Ruimte, wonen en mobiliteit

Ruimte, wonen en mobiliteit

Terug naar navigatie - Ruimte, wonen en mobiliteit

WAT IS ONZE UITDAGING? 

Horst aan de Maas is een ondernemende plattelandsgemeente. In het omvangrijke buitengebied wordt gewerkt, gerecreëerd en gewoond. Landbouw neemt een belangrijke plaats in. Het aantrekkelijk houden van het grondgebied van Horst aan de Maas door een goede ruimtelijke inrichting en een goed onderhouds-niveau van onze (openbare) eigendommen is een blijvende uitdaging. We staan voor de continue opgave om de ruimte duurzaam te blijven (her)inrichten en ordenen. Waarbij er balans is tussen rode, blauwe en groene opgaven. Met voldoende mogelijkheden om te kunnen blijven wonen, ongeacht de levensfase of economische situatie.

 

Een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling vraagt om een gedifferentieerde woningvoorraad. Ook in de toekomst moeten er voldoende woningen van de juiste ‘kwaliteit’ zijn, met een juiste balans tussen koop en huur. In het licht van de demografische ontwikkelingen is een kwaliteitsslag nodig en een flexibele woningvoorraad. Onze uitdaging is om binnen deze context inbreiding boven uitbreiding te laten gaan. Woningbouwexploitaties vragen om daadkrachtig inspelen op de behoefte, rekening houdend met de benodigde exploitatie-uitkomsten (hst. 2 Bouwgrondexploitaties). Onze volkshuisvestelijke taak is uitgangspunt ook als dat zou moeten leiden tot bijstelling van programma’s en exploitaties.

 

Horst aan de Maas is goed bereikbaar en goed ontsloten voor alle soorten verkeer. Dit draagt bij aan de dynamiek in de totale Regio Venlo maar ook aan de leefbaarheid van de verschillende kernen van onze gemeente. Speciale aandacht gaat uit naar de planvorming voor de stationsomgeving Horst-Sevenum en de planvorming voor station Grubbenvorst-Greenport Venlo.
 

Voor het welzijn van onze inwoners zijn daarnaast goede basisvoorzieningen belangrijk zoals:

 • de hoofdwegenstructuur,
 • openbaar vervoer,
 • veilige fietsvoorzieningen (bv. Greenport Bikeway)
 • een professionele en duurzame afvalverwijdering, 
 • een goed afwateringssysteem 
 • een omgeving waarin aspecten als o.a. luchtkwaliteit, geur en geluid afgewogen worden bij nieuwe en bestaande ontwikkelingen. 

De uitdaging is om deze voorzieningen tegen een zo optimaal mogelijk tarief te blijven aanbieden.

40.1 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

 •  Wegbeheerplan 2016-2019 vastgesteld 14 juli 2015 
 •  Beheerplan Wegen, Bermen en Sloten buitengebied 2011-2018 
 •  Beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 
 •  Beheerplan openbare verlichting 2016-2025 
 •  Algemene Plaatselijke Verordening  
 •  Wegenlegger Horst aan de Maas (vastgesteld september 2014) 
 •  Nieuwe Praktijkrichtlijn Openbare verlichting 
 •  CROW richtlijnen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een duurzaam, veilig en begaanbaar wegennet.

Terug naar navigatie - We hebben een duurzaam, veilig en begaanbaar wegennet.

We hebben een veilig en begaanbaar wegennet die de voorzieningen in de gemeente adequaat ontsluit voor alle soorten verkeer.

Zo gaan we dat doen

40.2 Openbaar groen, bossen en landschap

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Openbaar groen, bossen en landschap

 •   Groenbeleidsplan 2011 
 •   Beheerplan Openbaar Groen 2016-2019
 •   Landschapsontwikkelingsplan 2011 
 •   POL 2014 en het Provinciaal natuurbeheerplan 
 •   Kaderrichtlijn water (KRW) 
 •   Visie Maasgaard 
 •   Bomenbeleidsplan 2011 
 •   Monumentale bomenlegger 
 •   Wettelijke zorgplicht (volgend uit burgerlijk wetboek) 
 •   Monumentenwet en monumentenverordening 
 •  CROW Richtlijnen
 •  Natuurbeschermingswet
 •  Flora en Faunawet

Speelterreinen

 •   Speelruimtebeleid Horst aan de Maas 2012 – 2016 
 •   Beheerplan speeltoestellen in de openbare ruimte 2015 - 2019 
 •   Warenwet attractiebesluit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Buiten-spelen draagt bij aan de ontwikkeling en welzijn van een kind. We streven naar voldoende formele en informele speelruimte en een goede spreiding daarvan.

