Highlights 2020

Programma 1 Economie en ruimte

Terug naar navigatie - Programma 1 Economie en ruimte

We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas 
We willen dat toeristen naar Horst aan de Maas blijven komen. We helpen ondernemers met hun plannen om aantrekkelijk te blijven voor toeristen. Ondanks corona hebben we in de zomer van 2020 veel toeristen ontvangen en informatie gegeven. Ook zijn we begonnen mensen op te leiden als gastvrijheidsambassadeurs.  En we hebben onze routes voor fietsers, voetgangers en ruiters onderhouden en verbeterd. Samen met ondernemers en organisaties op het gebied van toerisme, horeca, detailhandel, kunst en landschap hebben we de eerste stappen gezet naar een adviesraad Vrijetijdseconomie. In 2020 is ook het project ‘Gebiedsontwikkeling Grubbenvorst en Lottum’ opgestart om het toeristische aanbod in die omgeving te versterken en het landschap aantrekkelijk te houden.

Agrarische sector
- Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
Met het gemeentelijk Stimuleringsfonds en het Regionaal Innovatiefonds stimuleren we innovatie in de agrarische sector. Daarnaast koppelen we projecten aan de Regio Deal en de Investeringsagenda. We geven veredelaars en organisaties die onderzoek doen een plek in onze regio. En we zorgen voor meer samenwerking tussen bedrijven en organisaties. We hebben ontmoetingen georganiseerd en namen deel aan diverse platforms, waarbij samenwerking en kennisdeling voorop stonden. Waar mogelijk werken we mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven op een duurzame locatie. De visie op Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) is geëvalueerd voor de periode t/m 2020. De resultaten hiervan presenteren we in het eerste kwartaal van 2021. Eind 2020 hebben we de notitie ‘Herbegrenzing concentratiegebieden glas’ vastgesteld.
- Veehouderij
De gemeente werkt aan een visie waarin staat hoe we kijken naar de toekomst van de veehouderij in Horst aan de Maas. Daarvoor halen we informatie op uit de samenleving. In 2020 was er bijvoorbeeld een informatieavond met allerlei betrokkenen. De visie wordt vastgesteld in 2021.

Economische zaken
We geven onze lokale economie ruimte om zich te ontwikkelen. Dat doen we o.a. door bestemmingsplannen vast te stellen voor nieuwe bedrijventerreinen, zoals in 2020 bij Greenport Venlo/Tradeport Noord. We blijven de campus ontwikkelen, stimuleren innovatieve start-ups en helpen bij de financiering van innovatieve projecten. Ook blijven we ons inzetten voor voldoende vestigingsmogelijkheden bij Greenport Venlo. Dit heeft in 2020 tot nieuwe leads en vestigingen geleid. Ook hebben we in 2020 onderzoek gedaan naar werkgelegenheid en ontwikkeling van de arbeidsmarkt, zoals het onderzoek van de stuurgroep Internationale werknemers. 

Regio Deal en Investeringsagenda Noord-Limburg
De acht gemeenten in Noord-Limburg willen samen de Gezondste Regio worden. Met de provincie Limburg is afgesproken welke projecten zij daarvoor gaan uitvoeren en hoeveel geld zij daar samen voor inzetten. Dat staat in de Investeringsagenda Noord-Limburg.
We hebben hier ook afspraken over gemaakt met de Rijksoverheid. Die staan in de Regio Deal. Veel projecten worden in de loop van 2021 opgestart. Het gaat om projecten binnen de thema’s ‘future farming’, ‘vitaal en gezond’, ‘talent aantrekken en behouden’, ‘veilige en leefbare omgeving’ en ‘grensoverschrijdende samenwerking’.

Meer lezen over Economie en ruimte?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: Programma 1 economie en ruimte

Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Op weg naar de beste woongemeente
We willen graag de beste woongemeente van Limburg worden en ervoor zorgen dat iedereen in Horst aan de Maas prettig en betaalbaar kan wonen. In de uitvoering van het Masterplan Wonen staat wat we daarvoor gaan doen. Dat plan wordt in 2021 besproken in de gemeenteraad. Twee onderwerpen vinden we daarbij belangrijk: 1) voldoende woningen en 2) betaalbaarheid van woningen.

