Uitgaven

7,55%
€ 9.236
x € 1.000
7,55% Complete

Inkomsten

1,54%
€ 1.942
x € 1.000
1,54% Complete

Saldo

186,36%
€ -7.294
x € 1.000

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

Uitgaven

7,55%
€ 9.236
x € 1.000
7,55% Complete

Inkomsten

1,54%
€ 1.942
x € 1.000
1,54% Complete

Saldo

186,36%
€ -7.294
x € 1.000

5.1 Kunst en cultuur

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 5.1

Begin 2020 stelde de gemeenteraad het kunst- en cultuurbeleid vast.  Met het nieuwe beleid hebben we de kaders vastgesteld hoe we de komende periode invulling willen geven aan kunst en cultuur in Horst aan de Maas.  Dit doen we samen met inwoners, het verenigingsleven en culturele stichtingen en organisaties. 

Het jaar 2020 stond daarna voornamelijk in het teken van corona. Activiteiten kwamen stil te liggen en een onzekere periode brak aan. Om ondersteuning te bieden aan het lokale veld is er een coronaloket geopend voor ondersteuningsvragen. Reeds toegekende subsidies zijn doorbetaald en met geleverde prestaties wordt soepel omgegaan. Ook hebben we vanuit onze rol als vastgoedeigenaar de huren kwijtgescholden voor diverse lokale verenigingen. Vanuit onze gemeentelijke rol hebben we zo goed als mogelijk contact proberen te onderhouden met het lokale veld om te informeren en vragen te beantwoorden over maatregelen en ondersteuning m.b.t. corona en financiële overheidsregelingen. Bij incidentele gevallen is noodsteun verleend om te voorkomen dat het voortbestaan in gevaar zou komen. 

Voor de zomer 2020 heeft de gemeenteraad ook een besluit genomen over de transitiebijdrage voor de doorontwikkeling van het bibliotheekwerk. BiblioNu ziet de verhuizing naar 't Gasthoês als kans om ook vanuit de inhoud te transformeren van een klassieke bibliotheek naar een maatschappelijk- educatieve bibliotheek. Met de bijdrage die is verleend wordt gebouwd aan een nieuwe organisatie die bedrijfsmatig en inhoudelijk toekomstbestendig is.

Met de partners van 't Gasthoês is gewerkt aan een organisatiestructuur en is een traject doorlopen om de subsidiestructuur in te gaan richten.  Daarnaast heeft met de bibliotheek het proces gelopen om de verhuiskosten en de inrichting nogmaals onder de loep te nemen. 

Ondanks corona zijn er toch verschillende activiteiten doorgegaan. We hebben afgelopen jaar gezien dat er veel creativiteit is ontstaan om op een andere manier (digitaal) te werken. Door corona is er ook samenwerking ontstaan. Overkoepelende overleggen tussen o.a. de volksfeesten zoals carnaval en sinterklaas comités.  We zijn 4 kunstwerken rijker geworden en tijdens de feestdagen hebben  we via een digitale boodschap onze waardering uitgesproken en het lokale veld een hart onder riem gestoken. 

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Door corona was er afgelopen jaar een beperkt cultuuraanbod mogelijk. Waar mogelijk hebben we initiatieven gestimuleerd, en samenwerkingen tot stand gebracht. We hebben in 2020 veel veerkracht en creativiteit gezien in het lokale veld om toch op gepaste wijze een aanbod te creëren. . De cultuurconsulent en haar netwerk bleek hierbij van grote waarde.
Het kunst- en cultuurbeleid is vastgesteld in het voorjaar. Er is een transitiebijdrage verleend voor de doorontwikkeling van het bibliotheekwerk. We hebben met de bibliotheek een proces doorlopen om de inrichting en verhuizing naar 't Gasthoês onder de loep te nemen. Er zijn 4 kunstwerken gerealiseerd door lokale initiatieven.
Om het lokale veld de ondersteunen is een corona loket opgezet, zijn subsidies doorbetaald, wordt er coulant omgegaan met geleverde prestaties en activiteiten en zijn huren kwijtgescholden van diverse verenigingen en organisaties. Incidenteel is maatwerk geleverd bij urgente ondersteuningsvragen vanwege corona.

