E. Bedrijfsvoering

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.

Terug naar navigatie - BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.

Ook in deze bijzondere periode van corona is de ondersteuning effectief en efficiënt. De digitale middelen die voorhanden zijn worden goed gebruikt bij de ondersteuning van bestuur, management en organisatie.

G

Zo hebben we dat gedaan!

BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.

Terug naar navigatie - BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm
Jaarrekening
Van de aan de gemeente verleende subsidies wordt bij de vaststelling minimaal 90% van de werkelijk gemaakte kosten ook daadwerkelijk uitgekeerd. 90% 90%

We hebben een eigen subsidioloog die voor de gemeente Horst aan de Maas de diverse subsidiesporen op concrete kansen screent.

G

Zo hebben we dat gedaan!

BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.

Terug naar navigatie - BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
Al onze leveringen/diensten en werken worden jaarlijks overeenkomstig de wettelijke regelgeving en ons eigen inkoopbeleid ingekocht. 100% 70%

We hebben inmiddels een geactualiseerd inkoopbeleid en streven naar een goed contractbeheer en kopen in conform dit beleid. Nog niet alle contracten zijn in Corsa Contract geregistreerd en het komt voor dat er in afwijking van het inkoopbeleid wordt ingekocht. Hiervan wordt continu geleerd en bijgesteld. Met het voorzien in de functies Inkoopadviseur, Interne Controle en Contractbeheer blijft het belang van rechtmatige inkoop en het registreren van de contracten actueel, gemonitord en geborgd.

O

Zo hebben we dat gedaan!

Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid

Terug naar navigatie - Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid

Begin 2019 heeft Venlo besloten de samenwerking op bedrijfsvoeringsgebied met Horst aan de Maas en Venray niet voort te zetten. In de tweede helft van 2019 is een businesscase uitgewerkt, die inzicht geeft in de wenselijkheid, meerwaarde en haalbaarheid van een samenwerking van Venray en Horst aan de Maas. Hierbij is gekeken naar vier onderdelen: Informatievoorziening (IV),  KCC/Burgerzaken, HRM en Financiën. Deze samenwerking biedt oplossingen voor uitdagingen in de dienstverlening op zowel kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. De uitkomst van de businesscase is gematigd positief. In het eerste kwartaal van 2020 is een nadere duiding gegeven aan de businesscase. Dit heeft o.a. betrekking op de financiële effecten van de businesscase (terugverdientijd), mogelijke  aansturing (governance) van een samenwerking en een prioritering/fasering van de verschillende onderdelen van de samenwerking. De effecten van COVID hadden invloed op de financiële mogelijkheden als het gaat om het investeren in de samenwerking, zeker waar het gaat om investeringen waarop voorhand niet met zekerheid kon worden aangegeven dat deze terugverdiend zouden kunnen worden. Om de impact op de organisatie en financiën op voorhand klein te houden is uitgegaan van een programmatische invulling van de samenwerking. Dat betekent dat we uitgaan van natuurlijke investeringsmomenten waarbij er tevens verschillen in snelheid tussen de samenwerkingsonderdelen kunnen zitten. Het einddoel voor de vier samenwerkingsonderdelen is: een proces, een systeem, een team. Dat blijft leidend en is de stip op de horizon waar naar toegewerkt gaat worden. Het college heeft in december 2020 besloten de samenwerking voor te zetten en op genoemde vier onderdelen te intensiveren. Begin 2021 hebben beide gemeenteraden de samenwerkingsbijeenkomst bekrachtigd.

O

Zo hebben we dat gedaan!

FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.

Terug naar navigatie - FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
We betalen 98% van de inkoopfacturen binnen 14 dagen. 98% 90%
We boeken maximaal € 10.000 per jaar aan privaatrechtelijke vorderingen af als 'niet invorderbaar' €10.000 € 0
98% van de kwijtscheldingen wordt afgehandeld door het Inlichtingenbureau. 98% 85%

Om de aansluiting tussen dienstverlening en behoefte te borgen wordt de behoefte periodiek onderzocht. Bij een gewijzigde behoefte passen wij de dienstverlening aan.

G

Zo hebben we dat gedaan!

HRM. De gemeente is een goed werkgever.

Terug naar navigatie - HRM. De gemeente is een goed werkgever.

