Verbonden partijen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

1. Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Er is sprake van een bestuurlijk belang als er zeggenschap bestaat op basis van stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Er is een financieel belang wanneer een beschikbaar gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, of als er financiële aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 

Verbonden partijen voeren publieke taken uit die een relatie hebben met het bereiken van de doelstellingen van het programmaplan en de daaraan gekoppelde beleidsvoornemens.

 

2. Verbonden partijen

Er is op dit moment sprake van de volgende verbonden partijen:

 

Gemeenschappelijke regelingen:

1.   Veiligheidsregio Limburg-Noord

2.   Euregio Rijn-Maas-Noord

3. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)

4.   Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit

5.   Bedrijvenschap Businesspark Venlo Greenpark

6.   Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

7. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord

8.   Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

9.   RUD Limburg

10. Omnibuzz
 

Coöperaties/vennootschappen:

11. Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V.

12. N.V. Greenport Venlo Innovation Center (GVIC)

13. Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Development Company Greenport Venlo (DCGV)

Stichtingen/verenigingen:

niet van toepassing

 

Overig:

14. Regio Venlo (vrijwillig samenwerkingsverband)

15.  Aandelen:
         1. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
         2. Waterleidingmaatschappij Limburg 
         3. Bank voor Nederlandse Gemeenten  
         4. Bodemzorg Limburg   
         5. Industriebank LIOF
         6. Stichting administratiekantoor Knowhouse

Voor elk van deze partijen zijn de gegevens hieronder opgenomen in een uniform format.

Tabellen paragraaf F: Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Tabellen paragraaf F: Verbonden partijen

 

 

Nummer:
1
Naam van de verbonden partij:
Veiligheidsregio Limburg Noord
Vestigingsplaats:
Venlo

Doel (openbaar belang)

Behartiging van de belangen van de 15 gemeenten binnen het gebied van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), handelend vanuit de taken en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid.

Relatie met programma

Programma 1, Bestuur en Dienstverlening (paragraaf 10.3 Brandweer en Rampenbestrijding) en programma 3, Sociaal Domein (paragraaf 30.3 Preventie)

Bestuurlijke en financieel belang

Een groot deel van de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van Veiligheid en Publieke Gezondheid zijn conform de geldende wetgeving belegd bij de VRLN. Hiervoor betaalt Horst aan de Maas een gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor 2017 (voor zowel Veiligheid als gezondheid) bestaat uit € 3.871.000. Dit betreft het ingroeibedrag na de harmonisatie van de begroting in 2016.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

W.b. de Veiligheidsregio stond 2016 in het teken van de afronding en besluitvorming van de harmonisatie van de begroting. De bestond uit twee delen. Begin 2016 is zijn de effecten van de harmonisatie gebaseerd op de uitgangspunten van de begroting 2016 vastgesteld. Met een hogere gemeentelijke bijdrage voor Horst aan de Maas van € 442.987. Deze verhoging werd veroorzaakt doordat de uitkering van het gemeentefonds als uitgangspunt voor de verdeelsystematiek wordt genomen. Als gevolg van de herindeling in 2010 zijn de uitgangspunten voor de algemene uitkering van het Gemeentefonds voor Horst aan de Maas bijgesteld. Dit resulteerde in een zwaarder risicoprofiel. Hier werden wij ook voor gecompenseerd. Deze hogere uitkering was echter al verwerkt in de gemeentelijke begroting. Voor de harmonisatie is uiteindelijk een ingroeimodel overeengekomen van 4 jaar. In 2017 wordt 25% van de hogere gemeentelijke bijdrage verwerkt in de begroting. In 2020 is het volledige bedrag verwerkt in onze begroting. In juli 2016 heeft de besluitvorming plaatsgevonden voor de begroting 2017 van de VRLN. Ook dit resulteerde in een hogere gemeentelijke bijdrage voor Horst aan de Maas van circa € 290.000. Conform het raadsbesluit is hiertegen een zienswijze ingediend, die vervolgens niet is overgenomen door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Over de wijze waarop de Gr VRLN de gemeenteraden binnen Noord en Midden-Limburg informeert over ontwikkelingen, majeure projecten en financiële rapportage vanuit de P&C cyclus, zal op verzoek van de raad van Horst aan de Maas het gesprek worden aangegaan met de VRLN over alternatieve overleg en afstemmingsmodellen zoals deze gehanteerd worden bij naastgelegen Veiligheidsregio’s.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 2.237.000

€ 2.110.000

Vreemd vermogen

€ 44.444.300

€ 44.030.000

Resultaat boekjaar

€ 125.000 nadelig. (saldo nu middels onttrekkingen algemene reserve)

 

Nummer:
2
Naam van de verbonden partij:
Euregio Rijn-Maas-Noord
Vestigingsplaats:
Mönchengladbach en Venlo

Doel (openbaar belang)

De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel bereiken in de Euregio overeenstemming over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren vervolgens de voortvarende uitvoering ervan. Adviseren over het belang van projecten in relatie tot de beschikbare subsidiegelden. Bij onderwerpen die het werkgebied overstijgen, vertegenwoordigt de Euregio Rijn-Maas-Noord haar leden naar andere Euregio’s, en naar overheden en instellingen op landelijk en Europees niveau.

Relatie met programma

Programma 1 Bestuur en Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke en financieel belang

Bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking op de programmaonderdelen Het bevorderen van de ontwikkeling van de regio op de gebieden van technologie, economie, innovatie en duurzaamheid en het grensoverschrijdend bevorderen van de integratie van inwoners. Het behalen van subsidie voor projecten. Het budget bestaat uit verschillende inkomsten. Het grootste deel vormen kostenvergoedingen en subsidie van de Europese Unie, de deelstraat NRW en de provincie Limburg. Verder financieren de Duitse en Nederlandse leden met hun bijdrage een deel van het budget. De jaarlijkse contributie/bijdrage is € 6.880 (€ 3.440 per stem).

