Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarrekening 2020
  1. Blz. 2 Digitale jaarrekening 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Highlights 2020
    1. Blz. 5 Infographic
    2. Blz. 6 Programma 1 Economie en ruimte
    3. Blz. 7 Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    4. Blz. 8 Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    5. Blz. 9 Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen
    6. Blz. 10 Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs
    7. Blz. 11 Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving
    8. Blz. 12 Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking
    9. Blz. 13 Programma 8 Financiën
    10. Blz. 14 Persbericht
   2. Blz. 15 Leeswijzer jaarrekening
    1. Blz. 16 Leeswijzer
   3. Blz. 17 1. Economie en ruimte
    1. Blz. 18 1.1 Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 19 Toelichting beleidsveld 1.1
     2. Blz. 20 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 21 We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie
       1. Blz. 22 In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.
       2. Blz. 23 In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers.
       3. Blz. 24 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       4. Blz. 25 Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media.
       5. Blz. 26 We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.
       6. Blz. 27 We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.
       7. Blz. 28 We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.
       8. Blz. 29 We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.
       9. Blz. 30 We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.
       10. Blz. 31 We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.
       11. Blz. 32 We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.
       12. Blz. 33 We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.
       13. Blz. 34 We voeren de visie De Peelbergen uit.
    2. Blz. 35 1.2 Ruimte
     1. Blz. 36 Toelichting beleidsveld 1.2
     2. Blz. 37 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 38 We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen
       1. Blz. 39 We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.
       2. Blz. 40 We hebben een structuurvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor economische ontwikkeling, die tijdwinst oplevert voor de klantprocessen en aangeeft welke gebieden bedoeld zijn voor groen, recreatie, wonen.
       3. Blz. 41 We herijken het kwaliteitsmenu in de structuurvisie.
       4. Blz. 42 We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.
       5. Blz. 43 We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.
       6. Blz. 44 We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.
       7. Blz. 45 We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.
       8. Blz. 46 We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
       9. Blz. 47 We voeren KRW-maatregelen en beekherstel programma’s uit.
    3. Blz. 48 1.3 Intensieve veehouderij
     1. Blz. 49 Toelichting beleidsveld 1.3
     2. Blz. 50 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 51 We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.
       1. Blz. 52 Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder
       2. Blz. 53 We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.
       3. Blz. 54 We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden
       4. Blz. 55 We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen.
       5. Blz. 56 We stimuleren en faciliteren ondernemers om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen in relatie tot het benutten van (nieuwe) eiwitbronnen.
       6. Blz. 57 We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering
       7. Blz. 58 We zetten een dashboard op voor Horst aan de Maas waarin de effecten van het milieubeleid worden gemonitord
       8. Blz. 59 We zorgen ervoor dat mensen laagdrempelig terecht kunnen bij de gemeente met vragen over intensieve veehouderij.
    4. Blz. 60 1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
     1. Blz. 61 Toelichting beleidsveld 1.4
     2. Blz. 62 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 63 We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
       1. Blz. 64 Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.
       2. Blz. 65 De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.
       3. Blz. 66 We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.
       4. Blz. 67 Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.
    5. Blz. 68 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.
     1. Blz. 69 Toelichting beleidsveld 1.5
     2. Blz. 70 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 71 We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen
       1. Blz. 72 De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.
       2. Blz. 73 We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.
       3. Blz. 74 We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
       4. Blz. 75 We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.
       5. Blz. 76 We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties
       6. Blz. 77 We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau
       7. Blz. 78 We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.
       8. Blz. 79 We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.
       9. Blz. 80 We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
       10. Blz. 81 We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie
       11. Blz. 82 We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt.
      2. Blz. 83 We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.
       1. Blz. 84 We faciliteren de stichting BuitenGewoonBereikbaar met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied
       2. Blz. 85 We faciliteren innovatieve projecten in samenwerking met de provincie, de regio, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek.
       3. Blz. 86 We stimuleren ontmoetingen tussen ondernemers, kennisinstellingen (onderwijs) en overheid, (de 'triple Helix')
      3. Blz. 87 Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
       1. Blz. 88 We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.
       2. Blz. 89 Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.
    6. Blz. 90 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 91 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 92 Analyse verschillen
   4. Blz. 93 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    1. Blz. 94 2.1 Wonen en Bouwen
     1. Blz. 95 Toelichting beleidsveld 2.1
     2. Blz. 96 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 97 We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       1. Blz. 98 We geven integraal uitvoering aan het Masterplan Wonen (duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop en sociale samenhang in wijken).
