Uitgaven

16,72%
€ 20.462
x € 1.000
16,72% Complete

Inkomsten

3,65%
€ 4.613
x € 1.000
3,65% Complete

Saldo

404,93%
€ -15.849
x € 1.000

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Uitgaven

16,72%
€ 20.462
x € 1.000
16,72% Complete

Inkomsten

3,65%
€ 4.613
x € 1.000
3,65% Complete

Saldo

404,93%
€ -15.849
x € 1.000

7.1 Bestuur

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 7.1

We zijn in 2020 een strategisch visietraject gestart,  samen en  in open, interactieve dialoog met de gemeenschap. Onderwerp van gesprek daarbij is de toekomst van Horst aan de Maas. Wie zijn we, waar komen we vandaan en waar willen we naartoe?

Als gemeente zijn we onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden. In 2020 hebben de colleges van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray besloten de bestaande samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering voort te zetten en te continueren. Daarmee streven we ernaar de uitvoering van taken toekomstbestendiger te maken. We verwachten dat de complexiteit van gemeentelijke taken en de kosten hiervan beheersbaarder zijn door samen te werken. Verder zijn er gezamenlijk mogelijkheden voor een kwalitatieve verbetering van onze dienstverlening door innovatiekracht te versterken en kwetsbaarheden te verminderen.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken, begrijpelijk communiceren en veilig met de gegevens van onze inwoners omgaan. Het kcc beantwoordde veel vragen rondom corona telefonisch, via sociale media of de informatie op de website. Het bezoekersaantal voor de website steeg tijdens de eerste lockdown met 60 tot 80% en is ook daarna structureel hoger dan voor de coronacrisis. Verder hebben we de online dienstverlening via de website uitgebreid met het Ondernemersloket, de verkoop van bedrijfskavels, de verhuur van sporthallen en multifunctionele centrums (MFC’s). We zorgen dat onze informatie en diensten digitaal toegankelijk zijn zodat iedereen – met of zonder beperking – onze informatie kan raadplegen en diensten kan gebruiken. Onze website wordt doorlopend gewaardeerd door onze bezoekers. We hebben aandacht besteed aan het schrijven van begrijpelijke teksten op een eenvoudig taalniveau en hierin verschillende verbeterstappen gemaakt.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Terug naar navigatie - Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
Het aantal pagina’s op onze website is maximaal 200. 200 232
Onze website is geschikt voor 95%  van alle devices 95% conform
We richten de website zo in dat het maximaal 3 klikken kost dat de bezoeker vindt wat hij zoekt. 3 35%
We zorgen ervoor dat onze website een customer centric index-score heeft van 73 of hoger. (huidige stand van zaken is nog niet inzichtelijk. Dat volgt nog) 73 wordt niet gemeten
We zorgen ervoor dat onze website een customer effect score (CES) heeft van minimaal 5,8 van 7. (huidige stand van zaken is nu nog niet inzichtelijk gemaakt. Dat volgt nog) 5.8 8.7
We zorgen ervoor dat onze website een net promotor score (NPS) heeft van min.  7,3 van 10. (huidige stand van zaken is nog niet inzichtelijk gemaakt. Dat volgt nog.) 7.3 7.8
Eind 2019 zijn minimaal 85% van onze online teksten geschreven op B1 niveau (heldere taal). 85% 60%
De totale toegankelijkheid (WCAG 2.1)  van onze website wordt minimaal beoordeeld met 77.5 (landelijk gemiddelde). 77.5 99.1

Het aantal webpagina’s is ten opzichte van 31-12-2019 gestegen. Dit komt door de coronacrisis: er zijn pagina’s speciaal over corona gemaakt en er is een Ondernemersloket ingesteld. Ook is meer dienstverlening online aangeboden zoals  informatie over de verhuur van sportaccommodaties en mfc’s, en het aanbod van bedrijfskavels.

Nog niet alle pagina’s zijn geschreven in B1-niveau. Wel zijn alle pagina’s op B2-niveau geschreven.

De huidige score voor toegankelijkheid van onze website is gebaseerd op een automatische toets. Die laat zien dat de techniek van de website in de basis op orde is. De website is nog niet officieel getoetst op digitale toegankelijkheid zoals bepaald in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De officiële toets kent ook een handmatige toets waar meer ingezoomd wordt op de inhoud van de website. Deze toets laten we in 2021 doen als de website is doorontwikkeld.

O

Zo gaan we dat doen!