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Naast de periodieke Algemene ledenvergaderingen, bestaat de Eurgio Rijn-Maas-Noord ook uit verschillende commisies te weten: Commissie Government-to-Government, Commissie Business-to-Business, Commissie People-to-People en tenslotte de commissie INTERREG. INTERREG stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Europa. Gedacht kan worden aan meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. De INTERREG periode V (2014-2020) biedt kansen op met name regionaal en bovenregionaal niveau. Dit o.a. vanwege het gevraagde schaalniveau van projecten en initiatieven. De taak en opdracht van onze subsidiecoördinator is erop gericht aansluiting te vinden met de regio Venlo en kansen en mogelijkheden die zich voordoen voor Horst aan de Maas te benutten. Ook wordt waar mogelijk de verbinding gemaakt met de bestuursopdracht inzake een nieuw afsprakenkader voor Internationale Zaken. Vanuit dit afsprakenkader wordt de regio Noord en Midden-Limburg ondersteund en geadviseerd ten aanzien van onze internationale positionering en het verkleinen van grensbarrières. De ambtelijke ondersteuning hiervoor wordt ingevuld door gemeente Venlo.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat boekjaar

 

 

Nummer:
3
Naam van de verbonden partij:
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
Vestigingsplaats:
Venray

Doel (openbaar belang)

Het uitvoeren van de (voormalige) Wet sociale werkvoorziening voor de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Sinds 01-01 2015 is de NLW een van de professionele partners bij het uitvoeren van de Participatiewet.

Relatie met programma

Programma 30, Sociaal Domein

Bestuurlijke en financieel belang

De gemeente heeft als bestuurder van het werkvoorzieningschap zeggenschap over de inhoudelijke dienstverlening van de NLW-Groep NV en als aandeelhouder zeggenschap over de bedrijfseconomische aspecten van de NLW-groep NV.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

In het lopende transitieplan werden in 2015 een aantal noodzakelijke aanpassingen aangebracht. Het totale plan kreeg met deze update een looptijd tot 2021.

2015 was het jaar waarin de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) plaatsmaakte voor de Participatiewet. Van nieuwe instroom in de Wsw is geen sprake meer.

Samen met de NLW hebben wij het beleid afgestemd op deze nieuwe omstandigheden door sterker in te zetten op de beweging van binnen naar buiten zodat een daling kan worden bereikt in de kostenstructuur. Aandacht ging uit naar het vinden van geschikt en waardevol werk en naar de inrichting van de nieuwe organisatie, op basis van het transitieplan. De inzet is om het exploitatietekort bij de NLW zoveel mogelijk te reduceren door een verhoging van de opbrengsten en verlaging van de kosten. De NLW heeft daarbij toegezegd onder het exploitatietekort van € 1,9 miljoen te blijven door middel van maatregelen op:

  • optimalisatie gebruik infrastructuur NLW Groep;
  • meer toegevoegde waarde door verhoging van de opbrengsten en verlaging van de kosten (zoals terugdringen van het ziekteverzuim);
  • samenwerking met collega SW-bedrijven en het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg.

 In de meest actuele prognoses van NLW (o.b.v. participatiewet) wordt uitgegaan van een scenario waarbij er een structureel exploitatietekort ontstaat bij de NLW organisatie. Dat wordt bekostigd door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen en prognoses zijn verwerkt in de begroting van Horst aan de Maas.

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 137.000

€ 132.000

Vreemd vermogen

€ 7.435.000

€ 7.091.000

Resultaat boekjaar

€ - 5.000

 

 

Nummer:
4
Naam van de verbonden partij:
Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
Vestigingsplaats:
Venray

Doel (openbaar belang)

Uitvoering geven aan omgevingsvergunningen milieu en aan toezicht en handhaving op het gebied van milieu.

De gemeenschappelijke regeling houdt in dat de gemeente Venray, in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas, op basis van een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma, zorgt voor de uitoefening van de toezicht- en handhavingstaak binnen verschillende beleidsthema’s. Over het niveau van deze taakuitoefening wordt jaarlijks met de gemeente Venray een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De redenen voor de opzet van de gemeenschappelijke regeling zijn: het versterken van slagkracht, het integraal werken bevorderen, mogelijkheden om specifieke deskundigheden te ontwikkelen, vermindering van de kwetsbaarheid, de mogelijkheden om efficiënter te werken en bevordering van de doelmatigheid van handhaving door versterking van de onafhankelijke functie van een team Handhaving. De gemeenschappelijke regeling is ingegaan per 1 april 2005.  

Relatie met programma

Programma 40, Ruimte Wonen en Mobiliteit

Bestuurlijke en financieel belang

Voor de uitoefening van de toezichts- en handhavingsfunctie is

mandaat verleend aan de gemeente Venray. De eindverantwoordelijkheid blijft bij het college van de gemeente

Horst aan de Maas. In de begroting 2015 en verder is een bijdrage opgenomen van € 750.000.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

De uitvoering van toezicht- en handhavingstaken vindt plaats o.g.v. een bestuurlijke prioritering. In het jaarlijks vast te stellen

handhavingsuitvoeringsprogramma komen de taken, projecten, doelstellingen en de ingezette capaciteit gedetailleerder aan de orde. Het feit van de bestuurlijke prioritering brengt een zogenaamd restrisico met zich mee omdat bepaalde toezicht- en handhavingstaken niet of in mindere mate kunnen worden uitgevoerd.

Herijking huidige handhavingssamenwerking:

Eind 2012 en 2013 hebben op ambtelijk niveau oriënterende overleggen met de gemeente Venray plaatsgevonden over de herijking van de huidige samenwerkingsvorm. Ter nadere toelichting daarover het volgende. De huidige samenwerking (in werking per 1-4-2005) op het gebied van toezicht en handhaving is juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling 'Districtelijke bundeling handhavingscapaciteit'. In deze samenwerking zorgt de gemeente Venray als dienstverlenende gemeente, in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas, voor de uitvoering van toezichts- en handhavingstaken. De gemeenschappelijke regeling

bepaalt dat de deelnemende gemeenten (Venray en Horst aan de Maas) garant staan voor de continuïteit en omvang van de samenwerking. Dat wil zeggen dat jaarlijks een dienstenpakket wordt afgenomen dat is afgestemd op de daadwerkelijke beschikbare capaciteit van mensen en middelen. Dit uitgangspunt van de huidige gemeenschappelijke regeling leidt ertoe dat de wijze waarop de huidige handhandhavingssamenwerking juridisch is geregeld te weinig flexibel is ingericht om op de veranderende handhavingsbehoefte van Horst aan de Maas in te spelen, zonder dat dit voor de gemeente financiële consequenties heeft. Dit knelpunt, ook kijkend naar de beschikbare budgetten in 2013 en 2014, is aanleiding geweest voor de oriëntatie naar de herijking van de handhavingssamenwerking. De gesprekken hebben nog niet tot een aanpassing van de regeling geleid. In 2016 wordt dit opnieuw opgepakt, mede in het licht van de ontwikkelingen rondom de RUD.