       2. Blz. 99 We ontwikkelen een tool waarin we onze integrale stappen op het gebied van duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop, sociale thema's enz. inzichtelijk maken, om inwoners te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       3. Blz. 100 We richten onze regelgeving zo in dat onze inwoners gestimuleerd worden hun woning duurzaam in te richten en zorgbestendig te maken
      2. Blz. 101 We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg
       1. Blz. 102 Bewoners krijgen bij bouwplannen voor nieuwe wijken inspraak over de inrichting van de openbare ruimte.
       2. Blz. 103 We concretiseren het Masterplan Wonen en werken in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uit wat we concreet gaan doen. Daarin benoemen we in ieder geval de onderwerpen uit het coalitieakkoord hoofdstuk 2 punt 1 a t/m i.
       3. Blz. 104 We hebben van elk dorp in beeld wat de kansen, behoeften en ontwikkelingen zijn op het gebied van woningbouw.
      3. Blz. 105 We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures
       1. Blz. 106 We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.
       2. Blz. 107 We maken onze processen LEAN
    2. Blz. 108 2.2 Bouwgrondexploitaties
     1. Blz. 109 Toelichting beleidsveld 2.2
     2. Blz. 110 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 111 We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf
       1. Blz. 112 We voeren een actief grondbeleid in samenspraak met de gemeenschap.
       2. Blz. 113 We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.
    3. Blz. 114 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
     1. Blz. 115 Toelichting beleidsveld 2.3
     2. Blz. 116 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 117 We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken
       1. Blz. 118 We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
       2. Blz. 119 We voeren in 2020 een technische inspectie uit van alle kunstwerken en komen met een bijgestelde meerjarenraming
      2. Blz. 120 We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners
       1. Blz. 121 We bekijken hoe we duurzame verlichting op de meest gebruikte routes voor woon-school/werk-verkeer kunnen realiseren.
       2. Blz. 122 We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.
      3. Blz. 123 We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.
       1. Blz. 124 We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       2. Blz. 125 We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       3. Blz. 126 We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       4. Blz. 127 We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.
       5. Blz. 128 We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.
       6. Blz. 129 We onderzoeken de mogelijkheid om de Greenport Bike Way te verlengen richting Brabant.
       7. Blz. 130 We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.
       8. Blz. 131 We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)
       9. Blz. 132 We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.
       10. Blz. 133 We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.
       11. Blz. 134 We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan.
       12. Blz. 135 We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
       13. Blz. 136 We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan.
       14. Blz. 137 We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON
    4. Blz. 138 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
     1. Blz. 139 Toelichting beleidsveld 2.4
     2. Blz. 140 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 141 Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.
       1. Blz. 142 We actualiseren de Groene Agenda van Horst aan de Maas samen met onze stakeholders.
       2. Blz. 143 We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.
       3. Blz. 144 We doen een onderzoek naar en komen met voorstellen voor de verdere (groene) verduurzaming van de openbare ruimte (Project Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte).
       4. Blz. 145 We hebben in 2019 onze landschapselementen gecontroleerd en aangepast in ons beheerprogramma openbare ruimte (GBI).
       5. Blz. 146 We leggen een integrale visie aan de raad voor over het gebied rondom de A73. We kijken naar een groene inpassing van bedrijven langs de A73 met geluid reducerend effect voor de dorpen. De inpassing van de Grote Molenbeek maakt hier ook deel van uit.
       6. Blz. 147 We onderzoeken de noodzaak voor de herbeplanting van karakteristieke laanbomen, maken daar beleid voor en evalueren de effecten van de aanpak van de vervangingen van laanstructuren. Bij vervanging en herplant is het aanzicht een afwegingsgrond
       7. Blz. 148 We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.
       8. Blz. 149 We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan landschappelijke elementen 2011-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt beheerplan landschappelijk elementen.
       9. Blz. 150 We voeren de jaarschijf uit van het boombeheerplan en komen in 2020 met een nieuw of herijkt boombeheerplan. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.
       10. Blz. 151 We voeren de jaarschijf uit van het bosbeheerplan 2015-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt bosbeheerplan.
       11. Blz. 152 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan openbaar groen.
       12. Blz. 153 We voeren de jaarschijf uit voor de recreatieve voorzieningen en komen voor 2021 met een nieuw beheerplan recreatieve voorzieningen.
       13. Blz. 154 We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.
       14. Blz. 155 We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte
      2. Blz. 156 We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.
       1. Blz. 157 We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen.
    5. Blz. 158 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 159 Toelichting beleidsveld 2.5
     2. Blz. 160 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 161 We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.