In 2020 heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Ook is het loket Duurzaam bouwen ingericht. Onafhankelijke experts geven huiseigenaren advies over het verduurzamen van hun huis. Daarnaast kijken zij of daarvoor een subsidie beschikbaar is. In 2020 hebben we afspraken gemaakt met de woningcorporaties over levensloopbestendig wonen. En zijn we begonnen met het aanpassen van het mantelzorgbeleid om mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zij spelen een belangrijke rol om langer thuis te kunnen blijven wonen. 

Ons landschap als visitekaartje
Het landschap in Horst aan de Maas is ons visitekaartje. Voor inwoners, ondernemers en toeristen. In 2020 hebben we gezorgd voor een grotere variatie aan planten en dieren in onze gemeente. We hebben planten zo veel mogelijk ingekocht bij verkopers met het keurmerk ‘On the way to Planetproof’. Dat garandeert dat de producten duurzaam zijn gemaakt. Daarnaast hebben we planten geselecteerd die insecten, bijen en vlinders aantrekken. Bij het aanleggen van bomen en planten in de dorpen hebben we gekeken of we het teveel aan regenwater kunnen opvangen zodat het wordt opgenomen door de omgeving. 

Investeren in fietsverbindingen en de stationsomgeving
In 2020 hebben we de verlenging van de Greenport Bikeway voorbereid. Dat fietspad loopt nu tussen station Venlo en station Horst-Sevenum. Het nieuwe stuk fietspad loopt straks van station Horst-Sevenum naar America. Misschien wordt dit nog verlengd richting Deurne. Daarnaast hebben we het fietspad tussen Grubbenvorst en Horst breder gemaakt en hebben we een voorlopig ontwerp voor een duurzame stationsomgeving Horst-Sevenum gemaakt. Dat plan wordt in de jaren 2021-2022 uitgevoerd. Ten slotte hebben we in 2020 de verlichting langs de wegen duurzamer gemaakt door de oude lampen te vervangen door LED-lampen.

Meer lezen over Wonen, mobiliteit en openbare ruimte?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie:  programma 2 wonen mobiliteit en openbare ruimte 

 

Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Terug naar navigatie - Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

We steken energie in duurzaamheid
In februari 2020 heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsplan voor Horst aan de Maas vastgesteld met het thema #WijGaanGroen. De actiepunten en projecten lopen van 2020 t/m 2022, maar beleidsmatig kijken we vooruit tot 2050. We letten erop dat iedereen mee kan doen. In 2020 heeft de gemeenteraad ook KODE vastgesteld: Kader voor de Opwekking van Duurzame Elektriciteit in Horst aan de Maas. En we zijn begonnen met het opstellen van de Transitievisie Warmte, rondom duurzame alternatieven voor aardgas. Samen met de Stichting EnergieKronenberg hebben we onderzocht hoe Kronenberg energieneutraal kan worden.

In 2020 hebben we onderzocht wat we als gemeente moeten doen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. We hebben het plein voor ‘t Gasthoês op een vernieuwende manier ingericht, zodat dat de gevolgen van klimaatverandering goed kan doorstaan.

Aandacht voor afval
Onze inwoners betalen een afvalstoffenheffing waardoor de gemeente ervoor kan zorgen dat het afval wordt opgehaald. Horst aan de Maas heeft een heel modern en klantvriendelijk afvalsysteem. Het ophalen en verwerken van afval in Nederland wordt steeds duurder, terwijl de vergoeding die gemeenten krijgen voor bepaalde soorten afval juist lager geworden is. Daardoor heeft de gemeente de financiële reserve voor afval moeten inzetten.

Ook corona heeft invloed gehad op de afvalinzameling in 2020. Er was meer afval omdat mensen meer thuis waren. We hebben drie maanden geen papier huis-aan-huis ingezameld. Wel konden inwoners hun oud papier wegbrengen. Ook de inzameling van klein chemisch afval (bijvoorbeeld batterijen, verf en spaarlampen) kon in die periode niet doorgaan. Dat hebben we later ingehaald.

