Uitgaven

4,71%
€ 5.767
x € 1.000
4,71% Complete

Inkomsten

64,02%
€ 80.871
x € 1.000
64,02% Complete

Saldo

1918,86%
€ 75.104
x € 1.000

8. Financiën

Uitgaven

4,71%
€ 5.767
x € 1.000
4,71% Complete

Inkomsten

64,02%
€ 80.871
x € 1.000
64,02% Complete

Saldo

1918,86%
€ 75.104
x € 1.000

 

Een gezonde financiële positie van de gemeente is waar we voor staan. Een gezonde financiële positie die zich kenmerkt door:
-structurele lasten dekken met structurele middelen en geen rekeningen doorschuiven naar volgende generaties;
-ons eigen vermogen alleen aanspreken als daar echt niet aan te ontkomen is;
-aanhouden van een weerstandsvermogen dat van voldoende omvang is;
-de lastendruk voor burgers en bedrijven niet verder te laten toenemen dan strikt noodzakelijk; 

De uitdaging zit in het evenwicht houden van de exploitatie en tegelijkertijd ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar goed organiseren, slim investeren in duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties. De coronapandemie draagt niet bij aan een gezonde financiële positie van onze gemeente. Wat de financiële consequenties hiervan zijn geweest in 2020 wordt uiteengezet in de afzonderlijke paragraaf in deze jaarrekening. Alles bij elkaar opgeteld zijn we financieel in 2020, ondanks corona, 'in control' gebleven.

8.1 Financiering en algemene lasten en baten

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Terug naar navigatie - We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
Meerjarig repressief toezicht door de provincie Limburg. repressief repressief
Jaarlijks goedkeurend oordeel van onze accountant bij de jaarrekening. goed goedkeurend
De door de raad beschikbaar gestelde budgetten worden niet overschreden. €0,- €0
Vrij beschikbaar eigen vermogen blijft ten alle tijden boven de € 15,0 miljoen. €15 miljoen € 8.2 miljoen

De meerjarenbegroting 2021 sluit in de eerste en laatste jaarschijf (2021 & 2024) met een positief saldo. In de tussenliggende jaren hebben we vooralsnog tekorten. Ons weerstandsvermogen is van voldoende omvang en stijgt in de begroting 2021 tot € 9,3 miljoen. De geactualiseerde algemene reserve vrij aanwendbaar bedraagt ruim € 8 miljoen.

G

Zo hebben we dat gedaan!

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Terug naar navigatie - We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

De circulaires die het ministerie publiceert zijn in lijn met onze servicenormen binnen vijf dagen doorgerekend en binnen maximaal twee weken met de verantwoordelijk portefeuillehouder besproken.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Terug naar navigatie - We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
Alle belastingverordeningen worden tijdig, voor aanvang van het heffingsjaar, door de gemeenteraad vastgesteld. 100% Raad december 2019
Minimaal 90% van de informele afhandelingstrajecten van de WOZ en Heffingen resulteren niet in een bezwaar op beroep. 90% 93,4%
We hebben de kwalificatie 'GOED' van de Waarderingskamer. GOED GOED
We boeken maximaal € 15.000 per jaar af aan publiekrechtelijke vorderingen als 'niet invorderbaar'. €15.000 € 16.774
In 2020 wordt 50% van de aanslagen en invorderingscorrespondentie via de Berichtenbox verstuurd. 50% 44,7%

We gaven voorlichting en zijn waar mogelijk het gesprek aangegaan met onze inwoners, bedrijven en belanghebbenden. Dit met als doel om formele bezwaarschriften te voorkomen, zoveel mogelijk klantgericht te werken en de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.

G

Zo hebben we dat gedaan!

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Terug naar navigatie - We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

We hebben de registratie zo georganiseerd en ingericht dat we de aangifte over 2018 onlangs op tijd hebben ingediend. De aangifte 2019 is in voorbereiding en wordt op korte termijn ingediend. 

G

Zo hebben we dat gedaan!

8.4 Onvoorzien

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.

Terug naar navigatie - De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
De post onvoorzien wordt niet overschreden. €0 € 0

De post onvoorzien in onze begroting bedraagt € 50.000 per jaar. 

G

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 8 2018 2019 2020
Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro 242 251 263
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's 701 696 757
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's 745 741 813

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Wat heeft het gekost in 2020
Lasten
8.1 Algemene lasten en baten 1.380 -1.337 -121
8.2 Algemene dekkingsmiddelen -1.865 -2.180 -2.640
8.3 Vennootschapsbelasting (VpB) -4 0 0
8.4 Onvoorzien -50 -28 0
Totaal Lasten -539 -3.545 -2.761
Baten
8.1 Algemene lasten en baten 0 0 124
8.2 Algemene dekkingsmiddelen 73.302 77.104 77.344
8.3 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0
8.4 Onvoorzien 0 0 0
Totaal Baten 73.302 77.104 77.468
Onttrekkingen
P8 Aanwending van de reserves 3.150 3.785 3.403
Stortingen
P8 Storting in de reserves -3.006 -3.006 -3.006

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2020 begroting na wijziging versus 2020 realisatie (incl. reservemutaties)

Onderverdeling beleidsvelden:

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Verschil

8.1

Algemene lasten en baten

-558

217

775

8.2

Algemene dekkingsmiddelen

74.924

74.888

-36

8.3

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

8.4

Onvoorzien

-28

0

28

Resultaat

 

-74.338

-75.105

767

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

8.1 Algemene Lasten en Baten € 775.000 voordeel

Bijdrage aan projecten € 145.000 voordeel
Doordat verschillende projecten nog niet volledig zijn afgerond in 2020 en bijdragen wel volledig begroot maar nog niet (volledig) zijn uitgekeerd en verantwoord in 2020, levert dit een voordeel op. Dit betreft met name projecten uit het stimuleringsfonds. Via budgetoverheveling wordt voorgesteld om € 82.000 over te hevelen naar 2021.