       1. Blz. 162 We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.
       2. Blz. 163 We blijven ons met realisme inzetten voor de komst van Station Grubbenvorst-Greenport door het actief onder de aandacht te brengen en te houden binnen ons netwerk (RMO/Provincie/DCGV etc.).
       3. Blz. 164 We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.
       4. Blz. 165 We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.
       5. Blz. 166 We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.
    6. Blz. 167 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 168 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 169 Analyse verschillen
   5. Blz. 170 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    1. Blz. 171 3.1 Afvalverwijdering
     1. Blz. 172 Toelichting beleidsveld 3.1
     2. Blz. 173 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 174 We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.
       1. Blz. 175 We voeren de jaarschijf uit van het ophalen van de verschillende afvalstromen en dit doen we volgens het gemeentelijk afvalbeleid.
       2. Blz. 176 We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.
    2. Blz. 177 3.2 Riolering, waterkering, afwatering
     1. Blz. 178 Toelichting beleidsveld 3.2
     2. Blz. 179 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 180 De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig
       1. Blz. 181 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       2. Blz. 182 Overige Maasprojecten.
      2. Blz. 183 We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas
       1. Blz. 184 Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.
       2. Blz. 185 Naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 treffen we definitieve maatregelen om de kans op wateroverlast in de wijk Stuksbeemden verder te verkleinen
       3. Blz. 186 Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.
       4. Blz. 187 We analyseren de klimaatstresstest en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op.
       5. Blz. 188 We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af.
       6. Blz. 189 We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.
       7. Blz. 190 We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021
    3. Blz. 191 3.3 Milieu en duurzaamheid
     1. Blz. 192 Toelichting beleidsveld 3.3
     2. Blz. 193 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 194 We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan
       1. Blz. 195 We brengen in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.
       2. Blz. 196 We maken een uitvoeringsprogramma om een gemeentelijke organisatie van 100% energieneutraal in 2025 te realiseren.
       3. Blz. 197 We monitoren de voortgang naar het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie in 2050. Waar mogelijk maken we daarvoor gebruik van regionale of provinciale monitoringsinstrumenten.
       4. Blz. 198 We ondersteunen lokale Flagship-projecten op het gebied van de energietransitie.
       5. Blz. 199 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
       6. Blz. 200 We onderzoeken samen met regio gemeenten wat de rol van de gemeente is in de energietransitie.
       7. Blz. 201 We stellen een lokale energievisie op als input voor de regionale energiestrategie (RES).
       8. Blz. 202 We stellen een overkoepelend Milieu- & Duurzaamheidsbeleid 2018-2030 vast met een uitvoeringsprogramma voor 2018-2022.
       9. Blz. 203 We stellen voor 2021 een warmteplan op, waarin we aangeven hoe de woningen in Horst ad Maas in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien als de levering van aardgas stopt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de betaalbaarheid voor inwoners.
       10. Blz. 204 We werken aan het winnen van de Green leaf Award en de spin-off die dit genereert en blijven aangehaakt bij het green leaf netwerk
       11. Blz. 205 We werken de regionale energiestrategie (RES) Noord en Midden Limburg uit.
      2. Blz. 206 We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.
       1. Blz. 207 We organiseren een samenwerking met de gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo het administratieve beheer overneemt.
       2. Blz. 208 We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
      3. Blz. 209 We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.
       1. Blz. 210 Milieueffecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen worden gemonitord en maatregelen getroffen indien noodzakelijk
       2. Blz. 211 We monitoren actief de vastgestelde randwaarden voor het geluid, stof en andere milieuaspecten voor de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind.
       3. Blz. 212 We verlenen omgevingsvergunningen milieu binnen de gestelde servicenormen.
       4. Blz. 213 We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.
    4. Blz. 214 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 215 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 216 Analyse verschillen
   6. Blz. 217 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    1. Blz. 218 4.1 Zorg
     1. Blz. 219 Toelichting beleidsveld 4.1
     2. Blz. 220 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 221 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)
       1. Blz. 222 We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg
       2. Blz. 223 We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners
       3. Blz. 224 We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.
       4. Blz. 225 We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
      2. Blz. 226 Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.
       1. Blz. 227 Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.
       2. Blz. 228 Wat we lokaal niet kunnen organiseren, borgen we in de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.
       3. Blz. 229 We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.
       4. Blz. 230 We blijven onze monitor Sociaal Domein als een instrument zien op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.
