Leeswijzer jaarrekening

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Hier ziet u de digitale jaarrekening van 2020!

De informatie die u hier ziet geeft u een indruk van wat er in 2020 allemaal is gerealiseerd van de voornemens die in de begroting 2020 en de bijstellingen in de loop van 2020 zijn opgenomen. De jaarrekening is het sluitstuk van de jaarlijkse planning- en controlcyclus over 2020. Daarnaast dient deze ook als uitgangspunt voor het opstellen van de kaderbrief 2022 en de eerste bijstelling van de begroting 2021.

Wanneer u helemaal rechts in het midden op het tabje “Meer” klikt, kunt u de Jaarstukken en de projectenrapportage in een PDF downloaden en eventueel uitprinten.

U ziet op de home pagina verschillende tegels:

 • Highlights
 • Leeswijzer
 • Diverse programma’s

Rechtsboven in de menubalk staan de menu's: 

 • Paragrafen
 • Diversen

Highlights

Bij de Highlights vindt u:

 • een infographic van de rekening in één oogopslag
 • per programma de meest belangrijke of bijzondere onderwerpen uit het jaar 2020
 • het persbericht

Programma’s en paragrafen

Bij de programma’s vindt u de verantwoording over het gevoerde beleid in 2020. Verder wordt in afzonderlijke paragrafen meer uitgebreid verantwoording afgelegd over relevante beleids- en beheersmatige aspecten.

Aan het slot van elk programma is een financieel overzicht opgenomen, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.

De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de rekening op een aantal belangrijke onderdelen. Deze kunnen beleidsmatig van aard zijn (weerstandsvermogen), maar ook beheersmatig (onderhoud kapitaalgoederen). De paragrafen A t/m G zijn voorgeschreven. Hieraan zijn drie paragrafen toegevoegd:

 • Paragraaf H:  Ombuigingen
 • Paragraaf I:    Informatiebeveiliging en Privacy
 • Paragraaf J:   Corona effecten
 • Paragraaf K:  Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties

Verantwoording gevoerde beleid

Het beleid van 2020 is als volgt weergegeven:

 1. Programma
 2. Beleidsveld
 3. Doelstellingen ("Dit hebben we bereikt!")
 4. Maatregelen  (“Zo hebben wij dat gedaan!”)

Wanneer u op een programma klikt, ziet u links de beleidsvelden.
Klikt u op een beleidsveld dan ziet u de bijhorende doelstelling(en).

Als u op de doelstelling klikt, ziet u (indien aanwezig) een tabel met de bijhorende kritieke prestatie-indicator(en) (KPI). Onder tabel volgt een tekstuele toelichting. Daarna ziet u een vakje met een kleurtje en tot slot de bijhorende maatregelen.

Wanneer u op de maatregelen klikt ziet u 3 verschillende indicatoren, voor Kwaliteit, Tijd en Geld.

Diversen

Hier vindt u onder andere de “financiële jaarrekening”.

In de jaarrekening vindt u een totaaloverzicht van de financiële gegevens die horen bij het gerealiseerde beleid. Hierin wordt het onderwerp begrotingsrechtmatigheid toegelicht. Ook vindt u hierin de balans per 31 december 2020 met de bijbehorende toelichtingen. In de toelichting op de balans wordt ook de vermogenspositie van de gemeente geschetst.

Daarnaast zijn er in dit onderdeel diverse aanvullende gegevens op detailniveau opgenomen. 

Getallen worden in het hele boekwerk weergegeven op duizendtallen tenzij anders aangegeven Positieve bedragen zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen zijn lasten of een nadeel.