Uitgaven

2,52%
€ 3.086
x € 1.000
2,52% Complete

Inkomsten

1,25%
€ 1.579
x € 1.000
1,25% Complete

Saldo

38,5%
€ -1.507
x € 1.000

1. Economie en ruimte

Uitgaven

2,52%
€ 3.086
x € 1.000
2,52% Complete

Inkomsten

1,25%
€ 1.579
x € 1.000
1,25% Complete

Saldo

38,5%
€ -1.507
x € 1.000

1.1 Vrijetijdseconomie

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 1.1

Vrijetijdseconomie is één van onze belangrijke pijlers. De belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie willen we behouden en versterken. Het is daarom belangrijk de bedrijven die hoogwaardig ondernemen, vele bezoekers naar ons toetrekken en onze producten promoten de nodige support te geven. Daarbij verdienen naast de koplopers de kleinere parels in onze gemeente extra aandacht. In 2020 hebben we veel initiatieven ontvangen die we intern en samen met de regio toetsen aan gemeentelijk en regionaal beleid. Ons doel is kwalitatief goede plannen de ruimte te geven. Daarnaast is, ondanks alle coronabeperkingen, toeristische informatie breed gedeeld. Op locatie én digitaal. Het behouden en uitbreiden van kwalitatieve routenetwerken voor fietsers, voetgangers en ruiters heeft ook in 2020 onze aandacht gehad. Het project Gebiedsontwikkeling Grubbenvorst en Lottum is opgestart. Belangrijk hierin is het optimaal benutten van de kansen die ons toeristisch aanbod versterken en ons landschap aantrekkelijk houden.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Lokaal versterken we de structuur van de vrijetijdseconomie. Daarom investeren we een deel van de toeristenbelasting rechtsreeks in de sector. In 2021 starten we met het nieuwe plan, waarbij we projectmatig gaan werken aan de vijf actielijnen vrije tijdseconomie:

 1. vitale verblijfsrecreatie
 2. vitale dagrecreatie
 3. landschapsinrichting
 4. cross overs en
 5. marketing & promotie.

We vinden het belangrijk dat de sector zelf mee kan beslissen hoe we de middelen inzetten. Daarom gaan we werken met een Adviesraad vrijetijdseconomie. In 2020 is gestart met de uitwerking hiervan. Dit wordt afgerond in de eerste helft van 2021.
Deze adviesraad bestaat o.a. uit ondernemers en belangengroepen: toeristisch recreatief, detailhandel en horeca, Toeristisch Platform Horst aan de Maas, Slapen in Limburg. Daarnaast zullen andere partijen die een bijdrage leveren aan het toeristisch product in onze gemeente vertegenwoordigd zijn. Denk aan Landschap Horst aan de Maas, musea, Zeen en LGOG.

O

Zo hebben we dat gedaan!

1.2 Ruimte

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 1.2

We wonen, werken en recreëren in een prachtige omgeving. De uitdaging is de balans tussen de ‘rode, blauwe en groene’ ontwikkelingen te bewaren. Rood staat hierbij voor bouwen, blauw voor water en groen voor het landschap. Innovatief ondernemerschap en een kaderstellende overheid dragen bij aan een gezonde, duurzame toekomst. We zijn gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie als opvolger van de Structuurvisie. We hebben bestemmingsplannen geactualiseerd. Daarbij hebben we de mogelijkheid om één of twee keer per jaar onderwerpen die zich daarvoor lenen snel te regelen via een veegplan. Dit doen we in lijn met de Omgevingswet. De implementatie daarvan is geen doel op zich maar een kans om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Het masterplan Wonen is bijna gereed. Na de start in 2019 is in 2020 de regionale en lokale bestaande voorraad en behoefte in beeld gebracht. Ook is een aanvullend onderzoek naar de behoefte en realisatie van huurwoningen gedaan. De cijfermatige gegevens vormen samen met de input uit een themasessie met de gemeenteraad, dorpensessies, een vragenlijst voor het inwonerpanel en een bijeenkomst met marktpartijen, de basis voor het nieuwe masterplan. Een eerste concept is eind 2020 opgeleverd. Dit concept wordt in overleg met college, raad en marktpartijen verder uitgewerkt in een praktisch en uitvoerbaar beleidsdocument.

O

Zo hebben we dat gedaan!