       5. Blz. 231 We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen).
       6. Blz. 232 We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag en passen integrale toegang voor ondersteuning en zorg toe.
       7. Blz. 233 We ontwikkelen een integraal preventief jeugdbeleid in samenwerking met onderwijs en andere partners en stellen dit vast.
       8. Blz. 234 We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.
       9. Blz. 235 We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen
       10. Blz. 236 We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.
       11. Blz. 237 We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.
       12. Blz. 238 We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.
       13. Blz. 239 We voeren het geactualiseerde Actieplan Sociaal Domein uit.
       14. Blz. 240 We voorkomen dat gebruikers van zorg veel last hebben van ongewenste stapeling van eigen bijdragen in de zorg.
    2. Blz. 241 4.2 Werk en inkomen
     1. Blz. 242 Toelichting beleidsveld 4.2
     2. Blz. 243 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 244 Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte
       1. Blz. 245 We creëren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven snelle omscholingsmogelijkheden naar sectoren waar veel vraag naar arbeid is.
       2. Blz. 246 We ondersteunen inwoners bij hun financiële hulpvraag.
       3. Blz. 247 We ondersteunen inwoners en inwoners in een uitkering naar maximale participatie en maximale financiële onafhankelijkheid.
    3. Blz. 248 4.3 Arbeidsmigranten
     1. Blz. 249 Toelichting beleidsveld 4.3
     2. Blz. 250 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 251 De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn
       1. Blz. 252 Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.
       2. Blz. 253 We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.
       3. Blz. 254 We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.
       4. Blz. 255 We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons ervoor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.
       5. Blz. 256 We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en sociale participatie van internationale werknemers die lang blijven en vragen werkgevers en huisvesters hier een bijdrage aan te leveren.
       6. Blz. 257 We voorzien in één aanspreekpunt binnen de gemeente voor vragen over huisvesting arbeidsmigranten.
       7. Blz. 258 We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten.
    4. Blz. 259 4.4 Nieuwkomers
     1. Blz. 260 Toelichting beleidsveld 4.4
     2. Blz. 261 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 262 Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas
       1. Blz. 263 We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.
       2. Blz. 264 We ondersteunen initiatieven die ervoor zorgen dat nieuwkomers erbij horen (in de buurt, op school en op het werk).
       3. Blz. 265 We ondersteunen nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur.
       4. Blz. 266 We stimuleren de participatie van nieuwkomers en kijken daarbij naar de capaciteiten en opleidingen die ze in hun thuisland hebben opgedaan.
       5. Blz. 267 We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders en streven naar spreiding in de gemeente.
    5. Blz. 268 4.5 Gezondste regio 2025
     1. Blz. 269 Toelichting beleidsveld 4.5
     2. Blz. 270 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 271 In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.
       1. Blz. 272 We geven uitvoering aan de Programmalijn Jong en lekker in je vel.
       2. Blz. 273 We nemen deel aan de regionale beweging De Gezondste Regio 2025.
       3. Blz. 274 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren en passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid.
       4. Blz. 275 We streven er naar de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen door een wijkgerichte aanpak.
    6. Blz. 276 4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
     1. Blz. 277 Toelichting beleidsveld 4.6
     2. Blz. 278 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 279 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap. (overheidsparticipatie)
       1. Blz. 280 Onze gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen op basis van het VN verdrag.
       2. Blz. 281 We faciliteren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.
       3. Blz. 282 We organiseren een vervolg op de 24-uursessie over de omgang en het samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie.
       4. Blz. 283 We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.
       5. Blz. 284 We starten een pilot met een inwonersbegroting.
    7. Blz. 285 4.7 Burgerzaken
     1. Blz. 286 Toelichting beleidsveld 4.7
     2. Blz. 287 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 288 We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener
       1. Blz. 289 Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, de vastgestelde servicenormen en de wettelijke eisen.
       2. Blz. 290 We komen tot een dashboard dienstverlening in 2021.
       3. Blz. 291 We organiseren verkiezingen.
       4. Blz. 292 We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.
    8. Blz. 293 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 294 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 295 Analyse verschillen
   7. Blz. 296 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    1. Blz. 297 5.1 Kunst en cultuur
     1. Blz. 298 Toelichting beleidsveld 5.1
     2. Blz. 299 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 300 Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 301 We maken culturele activiteiten en culturele voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk.
       2. Blz. 302 We stimuleren de zichtbaarheid van onze cultuur en stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent.
       3. Blz. 303 We versterken de samenwerking tussen het lokale en culturele veld en het onderwijs. De combinatiefunctionaris legt verbindingen tussen verenigingen het onderwijs.
