H. Ombuigingen

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen

1. Totaal ombuigingen in jaarrekening 2020
Onderstaande tabel laat het verloop van de openstaande ombuigingen van de begroting 2020 zien.

Ombuigingen 2020 2021 2022 2023
Nog te realiseren ombuigingen (na 2e bijstelling 2020) 357 1.864 2.217 2.192
Gerealiseerde ombuigingen in jaarrekening 2020 -300 -37 -111 -73
Ombuiging niet te realiseren (in jaarrekening) -57 0 0 0
Nog te realiseren ombuigingen (na jaarrekening) 0 1.827 2.106 2.119

2. Gerealiseerde ombuigingen in jaarrekening 2020

Omschrijving ombuiging 2020 2021 2022 2023
Besparing MIP (Zwembad en sporthal Berkel, sporthal HAM, buitensport America-Meterik) 20 37 111 73
Winst bouwgrondexploitatie 220 0 0 0
Armoedebeleid kinderen 20 0 0 0
Trajectkosten 20 0 0 0
VVE/GOA inzetten binnen kaders ter dekking v. kosten JZ 20 0 0 0
Totaal gerealiseerde ombuigingen 300 37 111 73

2.1 Toelichting gerealiseerde ombuigingen
Besparingen MIP (zwembad en sporthal Berkel, sporthal HAM, buitensport America-Meterik)
Dit betreft de kapitaallasten van de volgens het MIP nodige investering in de huidige accommodatie. Deze investeringen worden niet meer gedaan als er een niewe accommodatie komt. De gereserveerde kapitaallasten voor deze accommodaties zijn geen onderdeel meer van de huidige MIP.

Winst bouwgrondexploitatie.
De oorspronkelijke ombuiging is gebaseerd op de geprognosticeerde eindwaarden van de projecten zoals opgenomen in de begroting 2019. Hierbij is voor de jaren 2019-2022 50% van de winst genomen. Voor 2020 kan de ombuiging als gerealiseerd worden beschouwd.

Armoedebeleid kinderen
Het budget is structureel verlaagd met € 20.000. Door binnen het budget te blijven wordt deze ombuiging gerealiseerd

Trajectkosten
Het budget is structureel verlaagd met € 20.000. Door binnen het budget te blijven wordt deze ombuiging gerealiseerd

VVE/GOA inzetten binnen kaders ter dekking van kosten JZ
Deze ombuiging is gerealiseerd door het inzetten van de middelen voor Voor- en vroegschoolse educatie voor jeugdzorg.

3. Ombuigingen niet te realiseren

Omschrijving ombuiging 2020 2021 2022 2023
Taakstelling accommodatiebeleid 57 0 0 0
Totaal ombuigingen niet te realiseren 57 0 0 0

3.1 Toelichting niet te realiseren ombuigingen.
Taakstelling accommodatiebeleid
De oorspronkelijke taakstelling van € 360.000 is voor het overgrote deel gerealiseerd. Dit hebben we voornamelijk bereikt door niet-strategische panden af te stoten. Dit levert ons een besparing op in onze exploitatielasten. Er resteert nog een taakstelling van ruim € 57.000. We zien voor 2020 geen mogelijkheden meer om deze via de afstoot van panden of anderszins te realiseren.  

4. Nog te realiseren ombuigingen

Omschrijving ombuiging 2020 2021 2022 2023
Taakstelling accommodatiebeleid 0 57 57 57
Resterende vrijval MIP & MJOP 0 0 0 100
Winst bouwgrondexploitatie 0 230 217 0
Wonen in kernrandzones 0 400 400 0
Synergievoordeel Gasthoes 0 0 75 75
Effect actieplan sociaal domein 0 0 17 17
Stelselwijziging rijk 0 500 500 500
Extra middelen uit compensatieregeling Voogdij/18+ 0 200 150 150
Extra middelen JZ 2019 t/m 2021 doortrekken naar 2022 e.v. jaren 0 0 0 480
Armoedebeleid kinderen 0 20 20 20
Trajectkosten 0 20 20 20
VVE/GOA inzetten binnen kaders ter dekking v kosten JZ 0 20 20 20
Herijking subsidiebeleid 0 0 200 200
Nieuwe collegeperiode geen 5 maar 4 wethouders 0 0 50 100
Taakstelling organisatie 0 200 200 200
Kostendekkendheid leges titel 2  0 130 130 130
Extra inkomsten Pachtgelden naar regionaal niveau 0 50 50 50
Totaal ombuigingen nog te realiseren  0 1.827 2.106 2.119

4.1       Toelichting nog te realiseren ombuigingen
Taakstelling accommodatiebeleid
De oorspronkelijke taakstelling van € 360.000 is voor het overgrote deel gerealiseerd door niet-strategische panden af te stoten. Er resteert nog een taakstelling van € 57.000.

Resterende vrijval MIP & MJOP
Deze taakstelling raakt alle beleidsvelden: onderwijs, sport, cultuur en eigen huisvesting. Taakstelling kan zowel gerealiseerd worden door afstoot van vastgoed als genereren van meer huurinkomsten. De haalbaarheid van de taakstelling zal zorgvuldig gemonitord worden. Als er geen (maatschappelijk) vastgoed wordt afgestoten of de inkomsten kunnen niet stijgen dan is het behalen van de taakstelling onzeker.

Winst bouwgrondexploitatie
Het is nog onzeker of de geprognotiseerde waarden van de projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. We volgen de ontwikkeling van de winst in de grondexploitatie nauwlettend en gaan aan de slag met een analyse wat realiseerbaar is.

