Uitgaven

7,96%
€ 9.748
x € 1.000
7,96% Complete

Inkomsten

7,92%
€ 10.009
x € 1.000
7,92% Complete

Saldo

6,67%
€ 261
x € 1.000

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Uitgaven

7,96%
€ 9.748
x € 1.000
7,96% Complete

Inkomsten

7,92%
€ 10.009
x € 1.000
7,92% Complete

Saldo

6,67%
€ 261
x € 1.000

3.1 Afvalverwijdering

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 3.1

Corona heeft gevolgen gehad voor de afvalinzameling. We hebben drie maanden geen papier huis-aan-huis ingezameld. Wel hebben we wekelijks meerdere brenglocaties ingericht. De kca-inzameling is in die periode niet doorgegaan en achteraf ingehaald. Doordat veel mensen thuis bleven, kregen we meer afval aangeboden. Bovendien gingen veel inwoners meer klussen. Dat leidde tot extra aanbod van (grof) afval. Projecten als Schone Maas en de jaarlijkse Landelijke Opschoondag gingen niet door. Wel is er veel gedaan aan de online-voorlichting op lagere scholen.

Met andere Limburgse gemeenten is een start gemaakt aan de aanbesteding van de verwerking keukenafval, restafval (per 2024) en PMD (per 2022).

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

Terug naar navigatie - We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
Er is in 2021 minder zwerfafval dan in 2017(obv weeggegevens container werf veegvuil en zwerfafval). 138 ton 147 ton

Het CBS cijfer 2020 voor gescheiden afval is pas in de 2de helft van 2021 bekend en wordt dan gerapporteerd.

Er is meer zwerfafval opgehaald dan in 2017 . Dit kan mede veroorzaakt zijn doordat er tijdens de coronalockdowns meer is gewandeld. Dankzij het gestegen aantal vrijwillige zwerfafvalpakkers (ZAP-pers) is het zwerfafval ook beter ingezameld. Het is niet waarschijnlijk dat de gemeente veel meer invloed kan hebben op de hoeveelheid aangetroffen zwerfafval. Toch verwachten we een daling van het zwerfafval omdat er voor meer verpakkingen statiegeld betaald zal worden:
- per 1 juli voor alle plastic flessen
- per 2023 voor blikjes.

O

Zo hebben we dat gedaan!

3.2 Riolering, waterkering, afwatering

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 3.2

Als gevolg van de klimaatverandering zijn we bezig Horst aan de Maas klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Dat is nodig om wateroverlast, schade, hittestress en droogte zoveel mogelijk te beperken. Klimaatadaptatie is een langjarig proces. De stip op de horizon is daarbij 2050.
In 2017 zijn we begonnen met het afkoppelen van regenwater van het riool in de openbare en private ruimte. In 2020 zijn we daarmee goed op dreef. We hebben de eerste 'meekoppelkansen' benut (bijv. Gasthoesplein en P2). Ook zijn we aan de slag gegaan met verdiepende onderzoeken en het opstellen van een Uitvoeringsagenda.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

Terug naar navigatie - De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

De projecten om te zorgen voor hoogwaterbeveiliging liggen op schema. De werkzaamheden van Waterschap Limburg aan de dijken in Grubbenvorst en Lottum zijn afgerond. Daarmee voldoen deze dijken aan het wettelijk vereiste beschermingsniveau. Ook de werkzaamheden in het gebied Oude Maasarm en de (nog te nemen) kademaatregelen in Broekhuizen, verlopen volgens planning.

De provincie is zich aan het herbezinnen op alle aspecten rond hoogwaterveiligheid en haar rol daarin. Dit heeft consequenties voor de besteding van middelen. Wij houden dit goed in de gaten, ook in relatie tot de rivierverruiming bij Grubbenvorst en Lottum en de kansen die hier liggen. We zijn gestart met het proces om te komen tot een gebiedsvisie Lottum-Grubbenvorst.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

Terug naar navigatie - We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

De resultaten van de ‘klimaatstresstest light’, die in het samenwerkingsverband Waterpanel Noord is uitgevoerd, zijn bekend. Ook de resultaten van de herberekening van het basisrioleringsplan zijn bekend. In september is gestart met een Verdiepingsslag Stresstest waarbij knelpunten en risico's veel gedetailleerder in beeld gebracht worden. Deze vormen de basis voor een risicodialoog. College en raad worden daarbij betrokken. Dit leidt tot een Uitvoeringsagenda.