O

Zo hebben we dat gedaan!

5.2 Sport

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 5.2

Met het programmaplan Sport aan de Maas en het lokale Sportakkoord dragen we via sport en bewegen bij aan een gemeenschap waarin het goed en gezond wonen, werken, opgroeien en ontspannen is. Met sport en bewegen dragen we bij aan een gezonde leefstijl, meedoen, ontmoeten, ontwikkelen, samenwerken en leefbaarheid. Ook in 2020 hebben sportconsulenten leraren in het basisonderwijs ondersteund bij o.a. het verzorgen van goed bewegingsonderwijs, bewegend leren en actieve pauzespellen. Daarnaast zijn scholen gestimuleerd de school 'rookvrij' te maken. Peuters op de kinderdagopvang hebben beweegtrajecten gevolgd die de motorische ontwikkeling stimuleren. In zorginstellingen zoals Dichterbij, PSW en Hof te Berkel zijn zorgmedewerkers ondersteund bij het verzorgen van sportieve activiteiten voor hun doelgroep. Ook hebben ze handvatten aangereikt gekregen hoe ze in hun dagelijkse activiteiten meer aandacht kunnen schenken aan het bewegen van hun cliënten.

Corona en de beperkende maatregelen als gevolg daarvan hebben in 2020 invloed gehad op de inhoud van de ondersteuning. Zo zijn er voor zowel leraren als zorgmedewerkers leskaarten ontwikkeld met tips om binnen de beperkingen aandacht te geven aan sport en bewegen. Ook hebben onze sportconsulenten op verschillende scholen tijdelijk in de buitenlucht bewegingsonderwijs gegeven. Dit is door het onderwijs als erg positief ervaren. In samenwerking met Omroep Horst aan de Maas zijn filmpjes opgenomen met beweegoefeningen voor ouderen, die via de lokale omroep zijn uitgezonden.

Bij een vitale gemeenschap hoort ook een vitaal verenigingsleven. Daarom hebben we samenwerking tussen verenigingen onderling gestimuleerd en ondersteund,. Tussen de lokale paardensportverenigingen is het samenwerkingsverband Horse aan de Maas in ontwikkeling. Daarnaast hebben we crossovers georganiseerd tussen onderwijs en verenigingen en tussen onderwijs en zorginstellingen. Sport aan de Maas is hierin de verbindende factor.

De ondersteuning aan de verenigingen heeft het afgelopen jaar voor een belangrijk deel in het teken gestaan van corona. We hebben verenigingen  geadviseerd om - met inachtneming van de maatregelen - hun sportaanbod zoveel mogelijk toch aan te bieden. We hebben hen geïnformeerd via nieuwsbrieven en we hebben online bijeenkomsten voor verenigingen georganiseerd waarin zij hun vragen konden stellen aan de gemeente, Sport aan de Maas en elkaar. En waarin verenigingen ook elkaar de helpende hand hebben gereikt. Zoals een voetbalvereniging die het sportpark beschikbaar stelde aan een volleybalvereniging. Bureau Negen heeft de uitvoering van het sportakkoord, Sport aan de Maas en de corona ondersteunende activiteiten uitgevoerd.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

We hebben verenigingen ondersteund in het mogelijk maken van hun sportaanbod binnen de geldende 'corona richtlijnen'. We hebben dat onder meer gedaan door digitale bijeenkomsten met verenigingen te organiseren, waarin ze vragen konden stellen aan gemeente, aan Sport aan de Maas of aan elkaar. Dat heeft er bijv. toe geleid dat verenigingen die geen gebruik konden maken van hun sporthal of gymzaal, wel terecht konden op het sportpark van een voetbalvereniging, of in de openbare ruimte. Ook zijn verenigingen via nieuwsbrieven geïnformeerd over ontwikkelingen en steunmaatregelen. De vele gezamenlijke overleggen met verenigingen heeft de onderlinge band met gemeente en tussen verenigingen versterkt. Hieruit zijn nieuwe tijdelijke en permanente samenwerkingen ontstaan.

