J. Corona effecten

J. Corona effecten

Terug naar navigatie - J. Corona effecten

Inleiding
De rode draad door het jaar 2020 is zondermeer de coronapandemie. In de 1e en 2e bijstelling van de begroting 2020 zijn de financiële effecten hiervan voor de gemeente Horst aan de Maas zo goed en zo kwaad als dat kon in beeld gebracht. In deze afzonderlijke paragraaf in de jaarverantwoording 2020 wordt getracht een zo compleet mogelijk beeld van het afgelopen jaar te geven. Een volledig en allesomvattend beeld zal helaas niet haalbaar zijn gezien de complexiteit van de materie en de verwevenheid ervan in de hele begroting en jaarrekening. Maar ook doordat nog niet alle informatie beschikbaar is en de informatie die er wel is vaak op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd.

Ondersteuning van de Rijksoverheid
Dat gemeente een zware last zouden dragen en hiervoor gecompenseerd moesten worden resulteerde in drie tranches van ‘coronacompensatie’ vanuit de rijksoverheid. De 1e en 2e tracht van in totaal € 1.641.000 zijn met de septembercirculaire beschikbaar gesteld en de 3e ad € 381.000 met decembercirculaire aan het einde van het jaar.

Voor de uitvoering van de verschillende Tozo regelingen hebben we een voorschot ontvangen om uit te kunnen keren aan gedupeerden. Over de uitgekeerde ondersteuning leggen we verantwoording af aan en rekenen we af met het rijk. Op basis van een normbedrag per uitspraak hebben we voor de uitvoering van en controle op deze regeling een vergoeding van € 417.050.

Lasten in 2020 ‘hoogover’
De totale lasten worden gedefinieerd als de extra uitgaven, de gemiste opbrengsten, de inzet van eigen uren minus de ontvangen bijdragen en/of compensatie van het rijk. Waarbij rijksbijdragen waar nog geen kosten tegenover staan in eerste instantie gereserveerd worden voor dat doel. Als er ten slotte sprake ik van minder kosten als gevolg van corona, we houden als het waren budget over en hevelen het niet over naar 2021, wordt dat bedrag in mindering gebracht op de totale lasten.

Extra lasten € 2.191.805
Gemiste opbrengsten € 1.461.176
  € 3.652.981
Compensatie rijk (1e t/m 3e tranche) - € 2.022.000
Aanvraag TVS - € 115.000
Uitvoering Tozo - € 417.050
  € 1.098.931
Ontvangen compensatie, kosten nog te maken € 752.385
Minder uitgaven door corona -€ 449.000
Totale lasten gemeente in 2020 € 1.402.316

Met de 1e en de 2e bijstelling van de begroting in 2020 is het effect van de coronacrisis voor de gemeente becijferd op € 1.346.700 respectievelijk € 1.464.022. Doordat zowel de lasten als de compensatie die we ontvangen gelijke tred houden blijft het saldo onder aan de streep nagenoeg gelijk.

De post ‘ontvangen compensatie, kosten nog te maken’ uit de bovenstaande opstelling kan als volgt worden gespecificeerd:

Noodfonds gemeente Horst aan de Maas
Om snel te kunnen schakelen en hulp te bieden waar dat nodig was is er in het begin van de pandemie een noodfonds van € 1,0 miljoen ingesteld, ten laste van ons eigen vermogen, dat het college van B&W kan inzetten en waar achteraf verantwoording aan de gemeenteraad wordt afgelegd. In het overzicht ‘Corona ‘kosten’ gemeente HadM 2020’ wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten uit dit noodfonds gedekt worden.

Van dit noodfonds is per balansdatum nog ruim € 3 ton over en het voorstel bij de jaarrekening 2020 is om dit samen met enkele andere middelen die we hebben ontvangen ter dekking van de coronakosten over te hevelen naar 2021. Op die manier blijven deze middelen beschikbaar voor corona gerelateerde kosten waar we in 2021 zeker nog mee van doen hebben.

De ontwikkeling van het noodfonds in 2020 ziet er als volgt uit:

Primaire storting volgens 1e bijstelling 2020 € 1.000.000
Rijksmiddelen 1e & 2e tranche toegevoegd aan fonds € 374.000
Rijksmiddelen voor uitvoering Tozo (restant) € 207.385
  € 1.581.385
Inzet noodfonds conform jaarrekening 2020 - € 693.261
Afrondingsverschil - € 9.000
Saldo = Budgetoverheveling naar 2021

€ 879.124
(€ 768 regulier en € 111 Tozo)

De samenstelling van de budgetoverheveling naar 2021 kan als volgt worden gespecificeerd. Waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat de middelen uit de 3e tranche veelal betrekking hebben op 2021 en  in deze jaarrekening (en dus ook niet in deze paragraaf) nog niet zijn meegenomen.