We bereiden ons voor op klimaatverandering
Ons klimaat verandert. Periodes van veel regen worden afgewisseld met hitte en droogte. We richten onze gemeente zó in, dat we wateroverlast en droogte zoveel mogelijk voorkomen. We helpen inwoners en bedrijven om hun regenpijp af te koppelen van stoepen en straten, waardoor het regenwater de grond in kan trekken. Dit betalen we uit de rioolheffing. In 2020 zijn we ook begonnen met het opstellen van een Uitvoeringsagenda. Daarin staat wat we gaan doen om in te spelen op de klimaatverandering.

Meer lezen over Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: programma 3 duurzaamheid klimaatambities energietransitie en circulariteit 

 

Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

Terug naar navigatie - Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

 

Gezond in coronatijd
Door de landelijke lockdown en andere maatregelen, zoals het sluiten van de horeca, hebben veel bedrijven en werknemers het afgelopen jaar minder inkomsten gehad. Landelijk wordt een stijging van het aantal uitkeringen verwacht van ruim 50%. We hebben er vertrouwen in dat de werkloosheid in Horst aan de Maas minder stijgt, met niet meer dan 25%. Dat doen we bijvoorbeeld door inwoners die net hun baan hebben verloren snel te koppelen aan de vacatures die er nog wél zijn.

We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf goed kan redden. Ook als je ouder bent of beperkingen hebt. In 2020 hebben we ons daar samen met inwoners en professionals voor ingezet. Tijdens de coronapandemie letten we extra goed op eenzaamheid en financiële zorgen bij onze inwoners. En we besteden extra aandacht aan gezinnen die al problemen hebben, zodat deze problemen door corona niet groter worden. De gemeente heeft in 2020 veel tijd besteed aan het organiseren van noodopvang in samenwerking met o.a. kinderopvang en onderwijs, het helpen van verenigingen en het uitvoeren van de (landelijke) financiële regelingen.

We bieden onze inwoners die dat nodig hebben ondersteuning op maat. We organiseren dat zo, dat de uitgaven in het Sociaal Domein dalen en meer in balans komen met het geld dat de gemeente daarvoor beschikbaar heeft. In 2020 deden we dat onder andere door de inzet van de specialist Ondersteuning Jeugd bij huisartsen en de samenwerking met het onderwijs.

Gezondste regio 2025
Onze gemeente doet mee aan de beweging Gezondste Regio 2025, een samenwerking tussen allerlei organisaties in Noord-Limburg. We kijken naar wat mensen wél kunnen en wat zij belangrijk vinden in het leven.

In het voorjaar van 2020 is de raad geïnformeerd over de programmalijn Gezondste Regio 2025 in de nota Gezondheidsbeleid. Hierin staan 23 projecten die wij gaan uitvoeren.

Inwoners bouwen mee aan een vitale gemeenschap
Corona heeft grote gevolgen gehad voor de activiteiten die zorgen voor de leefbaarheid in onze dorpen. Als gemeente zijn we met inwoners in contact gebleven om te kijken hoe we konden helpen. Want we willen niet dat corona blijvende gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Dit blijft in 2021 een punt van aandacht. In 2020 hebben we verder vooral gewerkt aan een coronaloket. Daar kunnen vrijwilligersorganisaties terecht om hun problemen te bespreken.

Nieuwkomers horen erbij
We vinden het belangrijk dat mensen die nieuw zijn in Nederland zich goed kunnen redden en meedoen in onze samenleving. Vrijwilligers van de stichting Vluchtelingenwerk hebben vluchtelingen die in Nederland mogen blijven – statushouders – hier het afgelopen jaar bij geholpen. Zij hebben ervoor gezorgd dat deze mensen hun omgeving leerden kennen. Dat ze in contact kwamen met officiële organisaties zoals de gemeente, bibliotheek en huisarts, maar ook met de buren en de verenigingen in het dorp. Daarnaast hebben statushouders hulp gekregen bij andere activiteiten in het dagelijks leven, zoals omgaan met geld en het aanleggen van een administratie.

