C. Onderhoud en kapitaalgoederen

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau.

Terug naar navigatie - Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau.

Op basis van de kwaliteitsnormen van het MJOP en het Meerjarig Investeringsprogramma worden de vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut op een kwalitatief goed en passend niveau in stand gehouden. Ontwikkelingen in het accommodatiebeleid en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs kunnen van invloed zijn op de voortgang en worden meegenomen bij de jaarlijkse actualisatie. In 2020 is het MJOP herijkt op basis van een schouw.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties.

Terug naar navigatie - We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties.

Voor een aantal specifieke projecten wordt verwezen naar de projectenrapportages. Met de aanschaf en inrichting van het vastgoedinformatiesysteem (Axxerion) hebben we een adequaat overzicht van onder andere de kwaliteit en onderhoudsstaat van onze eigendommen. Het Meerjarig Onderhouds- Programma (MJOP) en het Meerjarig Investerings-Programma (MIP) maken hier onderdeel van uit. Op basis daarvan houden we onze panden kwalitatief en duurzaam op orde. Als vastgoed geen beleidsdoel (meer) dient, wordt dit verkocht, her-ontwikkeld of gesloopt. De opbrengst komt ten goede aan de taakstelling.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen

De paragraaf kapitaalgoederen geeft inzicht in de vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om wegen, riolering, groen en gemeentelijke gebouwen. De kapitaalgoederen leveren een bijdrage aan de realisatie van gemeentelijke doelen op het gebied van wegen, milieu en duurzaamheid, openbaar groen, onderwijs en dienstverlening.
De raad heeft bij het vaststellen van de onderhoud en beheerprogramma’s de keuze uit kwaliteitsniveaus. Daarmee heeft zij een afwegingskader voor de inzet van financiële middelen, voor zover deze passend zijn binnen de financiële positie van de gemeente. In de tabellen van deze paragraaf is geen rekening gehouden met de directe kosten. 
In deze paragraaf worden ook de doelstellingen en maatregelen voor de (gemeentelijk)gebouwen weergegeven. Er zijn ook doelstellingen en maatregelen van wegen, riolering en openbaar groen zijn in de betreffende programma's opgenomen.

1. Wegen
In het programma 2 wonen mobiliteit en openbare ruimte is als hoofddoelstelling opgenomen een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is.
Er is in 2020 een nieuw Wegbeheerplan opgesteld. Het Wegbeheerplan 2020-2023 geeft inzicht in de benodigde budgetten voor het onderhouden van de wegen op veilig en functioneel niveau en het in beeld brengen van de financiële gevolgen op korte en middellange termijn (tot en met 2023). We onderhouden de wegen op een niveau, volgens de landelijke standaarden. Het vastgestelde niveau is ‘basis’ en vormt de ondergrens voor rationeel wegbeheer. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2020 is het wegbeheer conform de planning uitgevoerd. Het beheerplan wegen, bermen en sloten buitengebied is gecombineerd uitgevoerd met het onderhoud wegen. Daarmee is de laatste jaarschijf van dit beheerplan (investeringsplan) uitgevoerd en afgerond. De budgetten voor het onderhoud van de wegen zijn opgenomen onder de kostenplaatsen algemeen wegbeheer, wegen en trottoirs, bermen en bermsloten en straatreiniging. Daarnaast vindt er een jaarlijkse storting plaats in de voorziening onderhoud wegen.

Voor het onderhoud van de civiel technische kunstwerken is in 2020 een nieuw meerjarige onderhoudsplanning opgesteld voor de periode 2020-2029. Hierin wordt een overzicht gegeven van de huidige staat en noodzakelijke budgetten / investeringen voor een verantwoord onderhoud en beheer. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud en ook de jaarschijf 2020 is conform de planning uitgevoerd. We onderhouden de civieltechnische kunstwerken op een veilig en heel niveau. De budgetten voor het beheer en onderhoud waren opgenomen onder de kostenplaatsen bruggen/via-ducten/kades en kunstwerken. De budgetten waren gekoppeld aan het vastgestelde beleidsplan.