De samenwerkingspartners van Sport aan de Maas, de basisscholen en zorginstellingen zijn in het afgelopen jaar op aangepaste wijze ondersteund. Zo zijn voor deze organisaties bijv. leskaarten ontwikkeld en verstrekt met voorbeelden en tips om aandacht te schenken aan 'het bewegen' in tijden van beperkende maatregelen. Ook zijn in samenwerking met Omroep Horst aan de Maas beweegoefeningen voor ouderen opgenomen en uitgezonden via de lokale omroep. Binnen het basisonderwijs zijn extra gymlessen in de openbare ruimte uitgevoerd. Op die manier is het afgelopen jaar meegewerkt aan het stimuleren van een actieve leefstijl, binnen de beperkingen die van toepassing waren en die ook na corona kunnen worden voortgezet.

G

Zo hebben we dat gedaan!

5.3 Afslag 10 & zwembad

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 5.3

In 2020 hebben we duidelijkheid gegeven over de toekomst van zwembad en sporthal de Berkel door te kiezen voor behoud op de huidige locatie. In 2020 is door stichting Afslag10 aangegeven dat ze stoppen.  De gemeentelijke visie op dit gebied blijft onverminderd van kracht. De verenigingen weten elkaar goed te vinden en zijn ook doorgegaan met de diverse projecten. 

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

Terug naar navigatie - We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
Het zwembad is in 2023 gerealiseerd binnen Afslag10 en biedt onderdak aan alle doelgroepen uit het huidige zwembad. 100% 0%

Eind 2020 is besloten tot behoud van zwembad en sporthal de Berkel op de huidige locatie. Om dit voor een periode van 10 jaar mogelijk te maken zijn een aantal investeringen nodig en is hiertoe een krediet beschikbaar gesteld.  
We zijn in overleg met de Kasteelruïne over hun plannen om te komen tot een opwaardering.  Tevens vinden gesprekken plaats met de tennisclub en voetbalverenigingen over samenwerking, waarbij beide verenigingen uiteindelijk streven naar een gezamenlijke accommodatie. 

G

Zo hebben we dat gedaan!

5.4 Onderwijs

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 5.4

De kinderopvang en het onderwijs hebben in 2020 goede stappen gezet in de organisatie van passend en thuisnabije opvang en onderwijs voor alle jongeren van 2 - 23 jaar.  Dus van voorschool tot onderwijskwalificatie.  En voor alle bevolkingsgroepen, ongeacht de afkomst.  Voor jongeren die bij hun onderwijsloopbaan een extra steuntje in de rug nodig hebben is er bij de scholen een passend ondersteuningsaanbod in opbouw.  Onze partners uit onderwijs, sport en cultuur dragen met hun inzet en activiteiten bij aan onze maatschappelijke doelen.  Er is een breed netwerk van samenwerkingen rondom de ontplooiing van jongeren.  Door de coronapandemie zijn niet alle  activiteiten 100%  doorgezet in 2020. Daardoor zijn ook niet alle afspraken volledig afgerond. Maar door een grote inzet van alle partners is de opvang en het onderwijs aan jongeren toch doorgegaan. 