Oprichting RUD Limburg-Noord:

Sinds 1 januari 2013 bestaat de RUD Limburg-Noord. Het is de bedoeling dat de G.R. met Venray op termijn wordt opgeheven en wordt opgenomen in deze RUD.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 0

nog niet bekend

Vreemd vermogen

€ 0

nog niet bekend

Resultaat boekjaar *

€ 0

 

Nummer:
5
Naam van de verbonden partij:
Bedrijvenschap Businesspark Venlo Greenpark
Vestigingsplaats:
Venlo

Doel (openbaar belang)

Venlo GreenPark wordt ontwikkeld als hoogwaardig bedrijvenpark waar vooral kennisintensieve bedrijvigheid zal worden gevestigd. Er is sprake van een inrichting met ruimtelijke kwaliteit en stedelijk groen, waar duurzaamheid centraal staat. Doel is een verbreding van het economische profiel (kennis en innovatie), meer werkgelegenheid voor hoger opgeleiden en het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De invulling zal daarmee een krachtige impuls geven aan de economische structuurversterking.

Relatie met programma

Programma 20, Regionale samenwerking en economie.

Bestuurlijke en financieel belang

Burgemeester en wethouder Economische Zaken hebben zitting in het Algemeen Bestuur. De wethouder Economische Zaken heeft ook zitting in het Dagelijks Bestuur.

De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor het resultaat van het bedrijvenschap. De risicoverdeling is gebaseerd op het inwonertal van de deelnemende gemeenten in 2004 (CBS). Voor de gemeente Horst aan de Maas betreft dat een belang van 14,7%.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Door de provincie is een Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo vastgesteld, waarbij Venlo GreenPark deels zal worden ingezet voor de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo om zodoende een impuls te geven aan de versterking van de kennis- en innovatiestructuur. Het kennislandschap, een gebied van circa 15 ha rondom de Innovatoren en Villa Flora en de gebouwen zelf, zal worden ontwikkeld tot een onderdeel van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Daarnaast wordt het deel van Venlo GreenPark dat niet nodig is voor de campusontwikkeling, het zogenaamde werklandschap, overgedragen aan Development Company Greenport Venlo. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de zelfstandige exploitatie van Venlo GreenPark wordt beëindigd.

Het aandeel van Horst aan de Maas in de garantstelling voor het resultaat van de exploitatie is 14,7% zijnde € 1.220.100 negatief op basis van de laatst vastgestelde exploitatie. Hiervoor is een voorziening getroffen in de vorige jaarrekeningen. In het kader van de vervlechting zijn het programma en de grondprijzen bijgesteld. Dit leidt tot een sterk negatief resultaat. In het kader van de vervlechting worden verliezen deels afgerekend en deels verrekend met het positief resultaat van Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 en Trade Port Noord. Eind 2016 wordt naar verwachting meer bekend over het definitieve resultaat. Vooralsnog wordt de getroffen voorziening gehandhaafd.

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 50.704.300

nog niet bekend

Vreemd vermogen

€ 50.784.100

nog niet bekend

Resultaat boekjaar

€ 2.161.800 negatief (2014)

 

 

Nummer:
6
Naam van de verbonden partij:
Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Vestigingsplaats:
Meerlo

Doel (openbaar belang)

Realisatie van een duurzame waterstanddaling in de Maas. Het reactiveren van de Oude Maasarm en de aanleg van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum leiden tot significant lagere waterstanden op de Maas tijdens hoog water. Hierdoor worden stroomopwaarts gelegen dorpen en steden (waaronder Broekhuizen) beter beschermd. Het ontwikkelen van natuur en landschap.

Het realiseren van de maatwerk bescherming in Broekhuizen” en “De economische ontwikkeling in het gebied van onder andere Camping Kasteel Ooijen en van Oerlemans”. 

Door de reactivering van de Oude Maasarm en de aanleg van twee hoogwatergeulen wordt ruimte gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen.

Relatie met programma

Programma’s 20, Regionale samenwerking en economie en programma 40, Ruimte, wonen en mobiliteit.

Bestuurlijke en financieel belang

De provincie en de regio hebben 75 miljoen euro voor de gebiedsontwikkeling beschikbaar. Het Rijk draagt 125 miljoen bij om tot een sluitende begroting te komen. Daarnaast heeft het Rijk 10 miljoen euro gereserveerd uit het sluitstukkadenbudget, bestemd voor de aanleg van primaire waterkeringen in het gebied.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

In 2011 is tussen partijen een bestuursovereenkomst gesloten waarmee via de procedure van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de investering wordt geborgd. In november 2012 is dit gevolgd door de bestuursovereenkomst planuitwerking Ooijen-Wanssum op basis waarvan de staatssecretaris de voorkeursbeslissing heeft genomen. (Meer informatie is opgenomen in de projectenrapportage onder Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm). In de loop van 2016 wordt door betrokken partijen de realisatie overeenkomst gesloten. De definitieve gunning van het werk vindt plaats in september 2016. De concrete uitvoering start in 2017 en moet eind 2022 zijn afgerond.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

 

 

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat boekjaar

N.v.t.

 

Nummer:
7
Naam van de verbonden partij:
Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
Vestigingsplaats:
Horst aan de Maas

Doel (openbaar belang)

Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas

Relatie met programma

Programma 40, Ruimte, wonen en mobiliteit.

Bestuurlijke en financieel belang

Vanuit de rol van Horst aan de Maas als centrumgemeente is de wethouder tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Maasveren Limburg-Noord. Daarmee is het college ook aanspreekbaar op de wijze waarop de exploitatie van de Maasveren wordt ingevuld. Er zijn geen bestuursbevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling. De colleges c.q. raden (i.g.v. begroting en jaarrekening) van de gemeenten blijven daarmee bevoegd bij het nemen van besluiten of wijzigingen die de regeling aangaan.