Hetzelfde geldt ook voor het onderhoud en vervangingen van de openbare verlichting. De middelen volgend uit het beleids- en beheerplan zijn opgenomen in de meerjarenbegroting en ook de jaarschijf 2020 is conform de planning uitgevoerd. Er wordt ingezet op het verduurzamen van het areaal, door het vervangen van oude verlichtingsarmaturen voor LED armaturen. Grote vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven

Beheerplannen
Kwaliteitsniveau 
  • Wegbeheerplan 2020-2023 

Basis

  • Ecologisch bermbeheerplan (nog vast te stellen)

(Nog niet bekend)

  • Meerjaren onderhoudsplan Civiele kunstwerken 2020-2029

Veilig en heel (looptijd t/m 2029)

  • Beleidsplan openbare verlichting 2016-2025

Basis

Wegen en trottoirs

Begroting
2020

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Exploitatie

24

-46

-43

Storting in de voorziening

-1.529

-1.335

-1.659

Kapitaallasten

-650

-604

-604

Totaal Wegen en trottoirs

-2.155

-1.985

-2.306

Straatreiniging

 

 

 

Exploitatie

-70

-145

-129

Totaal Straatreiniging

-70

-145

-129

Bermen en bermsloten

 

 

 

Exploitatie

-160

-160

-154

Kapitaallasten

-264

-264

-264

Totaal Bermen en bermsloten

-424

-424

-417

Bruggen / viaducten / kades

 

 

 

Exploitatie

-58

-53

-25

Totaal Bruggen / viaducten / kades

-58

-53

-25

Openbare verlichting

 

 

 

Exploitatie

-491

-491

-610

Kapitaallasten

-65

-66

-66

Totaal Openbare verlichting

-556

-557

-676

2. Water en Riolering
In programma 2 - wonen, mobiliteit en openbare ruimte - staat als hoofddoelstelling onder meer de zorg voor het rioolbeheer. Dit gebeurt op basis van een jaarlijks op te stellen operationeel plan, dat invulling geeft aan het vastgestelde VGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan).  We kennen voor ons rioolsysteem (vrijverval en drukriolering) inclusief de bijbehorende voorzieningen, een inspectie en onderhoudsschema.

Jaarlijks wordt een gedeelte van het systeem geïnspecteerd. Na 10 jaar is het hele systeem bekeken. Uit deze inspecties wordt duidelijk of - anders dan gepland - onderhoud of reparaties noodzakelijk zijn.

De hiervoor benodigde middelen zijn structureel opgenomen in het VGRP 2017-2021 waarbij – gebaseerd op  ervaring - de geraamde middelen normaal gesproken toereikend zijn voor beheer en onderhoud.  
De werkzaamheden die volgen uit het VGRP zijn in 2020 conform planning uitgevoerd.
Eind 2019 heeft een tussentijdse actualisatie van het Kostendekkingsplan (KDP) plaatsgevonden.  De budgetten voor rioolbeheer en onderhoud zijn hierbij niet gewijzigd. In 2021 zal er een nieuw VGRP en KDP opgesteld worden.

  Riolering

Begroting
2020

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Exploitatie

-1.543

-2.104

-1.594

Kapitaallasten

-990

-975

-976

Storting voorziening

755

1.295

-662

Totaal lasten riolering

-1.777

-1.784

-3.231

Baten rioolheffing

3.549

3.549

4.164

Rioolaansluitrecht

58

58

34

Totaal baten riolering

3.607

4.197

4.197

3. Groen
In programma 2 - wonen, mobiliteit en openbare ruimte - staat als hoofddoelstelling onder andere de zorg voor het openbare groen. Groen draagt bij aan de 'quality of life' en het welzijn van mensen. Ook levert groen een bijdrage aan een goede woon- en leefomgeving en een verfraaiing van de kernen. De gemeente Horst aan de Maas hanteert een gedifferentieerd onderhoudsniveau:
A: voor de hoofdgroenstructuren en groene parels
B: voor woonwijken
C: voor bedrijventerreinen

In maart 2019 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om het onderhoudsniveau van het openbaar groen nog verder te verhogen door onder andere een uitbreiding van de arealen die vallen onder hoofdgroenstructuren en groene parels vast te stellen. De beschikbare financiële middelen zijn dan ook toereikend om het onderhoud van het openbaar groen (gazon en beplanting) op de gevraagde onderhoudsniveua’s uit te voeren.

Daarnaast zijn er structureel middelen beschikbaar gesteld voor verhoging van biodiversiteit en voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het achterstallig onderhoud wordt door middel van renovatie / herinrichting van openbaar groen weggewerkt. Met de huidige extra financiële middelen m.b.t. renovatie is de verwachting dat het achterstallig onderhoud in 10 jaar is weggewerkt.

Voor wat betreft boombeheer geldt dat de gemeente Horst aan de Maas bij alle (laan)bomen binnen de bebouwde kom en doorgaande wegen in het buitengebied minimaal 1x per 3 jaar een boomveiligheidscontrole uitvoert. Deze controle wordt bij de bomen langs de overige wegen in het buitengebied 1x per 6 jaar uitgevoerd. Alle daaruit volgende maatregelen worden opgenomen in het onderhoudsprogramma van het betreffende jaar.