De gemeente bewaakt het leerrecht van alle jongeren en stimuleert dat zij onderwijs blijven volgen tot minimaal de kwalificatieplicht. Daarvoor wordt lokaal en regionaal intensief samengewerkt met de scholen en regiogemeenten oa in het Regionaal Meld en Coördinatiepunt. Als jongeren het niet helemaal redden dan is er een ondersteunend vangnet en activiteiten die de jongere helpen of stimuleren in hun ontwikkeling.  Dit netwerk heeft ook in 2020 goed gewerkt. Er zijn in onze gemeente bijna geen "uitvallers". 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, betaalt de gemeente het schoolvervoer.  Als er sprake is van een handicap biedt de gemeente passend aangepast vervoer aan (taxivervoer). Dat doen we in samenwerking met de regiogemeenten en de scholen. Tijdens de  coronalockdowns van de scholen is een deel van de vervoerskosten tegen 80% doorbetaald als coronacompensatie, in het belang van de continuïteit van het vervoer.

De scholen dragen zelf hun exploitatie. Vanuit onze wettelijke en strategische bekostigingstaak voor onderwijshuisvesting faciliteren wij de schoolbesturen in adequate en eigentijdse schoolgebouwen en terreinen.  In 2020 heeft de gemeenteraad het IHP vastgesteld en is gestart met de uitvoering. De realisatie en financiering van de huisvestingprojecten onderwijs wordt gemonitord in de jaarlijkse projecten rapportage.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Terug naar navigatie - Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm Jaarrekening
Voor alle kinderen is passend onderwijs bereikbaar. nvt 99%
het percentage voortijdige schoolverlaters is lager dan 2% 2% 1,3%

Basisvoorzieningen zijn voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken en waar inwoners zich kunnen ontwikkelen. 

Onderwijs is een belangrijke basisvoorziening. Het beeld in 2020 is :

Onderwijs is in Horst aan de Maas in het algemeen goed in orde. Bijna alle kinderen zonder leerplichtontheffing kunnen passend onderwijs volgen in onze gemeente of in de buurgemeenten.  99 % van de  jongeren volgt passend onderwijs. De enkeling waarbij dat niet kan door een complexere hulpvraag krijgt andere hulp of opvang buiten het onderwijs. Voor enkele groepen leerlingen met een specifieke problematiek is thuisnabij passend onderwijs nog niet volledig ingevuld. Dat is complex en heeft vooral bij het VO tijd nodig. We blijven met het onderwijs in gesprek over de invulling van de onderwijsondersteuning op de scholen en maken afspraken over een gezamenlijke zorgstructuur rondom de scholen.  De zorgstructuur in en rond het onderwijs wordt verbeterd door vroegtijdige signaleringen en inzet van preventieve jeugdhulp.  Ook dat wordt verder ontwikkeld.

De basisscholen en VO-scholen zorgen met monitoring samen voor doorgaande onderwijslijnen en drempelvrije schakelmomenten tussen PO, VO en MBO.  Het onderwijs is primair gericht op het behalen van een startkwalificatie door alle jongeren.  Waar dat niet goed dreigt te gaan werken de gemeenten regionaal (RMC) met de scholen samen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen of beperken.  Dat blijkt ook uit het heel klein aantal voortijdig schoolverlaters in het VO = minder dan 1,3 % 

Vanuit de kinderopvang worden de jonge kinderen al met een "warme" overdracht overgedragen aan de basisschool. Om de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren is er overleg met onderwijs en kinderopvanginstellingen om vroegtijdig achterstanden bij kinderen te herkennen en aan te pakken. Bijvoorbeeld extra ondersteuning op taal, sociaal emotioneel of cognitieve ontwikkeling. Samen met kinderopvanginstellingen en onderwijs heeft de gemeente  Voor- en Vroegtijdige Educatie (VVE) georganiseerd. Doel is ontwikkelachterstanden (bijvoorbeeld op het gebied van taal) of risico's al bij jonge kinderen te signaleren en aan te pakken. Op die manier krijgen alle jonge inwoners gelijke kansen op een goede start van hun leven als participerend inwoner. De programma's van de school en ander aanbod worden daarom binnen het VVE aanbod op elkaar afgestemd.  Met de doeluitkering van het rijk is dit VVE aanbod verbeterd in 2020.