Verder blijven we het afkoppelen van hemelwater actief stimuleren. Dat doen we in nauwe samenwerking met het Waterschap. Ook in de openbare ruimte koppelen we zoveel mogelijk verhard oppervlakte af van het riool. Een voorbeeld hiervan is het Gasthoesplein.

G

Zo hebben we dat gedaan!

3.3 Milieu en duurzaamheid

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 3.3

In februari 2020 is het nieuwe duurzaamheidsprogramma van Horst aan de Maas vastgesteld. Met als motto #WijGaanGroen. Het uitvoeringsprogramma loopt in de periode 2020-2022, maar het beleid geeft een doorkijk tot 2050. Er zijn vier hoofddoelen voor de lange termijn. In 2050 wil Horst aan de Maas klimaatneutraal, klimaatbestendig, circulair en natuur-inclusief zijn. Hiervoor zijn een strategie en uitgangspunten vastgelegd. Een van onze uitgangspunten is het bewaken van de sociale rechtvaardigheid: we letten erop dat iedereen mee kan doen.

In 2020 zijn belangrijke stappen gezet richting klimaatneutraliteit. Na een uitgebreid communicatie- en participatietraject is in december 2020 KODE vastgesteld: het Kader voor de Opwekking van Duurzame Elektriciteit in Horst aan de Maas. Gelijktijdig is in de RES-regio Noord- en Midden-Limburg het RES-proces voortgezet. In 2020 is de concept-RES vastgesteld. Dit is de basis is voor de RES 1.0 die in 2021 volgt. Verder zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. En samen met de Stichting EnergieKronenberg is onderzoek gedaan naar drie scenario's voor Kronenberg om energieneutraal te worden.

Binnen het thema klimaatadaptatie is in 2020 gewerkt aan het vervolg op de klimaatstresstest. Met als einddoel om samen met de regio een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie vast te stellen. Verder is in 2020 het plein voor het Gasthoes op een innovatieve manier klimaatbestendig ingericht.

Het thema circulaire economie gaat niet alleen over het innovatieve afvalinzamelsysteem van Horst aan de Maas, waarmee we koploper zijn in Nederland. Het gaat ook over de transitie van reguliere landbouw naar kringlooplandbouw. De transitie naar kringlooplandbouw draagt ook bij aan de biodiversiteit. Het thema natuur-inclusiviteit betekent dat we in al onze projecten en werkzaamheden proberen de biodiversiteit te beschermen en te versterken.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Terug naar navigatie - We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) loopt volgens planning. De RES geeft antwoord op de vraag hoe de regio Noord- en Midden-Limburg gaat voldoen aan de doelen uit het klimaatakkoord. Voor Horst aan de Maas is de ambitie verder uitgewerkt in ons Kader Opwekking Grootschalige Duurzame Elektriciteit (KODE) dat in december 2020 is vastgesteld. Verder is in 2020 onderzocht hoe de gemeentelijke organisatie energieneutraal kan worden, daarvoor wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.

O

Zo hebben we dat gedaan!

We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

Terug naar navigatie - We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
100% van de grafrechten die verlengd worden, worden in de eerste week van elk nieuw kwartaal administratief verwerkt. 100% 100%
100% van de 'uitvaart van overheidswegen' wordt uitgevoerd binnen de geldende  wet- & regelgeving 100% 100%
Verlof tot opgraven en herbegraven of cremeren wordt binnen drie dagen afgegeven. 100% < 100%
We hebben minimaal één openbare begraafplaats binnen de gemeente Horst aan de Maas. 1 1

Voor de uitvoering van de begraafplaatsadministratie in Grubbenvorst hebben we in 2020 een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Venlo die vanaf 01-jan-2021 van kracht is.
Het overbrengen van de begraafplaatsadministratie naar de applicatie van gemeente Venlo zal begin 2021 plaatsvinden. Vanaf dat moment wordt er volledig invulling gegeven aan de gesloten dienstverleningsovereenkomst.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
100% van  onze aanvragen om milieuvergunning worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld. 100% 100%