De exploitatie van de Maasveren brengt geen kosten voor de individuele gemeenten met zich mee. De lasten worden gedekt door de baten. Door middel van een concessieovereenkomst is de afspraak gemaakt dat er jaarlijks een bedrag van € 300.000 aan concessievergoeding wordt gestort voor de apparaats- en beheerkosten van de centrumgemeente en de dotatie aan de algemene reserve Maasveren. Dit ten behoeve van de vervanging van en investeringen in de Maasveren.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

De gemeenschappelijke regeling is vanaf 1 juli 2012 van kracht. De exploitatie van de Maasveren door Horst aan de Maas is per 1 januari 2013 van start gegaan (na overdracht van de veren door de Veiligheidsregio Limburg-Noord). Conform de eerder gemaakte afspraken over de vervangingscyclus gedurende de komende 10 jaar is op 6 december 2014 het eerste nieuwe veer opgeleverd (verbinding Kessel-Beesel). Momenteel is een versnelde vervanging van de resterende vier Maasveren in de eindfase van besluitvorming binnen de gemeenteraden van GR gemeenten.

De financiële risico’s zijn nihil. Dit gelet op de exploitatieresultaten van de afgelopen jaren. De exploitatie is al vele jaren positief/stabiel. De risico’s op het vlak van verantwoordelijkheden of in geval van calamiteiten zijn beschreven in de regeling (o.a. verzekering en aansprakelijkheid).

Vanuit de doelstelling van de regeling is de verwachting dat de vijf veren in de vaart gehouden kunnen worden. Zolang deze doelstelling door de vier Maasoever-gemeenten wordt gedeeld, zal de regeling in stand gehouden worden.

In verband met de vervanging van de veren gedurende de komende jaren is vooral inzet nodig op de coördinatie van de komende aanbestedingen en de begeleiding tijdens de bouw van de vier nog te realiseren veren. Dit geldt ook voor de invulling van het beheer en onderhoud van de veerstoepen. De Maasveren zijn voor het overige ‘beleidsarm’.

Over de resultaten van de exploitatie Maasveren overlegt de exploitant een accountantsverklaring. Daarnaast maakt Horst aan de Maas als centrumgemeente jaarlijks een begroting en jaarrekening op.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€1.823.519

€1.989.635

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat boekjaar *

€166.117

 

 

Nummer:
8
Naam van de verbonden partij:
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg Noord
Vestigingsplaats:
Venlo

Doel (openbaar belang)

De MGR is opgericht om de samenwerking in het sociaal domein op uitvoerend niveau vorm te geven. De samenwerking bevat bij de start per 1 november 2014 als eerste module ‘opdrachtgeven in het sociaal domein’ en is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein. De werkorganisatie hiervoor heet het Regionaal Bureau Opdrachtgeven (RBO).

Relatie met programma

Programma 30, Sociaal Domein

Bestuurlijke en financieel belang

Aan de MGR SDLN doen de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray mee.

De wethouder Sociaal Domein maakt deel uit van het Algemeen Bestuur.

De begroting van de MGR SDLN bevat uitsluitend bedrijfsvoeringskosten, voornamelijk personeelskosten. De deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage naar rato van het inwoneraantal op 1-1 van het jaar t-1. De bijdrage van Horst aan de Maas voor 2017 bedraagt € 244.000 (afgerond en exclusief btw).

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 maart 2016 is het conceptbesluit genomen om

  • de MGR voor een periode van twee jaar (2016 en 2017) de mogelijkheid te geven om het inkoopproces voor zeven gemeenten verder uit te bouwen,
  • de basis stevig op orde te krijgen en
  • data te genereren op basis waarvan de beleidsmakers keuzes voor de toekomst maken

Aan de MGR wordt daarbij een budget toegekend dat gebaseerd is op een percentage van het inkoopvolume (1,1% van € 145.000.000,- = € 1.593.000,-). Dit vormt het taakstellende budget voor de MGR. Meer is niet mogelijk. Wordt er minder uitgegeven, dan vloeit dat terug naar de zeven gemeenten.

Eind 2017 vindt er een evaluatie plaats en wordt gekeken hoe de MGR verder gaat. Dan besluit het bestuur van de MGR over de definitieve omvang van de begroting voor de jaren na 2017.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 0

€ 0 

Vreemd vermogen

€ 46.763 (01-01-2015)

€ 451.010 (01-01-2015) 

Resultaat boekjaar *

 € 0 (Begroting 2017) 

 

 

Nummer:
9
Naam van de verbonden partij:
Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
Vestigingsplaats:
Venray

Doel (openbaar belang)

Uitvoering geven aan omgevingsvergunningen milieu en aan toezicht en handhaving op het gebied van milieu.

Relatie met programma

Programma 40, Ruimte Wonen en Mobiliteit

Bestuurlijke en financieel belang

Het bestuur van de RUD Limburg Noord wordt gevormd door het BO, waarin alle gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd. Namens Horst aan de Maas is de burgemeester lid van het bestuur. Het bestuur stelt het regionaal uitvoeringsprogramma, de bestuursovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst vast. Ambtelijke afstemming vindt plaats in het platform gemeentesecretarissen

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Op basis van de wet Vergunningen Toezicht en Handhaving (Wet VTH, deze wet is op 1 april 2016 in werking getreden) moet een RUD rechtspersoonlijkheid hebben. Dat betekent dat de huidige netwerkorganisatie voor die tijd moet worden omgebouwd tot een gemeenschappelijke regeling. Daarbij wordt gekozen voor variant RUD netwerk nieuwe stijl omdat deze in vergelijking met de andere mogelijke alternatieven financieel gezien de voorkeur heeft. Verdere uitwerking van de Netwerk RUD ‘nieuwe stijl’ vindt plaats in een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan geeft meer concreet inzicht in de concrete financiële gevolgen voor onze gemeente.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 0

nog niet bekend

Vreemd vermogen

€ 0

nog niet bekend

Resultaat boekjaar *

€ 0

 

 

Nummer:
10
Naam van de verbonden partij:
Omnibuzz Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats:
Geleen

Doel (openbaar belang)

Het realiseren van een integraal betaalbaar, kwalitatief en toekomstbestendig doelgroepenvervoer dat goed aansluit op het openbaar vervoer en waar gemeenten zeggenschap over hebben.