Voor kwetsbare jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zijn specifieke netwerken en vangnetten ingericht. Daarbij stemmen overheid (gemeente), onderwijs en ondernemers (O3) vanuit de gezamenlijke belangen met elkaar af. Ook voor volwassen laaggeletterden en jongvolwassenen is lokaal een extra taalaanbod georganiseerd. Dit wordt verder versterkt en verbreed.

De corona maatregelen zijn van grote invloed geweest op  de kinderopvang het onderwijs in onze gemeente. Door de goede samenwerkingsrelaties met de kinderopvang en scholen en de scholen met elkaar is het gelukt om snel noodopvang te realiseren voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare gezinnen. De scholen hebben met grote flexibiliteit het onderwijs "in de lucht gehouden".  Zowel afstand onderwijs als noodopvang voor kwetsbare jongeren op school.  

O

Zo hebben we dat gedaan!

5.5 Accommodaties

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 5.5

Kunst & cultuur en sport & ontmoeting zijn belangrijke thema’s voor onze actieve inwoners. We faciliteren onze inwoners hierbij onder andere middels maatschappelijke accommodaties. In 2020 zijn veel accommodaties verduurzaamd en toegankelijker gemaakt middels de subsidieregeling "Verduurzaming maatschappelijke accommodaties".

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Terug naar navigatie - We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

In elk dorp zien we positieve ontwikkelingen die bijdragen aan een versterking van de leefbaarheid, waarbij het tempo per dorp verschilt. Daar waar nodig bieden we als gemeente ondersteuning.  Verduurzaming vindt plaats via drie niveaus: via het MJOP (wettelijke verplichting), via het MIP (streven is minimaal een A-label) en via de projecten (streven is minimaal BENG). 
Verenigingen met eigen vastgoed zijn flink aan de slag gegaan met plannen. Er zijn 22 subsidies verleend om te investeren in duurzaamheid en toegankelijkheid. 

In het kader van de Corona-crisis en de sluiting van diverse accommodaties zullen de huuropbrengsten dit jaar achterblijven. Op het moment van verschijnen van de tweede bijstelling verwachten we voor 2020 met 3 maanden gehele sluiting,  25% minder inkomsten te krijgen voor buitensport en 4 maanden voor binnensport en culturele en maatschappelijke accommodaties (33%) minder inkomsten in 2020. Voor de periode na 1 juli een bezetting van 50% t.o.v. van voorgaande jaren.

G

Zo hebben we dat gedaan!

5.6 Subsidies

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsveld 5.6

Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad het proces vastgesteld om samen met inwoners, verenigingen en professionele instellingen te komen tot herijking van de toetsingskaders subsidieverlening. Door de Corona maatregelen, die ingingen toen gestart werd met het ophalen van input in dorpen (dorpentour), is het vastgestelde proces niet uitvoerbaar gebleken binnen het hiervoor afgesproken tijdspad. Er is in de herijking een splitsing gemaakt tussen budgetsubsidie en overige subsidies zodat het herijkingsproces zo veel mogelijk doorgang kan vinden.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

In 2020 en 2021 zal de bestaande subsidiesystematiek niet gewijzigd worden. Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een nieuw kader dat van kracht wordt per 1 januari 2022. Ook de algemene subsidieverordening wordt tegen het licht gehouden. In juni is door uw raad de startnotitie vastgesteld. Door de omstandigheden van COVID-19 hebben niet alle dorpsdialogen kunnen plaatsvinden. Het proces rondom het subsidieproces is daarom aangepast.  