       4. Blz. 304 We versterken het opdrachtgeverschap richting bibliotheekwerk en stimuleren de organisatie van een gezonde exploitatie en efficiënte uitvoering.
       5. Blz. 305 We willen dat iedereen maar vooral kinderen de kans krijgen kennis te maken met cultuur zodat ze de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
       6. Blz. 306 We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.
    2. Blz. 307 5.2 Sport
     1. Blz. 308 Toelichting beleidsveld 5.2
     2. Blz. 309 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 310 Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 311 Samen met onze partners uit het Sport akkoord (het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025) organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.
       2. Blz. 312 We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk (fysiek, sociaal en financieel).
       3. Blz. 313 We ondersteunen samenwerkingen tussen verenigingen.
       4. Blz. 314 We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur, zoals Expeditie Sevenum en Grubbenvorst.
       5. Blz. 315 We zetten de combinatiefunctionarissen sport in om sportverenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.
       6. Blz. 316 We zetten sport in als middel om ontmoeting en sociale integratie van mensen met lage inkomens te bevorderen.
    3. Blz. 317 5.3 Afslag 10 & zwembad
     1. Blz. 318 Toelichting beleidsveld 5.3
     2. Blz. 319 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 320 We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.
       1. Blz. 321 Het zwembad wordt verplaatst naar Afslag 10 en biedt een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde tov de huidige locatie, mits voldaan wordt aan de kaders die in het raadsbesluit gesteld zijn.
       2. Blz. 322 Met het actieplan "zwemvaardigheid" zoeken we samen met het onderwijs en kinderopvang naar mogelijkheden voor gebruik zoals het collectief aanbieden van zwemlessen buiten de reguliere schooltijden gericht op specifieke doelgroepen.
       3. Blz. 323 Samen met partners van afslag 10 creëren we werk- en werkervaringsplekken voor inwoners met een uitkering of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
       4. Blz. 324 Sporthal de Berkel wordt verplaatst naar Afslag 10.
    4. Blz. 325 5.4 Onderwijs
     1. Blz. 326 Toelichting beleidsveld 5.4
     2. Blz. 327 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 328 Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.
       1. Blz. 329 We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).
       2. Blz. 330 We brengen in samenwerking met partners het aantal laaggeletterden terug. Dat doen we door de leesvaardigheid inwoners te verhogen met taalaanbod op verschillende niveaus.
       3. Blz. 331 We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief.
       4. Blz. 332 We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.
       5. Blz. 333 Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.
    5. Blz. 334 5.5 Accommodaties
     1. Blz. 335 Toelichting beleidsveld 5.5
     2. Blz. 336 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 337 We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.
       1. Blz. 338 ’t Gasthoês wordt een adequate en eigentijdse voorziening voor culturele en maatschappelijke organisaties, met een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       2. Blz. 339 Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       3. Blz. 340 Bij onderhoud en vooral renovatie van onze eigen gebouwen en accommodaties streven we naar energie-neutrale oplossingen.
       4. Blz. 341 In lijn met de centrumvisie volgen we de lijn van multifunctioneel medegebruik van onze dienstgebouwen, mits dit betaalbaar is en ten goede komt aan de integrale dienstverlening.
       5. Blz. 342 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       6. Blz. 343 We stellen een Perspectievennota op die leidend is bij de invulling van het accommodatiebeleid.
       7. Blz. 344 We stimuleren en faciliteren initiatieven die leiden tot samenwerking.
       8. Blz. 345 We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.
       9. Blz. 346 We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).
    6. Blz. 347 5.6 Subsidies
     1. Blz. 348 Toelichting beleidsveld 5.6
     2. Blz. 349 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 350 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 351 Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.
       2. Blz. 352 We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".
    7. Blz. 353 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 354 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 355 Analyse verschillen
   8. Blz. 356 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    1. Blz. 357 6.1 Openbare Orde & Veiligheid
     1. Blz. 358 Toelichting beleidsveld 6.1
     2. Blz. 359 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 360 Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.
       1. Blz. 361 Project nieuwe brandweerkazerne
       2. Blz. 362 We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.
       3. Blz. 363 We evalueren het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 en zorgen voor een actueel Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023.
       4. Blz. 364 We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
       5. Blz. 365 We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.
       6. Blz. 366 We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.
    2. Blz. 367 6.2 Toezicht & handhaving
     1. Blz. 368 Toelichting beleidsveld 6.2
     2. Blz. 369 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 370 We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen
       1. Blz. 371 Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.
       2. Blz. 372 Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.
       3. Blz. 373 Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.
       4. Blz. 374 We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.
       5. Blz. 375 We gaan de grote lopende handhavingszaken onderzoeken om te beoordelen of we beleid of regels aan moeten passen.