Relatie met programma

Programma 30, Sociaal Domein

Bestuurlijke en financieel belang

De wethouder is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer neemt deel in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Alle Limburgse gemeenten zijn deelnemer inde GR en dragen samen de bedrijfskosten

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Eerste bedrijfsjaar van mobiliteitsorganisatie GR Omnibuzz. In 2017 wordt alleen het huidige WMO-vervoer (zoals RegioTaxi) operationeel ingevuld. Wel worden voorbereidingen getroffen voor de inpassing van ander doelgroepenvervoer.

De activiteiten en het beleid/koers van Omnibuzz passen volledig in doelstellingen van de gemeenten. Zie genoemd doel (boven). Conform collegeprogramma.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 1.448.000

€ 1.124.000

Vreemd vermogen

€ 657.000

€ 356.000

Resultaat boekjaar *

€ onbekend

 

 

Nummer:
11
Naam van de verbonden partij:
Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V.
Vestigingsplaats:
Venlo

Doel (openbaar belang)

Met het duurzaam gebouw Villa Flora is een goede aanzet gegeven tot de verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark Venlo GreenPark. Villa Flora is in gebruik genomen door op duurzaamheid gerichte bedrijven en dienstverleners. Deze functie geeft een stimulans aan de innovatieve kracht van de regio

Relatie met programma

Programma 20, Regionale samenwerking en economie.

Bestuurlijke en financieel belang

De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt de gemeente in haar rol als aandeelhouder.

We staan als gemeente voor 20% garant voor de aangetrokken lening van € 8,15 miljoen. Ook is er een hypothecair recht afgegeven voor gemeente Venlo vanwege de door hen verstrekte lening van € 3,1 miljoen

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

De provincie heeft een Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo vastgesteld, waarbij Villa Flora deels wordt ingezet voor de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo om zodoende een impuls te geven aan de versterking van de kennis- en innovatiestructuur. Het kennislandschap, een gebied van circa 15 ha rondom de Innovatoren en Villa Flora en de gebouwen zelf, wordt ontwikkeld tot een onderdeel van de Brightlands Campus Greenport Venlo.

In 2014 is in onze jaarrekening een voorziening getroffen van € 285.000 in verband met de exploitatie van Villa Flora. Rekening houdend met het proces vervlechting van organisaties en exploitaties wordt deze voorziening vooralsnog gehandhaafd.

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 3.359.732 negatief

Nog niet bekend

Vreemd vermogen

€ 10.557.239

idem

Resultaat boekjaar *

€ 1.938.396 negatief (2014)

 

 

Nummer:
12
Naam van de verbonden partij:
NV Greenport Venlo Innovation Center (GVIC)
Vestigingsplaats:
Venlo

Doel (openbaar belang)

In mei 2012 is NV Greenport Venlo Innovation Center (Innovatiecentrum) opgericht met als doel de innovatieve bedrijvigheid te stimuleren en daarmee het concurrentie- en prestatievermogen van de MKB-bedrijven te versterken in de sectoren Maakindustrie, Logistiek, Agro-Food en Bio-based. Dit moet leiden tot versterking van de regionale structuur, bedrijvigheid en werkgelegenheid.

De activiteiten van het Innovatiecentrum bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van innovatie- en structuurversterkende programma’s en projecten.

Relatie met programma

Programma 20, Regionale samenwerking en economie.

Bestuurlijke en financieel belang

De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

De Noord-Limburgse gemeenten, met uitzondering van gemeenten Mook en Middelaar en Bergen, hebben samen jaarlijks € 350.000 bijgedragen, evenals de provincie ook Ondernemend Limburg heeft een jaarlijkse bijdrage gedaan.

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit € 1,28 per inwoner.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Alle sectoren hebben bijgedragen aan het in 2015 bereikte resultaat. Kansen zijn met name gevonden in cross-over projecten tussen industrie en agro/food en industrie en biobased.

Het Innovatiecentrum bestaat sinds 1 januari 2016 niet meer. De activiteiten zullen worden overgedragen aan Bright Innovation Network Greenport Venlo en worden tijdelijk uitgeoefend door de provincie.  

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 115.021

nog niet bekend

Vreemd vermogen

€ 464.197

nog niet bekend

Resultaat boekjaar

€ 130.652 negatief (2014)

 

 

Nummer:
13
Naam van de verbonden partij:
Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Development Company Greenport Venlo (DCGV)
Vestigingsplaats:
Venlo

Doel (openbaar belang)

De gebiedsontwikkeling Klavertje 4 heeft betrekking op een gebied van 5.400 hectare, dat ontwikkeld wordt tot een concentratiegebied voor met name glastuinbouw, logistiek en agribusiness. De bedrijfsactiviteiten krijgen vorm in een duurzaam ontworpen werklandschap. Het gebied wordt ontsloten door de Greenportlane. Daarnaast wordt er een robuuste groenstructuur gerealiseerd en speelt het energiemanagement in het gebied een belangrijke rol. Doel van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is het gebied uit te laten groeien tot een duurzaam en innovatief agro-logistiek cluster van nationale en Europese betekenis. Het versterken van de economische structuur en activiteiten moeten hand in hand gaan met het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat.

Relatie met programma

Programma 20, Regionale samenwerking en economie.

Bestuurlijke en financieel belang

De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt het college als commanditair vennoot bij de CV en aandeelhouder bij de BV.

Iedere partij heeft 25% van de aandelen in bezit en gelijk stemrecht. Het aandelenkapitaal bedraagt in totaal € 125.000, waarvan € 25.000 is volgestort. De totale (geactiveerde) gemeentelijke bijdrage in de CV is € 2.450.000. Hierop wordt niet afgeschreven. De jaarlijkse rentelasten hiervan worden gedekt uit de reserve strategische aan- en verkopen. De voormalige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum hebben elk grond ingebracht met elk een waarde van € 1.000.000. Er is sprake van verschil in hoogte van de investering per partij en daarmee verschil in risico in het project. Voor Horst aan de Maas is er sprake van een deelneming van 13%.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

In het kader van het Programma Plan van Aanpak Greenport Venlo worden de huidige organisaties DCGV, TPN en een deel van Venlo GreenPark geïntegreerd. De 1e fase is afgerond voor de uitvoeringsorganisaties DCGV en TPN met bijbehorende statutenwijziging. De financiële inbreng en risico’s zijn in deze fase niet gewijzigd. In de 2e fase worden alle exploitaties samengevoegd en ontstaat er een nieuw Ontwikkelingsbedrijf. De verwachting is dat de 2e fase eind 2016 kan worden afgerond.