Arbeidsmigranten
De grote vraag naar personeel in met name de agrarische en logistieke sector maakt dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om arbeidsmigranten een plek te geven in onze samenleving. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Daarom is in 2020 gekozen voor een brede aanpak. Van het leren van de taal tot toezicht en handhaving en van huisvesting tot registratie.
We willen dat nieuwe inwoners deel uitmaken van onze gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf. Daarom zijn we in 2020 gestart met het ontwikkelen van integratieprogramma’s. Hierbij werken we samen met werkgevers. In 2021 breiden we dit uit. Op het gebied van toezicht en handhaving is een ‘aanpak huisvesting arbeidsmigranten’ opgestart. Hiermee is voorrang gegeven aan het toezicht op huisvestingslocaties van arbeidsmigranten. Daar gaan we in 2021 mee door. In 2020 is een start gemaakt met het vertalen van het beleid over arbeidsmigranten in juridisch toepasbare regels. Die staan in het Paraplubestemmingsplan. Daar neemt de raad in april 2021 een besluit over.

 

Meer lezen over Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: programma 4 sociaal maatschappelijk participatie en voorzieningen 

 

Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs

Culturele activiteiten
Begin 2020 stelde de gemeenteraad het kunst- en cultuurbeleid vast. Daarin staat hoe de gemeente kunst en cultuur in Horst aan de Maas ondersteunt. Het afgelopen jaar was door corona een onzekere tijd.
We hebben verenigingen geholpen via het coronaloket en subsidies die we al hadden toegekend, hebben we gewoon uitbetaald. Ook hoefden veel verenigingen geen huur te betalen voor de ruimte die ze van de gemeente huren. In een paar gevallen heeft de gemeente noodsteun verleend. Dat was nodig om ervoor te zorgen dat de vereniging kon blijven bestaan. De bibliotheek kreeg in 2020 een bijdrage om zich verder te ontwikkelen naar een maatschappelijk hart binnen onze samenleving. Deze taak voert de bibliotheek vanaf 2021 uit in het nieuwe Gasthoês.

Iedereen een goede start
In 2020 zorgden we samen met kinderopvang en scholen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor signaleren we onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen eerder en kunnen we op tijd hulp bieden. Op deze manier krijgen alle kinderen dezelfde kansen op een goede start van hun leven. Daarnaast helpen we jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben bij lezen en schrijven. De gemeente moedigt jongeren aan een diploma mbo, havo of vwo te halen. Dit heeft ook in 2020 goed gewerkt. Er zijn in onze gemeente bijna geen jongeren die dat niet halen.

Blijf in beweging
In 2020 hebben onze sportconsulenten leraren van basisscholen geholpen om de kinderen in beweging te krijgen. Dat hebben zij ook gedaan voor de peuters in de kinderopvang. Want bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarnaast hebben we de medewerkers in de zorg geholpen om ouderen en mensen met een beperking meer te laten sporten en bewegen.

Door corona moesten we rekening houden met allerlei maatregelen, zoals ten minste 1,5 afstand houden van elkaar. Dat maakt het best lastig om samen te sporten of bewegen. Daarom hebben we leskaarten gemaakt met tips over hoe het wél kan. Ook hebben onze sportconsulenten op verschillende scholen tijdelijk buiten sportlessen gegeven. Samen met Omroep Horst aan de Maas hebben we filmpjes gemaakt met oefeningen voor ouderen. De omroep heeft die filmpjes uitgezonden.

Zwembad en Afslag10
In 2020 kwam er duidelijkheid over de toekomst van zwembad en sporthal De Berkel. De gemeente heeft ervoor gekozen voorlopig geen nieuw zwembad te bouwen in het gebied Afslag10. De verenigingen en bedrijven die samen de groep Afslag10 vormden, zijn in 2020 gestopt. Maar de ideeën van de gemeente voor dat gebied blijven bestaan. De verenigingen weten elkaar goed te vinden en gaan samen verder met verschillende projecten.

