Uitgaven

16,4%
€ 20.073
x € 1.000
16,4% Complete

Inkomsten

9,54%
€ 12.054
x € 1.000
9,54% Complete

Saldo

204,88%
€ -8.019
x € 1.000

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Uitgaven

16,4%
€ 20.073
x € 1.000
16,4% Complete

Inkomsten

9,54%
€ 12.054
x € 1.000
9,54% Complete

Saldo

204,88%
€ -8.019
x € 1.000

2.1 Wonen en Bouwen

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 2.1

In Horst aan de Maas is het prettig en betaalbaar wonen voor iedereen. Onze ambitie is de beste woongemeente van Limburg te worden. Ook in 2020 is daar hard aan gewerkt.

Een concept van het nieuwe Masterplan Wonen is opgesteld. De raad stelt dat in de eerste helft van 2021 vast. Het masterplan biedt concrete handvatten voor de realisatie van een kwalitatieve en kwantitatieve woonambitie, waarmee we de balans op de woningmarkt weer terug gaan brengen.

Het maken van woningbouwplannen en het vergunnen en realiseren van woningen is een continu proces. Ook in 2020 zijn diverse plannen uitgevoerd, hebben de plannen een procedure doorlopen en zijn nieuwe plannen opgestart. Er zijn verschillende soorten woningen toegevoegd: huur en koop, sociaal en vrije sector. Die zijn gebouwd op basis van de hoge duurzaamheidseisen die tegenwoordig gelden.

De gemeente heeft prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Daarin is aandacht voor onder andere duurzaamheid en levensloopbestendige bouw. Het loket Duurzaam bouwen is in 2020 ingericht en start in 2021. Hier kunnen particuliere woningeigenaren terecht voor advies over verduurzaming van hun woning. Daarnaast helpen we inwoners gebruik te maken van de diverse subsidieregelingen.

In nieuwbouwplannen wordt onder andere ingezet op woningen voor jongeren, levensloopbestendige woningen en op woningen die met beperkte aanpassingen levensloopbestendig gemaakt kunnen worden. We hebben hierover afspraken gemaakt met partijen die op eigen grond ontwikkelen. We participeren in het project 'langer thuis met technologie'. In 2020 is een start gemaakt met het actualiseren van het (pre)mantelzorgbeleid om te kunnen sturen op langer thuis wonen. We hebben prestatieafspraken gemaakt met de corporaties over het zorggeschikt/levensloopbestendig maken van woningen als groot onderhoud wordt uitgevoerd.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Terug naar navigatie - We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
G

Zo hebben we dat gedaan!

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Terug naar navigatie - We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

In 2020 is veel werk gemaakt van een nieuw Masterplan Wonen. Informatie daarvoor is in de hele maatschappij opgehaald, in de verschillende kernen en bij professionele partijen. Mede op basis daarvan is een nieuw kader ontstaat, dat in 2021 zal worden vastgesteld. Dit zal ervoor zorgen dat Horst aan de Maas steeds aantrekkelijker wordt voor bestaande en nieuwe inwoners. Aandacht is in dit masterplan voor nieuwbouw en de bestaande wijken. Het masterplan houdt rekening met specifieke doelgroepen en beleidsaspecten als duurzaamheid, zorgwonen etc . Het masterplan en het daarop volgende uitvoeringsprogramma zijn gericht op constante verbetering van Horst aan de Maas als woongemeente.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Het dashboard Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving is klaar en er zijn aanvullende werkafspraken gemaakt. De gemeente stuurt actief op het behalen van de servicenormen. Ook is voorzien in een flexibele schil van personeel om pieken op te vangen. De afgelopen periode is het proces van het principeverzoek geanalyseerd aan de hand van het LEAN-werken. De knelpunten zijn in beeld gebracht en het implementatieplan met oplossingen is (nagenoeg) afgerond. Deze oplossingen voeren we ook al uit.

O

Zo hebben we dat gedaan!