Terug naar navigatie - Buiten-spelen draagt bij aan de ontwikkeling en welzijn van een kind. We streven naar voldoende formele en informele speelruimte en een goede spreiding daarvan.

Buiten-spelen draagt bij aan de ontwikkeling en welzijn van een kind. We streven naar voldoende formele en informele speelruimte en een goede spreiding daarvan.

Zo gaan we dat doen

Het openbaar groen levert een positieve bijdrage aan de woon en werkomgeving.

Terug naar navigatie - Het openbaar groen levert een positieve bijdrage aan de woon en werkomgeving.

Het openbaar groen levert een positieve bijdrage aan de woon en werkomgeving.

Zo gaan we dat doen

Ons landschap is ons visitekaartje voor toeristen en inwoners. We onderhouden het landschap zodanig dat het een visitekaartje blijft.

Terug naar navigatie - Ons landschap is ons visitekaartje voor toeristen en inwoners. We onderhouden het landschap zodanig dat het een visitekaartje blijft.

Ons landschap is ons visitekaartje voor toeristen en inwoners. We onderhouden het landschap zodanig dat het een visitekaartje blijft.

Zo gaan we dat doen

40.3 Ruimtelijke ordening

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Ruimtelijke ordening

 •  Wet ruimtelijke ordening, inclusief de Grondexploitatiewet 
 •  Besluit ruimtelijke ordening
 •  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 •  Woningwet
 •  Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
 •  Omgevingsverordening Limburg
 •  Bestemmingsplannen
 •  Structuurvisies
 •  Besluit omgevingsrecht (Bor)
 •  Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR)
 •  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We streven naar een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied van Horst aan de Maas waarbij we de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen behouden en versterken.

Terug naar navigatie - We streven naar een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied van Horst aan de Maas waarbij we de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen behouden en versterken.

We streven naar een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied van Horst aan de Maas waarbij we de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen behouden en versterken.

Zo gaan we dat doen

40.4 Volkshuisvesting

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Volkshuisvesting

 •  Regionale Woonvisie
 • Masterplan Wonen 2016 
 •  Rijksverordening VROM Starterslening 
 •  Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 
 •  Provinciale “Verordening impulsplan Starters een eigen thuis! Provincie Limburg” 
 •  Gemeentelijke verordening “VROM starterslening Horst aan de Maas” 
 •  Visie leefbaarheid en zelfredzaamheid Horst aan de Maas 
 •  Verordening dorpsplatforms Horst aan de Maas 
 •  Toetsingskader projectsubsidies 2012 – 2015 
 •  Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Samen met publieke en commerciële partners houden we de kwaliteit en de kwantiteit van de woningvoorraad in Horst aan de Maas op peil, zowel voor de korte als de lange termijn.

Terug naar navigatie - Samen met publieke en commerciële partners houden we de kwaliteit en de kwantiteit van de woningvoorraad in Horst aan de Maas op peil, zowel voor de korte als de lange termijn.

Samen met publieke en commerciële partners houden we de kwaliteit en de kwantiteit van de woningvoorraad in Horst aan de Maas op peil, zowel voor de korte als de lange termijn.

Zo gaan we dat doen

40.5 Afvalverwijdering

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Afvalverwijdering

 •  De verordening Reinigingsheffingen 2017 
 •  Afvalinzamelbeleid op hoofdlijnen 2010 
 •  Richtinggevende uitspraken gemeenteraad 4 juni 2013 
 •  Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) 
 •  Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) 
 •  Algemene Wet Milieubeheer

40.6 Riolering, waterkering, afwatering

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Riolering, waterkering, afwatering

 •  VGRP 2017-2021
 •  De verordening Rioolheffing 2017 
 • Beheerplan Wegen, Bermen en Sloten buitengebied 2011-2018
 • Kaderrichtlijn Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig.

