G. Grondbeleid

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.

Terug naar navigatie - We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.

Om onze doelen op het gebied van wonen te bereiken, is een actieve grondpolitiek nodig. Het bestaand vastgoed vormt een uitdaging. Het  vastgoed dat geschikt is voor transformatie wordt in beeld gebracht en beoordeeld op kansen. De raad heeft in november 2019 de grondprijzen 2020 vastgesteld.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid

Vastgestelde grondprijzen
Hieronder een overzicht van de grondprijzen zoals die zijn vastgesteld voor gemeentelijke grondexploitaties per 1-1-2021. 

Categorie Wonen

Prijsbepaling

Koop, vrije sector

€ 225 / m²

Huur, vrije sector

€ 160 / m²

Huur, sociale sector

€ 135 / m²

Groen- en reststroken

€ 112,50 / m²

Bedrijventerreinen

 

Normaal

€ 100 / m²

Zichtlocaties

€ 110 / m²

Kantoren, retail, horeca, overige commerciële activiteiten

 

 Algemeen

Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Maatschappelijk vastgoed

 

Niet-commercieel maatschappelijk vastgoed

Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Commercieel maatschappelijk vastgoed

Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Prijzen exclusief belastingen (BTW of overdrachtsbelasting). Op de verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Vooruitblik naar nieuwe projecten
Om voor de komende jaren voldoende mogelijkheden te hebben om in te kunnen spelen op de toekomstige woningvraag, wordt (actief) grond aangekocht op strategisch interessante locaties. Dit kunnen zowel inbreidings- als uitbreidingslocaties zijn.

Recentelijk zijn voor enkele kleinere plannen de bestemmingsplannen en bijbehorende grondexploitaties voorgelegd ter besluitvorming (locaties in o.a. Melderslo en Horst). Daar zijn kredieten voor verstrekt om tot uitvoering over te kunnen gaan. Dergelijke voorbereidingsplannen zijn (in een eerder stadium) reeds ter kennis gebracht, bij de vraag om voorbereidingskredieten.

Voortgang van de projecten
Grondexploitatieprojecten zullen altijd fluctueren met marktomstandigheden. De huidige woningmarkt past  nog steeds goed bij de planning/prognoses van de grondexploitatieprojecten, is wellicht zelfs groter dan de plannen. Er worden voldoende kavels verkocht en een aantal projecten nadert de voltooiing. Zoals bij de vooruitblik al geschetst, is het voor de toekomst van belang om nieuwe locaties te ontwikkelen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Voor de kern Horst wordt de volgende deelfase van de Afhang voorbereid. Voor de kern Sevenum is gestart met fase 2 van de locatie Beatrixstraat. Voor Melderslo is een nieuw project gestart.

Projecten met een nadelig saldo

Eindwaarde

Contante Waarde
(Prijspeil 1-1-2021)

Realisatie

Er zijn geen projecten met een nadelig saldo

 

 

 

Projecten met een positief saldo

Eindwaarde

Contante Waarde
(Prijspeil 1-1-2021)

Realisatie

America – Wouterstraat

 €              30.952

 €              29.158

31-12-2026

Broekhuizenvorst - Roathweg

 €            386.645

 €            367.880

31-12-2025

Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen

 €            829.041

 €            788.804

31-12-2025

Grubbenvorst - Middelreuvelt

 €               2.580

 €                2.555

31-12-2021

Grubbenvorst – LOG Witveldweg

 €                  540

 €                  514

31-12-2025

Grubbenvorst – de Comert

 €            306.514

 €            291.638

31-12-2025

Hegelsom – Groene Campus Asdonck

 €         1.106.460

 €         1.011.681

31-12-2028

Horst – Afhang fase 2 en verder

 €            133.493 

 €            124.511

31-12-2027

Horst - Gasthoes

 €              33.106

 €              32.778

31-12-2021

Horst – Hof te Berkel

 €                3.446

 €                3.411

31-12-2021

Horst – Melderlosche Weiden

 €            441.323

 €            424.102

31-12-2024

Horst - Ozze Hoaf

 €              28.562

 €              27.722

31-12-2023

Kronenberg  – Grandorse

 €            451.590

 €            412.907

31-12-2029

Kronenberg - Toverland

 €         3.313.401

 €         3.090.469

31-12-2027

Kronenberg – Woningbouw nabij BMV

 €            133.032

 €            124.081

31-12-2027

Lottum – Veilinghof

 €            100.109

 €              99.118

31-12-2021

Meerlo – Burgveld Zuid

 €            456.173

 €            421.268

31-12-2028

Melderslo - Gebiedsontwikkeling Melderslo

 €              28.176

 €              26.020

31-12-2028

Meterik – Schadijkerweg Oost

 €                     -  

 €                     -  

31-12-2020

Sevenum – Beatrixstraat

 €            354.931

 €            337.705

31-12-2025

Swolgen – Kerkveld

 €            422.742

 €            410.309

31-12-2023

Tienray – Gebiedsontwikkeling Tienray

 €              61.689

 €              55.846

31-12-2030

Winstneming / verliesneming
Bij de jaarrekening 2020 worden de winst- en verliesnemingen geboekt. De invoering van de percentage of completion (POC-)methode leidt tot de verplichting om bij de jaarrekening conform deze methode winst te nemen. Dit is kort toegelicht in de herzieningsrapportage 2018. 