In de raadsbesluiten over de deelname aan de NV/CV van de voormalige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum is opgenomen dat de risico’s beheersbaar en verantwoord dienen te blijven en afgestemd moeten zijn op een vooraf vast te stellen risicoplafond. Het risico is beperkt tot het ingebracht vermogen.

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 35.822.438

nog niet bekend

Vreemd vermogen

€ 38.114.949

nog niet bekend

Resultaat boekjaar

€ 332.463 (2014)

 

 

Nummer:
14
Naam van de verbonden partij:
Regio Venlo
Vestigingsplaats:
Venlo

Doel (openbaar belang)

De Regio Venlo is een vrijwillig samenwerkingsverband, dat is gericht op de economische structuurversterking van Noord-Limburg.

Relatie met programma

Programma 20, Regionale samenwerking en economie.

Bestuurlijk en financieel belang

Regionale samenwerking is nodig voor een bestuurlijk krachtige regio.

Voor de regiobegroting stelt iedere gemeente een jaarlijkse bijdrage van € 4,00 per inwoner beschikbaar. Een groot deel van de middelen was t/m 2016 bestemd voor een meerjarige bijdrage aan de vestiging van de HAS.

Voor de regiobegroting 2015 en verder is bepaald dat de middelen binnen de regiobegroting de komende vier jaar beschikbaar worden gesteld voor regionale activiteiten en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Ook voor de ontwikkeling van vrijetijdseconomie is nog een beperkt budget beschikbaar gesteld.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Voor de toekomst zijn met name de doelstellingen van de Strategische Regiovisie leidend voor de regionale samenwerking. Dit is uitgewerkt in de notitie Werken aan de Regio Venlo 2015-2018, waarin de diverse programma's zijn beschreven. De komende periode zal prioriteit worden gegeven aan de ontwikkeling van de Greenportcampus en de daaraan verbonden economische sectoren én de verdere ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in onze regio.

De risico’s liggen niet in de vrijwillige samenwerking, maar bij de strategische regionale projecten.

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 162.587

€ 355.376

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat boekjaar *

€ 192.789

 

15.  Aandelen

Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang zijn wij in het bezit van aandelen in een aantal vennootschappen. Deze aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De via aandelen verbonden partijen zijn opgenomen in het hieronder opgenomen overzicht en worden aansluitend beschreven.

In 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. En in 2014 is besloten de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf van Attero te verkopen aan private equity organisatie Waterland. Uit deze verkopen vloeien de tijdelijke deelnemingen CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V., Verkoop Vennootschap B.V., voort. We zijn aandeelhouder in deze deelnemingen.

 

Omschrijving per 30.06.2016    
  aantal aandelen nominale waarde balanswaarde
1. Als gevolg van de verkoop van onze aandelen Essent:      
       
Deelnemingen:      
       
1a. Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V.              614.655            140.742,00                1,00
1b. Enexis Holding N.V.              614.655            335.615,67      335.615,67
Juridische constructies:      
1c. CBL Vennootschap B.V.                  8.214                    82,14              82,14
1d. Verkoop Vennootschap B.V.                  8.214                    82,14              82,14
1e. Claim Staat Vennootschap B.V.                  8.214                    82,14              82,14
1f. Vordering op Enexis B.V.                  8.214                    82,14              82,14
       
Overig:      
2. N.V. Waterleidingmij Limburg                      15              68.070,00        68.070,00
3. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten              113.108            282.770,00      282.770,00
4. Bodemzorg Limburg B.V.                    780                  350,14            350,14
5. Industriebank LIOF                      -                          -                      -  
6. Stichting Administratiekantoor Knowhouse                  2.000                2.000,00          2.000,00

 

 

Nummer:
15-1a
Naam van de verbonden partij:
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE)
Vestigingsplaats:
's-Hertogenbosch

Doel (openbaar belang)

PBE heeft een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Relatie met programma

Programma 20, Regionale samenwerking en economie

Bestuurlijke en financieel belang

Aandelenbezit. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.

Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (‘PBE’).

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland, als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V., een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.

Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag van € 1,6 miljoen(merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.

De vennootschap kan pas in 2019 worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 1.600.000

€ 1.600.000

Vreemd vermogen

€ 118.000

€ 118.000

Resultaat boekjaar

€ 15.000 (2017 begroot)

 

 

Nummer:
15-1b
Naam van de verbonden partij:
Enexis Holding N.V. (Netwerkbedrijf)
Vestigingsplaats:
's-Hertogenbosch

Doel (openbaar belang)

Het faciliteren en stimuleren van een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening

Relatie met programma

Programma 20: Regionale samenwerking en economie

Bestuurlijke en financieel belang

Aandelenbezit met een nominale waarde van € 335.615,67

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Enexis speelt een belangrijke rol in de energietransitie: het netwerk dient gereed te zijn voor decentrale energieopwekking, teruglevering en datacommunicatie over de energiestromen.
In de 20e eeuw zijn provinciale en gemeentelijke energiebedrijven opgegaan in de rechtsvoorgangers van Enexis. Enexis is sinds 30 september 2009 een zelfstandig bedrijf.
De provincie tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.
De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving.

Beleid
Enexis ziet dat externe ontwikkelingen, zoals grotere ambities in klimaatakkoorden en versnelde technologie-gedreven markt disrupties, potentieel urgent en versneld meer impact hebben op de markten en rollen van Enexis. Zij zal hierom haar strategisch plan vervroegd herijken, ofwel tijdens de Aandeelhoudersvergadering in 2017. Enexis doet dit aan de hand van de vraag 'Hoe kan de energievoorziening in Nederland zich ontwikkelen richting 2030 en wat is de rol van Enexis hierin' en met behulp van vier toekomstscenario’s. Aandeelhouders en stakeholders worden hierbij betrokken.

Governance
Het governancebeleid voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het beloningsbeleid voldoet aan de randvoorwaarden. De Raad van Commissarissen en de directie zijn voltallig en functioneren goed. In 2016 zijn twee nieuwe leden van de RvC benoemd en is een lid herbenoemd.