       6. Blz. 376 We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.
       7. Blz. 377 We richten ons, met betrekking tot toezicht en handhaving, prioritair op de zaken met een substantiële impact. We hanteren een Zero-tolerance-beleid bij overtredingen met grote impact voor inwoners en/of milieu.
    3. Blz. 378 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 379 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 380 Analyse verschillen
   9. Blz. 381 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    1. Blz. 382 7.1 Bestuur
     1. Blz. 383 Toelichting beleidsveld 7.1
     2. Blz. 384 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 385 Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.
       1. Blz. 386 Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen
       2. Blz. 387 We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze klanten.
       3. Blz. 388 We maken de dienstverleningsprocessen LEAN.
       4. Blz. 389 We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad.
       5. Blz. 390 We onderhouden een kwalitatief betere website.
       6. Blz. 391 We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.
      2. Blz. 392 De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.
       1. Blz. 393 Het Team planning & control adviseert en ondersteunt de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.
       2. Blz. 394 We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang.
      3. Blz. 395 Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.
       1. Blz. 396 Beleids- en projectcommunicatie: We informeren de samenleving over ons beleid en onze projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan.
       2. Blz. 397 Corporate communicatie: We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente en geven relevante algemene informatie.
       3. Blz. 398 Interne communicatie: we faciliteren en stimuleren het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van de medewerkers van de organisatie.
       4. Blz. 399 Organisatie van de communicatie: de gemeentelijke communicatie draagt bij aan de organisatiedoelen.
       5. Blz. 400 We geven voorlichting aan het algemene publiek over de leefomgeving en leefstijl. (Publiekscommunicatie)
      4. Blz. 401 We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.
       1. Blz. 402 Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)
       2. Blz. 403 De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit.
       3. Blz. 404 Op 1-1-2021 hebben we een geactualiseerde klachtenverordening.
       4. Blz. 405 We gaan door met de regionale mediatorpool.
       5. Blz. 406 We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'.
       6. Blz. 407 We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.
       7. Blz. 408 We onderzoeken de klachtregeling op actualiteit en passen deze aan in verband met wijzigingen in de wet en regelgeving (Jeugdwet).
      5. Blz. 409 We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens
       1. Blz. 410 We beheren het risicoregister.
       2. Blz. 411 We stellen een autorisatiematrix op en regelen autorisaties in.
       3. Blz. 412 We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA.
       4. Blz. 413 We voeren het implementatieplan van BIG naar BIO uit.
       5. Blz. 414 We zorgen ervoor dat er steeds aandacht wordt besteed aan bewustwording van privacy en informatiebeveiliging.
       6. Blz. 415 We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en manier van werken.
      6. Blz. 416 We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.
       1. Blz. 417 We maken in open dialoog met de gemeenschap een strategische visie vanuit het perspectief van 'Inwoners', 'Ondernemers' en 'Bezoekers'.
    2. Blz. 418 7.2 Overhead
     1. Blz. 419 Toelichting beleidsveld 7.2
     2. Blz. 420 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 421 De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.
       1. Blz. 422 Het team planning & control definieert wat er onder overhead valt en berekent de verhouding tot het totale P-budget.
       2. Blz. 423 Het team planning & control ondersteunt de organisatie.
       3. Blz. 424 Jaarlijks wordt een capaciteitsraming opgesteld.
    3. Blz. 425 7.3 Samenwerking
     1. Blz. 426 Toelichting beleidsveld 7.3
     2. Blz. 427 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 428 De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.
       1. Blz. 429 Er wordt een samenwerkingswijzer voor Horst aan de Maas opgesteld.
       2. Blz. 430 We herijken het Regio Venlo-overleg.
       3. Blz. 431 We nemen deel aan het Euregio overleg.
    4. Blz. 432 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 433 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 434 Analyse verschillen
   10. Blz. 435 8. Financiën
    1. Blz. 436 8. Financiën
    2. Blz. 437 8.1 Financiering en algemene lasten en baten
     1. Blz. 438 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 439 We hebben een gezonde duurzame financiële positie.
       1. Blz. 440 Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op.
       2. Blz. 441 In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk.
       3. Blz. 442 We behouden de huidige vermogenspositie of versterken die waar mogelijk.
       4. Blz. 443 We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief.
       5. Blz. 444 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    3. Blz. 445 8.2 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 446 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 447 We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
       1. Blz. 448 We rekenen de circulaires Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.
      2. Blz. 449 We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.
       1. Blz. 450 Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.
       2. Blz. 451 Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven.
       3. Blz. 452 We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep.
       4. Blz. 453 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen.
       5. Blz. 454 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen.
       6. Blz. 455 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ.
       7. Blz. 456 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       8. Blz. 457 We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in.
