Uitgaven

3,8%
€ 4.649
x € 1.000
3,8% Complete

Inkomsten

0,46%
€ 581
x € 1.000
0,46% Complete

Saldo

103,93%
€ -4.068
x € 1.000

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Uitgaven

3,8%
€ 4.649
x € 1.000
3,8% Complete

Inkomsten

0,46%
€ 581
x € 1.000
0,46% Complete

Saldo

103,93%
€ -4.068
x € 1.000

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 6.1

Met het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 heeft de raad richting gegeven aan de lokale veiligheidsprioriteiten. Daarbij zijn ondermijning, kwetsbare groepen en het verbeteren van de opvolging van meldingen als prioriteiten vastgesteld. De uitwerking van deze prioriteiten vindt plaats in de vorm van tweejaarlijkse uitvoeringsplannen. Het uitvoeringsplan 2020-2021 is in 2020 vastgesteld.

In 2020  is hard gewerkt aan de inbedding van de aanpak van ondermijnende activiteiten. De regionale samenwerking hierbij is versterkt. Er is geïnvesteerd in de lokale en regionale RIEC ondermijningstafels. Meerdere projecten binnen de bestuurlijke aanpak ondermijning (zoals RIT, Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied, Meld Misdaad Anoniem) hebben een plek gekregen in de Regiodeal, binnen het thema 'Investeren in een veilige en leefbare omgeving en aanpak van ondermijnende criminaliteit'. De realisatie van een regionaal interventie team (RIT) is inmiddels in een vergevorderd stadium.

De investeringen in de aanpak ondermijning hebben ertoe geleid dat de AOV’er sociale veiligheid zich helemaal heeft kunnen richten op haar taak. Deze functie heeft hiermee meer gezicht gekregen, zowel binnen de organisatie als binnen onze gemeente. Door op huisbezoek te gaan bij inwoners geven we invulling aan de bereikbaarheid van de gemeente, ook voor "lastige zaken”. Intern zijn stappen gemaakt om de samenwerking tussen veiligheid en zorg te verbeteren.  In 2020 is gestart met de heropbouw van het Zorg- en veiligheidshuis Noord- Limburg, waarbij Horst aan de Maas een trekkende rol heeft laten zien.

De positionering van de toezichthouders binnen de organisatie is verbeterd. De organisatie binnen één team, aangestuurd vanuit Horst aan de Maas heeft bijgedragen aan de vergroting van de zichtbaarheid. De administratieve systemen zijn opnieuw ingericht en beter afgestemd op de taken van de toezichthouders. De uitkomsten van onderzoeken die we uitvoeren naar aanleiding van een melding worden zoveel mogelijk teruggekoppeld aan de melder. Daar waar een melding niet thuishoort bij de gemeente, worden melders waar mogelijk doorgestuurd naar de juiste instantie. 

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
In 2020 geeft 2/3 van de inwoners de veiligheid in hun buurt het rapportcijfer 7 of hoger 7 7.9

In 2020 gaven we veel aandacht aan het thema ‘ondermijning’: een ongewenste situatie waarbij criminelen de samenleving beïnvloeden. We werkten samen met andere gemeenten in de regio en maakten gebruik van subsidies daar waar mogelijk. Met deze subsidie zijn we in staat geweest om een kwartiermaker aan te trekken die de samenwerking op dit vlak in de regio professioneel vorm en inhoud gaat geven (Regionaal Interventie Team).
De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft een centrale rol in de coronacrisis. In het Regionale Beleids-Team heeft de burgemeester zitting. Over de regionale doorvertaling van de landelijke maatregelen worden daar afspraken gemaakt. Gedurende ca. 9 weken is er ook in onze gemeente een team bevolkingszorg (TBZ) actief geweest. Het TBZ valt onder het regionaal operationeel team (ROT). Het TBZ vertaalt de regionale besluiten naar de lokale omstandigheden én werkt aan de oplossing en duiding van lokale knelpunten. Het TBZ is rond de zomer van 2020 afgeschaald en zijn er per thema taskforces ingericht die vragen en verzoeken vanuit de samenleving beantwoorden en oppakken.

G

Zo hebben we dat gedaan!

6.2 Toezicht & handhaving

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 6.2

We streven naar een gemeente/gemeenschap waar onze inwoners zich zowel fysiek als sociaal veilig blijven voelen. Onze uitdaging is het verhogen van de verkeersveiligheid, de brandveiligheid en de aanpak van overlast en criminaliteit. We willen gevoelens van onveiligheid verminderen. Wij doen dit samen met de gemeenschap en onze partners op het terrein van veiligheid. In 2020 is gestart met een aantal projecten, waaronder het project Landschappelijke inpassing en Huisvesting arbeidsmigranten. Ook het toezicht op en de handhaving van de Covid-19-maatregelen hebben een groot onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden gevormd. Daarnaast zijn er nieuwe processen gemaakt en zijn er verbeteringen doorgevoerd in bestaande processen, zoals bij het opvolgen van (overlast)meldingen. 