Meer lezen over Cultuur, sport en onderwijs?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: programma 5 cultuur sport en onderwijs 

 

Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving

Terug naar navigatie - Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving

Een veilige plek om te wonen
Het zwaartepunt in 2020 op het gebied van veiligheid lag op de lokale invoering van de coronamaatregelen en het toezicht daarop. Daarnaast pakken we overlast en criminaliteit aan en zorgen we voor meer veiligheid in het verkeer en het voorkomen van brand. Ook startten we in 2020 een aantal projecten zoals ‘Landschappelijke inpassing’ en ‘Huisvesting arbeidsmigranten’.

Samen met inwoners, bedrijven en andere organisaties werken we aan onze veiligheid door het Integraal Veiligheidsplan (IVP) uit te voeren. Samen pakken we overlast aan, zorgen we voor mensen met verward gedrag en bestrijden we ondermijnende criminaliteit (zoals illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen of bedreiging). Dat doen we lokaal, op basis van ons IVP, en regionaal. Het is ons gelukt versterkingsgelden binnen te halen via het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) én het thema een plek te geven in de Regio Deal. Vanaf 2021 gaan we concrete resultaten boeken met deze aanpak.

In 2020 zijn we gestart met het opnieuw organiseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH). Dat is een samenwerking van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en instellingen op het gebied van zorg en veiligheid. We verwachten in 2021 hiervan de vruchten te kunnen plukken en een doorstart te kunnen maken. Horst aan de Maas is de beheergemeente voor het ZVH. Onze burgemeester is zowel portefeuillehouder voor de Noord-Limburgse aanpak van ondermijnende criminaliteit als voorzitter van de stuurgroep ZVH.

Toezicht en handhaving
In 2020 concentreerden het toezicht en de handhaving zich op de coronamaatregelen. We hebben veel gesprekken gevoerd met ondernemers om plannen te maken die passen binnen de maatregelen. Ook is stevig ingezet op voorlichting en communicatie. En dat heeft resultaat geboekt. In 2020 zijn er relatief weinig coronagerelateerde boetes uitgedeeld.

Meer lezen over Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: programma 6 openbare orde veiligheid toezicht handhaving 

 

Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking

Terug naar navigatie - Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking

Samenwerking bedrijfsvoering
Horst aan de Maas werkt op het gebied van bedrijfsvoering al een aantal jaren samen met de gemeente Venray. In 2020 hebben we besloten daarmee door te gaan. We gaan samen taken uitvoeren op het gebied van ICT, personeelszaken, financiën en burgerzaken. Deze samenwerking is nodig omdat de taken van de gemeenten steeds ingewikkelder worden. Samen kom je verder en kunnen de stijgende kosten beter in de hand gehouden worden.

Blik op de toekomst van Horst aan de Maas
Hoe kijken onze inwoners naar de toekomst?
Wat vinden zij belangrijk? En wat betekent dat voor de gemeente en de verwachtingen die leven? Dat hebben we inwoners, ondernemers en toeristen gevraagd in 2020. Met al die informatie hebben we het verhaal geschreven over wie we zijn en waar we vandaan komen. Dat geeft ons bouwstenen voor de toekomst. Die gaan we uitwerken en vertalen naar opgaven voor de gemeente. Want door samen te doen komen we bij de toekomst die we wensen.

Meer lezen over Bestuur, organisatie en samenwerking?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: programma 7 bestuur organisatie en samenwerking 
 

Programma 8 Financiën

Terug naar navigatie - Programma 8 Financiën

Corona heeft gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente
De coronacrisis kost de gemeente extra geld.
Bijvoorbeeld voor uitkeringen, hulp aan jongeren en hulp aan mensen die door corona schulden hebben gemaakt. Daarnaast heeft corona gezorgd voor minder inkomsten. Bijvoorbeeld minder toeristenbelasting en minder huurinkomsten. De gemeente kreeg daarvoor deels een vergoeding van de Rijksoverheid maar legde zelf ongeveer € 1,4 miljoen bij.