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is voor de zomer van 2020 uitgevoerd. Omdat het onderzoek gedaan werd op een moment dat er nog veel werd thuisgewerkt werd de deelname zorgvuldig gemonitord. Er werd in het onderzoek aandacht gegeven aan de ervaringen van het thuiswerken.

Uit het MTO 2020 (deelnamepercentage van 90,7%) komt naar voren dat medewerkers het werken bij de gemeente Horst aan de Maas in zijn totaliteit waarderen met een ruime 7. De organisatie gaat met de concrete uitkomsten verder aan de slag. In de teamplannen voor 2021 worden acties per team uitgewerkt die verder bijdragen aan de algemene tevredenheid. 

G

Zo hebben we dat gedaan!

HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.

Terug naar navigatie - HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.

De organisatie beschikt over ken- en stuurgetallen op personeelsgebied. Het management gebruikt deze informatie om het toekomstig beleid (strategische personeelsplanning) te bepalen dan wel om bij te sturen op korte- of middellange termijn. Gezien de druk op het personeelsbudget wordt hier de 2e helft van 2020 (nog) meer energie opgezet. Er worden op basis van ken- en stuurgetallen voorstellen ontwikkeld op basis waarvan balans gehouden wordt tussen budget, reguliere opgaven en ambities.

Eind 2020 is een BI tool ontwikkeld die inzage geeft in actuele ken- en stuurgetallen. Deze tool wordt momenteel gevuld met data en zal in Q1 van 2021 ingezet gaan worden.

G

Zo hebben we dat gedaan!

IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.

Terug naar navigatie - IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.

De kosten voor ICT-hardware en software nemen gestaag en stevig toe. Dat komt door de toenemende afhankelijkheid van digitalisering binnen de dienstverlening en de werkprocessen van de gemeente en haar ketenpartners. Daarbij komt de vereiste toename in informatiebeveiliging. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen. De samenwerking met de gemeente Venray is er o.a. op gericht de meerkosten, die onontkoombaar zijn, te beperken.

G

Zo hebben we dat gedaan!

IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.

Terug naar navigatie - IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.

Het huidige informatiebeleidsplan (IBP) bestrijkt de periode 2018-2020. Periodiek meten en presenteren we behaalde resultaten in de verschillende domeinen o.a. door middel van dashboards. Die zijn gebaseerd op feitelijke informatie (Business Intelligence en datagedreven werken). Waar nodig worden doelen bijgesteld of verbetermaatregelen doorgevoerd.

Onze informatievoorziening (informatiebeheer, BI/AI, automatisering enz.) heeft een kwalitatief hoog niveau. Bij de start van de corona-uitbraak in maart 2020 zijn we in staat gebleken van de ene op de andere dag vanuit huis te werken en te vergaderen. Dit geeft o.a. de kwaliteit van onze hard- en software aan en getuigt van een professionele en deskundige aanpak. We hebben een veilig systeem en de uitwijk/back-up is goed geregeld. Deze moderne manier van werken, met digitalisering en automatisering, blijft zich snel ontwikkelen. Een ontwikkeling die zich wereldwijd afspeelt. Informatievoorziening speelt een steeds grotere rol binnen de dienstverlening, onze werkprocessen en de beleidssturing van de gemeente. De keerzijde daarvan is dat de kosten navenant meebewegen. Het is en blijft een uitdaging om de grote vraag naar informatievoorzieningsprojecten goed te prioriteren en te realiseren binnen de beoogde planning en kosten. De consequenties van de kostenstijging worden indien nodig meegenomen bij de bijstellingen van de meerjarenbegrotingen. De samenwerking met Venray kan leiden tot minder meerkosten.

O

Zo hebben we dat gedaan!

Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling
De organisatie is continu in ontwikkeling. De nieuwe strategische visie van Horst aan de Maas vraagt ook om een bijgestelde koers voor de organisatie. In 2020 is in de samenleving en bij alle stakeholders opgehaald waar Horst aan de Maas op zou moeten focussen richting 2025. De opbrengst hiervan is vertaald in een visiedeel. In dit deel formuleren we de antwoorden op de volgende vraag: “Wat voor gemeente willen we zijn?" Nu we dit weten kan ook de vraag beantwoord worden hoe we als organisatie invulling willen geven aan de grote opgaven voor ons als de lokale overheid. Deze vraag is relevant voor alle beleidsthema’s en voor alle contacten met de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente. In 2020 is gestart met de werving van de nieuwe gemeentesecretaris. Een belangrijk positie voor de verdere organisatieontwikkeling.