2.2 Bouwgrondexploitaties

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

Terug naar navigatie - We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

De lopende grondexploitaties zijn opgenomen en worden verantwoord in de jaarlijkse projectenrapportage. Nieuwe grondexploitaties worden telkens apart ter besluitvorming voorgelegd. Het bestaand vastgoed vormt een uitdaging. Het vastgoed dat geschikt is voor transformatie wordt in beeld gebracht en beoordeeld op kansen. We hebben nog geen volledig zicht op de effecten van de coronapandemie. Ook de gevolgen van de stikstofproblematiek zijn nog niet inzichtelijk. Dit kan tot bijstelling of nadere keuzes leiden.

G

Zo hebben we dat gedaan!

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 2.3

De voorbereidingen voor het verlengen van de Greenport Bikeway richting America en mogelijk verder richting Deurne zijn in 2020 in gang gezet. Daarnaast hebben we de fietsverbinding tussen Grubbenvorst en Horst verbeterd door het verbreden van het bestaande fietspad langs de Horsterweg. We hebben een voorlopig ontwerp voor een duurzame stationsomgeving Horst-Sevenum opgesteld. De uitvoering wordt in 2021/2022 ingepland. We hebben in 2020 een duurzaam, openbaar verlichtingsnetwerk gerealiseerd door het vervangen van oude lampen voor LED-lampen.
We onderhouden de wegen op het niveau 'basis' en zorgen dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Hiervoor hebben we in 2020 het noodzakelijke onderhoud aan de wegen uitgevoerd. We zorgen dat onze civieltechnische kunstwerken" veilig en heel" zijn. Hiervoor hebben we in 2020 een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

Het beheer van onze kunstwerken voldoet aan het niveau ‘veilig en heel’. De wegen in Horst aan de Maas zijn conform jaarschijf 2020 van het beheerplan wegen onderhouden. Het nieuwe Meerjaren onderhoudsplan is in december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

Terug naar navigatie - We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

We liggen op schema om ervoor te zorgen dat in 2025 64% van de verlichting uit LED bestaat.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

Terug naar navigatie - We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

De provincie Limburg heeft een gebiedsvisie opgesteld m.b.t. gebied Venlo-Eindhoven en werkt nu aan een uitvoeringsplan. We maken gebruik van bestaande kanalen om daar grip op te hebben, in samenwerking met Gemeente Venlo. Daarnaast is er gewerkt aan een mobiliteitsvisie voor Noord Limburg, in samenwerking met de Provincie en de 8 Noord Limburgse gemeenten.

G

Zo hebben we dat gedaan!

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 2.4

Het landschap en het openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. In 2020 hebben we bijgedragen aan het verhogen van de biodiversiteit door omvormingen en herinrichtingen. Bij de plantkeuzes hebben we rekening gehouden met de aantrekkingskracht en leefomgeving van insecten, bijen en vlinders. We hebben plantmateriaal zoveel mogelijk afgenomen bij leveranciers met het keurmerk On the way to PlanetProof. Bij groenaanleg is de mogelijkheid om overtollig hemelwater op te vangen meegenomen. Er is afscheid genomen van de GroeneAgenda. Dit is ondergebracht bij #wijgaangroen. 

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Terug naar navigatie - Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

We hebben onze inwoners actief meegenomen bij het inrichten van het openbare groen binnen en buiten de kernen. Daarbij houden we verduurzaming van de openbare ruimte als vertrekpunt in acht. Ook onze laanstructuren hebben we versterkt en verduurzaamd, waarbij we inzetten op een grotere biodiversiteit. En waar mogelijk bestrijden we hittestress.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

Terug naar navigatie - We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

Het beheer van de speelvoorzieningen is op orde. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Het beheerplan is in voorbereiding en wordt in 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

G

Zo hebben we dat gedaan!