    4. Blz. 458 8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 459 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 460 We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).
       1. Blz. 461 De aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt jaarlijks bij de Belastingdienst ingediend.
       2. Blz. 462 We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.
    5. Blz. 463 8.4 Onvoorzien
     1. Blz. 464 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 465 De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.
       1. Blz. 466 We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op.
    6. Blz. 467 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 468 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 469 Analyse verschillen
  3. Blz. 470 Paragrafen
   1. Blz. 471 A. Lokale heffingen
    1. Blz. 472 Dit hebben we bereikt!
     1. Blz. 473 Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.
      1. Blz. 474 De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie.
      2. Blz. 475 Jaarlijks brengen we de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.
      3. Blz. 476 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling van huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
      4. Blz. 477 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
    2. Blz. 478 Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen
   2. Blz. 479 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 480 Dit hebben we bereikt!
     1. Blz. 481 De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.
      1. Blz. 482 We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen.
      2. Blz. 483 We doorlopen jaarlijks de juridische control cyclus.
      3. Blz. 484 We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.
      4. Blz. 485 We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan.
    2. Blz. 486 Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   3. Blz. 487 C. Onderhoud en kapitaalgoederen
    1. Blz. 488 Dit hebben we bereikt!
     1. Blz. 489 Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau.
      1. Blz. 490 In 2020 is er een objectieve inspectie (RgdBOEI) en actualiseren we het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP), dit wordt vertaald naar de begroting van 2021.
      2. Blz. 491 Ons vastgoed en onderhoud zijn opgenomen in de VGMIS (Axxerion). We houden dit bij en bewaken de kwaliteit van onze accommodaties.
      3. Blz. 492 We hebben grip op de MJOP, we weten wat de actuele onderhoudskosten per gebouw zijn en zorgen dat die passen binnen de begroting.
      4. Blz. 493 We voeren het MJOP uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.
     2. Blz. 494 We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties.
      1. Blz. 495 We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.
      2. Blz. 496 We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.
      3. Blz. 497 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
      4. Blz. 498 We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit (onderhoud en schoonmaak).
      5. Blz. 499 We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering.
      6. Blz. 500 We stellen een duurzaamheidsplan en roadmap op voor ons eigen vastgoed om tot in 2035 te verduurzamen en energieneutraal te maken.
      7. Blz. 501 We stellen een vastgoedbeleid op voor onze gemeentelijke accommodaties. In Q2 2020 is dit beleid gepresenteerd, dan wel vastgesteld in het DT.
      8. Blz. 502 We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.
    2. Blz. 503 Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen
   4. Blz. 504 D. Financiering
    1. Blz. 505 Dit hebben we bereikt!
     1. Blz. 506 We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
      1. Blz. 507 Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig
      2. Blz. 508 We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.
      3. Blz. 509 We beheren de renterisico’s bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido.
      4. Blz. 510 We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a).
      5. Blz. 511 We leveren de kwartaalrapportages aan het CBS (oa. IV3), inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo.
    2. Blz. 512 Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering
   5. Blz. 513 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 514 Dit hebben we bereikt!
     1. Blz. 515 BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.
      1. Blz. 516 Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college.
      2. Blz. 517 Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie.
     2. Blz. 518 BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.
      1. Blz. 519 Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering.
      2. Blz. 520 We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie.
      3. Blz. 521 Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning.
      4. Blz. 522 Wij onderhouden contacten in de regio Venlo om subsidiekansen voor regionale thema's en projecten tijdig te signaleren en indien mogelijk te benutten. Daarvoor zijn wij bereid in voorkomende gevallen een trekkersrol te vervullen.
      5. Blz. 523 Wij zijn gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties/bedrijven en bieden ondersteuning bij het werven van fondsen en subsidies.
     3. Blz. 524 BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.
      1. Blz. 525 Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt geactualiseerd aan de hand de vorming van een shared service center om toekomstige aanbestedingen samen met de gemeenten Venlo en Venray op te kunnen pakken.
      2. Blz. 526 We doen nader onderzoek naar de mogelijkheden om de toegang tot het lokale MKB verder te verbeteren en passen die maatregelen toe.