Terug naar navigatie - De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig.

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig.

Zo gaan we dat doen

40.7 Milieu en duurzaamheid

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Milieu

 •  Wet Milieubeheer 
 •  Gemeentelijk Milieubeleidsplan 
 •  Wet Geurhinder en Veehouderijen 
 •  Wet Ammoniak veehouderijen en het besluit huisvesting 
 •  Wet Bodembescherming 
 •  Wet Geluidhinder 
 •  Wet Gemeentelijke Watertaken 2008
 •  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit omgevingsrecht (Bor) en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
 •  Bedrijfsplan op hoofdlijnen RUD (1 dec. 2011)
 •  Bestuursovereenkomst RUD (5 april 2012)
 •  Dienstverleningsovereenkomst RUD

Duurzaamheid

 • De besluiten van de gemeenteraad van 10 september 2013 (vaststelling initiatiefvoorstel duurzaamheid) en 17 december 2013 (kredietstelling);
 • Het Actieplan Duurzaamheid dat in december 2014 door de raad is vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Milieu-effecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zijn in beeld en worden gemonitord.

Terug naar navigatie - Milieu-effecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zijn in beeld en worden gemonitord.

 Milieu-effecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zijn in beeld en worden gemonitord.

Zo gaan we dat doen

We stimuleren en faciliteren de thema's uit het programma duurzaamheid.

Terug naar navigatie - We stimuleren en faciliteren de thema's uit het programma duurzaamheid.

We stimuleren en faciliteren de thema's uit het programma duurzaamheid.

Zo gaan we dat doen

40.8 Openbaar vervoer

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Openbaar vervoer

 •  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 
 •  Regionale mobiliteitsvisie, vastgesteld door het bestuurlijk Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) 
 •  Contract uitvoering Openbaar vervoerdiensten Limburg (provincie Limburg) 
 •  Wegenwet 
 •  Wegenverkeerswet 1994 
 •  Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 
 •  Uitvoeringsvoorschriften BABW 
 •  Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) 
 •  Reglement Verkeerslichten 
 •  CROW richtlijnen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er zijn goede verkeersverbindingen (per auto, fiets, openbaar vervoer) en aantrekkelijke recreatieve routestructuren. We zorgen voor een betrouwbare bereikbaarheid voor het sociaal, economisch en toeristisch-recreatief functioneren.

Terug naar navigatie - Er zijn goede verkeersverbindingen (per auto, fiets, openbaar vervoer) en aantrekkelijke recreatieve routestructuren. We zorgen voor een betrouwbare bereikbaarheid voor het sociaal, economisch en toeristisch-recreatief functioneren.

Er zijn goede verkeersverbindingen (per auto, fiets, openbaar vervoer) en aantrekkelijke recreatieve routestructuren. We zorgen voor een betrouwbare bereikbaarheid voor het sociaal, economisch en toeristisch-recreatief functioneren.

Zo gaan we dat doen

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Exploitatie Begroot 2016 Begroot 2017 begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 14.370.000 16.626.000 16.814.000 17.379.000 18.755.000
Baten 8.633.000 8.663.000 8.654.000 8.708.000 8.691.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.737.000 -7.963.000 -8.160.000 -8.671.000 -10.064.000
Toevoegingen en onttrekkingen Begroot 2016 Begroot 2017 begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Stortingen 81.418 31.206 15.928 15.928 0
Onttrekkingen 183.558 183.558 183.558 183.558 0
Mutaties reserves 102.140 152.352 167.630 167.630 0
Gerealiseerd resultaat -5.634.860 -7.810.648 -7.992.370 -8.503.370 -10.064.000

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Beleidsindicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

 

 

 

11,00%

14,00%

 

 

 Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

 

 

 

10,00%

10,00%

 

 

 Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner

  174,00 21,00 22,00 21,00    

% Hernieuwbare elektriciteit

1,70%  1,80% 6,40% 5,90% 6,70%