Door fluctuaties in projectverloop kan het voorkomen dat reeds genomen POC winsten op enig moment (gedeeltelijk) teruggeboekt worden naar de projecten vanuit de POC-reserve. In de projectenrapportage behorend bij de jaarrekening zal dit dan worden toegelicht.

Verkenningen van toekomstige plannen voor met name inbreidingslocaties tonen aan dat dit vaak verliesgevende projecten zijn. Een reden waarom deze vaak niet van de grond komen, als dit aan de markt wordt overgelaten, is omdat ze commercieel gezien niet interessant zijn. Omdat het gemeentelijk belang niet direct commercieel is, maar veeleer sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk en/of volkshuisvestelijk gewenste ontwikkelingen betreft, worden dergelijke ontwikkelingen wél verkend en indien mogelijk ook uitgevoerd. Verliezen die bij aanvang aangetoond worden, dienen afgedekt te worden bij besluitvorming. De daarvoor ingerichte Algemene Reserve Grondexploitaties (ARGE) wordt daar dan voor aangesproken.

In 2020 zijn winsten gerealiseerd ten gunste van de ARGE. Maar er is ook een bedrag onttrokken aan de ARGE. In 2021 zullen naar verwachting de volgende bedragen (worden) onttrokken aan de ARGE:

  • Melderslo – Gebiedsontwikkeling: deel boekwaarde van voormalig jeugdhuis kan niet terugverdiend worden. Afdekken van tekort (deels) uit ARGE, namelijk € 150.000.
  • Meterik – Rector de Fauwestraat: op locatie van de voormalige basisschool worden woningen gerealiseerd. Verwacht tekort ad € 300.000 komt ten laste van de ARGE.
  • Lottum – locatie Siebersbroek: eerste verkenning laat een tekort zien van ca. € 300.000. Bij opstarten zal het verwachte tekort gedekt worden uit de ARGE.

Zie verder bij de toelichting op die reserve voor meer informatie.

Risico’s grondexploitatie
Voor een nadere toelichting bij de algemene risico’s van de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen (onderdeel grondexploitaties algemeen).

Reservebeleid
Een nadere uitwerking van de reserves voor de grondexploitatie heeft plaatsgevonden in de Nota grondbeleid 2016. Een aanscherping hiervan is opgenomen in de herzieningsrapportage 2018. De belangrijkste staan hieronder kort toegelicht:

Algemene reserve bouwgrondexploitatie
De algemene reserve bouwgrondexploitatie (ARGE) is bedoeld als financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in de huidige en toekomstige bouwgrondexploitaties.
De exploitatieresultaten van afgewikkelde plannen worden met de reserve verrekend.

Door de Raad zijn de grenzen van de ARGE vastgesteld, met een ondergrens van € 1,7 miljoen en een bovengrens van € 2,7 miljoen.

POC reserve
Voor de genomen POC-winst is een afzonderlijke reserve ingesteld. Deze reserve rekent af naar de ARGE, op het moment dat de POC-winst dusdanig zeker is dat terugstorten naar het project niet meer aan de orde is. Dit ‘tussenvat’ zorgt ervoor dat winsten tijdig genomen kunnen worden volgens de nieuwe BBV-regels, maar dat de tussentijdswinsten nog in reserve blijven totdat de risico’s voldoende weggenomen zijn.
Voor nadere toelichting op deze systematiek wordt verwezen naar de Herzieningsrapportage 2018.

Reserve strategische aan- en verkopen
De Reserve strategische aan- en verkopen is bedoeld om risico’s te dekken rondom de verwerving van onroerend goed. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar (het addendum bij) de herzieningsrapportage 2018.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
De Reserve bovenwijkse voorzieningen dient ter realisatie van infrastructurele werken en voorzieningen met een bestemmingsplan-overschrijdende betekenis. Het zijn voorzieningen waarvan het nut de grenzen van de nieuwe bebouwing overstijgt, zoals bijvoorbeeld rotondes of ontsluitingswegen.