Gemeentelijke heffingen
In het Coalitieakkoord 2018-2022 staat de intentie om de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing niet te laten stijgen, los van de inflatie. Dat hebben we niet helemaal kunnen waarmaken doordat het ophalen en verwerken van afval veel duurder is geworden door nieuwe landelijke regels. Ook moet de gemeente extra kosten maken om riolen aan te passen aan de klimaatveranderingen.

De gemeente sluit 2020 af met een positief saldo
Ondanks corona is het gelukt de meeste geplande activiteiten in 2020 uit te voeren. Sommige werkzaamheden konden we door corona echter niet starten of afmaken. Daardoor hadden we ongeveer € 3 miljoen minder kosten in 2020. Die taken worden vanaf 2021 alsnog opgepakt. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor dit geld over te hevelen naar 2021.
Daarmee sluit het financiële jaar 2020 met een ‘plus’ van € 900.000. Het college wil dat bedrag toevoegen aan de Algemene Reserve.

In de begroting 2020 stonden bezuinigingen van ongeveer € 2 miljoen. Dat hebben we bijna helemaal waargemaakt. Maar daarmee zijn we er nog niet. Vanaf 2021 moeten we nog een keer € 2 miljoen bezuinigen om onze taken en projecten voor Horst aan de Maas uit te kunnen voeren. Nu én in de toekomst.

Meer lezen over Financiën?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: programma 8 financiën 

 

Persbericht

Terug naar navigatie - Persbericht

Jaarrekening 2020: ondanks corona veel gerealiseerd
Ondanks de coronapandemie heeft Horst aan de Maas in 2020 de meeste activiteiten en projecten die voor dat jaar gepland stonden, kunnen uitvoeren. Ook in financieel opzicht bleef de gemeente goed ‘in control’. Dat staat in de jaarrekening 2020 van de gemeente Horst aan de Maas.

Veel bereikt in 2020
In 2020 had de coronapandemie grote invloed op de werkzaamheden van de gemeente. Er kwamen taken bij, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de landelijke steunmaatregelen. En we moesten, net als veel andere organisaties, grotendeels vanuit huis werken. Toch is het gelukt om het merendeel van de geplande activiteiten in 2020 uit te voeren. Sommige werkzaamheden konden we door corona juist niet starten of afmaken. Bijvoorbeeld activiteiten om het toerisme in onze gemeente te stimuleren. De vertraging in projecten en activiteiten zorgde voor ongeveer € 3 miljoen minder kosten in 2020 (op een totaal van ongeveer € 100 miljoen). Deze taken worden alsnog opgepakt. Het college stelt de raad daarom voor dit geld over te hevelen naar 2021. Daarmee sluit het financiële jaar 2020 met een ‘plus’ van € 900.000. Het college stelt voor dat bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Extra kosten vanwege corona
Door corona had de gemeente in 2020 veel extra kosten, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen en voor de handhaving van de coronaregels. En om snel te kunnen schakelen, maakte de gemeente in maart 2020 € 1 miljoen vrij uit de Algemene Reserve. Daarnaast hadden we minder inkomsten, bijvoorbeeld uit de verhuur van gemeentelijke accommodaties en toeristenbelasting. In totaal ging het om een kleine € 4 miljoen aan extra kosten en minder inkomsten. De rijksoverheid heeft gemeenten hiervoor ondersteund via verschillende financiële regelingen. Die ondersteuning is voor onze gemeente minder dan de extra kosten die we hebben gemaakt. Dat betekent dat we in 2020 zelf € 1,4 miljoen hebben bijgedragen aan taken en maatregelen in het kader van de coronapandemie. Met de toevoeging van het positieve saldo van 2020 blijft de Algemene Reserve van de gemeente toch op peil.

Bekijk de digitale jaarrekening via www.horstaandemaas.nl
De jaarstukken 2020 zijn digitaal te bekijken via de website van de gemeente. Daar leest u meer informatie over de doelstellingen en financiën van de verschillende beleidsvelden. Voor wie snel een beeld wil krijgen, staat er een overzicht van de ‘highlights’ van 2020. En een infographic waarin de inkomsten en uitgaven in 2020 op hoofdlijnen worden weergegeven.