Het dashboard Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is klaar en de werkvoorraad is in beeld. Milieuvergunningen zijn op hoofdlijnen meegenomen in het dashboard. Heel 2020 is gebruik gemaakt van een personele flexibele schil om pieken in het werk op te vangen en er zijn aanvullende werkafspraken gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking op de wijze van interne afhandeling van aanvragen (werkafspraken).
Door de stikstofproblematiek stagneerde in 2020 een aantal vergunningprocedures milieu. Hierdoor is een vertekend beeld ontstaan van de aantallen aanvragen om milieuvergunningen en het (niet) behalen van de servicenormen. Er werden minder aanvragen ingediend. De aanvragen die wel werden ingediend zijn vaker aangehouden vanwege onzekerheid naar aanleiding van de stikstofproblematiek.

O

Zo hebben we dat gedaan!

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Wat heeft het gekost in 2020
Lasten
3.1 Afvalverwijdering -5.370 -5.597 -4.134
3.2 Riolering, waterkering en afwatering -3.593 -4.457 -3.893
3.3 Milieu en duurzaamheid -764 -1.818 -1.384
Totaal Lasten -9.727 -11.872 -9.411
Baten
3.1 Afvalverwijdering 5.974 6.132 4.823
3.2 Riolering, waterkering en afwatering 4.943 5.796 4.390
3.3 Milieu en duurzaamheid 18 18 23
Totaal Baten 10.935 11.946 9.236
Onttrekkingen
P3 Aanwending van de reserves 3 988 773
Stortingen
P3 Storting in de reserves -4 -337 -337

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2020 begroting na wijziging versus 2020 realisatie (incl. reservemutaties)

Onderverdeling beleidsvelden:

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Verschil

3.1

Afvalverwijdering

600 768 168

3.2

Riolering, waterkering en afwatering

1.340

497

-843

3.3

Milieu en duurzaamheid

-1.215

-1.004

211

Resultaat

 

725

261

-464

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

3.1 Afvalverwijdering € 168.000 voordeel

De kosten van afval in combinatie met de baten afvalstoffenheffing zijn binnen de exploitatie per saldo budgettair neutraal, een zogenaamd gesloten systeem.
De btw mag worden doorberekend in de (kostendekkende) tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit is toegestaan omdat gemeenten voor de (compensabele) btw gekort worden via de algemene uitkering in het gemeentefonds.
Begrotingstechnisch is de btw een opbrengst die uit de voorziening onttrokken wordt en als opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie.
Door hogere werkelijke uitgaven aan tractie afval in 2020 wordt er geen € 600.012 aan btw onttrokken uit de voorziening maar € 768.096.

3.2 Riolering, waterkering en afwatering € 843.000 nadeel

De kosten van riolering in combinatie met de baten rioolheffing zijn binnen de exploitatie per saldo budgettair neutraal, een zogenaamd gesloten systeem.
De btw mag worden doorberekend in de (kostendekkende) tarieven van de rioolheffing.
Dit is toegestaan omdat gemeenten voor de (compensabele) btw gekort worden via de algemene uitkering in het gemeentefonds.
Begrotingstechnisch is de btw een opbrengst die uit de voorziening onttrokken wordt en als opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie.
Door het achterblijven van de werkelijke uitgaven en investeringen in 2020 wordt er geen € 1.340.000 aan btw onttrokken uit de voorziening maar (slechts) € 497.000.

3.3 Milieu en duurzaamheid € 211.000 voordeel

Voor het beleidsveld milieu en duurzaamheid is er in 2020 € 211.000 minder uitgegeven van begroot. Met name de werkelijke uitgaven aan de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma #WijGaanGroen en aan de RUD (regionale uitvoeringsdienst) waren lager dan begroot. 
Een aantal activiteiten die in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid voor 2020 waren gepland, hebben –mede door corona- vertraging opgelopen en zijn doorgeschoven naar 2021.
De gebiedsverkenning voor grootschalige opwek van duurzame energie is daarvan de grootste post. Omdat de uitgestelde activiteiten in 2021 alsnog worden opgepakt, wordt er een verzoek ingediend tot volledige budgetoverheveling van 2020 naar 2021.
Aan de RUD is in 2020 afgerond € 44.000 minder besteed dan begroot. Dit komt onder andere doordat sinds 2020 de kosten voor het coördinatiecentrum van de RUD anders worden afgerekend. 
Dit leidde tot een éénmalig voordeel van € 25.000.