De gemeente neemt deel aan diverse klanttevredenheidsonderzoeken om te kijken hoe tevreden de inwoners en ondernemers zijn.

Werkgever
Een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van de organisatie is het toekomstgerichte uitdagende perspectief dat we als werkgever bieden. We hebben in 2020 gewerkt aan onze profilering als werkgever. We zijn inventief en creatief in het proces van werving en geven vaak medewerkers intern de kans om door te groeien. Dit vraagt een omgeving waar medewerkers in vertrouwen mogen leren, fouten mogen maken en daar de ruimte voor krijgen. We kenmerken onszelf als een ‘doe-gemeente’. Een prima eigenschap om resultaatgericht te zijn mits er ook ruimte is voor (strategische) denkkracht.

Een inspirerende werkplek draagt bij aan het goed werkgeverschap. De medewerkers worden gefaciliteerd voor het werk dat ze doen, en dat kan heel verschillend zijn. Uitgangspunt is dat we naar buiten gaan en daar het gesprek met de inwoners en ondernemers voeren. In het gebouw komt er meer ruimte voor informeel en formeel overleg. Door de pandemie zijn nagenoeg alle medewerkers gefaciliteerd om thuis te kunnen werken. We houden hier (deels) aan vast. Hierdoor kunnen we de ruimte in het gemeentehuis beter en efficiënter benutten, passend binnen de mogelijkheden van deze tijd. In 2020 zijn de plannen voor het gemeentehuis aangepast aan de actualiteit en opiniërend gedeeld met verschillende stakeholders.

Samenwerking bedrijfsvoering Horst aan de Maas en Venray
De samenwerking tussen Horst aan de Maas en Venray op het gebied van Informatievoorziening, HRM, KCC/Burgerzaken en Financiën is in 2020 verder uitgewerkt. Dit heeft eind 2020 geresulteerd in een advies en uitvoeringsplan om daadwerkelijk te gaan samenwerken op de hiervoor vermelde gebieden. De samenwerking biedt oplossingen voor vraagstukken met betrekking tot kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten en innovatie van de dienstsverlening.

Begin 2021 vindt besluitvorming in de raden plaats over de voorgestelde vorm van samenwerking tussen Horst aan de Maas en Venray.

De samenwerking op automatiseringsgebied (ICT-infrastructuur) met Venray verloopt voorspoedig en behalve een geharmoniseerde ICT-infrastructuur is in 2020 de dienstverlening met betrekking tot de digitale werkplekken, (mobiele) telefonie en ICT-infrastructuur verder met elkaar geïntegreerd.

Verbonden partijen
Horst aan de Maas werkt o.a. samen op het sociaal domein (MGR), de Regionale Uitvoeringsdienst, de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Regio Venlo. De Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Regio Venlo zijn in de begroting opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen in een gemeenschappelijk regeling, naast de hierboven genoemde, zijn ook Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West (NLW), Omnibuzz en de GR-Handhaving/Venray.

Werken aan de toekomst – digitale transformatie, service- en datagericht werken
Bedrijfsvoering onderscheidt zich in het werken vanuit de servicegedachte gebruiksgemak, snelheid en kwaliteit van de dienstverlening. Hierbij houden we rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen en zijn we kostenbewust.

We werken meer en meer flexibel en op wisselende locaties en maken intensiever gebruik van de digitale werkomgeving. Verder zetten we meer en meer in op het gebruik van data voor sturing en beleidsvorming en in onze dienstverlening (data-gedreven werken). Dit door het verder ontwikkelen van zogeheten ‘dashboards’ en het meer en meer eenvoudiger ontsluiten van data voor inwoners en bedrijven door middel van bijvoorbeeld geografische kaarten.

We blijven verder ontwikkelen in de ‘digitale transformatie’ en doen dit in afstemming met de VNG en de landelijk vastgestelde ‘Digitale Agenda 2020 – 2024’.

In de jaarrekening gaan wij in op de Kritische Prestatie Indicatoren en de maatregelen die daarvoor nodig zijn voor bedrijfsvoering, Financiën, HRM, Informatievoorziening en Bestuurlijke en Juridische Zaken.