Onderhoud en kapitaalgoederen

Onderhoud en kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Onderhoud en kapitaalgoederen

De paragraaf kapitaalgoederen geeft de raad inzicht in de vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte. De kapitaalgoederen leveren een bijdrage aan de realisatie van gemeentelijke programma’s zoals milieu, onderwijs, verkeer en openbaar groen. Een aantal taken waarop kapitaalgoederen betrekking hebben is wettelijk verplicht (riolering, onderhoud wegen, zorgplicht bomen, enzovoort). 

De raad heeft bij het vaststellen van de onderhoud en beheerprogramma’s de keuzevrijheid uit kwaliteitsniveaus. Daarmee heeft zij een afwegingskader voor de inzet van financiële middelen, zover deze passend zijn binnen de financiële positie van de gemeente. De gemeentelijke kapitaalgoederen leveren een essentiële bijdrage aan het woon-, leef- en werkklimaat van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We geven inzicht in het beleidskader van de kapitaalgoederen, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de relatie met de programmabegroting, conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

Terug naar navigatie - We geven inzicht in het beleidskader van de kapitaalgoederen, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de relatie met de programmabegroting, conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

We geven inzicht in het beleidskader van de kapitaalgoederen, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de relatie met de programmabegroting, conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

Zo gaan we dat doen

Dienstgebouwen (DG)

Dienstgebouwen (DG)

Terug naar navigatie - Dienstgebouwen (DG)

Het met het gemeentelijk vastgoed behalen van een zo groot mogelijke rendement (zowel inhoudelijk als financieel) met een zo beperkt mogelijk bezit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Planmatig meerjarig onderhoud van gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - Planmatig meerjarig onderhoud van gemeentelijk vastgoed

Planmatig meerjarig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Zo gaan we dat doen

Voor gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik geldt beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's

Terug naar navigatie - Voor gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik geldt beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's

Voor gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik geldt beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's.

Zo gaan we dat doen

We nemen duurzaamheidsmaatregelen voor eigen vastgoed waardoor we een hoge score halen op de duurzaamheidsschaal.

Terug naar navigatie - We nemen duurzaamheidsmaatregelen voor eigen vastgoed waardoor we een hoge score halen op de duurzaamheidsschaal.

We nemen duurzaamheidsmaatregelen voor eigen vastgoed waardoor we een hoge score halen op de duurzaamheidsschaal.

Zo gaan we dat doen

We ontwikkelen een centraal aangestuurde vastgoedorganisatie door in 2017

Terug naar navigatie - We ontwikkelen een centraal aangestuurde vastgoedorganisatie door in 2017

We ontwikkelen een centraal aangestuurde vastgoedorganisatie door in 2017.

Zo gaan we dat doen

We stellen vastgoed beschikbaar voor maatschappelijke (beleids)doelen gerelateerd aan het collegeprogramma (kader is o.a. accommodatienota). Ook hiervoor geldt: beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's.

Terug naar navigatie - We stellen vastgoed beschikbaar voor maatschappelijke (beleids)doelen gerelateerd aan het collegeprogramma (kader is o.a. accommodatienota). Ook hiervoor geldt: beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's.

We stellen vastgoed beschikbaar voor maatschappelijke (beleids)doelen gerelateerd aan het collegeprogramma (kader is o.a. accommodatienota). Ook hiervoor geldt: beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's.

Zo gaan we dat doen

Tabellen Paragraaf C: Onderhoud Kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Tabellen Paragraaf C: Onderhoud Kapitaalgoederen

Wegen

Wegen

In programma 40 Ruimte, wonen en mobiliteit is als hoofddoelstelling opgenomen een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is. Om invulling aan deze doelstelling te geven zorgen wij voor een adequaat wegenbeheer. Dit betekent dat ook de hierin aanwezige civiele kunstwerken en openbare verlichting efficiënt en doelmatig beheerd worden.

Relatie met beheerplan: 

Kwaliteitsniveau:

Wegbeheerplan 2016 - 2019

Basis

Beheerplan bermen en sloten buitengebied 2010 - 2018

Sober

Meerjaren onderhouds planning Civiele kunstwerken 2009 -2019

Veilig en heel

Beleidsplan openbare verlichting 2010 - 2014

Basis

 

R2015

B2016 na wijz.