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Terug naar navigatie - We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Om de ambities uit het collegeprogramma binnen dit beleidsveld waar te maken, was aanvullend budget nodig. De raad heeft in maart 2019 besloten hiervoor met ingang van 2020 jaarlijks € 300.000 extra beschikbaar te stellen. We hebben uitgewerkt hoe dit budget wordt ingezet en wat dit betekent voor het vastgestelde VTH-beleid. De raad is hierover in december 2019 geïnformeerd. Daarnaast hebben we een aantal langlopende dossiers geanalyseerd. 
Bij het bezien van onze regelgeving op rechtvaardigheid, helderheid en handhaafbaarheid is het project Omgevingswet heel belangrijk. Dat wil niet zeggen dat we hierop wachten; ook in de lopende trajecten worden deze aspecten meegenomen. Op dit moment wordt onder andere de Structuurvisie herijkt en is de nieuwe APV vastgesteld.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 6 2018 2019 2020
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter 0% 0% N.n.b
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 34 45 N.n.b
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,6 0,9 N.n.b
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3,1 N.n.b N.n.b
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 3,2 1,9 N.n.b
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 3,2 N.n.b N.n.b

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Wat heeft het gekost in 2020
Lasten
6.1 Openbare orde en veiligheid -3.650 -5.210 -3.615
6.2 Toezicht en handhaving -500 -1.085 -1.034
Totaal Lasten -4.150 -6.295 -4.649
Baten
6.1 Openbare orde en veiligheid 185 185 210
6.2 Toezicht en handhaving 0 130 131
Totaal Baten 185 315 341
Onttrekkingen
P6 Aanwending van de reserves 0 1.010 240
Stortingen
P6 Storting in de reserves 0 0 0

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

 

Verschillen 2020 begroting na wijziging versus 2020 realisatie (incl. reservemutaties)

Onderverdeling beleidsvelden:

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Verschil

6.1

Openbare orde en veiligheid

-4.015

-3.165

850

6.2

Toezicht en handhaving

-955

-902

-53

Resultaat

 

-4.970

-4.067

903

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

6.1 Openbare orde en veiligheid € 850.000 voordeel

Noodfonds Corona € 768.000 voordeel
Met de komst van de coronacrisis is er een noodfonds van € 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. In 2020 zijn diverse kosten ten laste van dit noodfonds gebracht voor in totaal € 693.000. Begrotingstechnische een voordeel van € 307.000. Daarnaast zijn diverse middelen ontvangen van het rijk en gereserveerd, maar nog niet ingezet in 2020. Dit levert een voordeel op van € 461.000. In deze jaarrekening is een afzonderlijke paragraaf opgenomen die dieper ingaat op de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Horst aan de Maas. Het voorstel bij de jaarrekening 2020 is om dit voordeel beschikbaar te houden voor corona gerelateerde kosten waar we ook in 2021 mee te maken krijgen en middels een budgetoverheveling over te hevelen naar volgend jaar.

Regionale Brandweer en rampenbestrijding € 61.000 voordeel
Diverse uitgaven binnen deze taakvelden hebben in 2020 betrekking gehad op corona en vanuit daarvoor beschikbare budgetten betaald. Als gevolg van de corona zijn reguliere opleidingen en oefeningen niet doorgegaan. Dit heeft geleid tot een positief resultaat op deze budgetten.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

6.2 Toezicht en handhaving € 53.000 voordeel

Veiligheidshuis Noord Limburg € 21.000 nadeel
Het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVLN) heeft in 2020 in een overgangsjaar gezeten. Door de personele leegloop eind 2019 en organisatorische en bestuurlijke onduidelijkheden heeft het ZVLN 2020 moeten gebruiken om te komen tot een herbezinning en een nieuwe organisatie. Ook vanuit financieel oogpunt is het jaar 2019 een lastig jaar gebleken voor het ZVLN. Halverwege 2019 was er sprake van een personele leegloop, geen management sturing en procesregie werd lokaal bij gemeenten belegd zonder dat hierover voor de acht gemeenten uniforme afspraken zijn gemaakt. Dit heeft er toe geleid dat pas eind 2020 de afrekening over 2019 is bepaald en betaald. De bijdrage is feitelijk lager dan begroot, dit omdat het ZVLN ook niet volledig operationeel was. Operationeel werd in 2020 alleen de taak (Jeugd)Beschermingstafel uitgevoerd en verschoof procesregie naar een lokale aanpak. Door de vertragingen, onduidelijkheden en het doorschuiven van de afrekening 2019 naar 2020, is er voor het boekjaar 2020 sprake van een overschrijding van € 21.000.

Regionale aanpak ondermijning € 74.000 voordeel
Dit budget bestaat voor het grootste deel uit loonkosten voor de regionale kwartiermaker. Deze is 2020 geworven en medio augustus 2020 gestart. Voor het eerste half jaar zijn er dan ook ten aanzien van dit budget geen loonkosten gemaakt. Ook heeft 2020 vooral in het teken gestaan van de realisatie, de opbouw van het regionaal interventieteam, daadwerkelijke acties hebben in 2020 niet plaatsgevonden. Hierdoor is er binnen dit budget een positief resultaat ontstaan. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal de raad worden verzocht het restant budget over te hevelen naar 2021.