De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Terug naar navigatie - De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
De gemeenteraad is tevreden over de P&C-documenten (Planning & Control) en geeft bij het tevredenheidsonderzoek gemiddeld een 7. 7 Onderzoek moet nog starten
Bij 100% van de beleidsdoelstellingen (doelstellingen, KPI's en maatregelen) wordt de voortgang 3 x per jaar gemonitord. 100% 100%

Door de inrichting van onze P&C cyclus met bijbehorende documenten (o.a. vertaling van het collegeprogramma in doelstellingen) houden we steeds zicht op de realisatie van de beleidsdoelstellingen.
Periodiek toetsen we bij de Auditcommissie en gemeenteraad of de opzet en inrichting van de P&C-cyclus nog voldoet. Dit hadden we eind 2020 willen doen maar is nog niet gebeurd. In 2021 zal dit worden opgepakt.

G

Zo gaan we dat doen!

Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Terug naar navigatie - Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Goede communicatie draagt bij aan de trots,  dat mensen hier willen blijven wonen en dat de ondernemers tevreden zijn. In 2020 hebben we hieraan gewerkt door ons als gemeente te begeven in verschillende netwerken, de samenwerking met de gemeenschappen te zoeken, inwonersinitiatieven te omarmen en oog en oor te hebben voor datgene wat er speelt. De coronapandemie vroeg hierbij in het bijzonder onze aandacht.

G

Zo gaan we dat doen!

We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

Terug naar navigatie - We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

We passen de methodiek 'In gesprek met' toe. Het jaarverslag 2020 is nog niet vastgesteld. Er zijn nog geen cijfers van de nationale ombudsman, die volgen pas in Q1 2021 over het jaar 2020. De tevredenheid over de afhandeling is nog niet gemeten.

G

Zo gaan we dat doen!

We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens

Terug naar navigatie - We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
Ieder jaar scoren we "voldoende" op ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit = audit van de informatieveiligheid bij gemeenten, de score is "voldoende" of "onvoldoende"). Voldoende Voldoende
Verzoeken over privacyrechten worden binnen de wettelijke normen afgehandeld. Ja Ja

Voor een specifieke toelichting verwijzen we naar de paragraaf informatiebeveiliging en Privacy in de jaarrekening.

G

Zo gaan we dat doen!

We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

Terug naar navigatie - We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

Begin 2020 zijn alle stakeholders bevraagd over de toekomst van Horst aan de Maas.  Eind 2020 is de "opbrengst" vertaald naar een eerste versie van de Strategische Visie.  In het 1e en het 3e kwartaal van 2020 is met de raad over de strategische visie gesproken en is mede richting gegeven aan het eindproduct. Het eindproduct volgt in 2021.

G

Zo gaan we dat doen!

7.2 Overhead

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 7.2

We voeren onze taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit en zetten niet meer middelen/capaciteit in dan noodzakelijk. Daarbij houden we onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau en/ of verbeteren we die.
Het grootste gedeelte van onze overhead bestaat uit loonkosten van het ondersteunend personeel (70%). De automatiseringsbudgetten maken ongeveer 16% van de overhead uit en het gemeentelijke vastgoed/facilitair ongeveer 7%. 

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

Terug naar navigatie - De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
De salarissom van de overhead afgezet tegen de totale salarissom blijft in verhouding gelijk of neemt af. (norm is 2019) 43,6% 38,4%
In 2020 zijn er minimaal 3 LEAN-trajecten doorlopen. 3 5

De totale organisatiekosten beoordelen wij als passend bij de taken die we professioneel uitvoeren. Wij hebben aandacht voor een goede balans tussen het realiseren van nieuw beleid van het collegeprogramma en de daarvoor benodigde organisatiemiddelen. 

O

Zo hebben we dat gedaan!

7.3 Samenwerking

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 7.3

Als gemeente Horst aan de Maas gaan we in eerste instantie uit van onze eigen kracht. Van onze inwoners en ondernemers, maar ook vanuit onze eigen organisatie. Dat kenmerkt ons. We zijn ons echter ook bewust dat we  onderdeel uitmaken van een groter geheel. Van Europa, Nederland, Limburg en onze regio Noord-Limburg.  Wat we zelf kunnen, doen we zelf. Zeker als we hiermee een hogere kwaliteit, tegen vergelijkbare of lagere kosten kunnen realiseren. Dat kan of lukt ons echter niet altijd. Soms omdat we simpelweg zaken in samenwerking met de regiogemeenten moeten doen, zoals bij de Veiligheidsregio of op Jeugdzorg. Op andere momenten maken we ook een bewuste keuze om samen op te trekken met onze partners in de regio. Een voorbeeld waar we in de samenwerking de oplossing zien voor onze uitdagingen op het vlak van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten, is de samenwerking op bedrijfsvoering met de gemeente Venray. De gezamenlijke inkoop op (jeugd)zorg, een omvangrijk en complex traject, is eveneens een bewijs dat we elkaar ook op niveau van de regio Noord-Limburg steeds beter weten te vinden. 