2.5 Openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 2.5

In 2020 hebben de provincie Limburg en vervoerder Arriva enkele kleine wijzigingen in de dienstregeling voor het Limburgse openbaar vervoer (ov) doorgevoerd. Onder andere een uitbreiding van de lijndienst naar Toverland. Vanwege de coronapandemie heeft de vervoerder de dienstregeling noodgedwongen versoberd. Dat heeft ook gevolgen gehad voor het ov in Horst aan de Maas.
De acht Noord-Limburgse gemeenten binnen Trendsportal hebben groen licht gegeven voor een vernieuwde vorm van samenwerking op gebied van mobiliteit. Die resulteert in een jaarlijks projectenprogramma, gericht op duurzame en innovatieve vormen van transport en mobiliteit. Enkele voorbeelden: Werkgeversaanpak & mobiliteitsportal, Social Green en Ouderen OV & MaaS (Mobility as a Service). De projecten Duurzaam Deelvervoer en Deel de Zon zijn in 2020 verder uitgewerkt. De twee projecten bieden deelmobiliteit aan in Horst aan de Maas.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Terug naar navigatie - We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm
Jaarrekening
Er zijn in 2021 directe OV-verbindingen tussen OV-knooppunten binnen en buiten onze gemeente 6 6
Er zijn in 2021 op gebied van mobiliteit meerdere vormen van deelmobiliteit beschikbaar. 2 2

De provincie Limburg en vervoerder Arriva zorgen voor een actueel openbaarvervoersnetwerk binnen en buiten onze gemeente. We hebben directe OV-verbindingen naar station Horst-Sevenum en omliggende grotere kernen.

We participeren in deelmobiliteitsprojecten zoals Mobie en Deel de Zon. Vanuit RMO-Noord Limburg & Trendsportal zijn we met alle acht Noord-Limburgse gemeenten een vernieuwde vorm van samenwerking gestart, gericht op duurzame en innovatieve mobiliteit & transport. Deze vernieuwde vorm van samenwerking breng vanaf 2021 een jaarlijks terugkerend projectenprogramma waarin deelmobiliteit en OV terugkomen.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 2 2018 2019 2020
Omvang fijn huishoudelijk restafval, kg per inwoner 23 23 26
% Hernieuwbare elektriciteit 9,8% N.n.b N.n.b

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Wat heeft het gekost in 2020
Lasten
2.1 Bouwen en wonen -1.731 -3.184 -2.296
2.2 Bouwgrondexploitaties -7.130 -6.936 -6.334
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verlichting -5.217 -5.287 -5.746
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap -2.136 -5.291 -3.607
2.5 Openbaar vervoer -1.179 -291 -322
Totaal Lasten -17.393 -20.989 -18.305
Baten
2.1 Bouwen en wonen 1.276 1.688 2.087
2.2 Bouwgrondexploitaties 7.336 7.336 6.473
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verlichting 78 179 331
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap 105 108 556
2.5 Openbaar vervoer 316 306 345
Totaal Baten 9.111 9.617 9.792
Onttrekkingen
P2 Aanwending van de reserves 376 4.033 2.262
Stortingen
P2 Storting in de reserves -564 -1.083 -1.768

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2020 begroting na wijziging versus 2020 realisatie (incl. reservemutaties)

Onderverdeling beleidsvelden:

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Verschil

2.1

Bouwen en wonen

-257

395

652

2.2

Bouwgrondexploitaties

16

-41

-57

2.3

Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verl

-5.040 -5.367

-327

2.4

Openbaar groen, bossen en landschap

-3.157 -3.029

128

2.5

Openbaar vervoer

16

23

7

Resultaat

 

-8.422

-8.019

403

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

2.1 Bouwen en wonen € 652.000 voordeel

Centrumplannen Horst, Sevenum en Grubbenvorst € 85.000 voordeel
Vanuit het collegeprogramma zijn er budgetten ter beschikking gesteld voor de doorontwikkeling van de centrumplannen Grubbenvorst, Sevenum en Horst. De restantbudgetten leiden tot een voordeel op het beleidsveld van € 85.000. De restantbudgetten voor de doorontwikkeling bedragen respectievelijk            € 25.000 Grubbenvorst, € 25.000 Sevenum en € 35.000 Horst. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal aan de Raad worden gevraagd deze bedragen over te hevelen. 