      3. Blz. 527 We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument.
     4. Blz. 528 Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid
      1. Blz. 529 We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.
      2. Blz. 530 We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeente Venray en regio Noord-Limburg.
      3. Blz. 531 We werken op het gebied van informatiebeveiliging samen met gemeente de Venray.
      4. Blz. 532 We werken samen met de gemeente Venray op het gebied van Informatievoorziening (IV)
     5. Blz. 533 FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.
      1. Blz. 534 We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.
      2. Blz. 535 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
      3. Blz. 536 We hebben een gedegen systeem van financiële advisering.
      4. Blz. 537 We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken.
      5. Blz. 538 We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.
     6. Blz. 539 HRM. De gemeente is een goed werkgever.
      1. Blz. 540 In 2023 hebben we voldaan aan de maatschappelijke doelstelling om ca. 14 garantiebanen te hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De berekening is gebaseerd op basis van de huidige bekende gegevens.
      2. Blz. 541 Maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom worden effectief en planmatig begeleid.
      3. Blz. 542 Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau.
      4. Blz. 543 We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op het gebied van mobiliteit / arbeidsmarkt en garantiebanen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en E-HRM wordt verdere samenwerking verkend.
      5. Blz. 544 We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.
      6. Blz. 545 We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek.
     7. Blz. 546 HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.
      1. Blz. 547 HRM-processen worden zo efficiënt mogelijk ingericht en daar waar mogelijk gedigitaliseerd.
      2. Blz. 548 We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.
     8. Blz. 549 IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
      1. Blz. 550 Er wordt een plan opgesteld en vastgesteld voor overbrenging.
      2. Blz. 551 Er wordt een visie “archiefdienstverlening” opgesteld.
      3. Blz. 552 Het “Handboek kwaliteit archiefmanagement en archiefbescheiden” wordt in 2020 geactualiseerd.
      4. Blz. 553 We leveren de producten en diensten informatievoorziening
      5. Blz. 554 We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken
     9. Blz. 555 IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.
      1. Blz. 556 We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan.
      2. Blz. 557 We voeren portfolioprojecten uit
    2. Blz. 558 Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering
   6. Blz. 559 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 560 Inleiding
    2. Blz. 561 Verbonden Partijen
     1. Blz. 562 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 563 1. Veiligheidsregio Limburg-Noord
      2. Blz. 564 2. Euregio Rijn-Maas-Noord
      3. Blz. 565 3. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
      4. Blz. 566 4. Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
      5. Blz. 567 5. Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
      6. Blz. 568 6. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
      7. Blz. 569 7. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
      8. Blz. 570 8. RUD Limburg
      9. Blz. 571 9. Omnibuzz
     2. Blz. 572 Coöperaties/ vennootschappen
      1. Blz. 573 10. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
      2. Blz. 574 11. Stichting BuitenGewoonBereikbaar
     3. Blz. 575 Overigen
      1. Blz. 576 12. Regio Venlo
      2. Blz. 577 13. Banenplein Limburg
     4. Blz. 578 Aandelen
      1. Blz. 579 1. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
      2. Blz. 580 2. Waterleidingmaatschappij Limburg
      3. Blz. 581 3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
      4. Blz. 582 4. Bodemzorg Limburg
   7. Blz. 583 G. Grondbeleid
    1. Blz. 584 Dit hebben we bereikt!
     1. Blz. 585 We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.
      1. Blz. 586 Jaarlijks stelt de raad de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen.
    2. Blz. 587 Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid
   8. Blz. 588 H. Ombuigingen
    1. Blz. 589 Dit hebben we bereikt!
     1. Blz. 590 We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
      1. Blz. 591 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    2. Blz. 592 Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen
   9. Blz. 593 I. Informatiebeveiliging en Privacy
    1. Blz. 594 I. Informatiebeveiliging en Privacy
   10. Blz. 595 J. Corona effecten
    1. Blz. 596 J. Corona effecten
   11. Blz. 597 K. Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
    1. Blz. 598 K. Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
  4. Blz. 599 Diversen
   1. Blz. 600 Financiële jaarrekening
    1. Blz. 601 Financiële jaarrekening
   2. Blz. 602 Overzicht restantkredieten met toelichting
    1. Blz. 603 Overzicht restantkredieten met toelichting
   3. Blz. 604 Griffierekening
    1. Blz. 605 Griffierekening
   4. Blz. 606 Raadsvoorstel & raadsbesluit
    1. Blz. 607 Raadsvoorstel en raadbesluit
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap