Griffierekening

Griffierekening

Terug naar navigatie - Griffierekening

De jaarrekening en begroting van de griffie zijn de afgelopen jaren onderdeel geweest van het Programma Algemeen Bestuur van de Programmabegroting en Programmarekening en was om die reden niet gemakkelijk terug te vinden. Dit was en is ongewenst daar de jaarrekening en begroting van de griffie een aparte status binnen de Programmabegroting hebben, namelijk dat het voorstel tot het vaststellen van deze jaarrekening en begroting door het Presidium wordt gedaan, in plaats van burgemeester en wethouders. Om die reden heeft de auditcommissie geadviseerd om de jaarrekening en begroting van de griffie als een aparte bijlage bij de Programmarekening c.q. Programmabegroting te voegen in plaats van het een onderdeel te laten zijn van het Programma Algemeen Bestuur.

Doelstelling (begroting) griffie
Zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad optimaal zijn taken kan doen in samenwerking met andere bestuursorganen en met burgers en het maatschappelijk middenveld.

Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk, bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken. De ondersteuning bevordert vooral dat, conform de door de raad vastgestelde kaders, de raad zich kan positioneren als ‘hoogste’ bestuursorgaan van de gemeente en de burgers optimaal bij zijn besluitvorming betrokken worden.

De bij de Programmabegroting 2020 hiervoor voorgestelde maatregelen en de daarbij gehaalde resultaten
Bij het opstellen en vaststellen in 2019 van de Programmabegroting 2020 kon niemand voorzien wat 2020 voor een jaar zou worden. Een jaar met een zodanige impact op de samenleving en de gemeente(raad), dat deze geheel anders verliep dan we ons hadden voorgesteld. Zo ook wat betreft de maatregelen die we bij de begroting nog voor ogen hadden. Deze hebben wij grotendeels niet kunnen realiseren vanwege de grote beperking door de coronamaatregelen. Daarentegen zijn we door de nood wel gedwongen om andere maatregelen te nemen, zoals het video vergaderen met o.a. het inspreken van derden, het houden van Webinars. In 2019 was niet te voorzien dat dit in 2020 vrijwel standaard zou worden.

De open houding naar de samenleving toe, de aandacht voor de burgerinitiatieven was in 2020 maar beperkt mogelijk, anders dan dat we ons in 2019 hadden voorgesteld. Geen bezoek aan de kernen en de daar ontstane initiatieven, geen doorgaans druk bezochte raadsthema-avonden met veel input van onze inwoners. Geen fysieke contacten met onze jongeren in het jongerendebat en Zinnige Zaken. Wel kon in februari het Grote G debat nog doorgaan. Dit voor het eerst gehouden debat met inwoners met een verstandelijke beperking was wel een gebeurtenis in 2020 waar we met een goed gevoel en resultaat naar terugkijken.

In januari hebben wij nog wel ons besluitvormingsproces kunnen aanpassen. We zijn weer terug gegaan naar de structuur waar in een besluitvormingscyclus van 4 weken in week 4 enkel een besluitvormende vergadering wordt gehouden. De voorbereidende vergadering is gehandhaafd (i.p.v. commissies) en deze vindt plaats in week 2 van de cyclus. In week 3 is er geen raadsbijeenkomst vanwege het fractieoverleg ter voorbereiding van de besluitvormende vergadering. De invulling van week 1 bleef ongewijzigd. Deze is meestal gereserveerd voor een raadsthemabijeenkomst. Het vereenvoudigd P&C- proces konden we daarentegen vanwege corona niet invoeren. Hier werd volstaan met een informerend webinar en de vaststelling van de kadernota, jaarrekening en programmabegroting in de video vergaderingen.
In de programmabegroting 2020 schreven wij dat de digitale ondersteuning van de raad verder zou worden gedigitaliseerd. We hadden hier verbeteringen m.b.t. ons raadsinformatiesysteem en de bundeling app voor ogen en die zijn ook gerealiseerd. Dat daarnaast het digitaal video-vergaderen en de webinars met goed resultaat zou worden ingevoerd hadden we toen niet in het vizier.

Doordat veel aangekondigde maatregelen en ook de normale activiteiten in 2020 niet zijn doorgegaan zijn hier ook geen kosten voor gemaakt. Wel zijn er extra kosten gemaakt voor de externe ondersteuning bij het video vergaderen. Het uiteindelijk gevolg is dat het resultaat van de griffierekening 2020 vrijwel in overeenstemming is met de griffiebegroting 2020.

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Lasten

Raad

-559

-559

-545

Presentiegeld niet-raadsleden

-10

-10

-4

Fractievergoeding

-3

-3

-3

Griffie

-249

-249

-291

Digitale raad

-30

-30

-44

Facilitering raad

-5

-5

-1

Jongerengemeenteraad

-5

-5

-1

Rekenkamercommissie

-19

-19

-0

Communicatie raad

-30

-30

-18

Accountantskosten

-48

-48

-51

Totaal Lasten

-958

-958

-958

Griffie

0

0

3

Totaal baten

0

0

3

Saldo van baten en lasten

-958

-958

-95