Financiën
Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).
In september wordt door de toezichthouder ACM bekend gemaakt hoe het nieuwe methodebesluit er uit ziet. Hiermee wordt bekend wat de basis is voor de vaststelling van de toegestane inkomsten in deze reguleringsperiode. Op basis van het methodebesluit rekent Enexis vervolgens haar bedrijfsvoering door. Daarnaast wordt in 2017 ook nog een nieuwe strategie vastgesteld, waarbij nog geen inzicht is welke impact dit heeft op de financiële situatie binnen Enexis. In 2017 is het de verwachting dat het streefdividend kan worden uitgekeerd op basis van de winst 2016, maar vanaf 2018 is dit onzeker.
01-01-2017 (begroot)
31-12-2017 (begroot)
€ 3.706
€ 3.806

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 3.706

€ 3.806

Vreemd vermogen

€ 3.700

€ 3.800

Resultaat boekjaar

€ 200

 

 

 

Nummer:
15-1c
Naam van de verbonden partij:
CBL Vennootschap B.V.
Vestigingsplaats:
's-Hertogenbosch

Doel (openbaar belang)

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent (‘Verkopende Aandeelhouders’) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als ‘doorgeefluik’ voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds

Relatie met programma

Programma 20: Regionale samenwerking en economie

Bestuurlijke en financieel belang

Aandelenbezit.

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap. ($ 1 miljoen.).

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 $ 275 miljoen. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd.

Op het moment wordt nog een bedrag van $ 1 miljoen aangehouden voor eventuele nakomende advies- en afwikkelingskosten. Verwachting is dat dit bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders.

De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 1.000.000

€ 0

Vreemd vermogen

€ 150.000

€ 165.000

Resultaat boekjaar

€ 15.000

 

 

Nummer:
15-1d
Naam van de verbonden partij:
Verkoop Vennootschap B.V.
Vestigingsplaats:
's-Hertogenbosch

Doel (openbaar belang)

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de Verkopende Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap.

Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims had RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, waren de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

• namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;

• het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het

bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels die gelden voor decentrale overheden.

Relatie met programma

Programma 20: Regionale samenwerking en economie

Bestuurlijke en financieel belang

Aandelenbezit. Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln.

In april 2011 is het eerste deel (€ 360 mln.) en in september 2015 (€ 326,9 mln.) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd.

Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Het restantbedrag afgerond € 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan de vennootschap. Op het moment vindt doorbetaling plaats aan de

aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V.

Het General Escrow Fonds is dan ook geliquideerd.

De vennootschap kan pas in 2019 worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 1.200.000

€ 1.100.000

Vreemd vermogen

€ 20.000

€ 165.000

Resultaat boekjaar

€ 50.000

 

 

 

Nummer:
15-1e
Naam van de verbonden partij:
CSV Amsterdam BV (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.)
Vestigingsplaats:
's-Hertogenbosch

Doel (openbaar belang)

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

a. namens de Verkopende Aandeelhouders van Essent een

schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer (deze in 2008 opgestarte procedure is ondertussen geëindigd en verloren);

b. namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (‘Waterland’);

c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Relatie met programma

Programma 20; Regionale Samenwerking en Economie

Bestuurlijke en financieel belang

Aandelenbezit. Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

Eind juni 2016 zijn Attero/Waterland en CSV Amsterdam BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van fiscale claims tot afsplitsing van Essent in 2009, voor te weten € 5.464.217. Op het moment worden er nog procedures en gesprekken gevoerd over andere potentiële claims en belastingvoordelen

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 92.000

€ 167.000

Vreemd vermogen

€ 150.000

€ 225.000

Resultaat boekjaar

€ 75.000

 

 

Nummer:
15-1f
Naam van de verbonden partij:
Vordering op Enexis B.V.
Vestigingsplaats:
's - Hertogenbosch

Doel (openbaar belang)

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent.

Relatie met programma

Programma 20; Regionale samenwerking en economie

Bestuurlijke en financieel belang

Aandelenbezit. De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:

1e Tranche:

·         Totaalbedrag lening € 450 mln

·         Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012)

·         Rente 3,27%

·         Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in januari 2012

 2e Tranche:Totaalbedrag lening € 500 mln.

·         Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014)

·         Rente 4,1%

·         Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in oktober 2013

 3e Tranche:

·         Totaalbedrag lening € 500 mln.

·         Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016)

·         Rente 4,65%

·         Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in april 2016

 4e Tranche:

·         Totaalbedrag lening € 350 mln.

·         Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019)

·         Rente 7,2%

·         Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische   Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen.  

Op 30 september 2016 wordt de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag van € 25.200.000, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Op het moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

 

01-01-2017 (begroot)

31-12-2017 (begroot)

Eigen vermogen

€ 0

€ 15.000

Vreemd vermogen

€ 362.300.000

€ 362.300.000

Resultaat boekjaar

€ 15.000

 

 

Nummer:
15-2
Naam van de verbonden partij:
Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)
Vestigingsplaats:
Maastricht

Doel (openbaar belang)

WML is een Naamloze Vennootschap en heeft het exclusieve recht en de wettelijke plicht om in de provincie Limburg de productie en distributie van drinkwater te verzorgen. De kerntaak is dan ook het duurzaam en doelmatig leveren van drinkwater van een uitstekende kwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg, 24 uur per dag, met de juiste druk. Tot de kerntaak behoren ook het veiligstellen van de openbare watervoorziening en het beschermen van de Limburgse bronnen.

Daarnaast verzorgt WML allerlei producten en diensten, van watertaps in de openbare ruimte en slimme meters tot proceswater voor de industrie.

Relatie met programma

Programma 50; Financiële situatie

Bestuurlijke en financieel belang

De gemeente is na de aandelenherverdeling van 2016 in het bezit van 15 aandelen met een waarde van € 4.538 per aandeel, in totaal € 68.070. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Elke 5 jaar vindt een herverdeling van het aantal aandelen plaats. Daarbij worden de aandelen tussen de Limburgse gemeenten verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners. Met dien verstande dat iedere Limburgse gemeente minstens één aandeel in eigendom heeft. De laatste herverdeling heeft plaatsgevonden medio 2016. Bij deze herschikking hebben we 1 aandeel extra ontvangen. De baten komen de verkrijgers ten goede.