Omgevingswet invoering € 100.000 voordeel
Het in 2020 ter beschikking gekomen bedrag van € 100.000 voor de invoering van de omgevingswet zal aanvullend aan het resterende bedrag van de budgetoverheveling van vorig jaar via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden aangeboden.

Leges omgevingsvergunningen € 373.000 voordeel
De legesopbrengsten omgevingsvergunningen zijn meer toegenomen dan verwacht door een hoger bouwvolume. 

Verstrekte geldleningen: € 128.000 voordeel
Een raming van kapitaallasten is abusievelijk niet doorgeboekt naar het beleidsveld Algemene dekkingsmiddelen en leidt daardoor op dit beleidsveld tot een voordeel en op het andere beleidsveld tot een last. Per saldo budgetneutraal.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

2.2 Bouwgrondexploitaties € 57.000 nadeel

Er is meer rente ten laste van de grondexploitaties gebracht dan er was begroot. Komend jaar zal gelet op de flink afgenomen boekwaarde en de lage rentestand de toegerekende rente nagenoeg nihil zijn.

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting € 327.000 nadeel

Wegen en trottoirs € 321.000 nadeel
Op het Beleidsveld Wegen pleinen fietspaden en openbare verlichting is er een negatief verschil van € 327.000. De storting in de voorziening gelieerd aan het wegenbeheerplan voor 2020 was onvoldoende om de gemaakte kosten te kunnen dekken. De voorziening is leeg waardoor de gemaakte kosten ten laste van de exploitatie gebracht moesten worden. Tevens zijn de waterschapslasten fors verhoogd.

Hier tegenover staat een positief verschil ten aanzien van wegen en trottoirs, vanwege vergoeding  van degeneratie kosten.

Openbare verlichting € 119.000 nadeel
De kostenplaats openbare verlichting heeft ook een negatief saldo, dit komt doordat er een naheffing van energieleverancier voor leveringskosten en overheidstarief van 2019 is geweest, deze kosten waren niet in 2019 verrekend.

Verkeersregelingen € 47.000 voordeel
In verband met vertragingen in projectuitvoeringen en het proces m.b.t. de opzet van de nieuwe organisatie Trendsportal zijn enkele projectafrondingen verschoven naar 2021. Via een verzoek tot budgetoverheveling wordt verzocht het budget van € 29.000 over te hevelen naar 2021.

Het restant bestaat uit een aantal kleinere posten.

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap € 128.000 voordeel

Stelpost collegeprogramma beheer openbare Ruimte en landschapsversterking € 97.000 voordeel
Het voordeel wordt behaald door het feit dat op de (stel)post CP beheer openbare Ruimte en landschapsversterking de uitgaven van de concrete projecten, zoals die zijn opgenomen in het collegeprogramma 2019-2022, ofwel in uitvoering zijn ofwel zullen worden opgestart in 2021. De uitgaven zullen dan ook pas plaats vinden in 2021. Via budgetoverheveling wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2021.

Openbaar groen / plantsoenen / parken  € 42.000.nadeel 
Deze overschrijding is het gevolg van areaaluitbreidingen en de indexeringen die in de diverse onderhoudscontracten zijn opgenomen. Door het onderhoud op niveau uit te voeren wordt voldaan aan de doelstelling “We willen in de dorpen van onze gemeente en in het buitengebied voldoende en kwalitatief goed onderhouden openbaar groen hebben zodat het openbaar groen een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving”.

Bossen € 71.000 voordeel
De gemeente heeft een rekening-courant verhouding met de Bosgroep. De kosten en baten die de Bosgroep maakt voor de gemeente worden hierop verrekend. Om een goede monitoring van het uitstaande saldo te behouden in onze administratie is deze rekening-courant verhouding opgenomen in onze administratie. Dit in overeenstemming met de verslagleggingsvoorschriften.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.