1.3 Intensieve veehouderij

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 1.3

In het collegeakkoord staat dat het college een visie veehouderij opstelt. Hiervoor heeft de raad in december 2018 een startnotitie vastgesteld. In de voorgaande jaren is vooral opgehaald. In februari 2020 vond nog een druk bezochte informatieavond plaats voor alle stakeholders, veehouders en inwoners. Daarmee is voldoende input opgehaald voor de visie. Het proces naar een raadsbesluit kwam vervolgens stil te liggen door een aantal oorzaken :

 • de saneringstrajecten voor varkenshouderijen
 • de coronacrisis en
 • de stikstofopgave.

Deze processen vroegen veel aandacht en inzet en waren van invloed op het tot stand komen van onze visie veehouderij. In het vierde kwartaal van 2020 is een ‘kapstok visie veehouderij’ gemaakt. Dat is een vertaling van de input die we ophaalden en de opmaat voor de visie veehouderij die in 2021 aan de raad wordt voorgelegd. Daarin staan dan ook de doelstellingen en concrete acties die nodig zijn.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

Terug naar navigatie - We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

Binnen het platform vitale veehouderij Noord- en Midden-Limburg hebben we samen met andere gemeenten, de provincie Limburg en stakeholders zoals de LLTB, de Natuur- en Milieufederatie en de Rabobank gesproken over de toekomst van de veehouderij. Dit resulteerde in een ambitie met een aantal actielijnen. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt in een pamflet met concrete programma’s en acties.

We werkten in Horst aan de Maas aan de visie veehouderij. Er is in het eerste kwartaal van 2020 nog vooral input opgehaald bij inwoners van Horst aan de Maas en stakeholders. Dit gebeurde tijdens een informatieavond voor iedereen en in aparte gesprekken met een aantal stakeholders. De input uit de voorgaande jaren, uit de informatieavond en uit gesprekken met stakeholders zijn verwerkt in conceptstukken voor de visie veehouderij. De transitie waar de veehouderijsector zich in bevindt en een aantal landelijke gebeurtenissen en regelingen, zoals de aanpak stikstofproblematiek, de saneringsregeling varkenshouderij en pelsdierhouderij, zijn van invloed op het totstandkomingsproces van de visie veehouderij. Doordat prioriteit is gegeven aan de warme saneringsregeling liep het proces vertraging op en bevond de visie zich eind 2020 nog in de opbouwende fase. In 2021 wordt de definitieve visie veehouderij aan de raad aangeboden.

O

Zo hebben we dat gedaan!

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 1.4

Ook agribusiness is belangrijk voor Horst aan de Maas. We willen de positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt en glastuinbouw behouden en versterken. Onder andere door veredelaars en onderzoek- en kennisinstellingen te behouden in onze regio. Samen met de sector geven we vorm aan ketensamenwerking. We geven ruimte aan innovatie mede door de inzet van middelen uit het gemeentelijk Stimuleringsfonds en het regionaal Innovatiefonds. Ook door projecten te koppelen aan de Regio Deal en de Investeringsagenda kunnen innovaties gestimuleerd worden. Daarnaast organiseren we ontmoetingen en nemen deel aan diverse platforms, waarbij samenwerking tussen partijen en kennisdeling voorop staat. Waar mogelijk werken we mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven op een duurzame locatie. De visie op de Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) is inmiddels vastgesteld. Deze visie is geëvalueerd voor de periode tot en met 2020. De bevindingen worden in het eerste kwartaal van 2021 gepresenteerd. Eind 2020 heeft het college de notitie ‘herbegrenzing concentratiegebieden glas’ vastgesteld. Bij het vast te stellen veegplan, met de saneringslocaties voor de deelname aan de Saneringsregeling varkenshouderij, wordt de raad voorgesteld de begrenzing voor de gebieden Reindonk en Veld-Oostenrijk aan te passen.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

We zetten actief in op de versterking van de zacht fruit sector in onze gemeente. De gemeente kent een enorm areaal aan zacht fruit, denk daarbij aan blauwe bessen, aardbeien, bramen en frambozen. Het gaat daarbij niet alleen om de productie van zacht fruit maar zeker ook om de veredeling, onderzoeksinstellingen, toeleverende industrie (innovatie en techniek) en niet te vergeten de promotie van het fruit. Voorbeelden hiervan zijn de gebiedsontwikkelingen rondom Aardbeienland en de blauwe bessen dag. In 2021 brengen we de mogelijkheden in beeld om onze positie verder te versterken.
Middels ons netwerk, onder meer door deelname aan de Boomteeltstudieclub, Tuinbouw Businessclub, Stichting Mushroom Valley, Berry Briljant en Simply the Bes blijven we verbonden met de sector en spelen we in op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ook door deelname aan de Greenboard en Greenports Nederland.