B2017

B2018

B2019

B2020

Wegen en trottoirs

 

2.713.749

2.883.915

2.836.978

2.749.935

2.684.721

exploitatie

 

78.093

78.093

78.093

78.093

78.093

storting voorziening

 

1.609.000

1.972.000

1.972.000

1.972.000

1.972.000

kapitaallasten

 

1.026.656

833.822

786.885

699.842

634.628

Bermen en bermsloten

 

401.901

366.567

402.060

436.953

442.031

exploitatie

 

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

kapitaallasten

 

241.901

206.567

242.060

276.953

282.031

Straatreiniging

 

57.635

57.635

57.635

57.635

57.635

exploitatie

 

57.635

57.635

57.635

57.635

57.635

Bruggen en civiele kunstwerken

 

37.887

37.887

37.887

37.887

37.887

exploitatie

 

37.887

37.887

37.887

37.887

37.887

Openbare verlichting

 

552.948

499.897

508.827

517.648

526.359

exploitatie

 

503.433

453.433

453.433

453.433

453.433

kapitaallasten

 

49.515

46.464

55.394

64.215

72.926

Voorziening

Saldo per 1-1-2015

Saldo per 1-1-2016

Saldo per 1-1-2017

Saldo per 1-1-2018

Saldo per 1-1-2019

Saldo per 1-1-2020

voorziening wegen

68.974

659.031

512.031

513.031

512.031

512.031

 

Riolering

Riolering

In programma 40 (Ruimte, wonen en mobiliteit) is als hoofddoelstelling onder meer opgenomen de zorg voor het rioolbeheer. Dit op basis van een jaarlijks op te stellen operationeel plan, dat invulling geeft aan het vastgestelde vGRP (verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan).

 

R2015

B2016 na wijz.

B2017

B2018

B2019

B2020

Riolering

 

2.668.222

2.728.847

2.782.018

2.729.746

2.708.959

exploitatie

 

333.333

333.333

333.333

333.333

333.333

storting voorziening

 

769.920

1.319.631

1.339.023

1.281.154

1.263.916

kapitaallasten

 

1.564.969

1.075.883

1.109.661

1.115.260

1.111.711

 

 

-3.779.316

-3.814.316

-3.867.316

-3.920.316

-3.920.316

rioolaansluitrecht

 

-58.316

-58.316

-58.316

-58.316

-58.316

rioolheffing

 

-3.721.000

-3.756.000

-3.809.000

-3.862.000

-3.862.000

Voorziening

Saldo per 1-1-2015

Saldo per 1-1-2016

Saldo per 1-1-2017

Saldo per 1-1-2018

Saldo per 1-1-2019

Saldo per 1-1-2020

voorziening riolering

6.702.440

6.706.438

6.448.754

6.753.244

7.077.127

7.343.140

 

Groen

Groen

In programma 40 ruimte, wonen en mobiliteit is als hoofddoelstelling o.a. de zorg voor het openbare groen opgenomen. Aangegeven is dat groen bijdraagt aan de quality of life en het welzijn van mensen. Ook levert groen een bijdrage aan een goede woon- en leefomgeving en een verfraaiing van de kernen.

Relatie met beheerplan:

Kwaliteitsniveau:

Beheerplan openbaar groen

Hoofdgroenstructuren en groene parels A (goed), woonwijken B (basis), industrieterreinen Niv C (sober).

 

R2015

B2016 na wijz.

B2017

B2018

B2019

B2020

Landschapselementen

 

99.067

99.067

95.133

95.133

95.133

exploitatie

 

99.067

99.067

95.133

95.133

95.133

Bomenbheeer

 

188.087

156.015

156.015

156.015

156.015

exploitatie

 

188.087

156.015

156.015

156.015

156.015

Openbaar groen

 

637.080

641.780

641.780

641.780

641.780

exploitatie

 

637.080

641.780

641.780

641.780

641.780

 

Gebouwen

Gebouwen 

De gemeente Horst aan de Maas heeft divers vastgoed in haar bezit. Dit vastgoed wordt ingezet voor bepaalde doeleinden. Daarbij gaat het om: 1. eigen gebruik; 2. verhuur aan verenigingen/organisaties voor hun activiteiten; 3. het realiseren van toekomstige strategische doeleinden; 4. overige eigendommen (rest). Het streven blijft om een zo groot mogelijk rendement (zowel inhoudelijk als financieel) te halen met een zo beperkt mogelijk bezit.

Relatie met beheerplan:

Kwaliteitsniveau:

MJOP Gebouwen

Basis (NEN 2767 conditie 3)

Voorziening

 

Saldo per 1-1-2016

Saldo per 1-1-2017

Saldo per 1-1-2018

Saldo per 1-1-2019

Saldo per 1-1-2020

onderhoudsvoorziening gebouwen

3.354.235

2.862.524

1.917.863

1.308.326

195.074

575.361