Beschikbaar voor de uitvoering en controle Tozo regeling € 207.385
Geoormerkt nog niet uitgegeven op 31 dec (centrummanagement & aanjaagfonds) € 94.000
Geoormerkte middelen 2e tranche (lokale culturele voorzieningen, buurthuizen, jeugd) € 167.000
Vrij aanwendbaar € 410.739
  € 879.124


Overzicht Corona 'kosten' gemeente HADM 2020
     Corona
'kosten'
2020 
 Bijdrage van het rijk   Corona'kosten'
na aftrek
bijdrage
rijk 
 Bekostigd uit
Noodfonds 
           
Ondersteuning * Voedselbank  5.000   5.000 5.000
(B&W besluiten) * Centrum management (#samensterk) 19.000   19.000 19.000
  * 't Leafhoes 18.994   18.994 18.994
  * Centrum management (doorbetaling reclamebelasting 1e lockdown) 22.500   22.500 22.500
  * Grandorse 48.000   48.000 48.000
  * Omroep Horst aan de Maas 23.000   23.000 23.000
  * De Locht 45.000   45.000 45.000
  * Kinderopvang (noodopvang & compenstatie eigen bijdrage) 25.126   25.126 25.126
  * Aanjaagfonds winkelcentra gemeente Horst aan de Maas 75.000   75.000 75.000
  * Lokale culturele voorzieningen   121.000 -121.000 -  
  * Middelen ontvangen, kosten nog te maken
  (lok.cult.vrz., buurt en dorpshuizen, vrijwilligersorg. jeugd)
  167.000 -167.000 -  
    281.620 288.000 -6.380 281.620
           
Extra lasten * WSW (doorbetaling) 365.000 365.000 -    
  * Geen eigen bijdrage WMO 55.000 52.000 3.000  
  * Compensatiergeling WMO -82.000 31.000 -113.000  
  * Compensatieregeling Jeugd 73.000 55.000 18.000  
  * Toename aantal uitkeringsgrechtigden 136.000   136.000  
  * Storting in de voorziening dubieuze debiteuren (2e bijstelling) 161.000   161.000 161.000
  * Bedrijfsvoering (o.a. accountant & bezwaren cie) 48.405   48.405 48.405
  * Handhaving (inhuur BOA en toezichthouder) 176.460 103.000 73.460 73.460
  * Inhuur personeel divers 39.535   39.535 39.535
  * Materiaal divers 63.001   63.001 63.001
  * Verkiezingen   74.000 -74.000  
  * Noodopvang kinderen ouders met cruciale beroepen   52.000 -52.000  
    1.035.400 732.000 303.400 385.400
           
Eigen uren  * Inzet voor Corona (o.a. TBZ en Tozo) - 14.964 uur 587.760 150.000 437.760 26.241
(á € 40 per uur) * Minder efficiënt / geen werk agv thuiswerken - 5.684 uur 227.360   227.360  
  * Middelen ontvangen, kosten nog te maken 59.665 267.050 -207.385  
    874.785  417.050 457.735 26.241
           
Gemiste opbrengsten * Huren lockdown periode niet in rekening brengen 214.463 115.000           99.463  
(B&W besluiten) * Leges, precario etc. niet in rekening brengen 14.400 7.000             7.400  
  * Zwembad en accommodaties  (tijdelijk gesloten & minder bezoekers) 118.000   118.000  
  * Toeristenbelasting minder overnachtingen 1.000.000 614.000 386.000  
  * Kledinginzameling 72.313   72.313  
  * Kermissen (misgelopen pachtinkomsten 42.000   42.000  
    1.461.176  736.000 725.176   - 
           
Decembercirculaire * Ontvangen middelen 2020 vallen vrij t.g.v. algemene middelen   97.000 -97.000  
2020 * Ontvangen middelen 2021 in beginsel reserveren voor doel   284.000 -284.000  
                     -   381.000 -381.000  
           
Totaal   3.652.981 2.554.050 1.098.931 693.261
  Compensatie ontvangen / middelen gereserveerd , kosten nog te maken     752.385  
  Totaal voor rekening gemeente     1.851.316  
           
  Waarvan gedekt / bekostigd uit het Coronanoodfonds     693.261  
  Waarvan gedekt / bekostigd uit de reguliere begroting     1.158.055