Het TOV-beleid dat in samenspraak met stakeholders (waaronder de LLTB en het Limburgs Landschap) tot stand is gekomen, is door de gemeenteraad vastgesteld en wordt uitgevoerd. Wij monitoren deze uitvoering.

In het najaar van 2019 zijn we gestart met het project ‘revitalisering glastuinbouwgebieden’. Daarbij kijken we samen met de stakeholders naar de juiste, duurzame, locaties binnen de gemeente. Voor dit traject is een externe procesmanager aangetrokken. Met de bedrijven en stakeholders in de gebieden Reindonk en Veld Oostenrijk is gesproken over de status, toekomstperspectief en opvolging, ontwikkelmogelijkheden en eventuele belemmeringen, energiebesparing en -verduurzaming, koppelkansen (denk daarbij aan de aanleg van een warmtenet) uitgangswater, waterafvoer en -overlast; arbeidsmigranten en -huisvesting etc. Ook met omwonenden, bijvoorbeeld met Werkgroep Behoud de Paes, bewoners in de gebieden en andere bedrijven is gesproken; niet alleen in het gebied zelf maar ook in de periferie en andere belanghebbenden. In breder verband is gesproken met ZLTO, Glastuinbouw Nederland en Waterschap Limburg om de ideeën te toetsen en de uitgangspunten te bespreken.

Na een uitgebreide analyse van de bestaande begrenzingen van de glastuinbouwconcentratiegebieden, en de ontwikkelmogelijkheden daarbinnen voor glastuinbouwbedrijven heeft het college besloten in te stemmen met een voorstel over herbegrenzing. Middels een RIB is de raad hierover actief geïnformeerd. Het veegplan dat hiervoor, en voor de deelnemers aan de Saneringsregeling varkenshouderij wordt opgesteld, zal in de tweede helft van 2021 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
Ook is er geïnventariseerd welke percelen binnen de concentratiegebieden zijn gelegen die qua vorm of ligging niet in aanmerking zullen komen voor het bouwen van een kas. Dit zijn percelen die potentieel wel geschikt zijn voor zonnepanelen. De bestemmingsplantechnische mogelijkheid wordt opgenomen in het eerdergenoemde veegplan.

Met de lopende trajecten bieden we ruimte aan duurzame ontwikkelingen. Daarnaast blijven we in gesprek met onze ondernemers en dragen we bij aan de doorontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven. Dat doen we via onze accountmanagers en de (regionale) overlegstructuren waaraan we actief deelnemen.

G

Zo hebben we dat gedaan!

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 1.5

We geven onze lokale economie ruimte om zich te ontwikkelen. Dat doen we o.a. door bestemmingsplannen vast te stellen voor nieuwe bedrijventerreinen. Zoals ook in 2020 is gebeurd voor diverse ‘klavers’ binnen Greenport Venlo/Trade Port Noord. We blijven als gemeente (en regio) interessant en boeiend voor afgestudeerde starters en doorstarters op de arbeidsmarkt door

 • de doorontwikkeling van de campus
 • het stimuleren van innovatieve start-ups en
 • het meefinancieren van innovatieve projecten.

Ook in 2020 hebben we diverse projecten financieel ondersteund met een bijdrage uit het Innovatiefonds van de regio of het stimuleringsfonds van de gemeente. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven en het onderwijs is daarvoor essentieel. De samenwerking binnen en ontwikkeling van Greenport Venlo en de Brightlands Campussen is inmiddels goed vormgegeven en draagt daaraan bij. Daarnaast zetten we in op de regionale en Europese netwerken, o.a. door inzet voor Public Affairs binnen de regio en de samenwerking binnen Food NL. Ook blijven we ons inzetten voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek in Greenport Venlo. Dit heeft tot nieuwe leads en vestigingen in 2020 geleid. Ten slotte wordt onderzoek gedaan naar de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld het onderzoek van de stuurgroep internationale werknemers, dat medio 2020 is verschenen.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Terug naar navigatie - We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Vanuit de regio en provincie worden aanjaagmiddelen ingezet om innovatieve ideeën uit te werken en te komen tot rendabele businesscases. Diverse projecten van regionale ondernemers hebben in 2020 bijdragen ontvangen voor innovatieve projecten. Voor de koppeling van het MKB op de doelstellingen van de Brightlands Campus Greenport Venlo is er extra aandacht o.a. door het programma BLINC dat in 2020 twee maal uitgevoerd is. Het proces van het stimuleren van innovaties o.a. door stimulering, facilitering en financiële bijdragen is een jaarlijks terugkerende activiteit.