Inzet van het Algemene Reserve € 497.000 nadeel
Voor dekking van het collegeprogramma is in 2019 voor de jaarschijf 2020 € 540.000 geraamd ten laste van de algemene reserve. Omdat dit in 2020 voor ca. € 43.000 gerealiseerd is, leidt dit hier tot een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting van € 497.000.

Baten en lasten voorgaande jaren € 132.000 voordeel
Op basis van inschattingen zijn in voorgaande jaren bij het opmaken van de jaarstukken rechten en verplichtingen opgenomen. Bij de afwikkeling daarvan in 2020 ontstaat dit voordeel.

Stelposten Algemene Uitkering € 1.099.000 voordeel
Voordeel ontstaat doordat een directe stijging aan de kostenkant (ophogen van bestaande budgetten) achterblijft bij een toename van de aantallen en daarmee een hogere Algemene Uitkering over 2020.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn de gemeentelijke inkomsten die vrij besteedbaar zijn en volgens regelgeving uit onderstaande onderdelen bestaat:

 

Primaire
begroting 2020

Begroting
na wijziging 2020

Werkelijk
2020

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

13.955

14.130

14.192

Algemene uitkering

57.781

61.082

61.465

Dividend

812

812

592

Saldo van de financieringsfunctie

754

1.080

1.095

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

Sinds 1 januari 2016 is de wet vennootschapsbelastingplicht (Vpb) voor lagere overheden (overheidsondernemingen) van kracht. Overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, moeten vanaf die datum vennootschapsbelasting betalen. De afgelopen jaren is steeds een zo correct mogelijke inschatting gemaakt van de te betalen vennootschapsbelasting. Daarbij moet vermeld worden dat er nog verschillende punten onduidelijk waren en nog steeds zijn. De gemeente wordt bij de Vpb-aangiften ondersteund door een externe partij.

De belastingdienst heeft voor alle gemeenten een gelijke vaststellingsovereenkomst (VSO) opgesteld. Deze wijkt voor het grondbedrijf op een aantal uitgangspunten en berekeningen af van die wij hanteren. Met de belastingdienst zijn we in gesprek over de VSO en de gehanteerde berekeningen. Zodra de onzekerheden bekend zijn, worden de twee verschillende scenario's (wel of géén VSO) doorgerekend en wordt bepaald of de gemeente Horst aan de Maas een VSO ondertekent.

In afwachting van de gesprekken met de belastingdienst hebben we voor de jaren 2017, 2018 en 2019 voorlopige aanslagen ingediend. Voor 2017 hebben we de voorlopige aanslag (vooruit)betaald om ongewenste boetes/belastingrente te voorkomen.
Ook voor 2020 dienen we tijdig een (voorlopige) aanslag in.

 

Primaire
begroting 2020

Begroting
na wijziging 2020

Wat heeft het
gekost in 2020

Lasten

-4

0

0

Baten

0

0

0

Saldo lasten en baten

-4

0

0

Storting in de reserves

0

0

0

Aanwending van de reserves

0

0

0

Resultaat

-4

0

0

8.4 Onvoorzien

 

Primaire
begroting 2020

Begroting
na wijziging 2020

Wat heeft het
gekost in 2020

Lasten

-50

-28

0

Baten

0

0

0

Saldo lasten en baten

-50

-28

0

Storting in de reserves

0

0

0

Aanwending van de reserves

0

0

0

Resultaat

-50

-28

0

De raad heeft op 10 december 2020 bij de tweede bijstelling besloten om € 22.000 voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop te dekken uit de post onvoorzien. De werkelijke kosten zijn geboekt op Programma 2, beleidsveld 2.4 openbaar groen, bossen en landschappen.

Overhead

Het programma Overhead geeft inzicht in de hoogte van de bedrijfsvoeringskosten van onze gemeente. Het doel is enerzijds meer transparantie richting de raad, inwoners en overige externe belanghebbenden te creëren en anderzijds een vergelijking met andere gemeenten mogelijk te maken.

Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden doorberekend naar de producten waar ze betrekking op hebben. De kosten die in ieder geval onder overhead vallen zijn:

  • financiën,
  • HRM,
  • juridische zaken,
  • informatisering & Automatisering,
  • facilitaire zaken en
  • huisvesting (bestuur en ambtelijk apparaat).

Personeels-, ICT-, etc.- kosten die betrekking hebben op producten in het primaire proces- behoren niet tot de post overhead. Deze worden als directe kosten op de diverse taakvelden binnen de overige programma's geraamd en verantwoord.

Naast het programma Overhead blijft de paragraaf Bedrijfsvoering bestaan. De paragraaf bedrijfsvoering wordt gebruikt voor het beschrijven van beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering.

 

Primaire
begroting 2020

Begroting
na wijziging 2020

Wat heeft het
gekost in 2020

Lasten

-14.699

-17.172

-15.898

Baten

680

2.516

3.059

Saldo lasten en baten

-14.019

-14.656

-12839

Storting in de reserves

-350

-350

-350

Aanwending van de reserves

439

2.321

1.034

Resultaat

-13.930

-12.685

-12.155