F. Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht  in de verbonden partijen.
Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Er is sprake van een bestuurlijk belang als er zeggenschap is op basis van stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Er is sprake van een financieel belang wanneer een beschikbaar gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement of wanneer er financiële aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Verbonden partijen voeren publieke taken uit die een relatie hebben met het bereiken van de doelstellingen van het programmaplan en de daaraan gekoppelde beleidsvoornemens.

Verbonden partijen
Er is op dit moment sprake van de volgende verbonden partijen, waarbij vermeld staat wat dit de gemeente Horst aan de Maas per inwoner kost:

Nr Verbonden partij Bijdrage per
inwoner 2016 
Bijdrage per inwoner 2020
  Gemeenschappelijke regelingen    
1 Veiligheidsregio Limburg-Noord  €  83,61 € 111,58
2 Euregio Rijn-Maas-Noord  €    0,16 €      0,16
3 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW) € 14,03 €   12,61
4 Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit  € 17,71 €   13,49
5 Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum €   0,00 €      0,00
6 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord  €   0,00   €      0,00
7 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling  €   2,53 €     5,80
8 RUD Limburg  €   2,87 €     2,91
9 Omnibuzz (*1) €   2,18 € 15,56
  Coöperaties/ vennootschappen    
10 Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo  €  0,00 €   0,00
11 Stichting BuitenGewoonBereikbaar  €  0,00  -/- €   0,69
  Overigen    
12 Regio Noord-Limburg € 4,00   €  5,56 
13 Banenplein Limburg  € 0,00 €   0,00
       
  Totaal per inwoner € 127,08 € 166,97
  *1) Omnibuzz is per 11 november 2016 begonnen met het  doelgroepen vervoer    

Aandelen:

    1 a t/mf. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
    2. Waterleidingmaatschappij Limburg
    3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
    4. Bodemzorg Limburg
   
Voor elk van deze partijen zijn de gegevens opgenomen in een uniform format. Van elke verbonden partij is de meest actuele financiële informatie vermeld.
Deze financiële cijfers zijn anders dan in de rest van de begroting niet X € 1.000.

Terug naar navigatie - Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen

Aandelen

Terug naar navigatie - Aandelen

Verbonden partijen