De doorontwikkeling van de campus is een belangrijk item in de Investeringsagenda en de Regiodeal. Er zijn diverse projecten opgenomen in de 1e tranche Regio Deal die in juli 2020 is vastgesteld, zoals het kennisinstituut Future farming, de fieldlabs en het project Jeugd, voeding en gezondheid. Daarnaast is in 2020 gestart met de bouw van Brighthouse en Brightworks op het campusterrein, waarbij faciliteiten ter beschikking komen voor onderzoek, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en gezamenlijk gewerkt kan worden aan innovaties en kennisoverdracht.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.

Terug naar navigatie - We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.

Horst aan de Maas is een innovatieve gemeente. Innovatie vindt plaats in samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden. De gemeente is in de regel niet zelf de initiatiefnemer, maar faciliteert innovatieve ontwikkelingen door derden.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Terug naar navigatie - Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
In 2023 hebben we een 100%  digitaal pachtsysteem 100% 100%
95% van onze gronden zijn agrarisch verpacht 95% 95%

Het pachtproces verloopt naar wens. We zoeken naar mogelijkheden om dit proces te vergemakkelijken door verdere digitalisering. Voorwaarde is dat dit toegevoegde waarde heeft voor de klant. Bij verkoop van niet-strategische pachtgronden laten we de grond onafhankelijk taxeren en vragen op basis daarvan marktconforme prijzen.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 1 2018 2019 2020
Functiemenging   51,4% 52,3% N.n.b
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 
143,4 148,5 N.n.b
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen  3,9 N.n.b N.n.b

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Wat heeft het gekost in 2020
Lasten
1.1 Vrijetijdseconomie -932 -1.392 -786
1.2 Ruimte -733 -1.057 -1.005
1.4 Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij 0 0 0
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz -1.847 -2.089 -866
Totaal Lasten -3.512 -4.538 -2.657
Baten
1.1 Vrijetijdseconomie 60 48 -1
1.2 Ruimte 142 903 503
1.4 Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij 0 0 0
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz 1.422 1.480 780
Totaal Baten 1.624 2.431 1.282
Onttrekkingen
P1 Aanwending van de reserves 73 623 297
Stortingen
P1 Storting in de reserves -136 -940 -429

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

 

Verschillen 2020 begroting na wijziging versus 2020 realisatie (incl. reservemutaties)

Onderverdeling beleidsvelden:

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Verschil

1.1

Vrijetijdseconomie

-972

-617

355

1.2

Ruimte

-957

-804

153

1.4

Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij

0

0

0

1.5

Economische zaken, verpachtingen enz.

-494

-85

409

Resultaat

 

-2.423

-1.506

917

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

1.1 Vrijetijdseconomie € 355.000 voordeel

Bevordering toerisme € 27.000 voordeel
Dit wordt veroorzaakt wegens het later uitvoeren van projecten in verband met corona maatregelen. Voorgesteld wordt om deze middelen via budgetoverheveling over te hevelen naar 2021. 

CP het stimuleren van toerisme € 370.000 voordeel.
Met het uitvoeren van de posten opgenomen in het investeringskader voor toerisme is nog niet gestart in verband met vertraging in het opstellen van de gemeentelijke visie en het later uitvoeren van projecten wegens de corona maatregelen. Via de budgetoverheveling wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2021.

Kermissen € 42.000 nadeel.
Nadeel is ontstaan wegens het ramen van pachtinkomsten van de kermissen, die wegens corona niet zijn doorgegaan. Geen inkomsten derhalve. De verplaatste kermis heeft wegens de extra coronamaatregelen meer gekost.

1.2 Ruimte € 153.000 voordeel

Bestemmings- en structuurplannen € 123.000 voordeel
Voordeel is ontstaan door een tweetal hogere kwaliteitsbijdragen voor bestemmings- en structuurplannen.

Reconstructie platteland € 20.000 voordeel
Dit betreft het nog niet uitgegeven budget dat beschikbaar is gekomen uit het collegeprogramma voor de reconstructie van het platteland. Via de budgetoverheveling wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2021. 
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz. € 409.000 voordeel

Pacht landbouwgronden, opstalrechten en recognities €  40.000 voordeel
Het voordeel betreft meer pachtopbrengsten en nieuwe verhuringen of opstalrechten.

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo  € 329.000 voordeel
Een raming van kapitaallasten is abusievelijk niet doorgeboekt naar het beleidsveld Algemene dekkingsmiddelen en leidt daardoor op dit beleidsveld tot een voordeel en op het andere beleidsveld tot een last. Per saldo budgetneutraal.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.