Wonen in kernrandzones
Door het toestaan van woningen in de kernrandzone kunnen er inkomsten gegenereerd worden.

Synergievoordeel Gasthoes
Dit is onlosmakelijk verbonden met het samen zijn van de partijen in het Gasthoes.

Effect actieplan sociaal domein
De taakstelling op het sociaal domein is voor het merendeel ingevuld. Er is nog een openstaande taakstelling van € 17.000 vanaf 2022.

Stelselwijziging rijk
Steeds maar stijgende kosten voor jeugdzorg en WMO zonder compensatie van het Rijk is een landelijke ontwikkeling. Door dit en de gevolgen van de coronamaatregelen staat gemeenten het water aan de lippen. De verwachting is dat het Rijk wel moet komen met compensatie.

Extra middelen uit compensatieregeling Voogdij/18+
Realisatie is afhankelijk van de hoogte van onze declaratie. Als we de grens voor compensatie niet halen komen we niet in aanmerking.

Extra middelen JZ 2019 t/m 2021 doortrekken naar 2022 e.v. jaren
Op grond van de begrotingsrichtlijn is de extra rijksbijdrage voor Jeugdzorg de jaren 2019 t/m 2021 doorgetrokken in de meerjarenraming. In de septembercirculaire is er eenmalig aanvullend budget voor Jeugdzorg beschikbaar gesteld. Of er structurele middelen beschikbaar komen voor Jeugdzorg met ingang van 2023 moet blijken. De besluitvorming hierover is doorgeschoven naar de volgende kabinetsperiode.

Armoedebeleid kinderen
Dit betreft een taakstelling op budgetsubsidies en aangegane verplichting, voorzieningen wijzer, budget kinderen, kidsconsult. We volgen de budgetten nauwlettend op de taakstelling te realiseren.

Trajectkosten
De taakstelling komt voort uit lagere uitgaven voor premies vrijwilligerswerk en vergoedingen kinderopvang vanaf de jaarrekening 2018. Dit is doorvertaald naar de begroting. De lagere uitgaven vinden hun oorsprong in enerzijds de gerealiseerde daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en anderzijds de gemaakte kwaliteitsslag waarbij strenger wordt gekeken of iemand daadwerkelijk recht heeft op een premie. Vooralsnog gaan we er van uit dat de taakstelling te realiseren is, echter de invloed van corona op het aantal bijstandsgerechtigden is nog ongewis.

VVE/GOA inzetten binnen kaders ter dekking v kosten JZ
We verwachten deze taakstelling te kunnen realiseren. Het vergt echter nog afstemming met partners en een goede verantwoording van middelen.

Herijking subsidiebeleid
Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een nieuw subsidiekader dat van kracht wordt per 1 januari 2022. Ook de algemene subsidieverordening wordt tegen het licht gehouden. In juni 2020 is door uw raad de startnotitie vastgesteld. Door de omstandigheden van COVID-19 hebben niet alle dorpsdialogen kunnen plaatsvinden. Het proces rondom het subsidieproces wordt daarom aangepast.

Nieuwe collegeperiode geen 5 maar 4 wethouders
Een van de oplossingsrichtingen is om met ingang van de nieuwe collegeperiode het aantal wethouders te reduceren van 5 naar 4 wethouders.

Taakstelling organisatie
Bij de begroting 2020 is de taakstelling voor de personele organisatie of gemeenschappelijke regelingen opgenomen. De personeelsbudgetten staan zwaar onder druk en we blijven de budgetten nauwlettend volgen.

Kostendekkendheid leges titel 2
Bij de financiële verkenning van de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn er oplossingsrichtingen benoemd om de inkomsten te verhogen voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting. Een van de  oplossingsrichtingen is de kostendekkendheid van de leges titel 2 van 65 naar 85% te verhogen in plaats van 80%.

Extra inkomsten Pachtgelden naar regionaal niveau
Dit zijn de extra opbrengsten die m.i.v. 2021 te realiseren zijn als de geliberaliseerde pacht naar € 1.000 per hectare wordt verhoogd. Dit is het gemiddelde marktconform regionaal niveau.

5. Totaal overzicht verloop ombuigingen in 2020
Onderstaand overzicht geeft het totaal verloop van de ombuigingen in 2020 weer in de verschillende P&C documenten.

Ombuigingen 2020 2021 2022 2023
Stand ombuiging vastgestelde begroting 2020 1.986 3.793 5.274 4.630
Gerealiseerde ombuigingen in 1e bijstelling 1.121 1.452 1.757 1.818
Gerealiseerde ombuigingen in monitor begroting 2021 0 378 393 193
Gerealiseerde ombuigingen in 2e bijstelling 508 27 611 142
Gerealiseerde ombuigingen in jaarrekening 300 37 111 73
Totaal gerealiseerd in 2020 1.929 1.891 2.872 2.226
Niet gerealiseerde ombuiging in 1e bijstelling 0 75 285 0
Niet gerealiseerde ombuiging in monitor begroting 2021  0 0 0 285
Niet gerealiseerde ombuiging in 2e bijstelling 0 0 11 0
Niet gerealiseerde ombuiging in jaarrekening 57 0 0 0
Totaal niet gerealiseerd in 2020 57 75 296 285
Stand ombuiging nog te realiseren na jaarrekening 0 1.827 2.106 2.119
Ombuigingen 2020 %
Stand ombuigingen vastgestelde begroting 2020 1.986 100%
Totaal gerealiseerd in 2020 1.929 97%
Totaal niet gerealiseerd in 2020 57 3%