De jaarlijkse beschikbare financiële middelen zijn niet toereikend om het juiste boombeheer uit te voeren. Hierdoor is er sprake van achterstallig onderhoud. Omdat voorrang wordt gegeven aan bomen langs de openbare weg wordt in deze wel voldaan aan de algemene zorgplicht.

Door klimaatverandering, en dan met name de droge zomers, wordt in de praktijk geconstateerd dat de algehele conditie van de bomen achteruitgaat (meer dood houtvorming). Bij de huidige beschikbare  financiële middelen zal dan ook sprake zijn van een oplopend achterstand in het onderhoud.

Het onderhoud van de speelvoorzieningen wordt zodanig uitgevoerd dat het voldoet aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen uit 2016. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Het beschikbare onderhoudsbudget is derhalve toereikend. Vervanging van speeltoestellen vindt plaats op basis van technische levensduur. Omdat het budget voor het vervangen van speeltoestellen niet toereikend is wordt bij vervanging afgewogen of het noodzakelijk is om een nieuwe toestel te plaatsen. Ook worden er bij speltoestellen met een lagere valhoogte van 1,50 m1 geen valondergronden meer aangebracht. Dit laatste is overigens conform het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.

De beschikbare middelen voor het onderhoud van openbaar groen, bomen en speelvoorzieningen zijn meerjarig opgenomen in de begroting en worden als zodanig opgenomen in onderhoudsbestekken of in de bedrijfsvoering van de eigen buitendienst.

Beheer- beleidsplannen:

  • Beleidsplan openbaar Groen 2020
  • Beheerplan Openbaar Groen 2020-2023
  • Boombeleidsplan (herijking in 2021)
  • Beheerplan openbare speelruimte 2020-2025

  Landschapselementen

Begroting
2020

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Exploitatie

-115

-112

-119

Bomenbeheer

 

 

 

Exploitatie

-353

-327

-339

Openbaar groen/plantsoenen/parken

 

 

 

Exploitatie

-936

-989

-1.031

Totaal beheerplan openbaar groen

-1.403

-1.428

-1.489

4. Gebouwen
De gemeente Horst aan de Maas heeft divers vastgoed in haar bezit. Dit vastgoed wordt ingezet voor bepaalde doeleinden. Daarbij gaat het om:
1. eigen gebruik
2. verhuur aan verenigingen / organisaties voor hun activiteiten
3. het realiseren van toekomstige strategische doeleinden
4. overige eigendommen (rest)

Het streven blijft om een zo groot mogelijk rendement (zowel inhoudelijk als financieel) te halen met een zo beperkt mogelijk bezit. Inmiddels werken we al weer enige jaren met de RgdBOEI methodiek. Daarmee kunnen we beter sturen op veiligheid, duurzaamheid en inzicht in het voldoen aan wet en regelgeving.

We hebben weer een actueel kwaliteitsbeeld naar aanleiding van de onderhoudsinspectie (schouw) gehouden in de nazomer en herfst van 2020. Uit de onderhoudsinspectie blijkt geen achterstallig onderhoud.

De uitkomst van de onderhoudsinspectie leidt wel tot een herziening van het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) in Q2 van 2021 maar alleen vanwege indexatie en wijzigingen in de vastgoedportefeuille. Het meerjarig investeringsplan vastgoed (MIP) wordt in Q2 van 2021 herzien op basis van het dan actuele toekomstperspectief van de accommodaties en ter besluitvorming in Q3 in de Raad aangeboden.

Het MJOP en het MIP worden voldoende gevoed met benodigde financiële middelen, meerjarig laten resp. de voorziening onderhoud gebouwen en de reserve kapitaallasten MIP cumulatief een positief beeld zien.

Beheerplannen Kwaliteitsniveau
MJOP gebouwen2018-2027 (herijking in 2021) Basis (RgdBOEI conditie 3)
MIP gebouwen 2019-2038 (herijking in 2021) Functionele en Duurzame gebouwen (via een A-label naar (B)ENG)

Vanwege discussies over het zwembad is daar onderhoud bewust uitgesteld. Nu duidelijk is dat het bestaande zwembad nog 10 jaar open blijft is er door de gemeenteraad een krediet voor renovatie beschikbaar gesteld. Na renovatie bezitten alle gebouwen minimaal het gewenste kwaliteitsniveau Basis.