De volgende peildatum voor de herverdeling van de aandelen is 1 januari 2021.

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 184,4 miljoen

€ 191,8 miljoen

Vreemd vermogen

€ 386,8 miljoen.

€ 381,1 miljoen

Resultaat boekjaar

Het resultaat over 2015 bedroeg € 7,6 miljoen voordelig. (2014: € 9,4 miljoen voordelig)

 

 

Nummer:
15-3
Naam van de verbonden partij:
Bank voor Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats:
Den Haag

Doel (openbaar belang)

De kerntaak van BNG Bank is tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. BNG Bank biedt haar kernklanten financiële dienstverlening aan in goede tijden én in slechte tijden, ook op momenten dat andere partijen zich terugtrekken. De strategie van de bank is met ‘de klant’ mee te bewegen. Dit doet BNG door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van haar klanten. 

Relatie met programma

Programma 50; Financiële situatie

Bestuurlijke en financieel belang

De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op haar aandelen. De gemeente Horst aan de Maas bezit 113.108 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel, in totaal € 282.770.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

 

Op basis van uitgebreide discussies met medewerkers, management en commissarissen heeft de bank in 2015 geconcludeerd dat ze haar positie als bankier van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang onverkort zal handhaven. Wel kan de ruimte die deze strategie biedt beter worden benut. De bank wil uitdrukkelijker een betrokken partner zijn en naar haar klanten in een proactievere rol komen. De bank wil zich explicieter profileren ten aanzien van duurzaamheid, richting klanten met name rond de thema's Energieakkoord en 'social return', richting beleggers met Socially Responsible Investment Bonds (SRI Bonds) en intern met een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. In 2015 heeft de bank in het kader van het 'Global Reporting Initiative' voor het eerst gerapporteerd conform de GRI G4 comprehensive approach. Op de jaarlijkse Transparantiebenchmark, waar de transparantie van bedrijven wordt vergeleken, was BNG Bank de vierde financiële instelling van Nederland.

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA) en een rating AA+ van Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 3.582 miljoen.

€ 4.163 miljoen.

Vreemd vermogen

€ 149,9 miljoen.

€ 145,38 miljoen.

Resultaat boekjaar

2015: € 226 miljoen (in 2014 € 126 miljoen)

 

 

Nummer:
15-4
Naam van de verbonden partij:
Bodemzorg Limburg (voorheen AVL Nazorg Limburg B.V.)
Vestigingsplaats:
Maastricht

Doel (openbaar belang)

Het uit een oogpunt van volksgezondheid zorgvuldig beheren van gesloten stortplaatsen in Limburg (nazorg, voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving) en het beheer van het nazorgfonds dat daarvoor binnen de BV in het leven is geroepen.

Het beheer omvat 9 gesloten stortplaatsen in Limburg. Voor onze gemeente gaat het om de voormalige stortplaats Zuringspeel.

Relatie met programma

Programma 30; Sociaal Domein

Bestuurlijke en financieel belang

Gemeente is samen met de andere Limburgse gemeenten aandeelhouder.

Aandelenkapitaal bedraagt in totaal € 350.

De jaarlijkse bijdrage is meerjarig geraamd op € 12.000.                          

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

Verder gaan met het het actief zoeken naar de mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Voor uitgebreide informatie zie www.bodemzorglimburg.nl.

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 2.553.063

€ 2.900.292

Vreemd vermogen

€ 23.112.729

€ 23.793.554

Resultaat boekjaar *

€ 347.229

 

 

Nummer:
15-5
Naam van de verbonden partij:
Industriebank LIOF
Vestigingsplaats:
Venlo

Doel (openbaar belang)

NV Industriebank LIOF helpt Limburg economisch vooruit. LIOF

ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en

vestigen. Daarnaast wil LIOF voorwaarden scheppen voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Het doel van LIOF is  ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief te ondersteunen door expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk.

Relatie met programma

Programma 20; Regionale samenwerking en economie.

Bestuurlijke en financieel belang

 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de jaarrekening van LIOF vast en dient décharge te verlenen aan directie en raad van commissarissen over het gevoerde beleid. De commissarissen houden toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Bovendien keuren zij het beleidsplan en omvangrijke participaties goed. Wij bezitten 8 aandelen met een nominale waarde van € 908,00

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens

Voor een uitgebreide beschrijving van de diverse activiteiten die door het LIOF wordt ontplooid wordt verwezen naar de websitewww.liof.nl

 

01-01-2015

31-12-2015

Eigen vermogen

€ 83,4 miljoen

€ 73,6 miljoen

Vreemd vermogen

€ 28,5 miljoen

€ 26,9 miljoen

Resultaat boekjaar *

het resultaat over 2015 is € 9,8 miljoen negatief

 

Nummer:
15-6
Naam van de verbonden partij:
Stichting Administratiekantoor Knowhouse
Vestigingsplaats:
 

Doel (openbaar belang)

Knowhouse BV verricht in opdracht van haar certificaathouders en derden brokerwerk uit ten dienste van de koplopers in de agro- en foodsector.

Relatie met programma

Programma 20; Regionale samenwerking en economie.

Bestuurlijke en financieel belang

De Stichting Knowhouse heeft alle aandelen in bezit van de werkmaatschappij Knowhouse BV. De certificaathouders vormen samen de Stichting Knowhouse. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden en een onafhankelijk voorzitter. Drie bestuursleden zijn gekozen door de ondernemers en twee bestuursleden vertegenwoordigen de overige partijen (waaronder de gemeente Horst aan de Maas).

Als certificaathouder hebben wij in 2013 een achtergestelde lening kwijtgescholden van € 17.573,10. Ook is een overeenkomst gesloten voor een bijdrage voor de jaren 2012 – 2014 voor in totaal € 30.000.

We bezitten 2000 certificaten met een balanswaarde van € 2.000.

Ontwikkelingen

(Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)

Knowhouse heeft in 2016 een brainstormbijeenkomst georganiseerd voor haar certificaathouders, bestuur en directie. De nieuwe koers moet nog worden uitgewerkt en er zal een andere financieringsstructuur komen. Medio 2016 wordt hier meer over bekend.

 

01-01-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat boekjaar *