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Terug naar navigatie - De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

In februari 2019 heeft het college van Venlo zich uit de samenwerking teruggetrokken. De colleges van Venray en Horst aan de Maas hebben daarna besloten tot herijking van de samenwerking. Daarvoor is eind 2019 een businesscase opgesteld voor de vakdomeinen Informatievoorziening/WOZ, KCC/Burgerzaken, Financiën/Belastingen en HRM. De uitkomst daarvan was gematigd positief. Dat wil zeggen dat de effecten op de 3 K’s (Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten) variëren. Medio 2020 hebben beide colleges ingestemd met het voorstel voor het vervolg van de samenwerking. Voor de raad van december was een raadsvoorstel voorzien, waarin gevraagd wordt voor de samenwerking met Venray uit te gaan van de lichtst mogelijk gemeenschappelijke regeling (Wgr) te weten de ‘regeling zonder meer’, ingaande per 1 januari 2021. Beide raden hebben verzocht om een aanvullende informatiebijeenkomst om nadere toelichting te krijgen over nut, noodzaak en het opbrengend vermogen van deze samenwerking op de eerder genoemde 3K's.

O

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 7 2018 2019 2020
Demografische druk (1) 55,0% 55,4% 56,2%
Fte per 1.000 inwoners (formatie) 7,16 7,19 8,00
Fte per 1.000 inwoners (bezetting) 6,75 6,74 7,37
Apparaatskosten per inwoner 613 659 665
Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen) 14% 8%  13%
Overhead % van totale lasten 13% 12% 10%

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Wat heeft het gekost in 2020
Lasten
7.1 Bestuur -3.834 -3.952 -4.214
7.2 Overhead -14.699 -17.172 -15.898
Totaal Lasten -18.533 -21.124 -20.112
Baten
7.1 Bestuur 27 27 280
7.2 Overhead 680 2.516 3.059
Totaal Baten 707 2.543 3.339
Onttrekkingen
P7 Aanwending van de reserves 439 2.435 1.274
Stortingen
P7 Storting in de reserves -350 -350 -350

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2020 begroting na wijziging versus 2020 realisatie (incl. reservemutaties)

Onderverdeling beleidsvelden:

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Verschil

7.1

Bestuur

-3.811

-3.694

117

7.2

Overhead

-12.685

-12.155

530

Resultaat

 

-16.496

-15.849

647

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

7.1 Bestuur € 117.000 voordeel

Pensioenvoorziening (voormalig) bestuur € 127.000 nadeel
Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van de wethouderspensioenen. Door een daling van de rekenrente heeft er een extra storting in de pensioenvoorziening plaatsgevonden. Enkele mutaties met een individueel karakter kende een positief effect met als eindresultaat dat er een negatief saldo resteert ad. € 127.000.

Griffie € 40.000 nadeel
In 2020 is één medewerker toegevoegd aan de Griffie waardoor de personeelskosten zijn gestegen.

Handhaving € 169.000 voordeel
De belangrijkste oorzaak van het voordeel is het feit dat de projecten “controle vergunningen huisvesting arbeidsmigranten” en “landschappelijke inpassing” pas in de tweede helft van 2020 zijn gestart door een aantal omstandigheden.
In dit voordeel zit ook een verzoek tot budgetoverheveling van € 96.000 voor de versterking van 2 handhavingsprojecten (arbeidsmigranten en landschappelijke inpassing). Hiervoor hebben we extra gelden ontvangen. Deze projecten zijn pas gestart in september 2020.

Ondermijning € 20.000 voordeel
Vanwege corona hebben geen controles plaatsgevonden en is er minder uitgegeven in het toezicht houden ondermijning. De raad wordt verzocht het restant budget over te hevelen naar 2021.

Strategische Visie € 25.000 voordeel
De latere start van het project heeft een positief effect op de gemaakte kosten in 2020. De raad wordt verzocht het restant budget over te hevelen naar 2021.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

7.2 Overhead € 530.000 voordeel

Personeelsbudget € 168.000 voordeel
Er zijn in 2020 meer bijdragen ontvangen dan begroot voor detacheringen van eigen personeel.

Diverse bedrijfsvoeringskosten € 90.000
Door de coronamaatregelen en thuis werken zijn diverse bedrijfsvoeringskosten lager uitgevallen dan begroot. Denk hierbij onder andere aan catering, representatie en kantoorbudgetten. Maar ook de communicatie-ontwikkelbudgetten zijn minder aangewend door prioritering op de corona gerelateerde inzet vanuit de unit communicatie.

Projecten Informatisering en automatisering € 155.000 voordeel
Enkele automatiseringsbudgetten zijn in de tijd vooruit geschoven wat in 2020 tot +/- € 155.000 aan lagere kosten heeft geleid (bijvoorbeeld Squit voor de nieuwe omgevingswet)

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.