstandsuitkering per 10.000 inwoners           156,70  
 Lopende reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar            248,80  
 Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp           9,80%  
 Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming            1,00%  
 Jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering           0,30%  
 Cliënten met een Maatwerk- arrangement WM per 10.000 inwoners            500,00