O

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 5 2018 2019 2020
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 1,8 5,2 N.n.b
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 13,0 14 N.n.b
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers),  % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,2% 1,3% N.n.b
Niet-sporters (wordt eens per 4 jaar gemeten) 46,3% N.n.b N.n.b

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Wat heeft het gekost in 2020
Lasten
5.1 Kunst en cultuur -1.661 -1.711 -1.772
5.2 Sport -3.489 -3.935 -3.781
5.3 Afslag 10 & Zwembad 0 0 0
5.4 Onderwijs -3.467 -3.851 -3.472
5.5 Accommodaties -24 -103 -113
Totaal Lasten -8.641 -9.600 -9.138
Baten
5.1 Kunst en cultuur 71 90 89
5.2 Sport 878 985 1.141
5.3 Afslag 10 & Zwembad 0 0 0
5.4 Onderwijs 312 611 432
5.5 Accommodaties 0 0 0
Totaal Baten 1.261 1.686 1.662
Onttrekkingen
P5 Aanwending van de reserves 172 208 280
Stortingen
P5 Storting in de reserves -193 0 -98

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2020 begroting na wijziging versus 2020 realisatie (incl. reservemutaties)

Onderverdeling beleidsvelden:

Begroting
na wijziging 2020

Realisatie
2020

Verschil

5.1

Kunst en cultuur

-1.568

-1.561

7

5.2

Sport

-2.842

-2.627

215

5.3

Afslag 10 en zwembad

0

0

0

5.4

Onderwijs

-3.193

-2.993

200

5.5

Accommodaties

-103

-113

-10

Resultaat

 

-7.706

-7.294

412

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

5.2 Sport € 215.000 voordeel

De totale begroting voor het beleidsveld Sport bedroeg € 2.842.000.

Deze middelen waren o.m. bestemd voor:

 • Werkkrediet Afslag10;
 • Breedtesport;
 • Exploitatie sportvelden/terreinen;
 • Exploitatie gymnastiekzalen en sporthallen;
 • Exploitatie tennisvelden;
 • Exploitatie zwembad De Berkel;
 • Onderhoudskosten sportvelden en tennisvelden.

Gerealiseerd is in totaal € 2.627.000. Er is dus sprake van een onderbesteding van € 215.000.

De belangrijkste oorzaken voor deze onderbesteding zijn:

 • De rijksbijdrage via de SPUK-regeling is in werkelijkheid € 127.000 hoger uitgevallen, dan begroot. De jaarlijkse bijdrage vanuit de SPUK was geraamd op € 127.000. We hebben in 2020 echter ook nog een bijdrage ontvangen die betrekking had op 2019. Vandaar dat de ontvangst € 127.000 hoger heeft gelegen dan begroot.
 • De exploitatie van het zwembad heeft € 52.000 minder gekost dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat we gedurende het afgelopen jaar minder geopend zijn geweest door corona. Hierdoor zijn er ook aanzienlijk minder activiteiten en dus uren geweest, waarbij we onze oproepkrachten en toezichthouders inzetten. Ook installatietechnisch is het goedkoper om een leeg bad te onderhouden en het water op niveau te houden, dan een bad dat intensief wordt gebruikt. Tijdens de laatste sluiting (vanaf medio december) hebben we ook de lucht- en watertemperatuur verlaagd, wat ook een aanzienlijk besparing oplevert.
 • Voor onderhoud van groene sportvelden zijn € 27.000 minder kosten gemaakt dan voorzien. Vanaf 2020 wordt onderhoud op de grassportvelden uitgevoerd conform de Green Deal. Dit betekent dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruidbestrijding. Ook zijn vanwege het warme droge zomerweer minder maai-beurten uitgevoerd dan was voorzien.
 • Voor breedtesport is € 15.000 minder uitgegeven dan begroot. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat door corona minder sportactiviteiten hebben plaatsgevonden, dan vooraf werd voorzien en daardoor hiervoor minder kosten zijn gemaakt.

5.4 Onderwijs € 200.000 voordeel

In totaliteit en per saldo is er sprake van een overschot (positief saldo) van € 200.000 afgerond.
Hieronder de belangrijkste verschillen tussen de bijgestelde raming 2020 en de rekening 2020 voor het “beleidsterrein” onderwijs.
Het betreft incidentele ontwikkelingen (geen structurele meevallers).

Eerst de posten met de grootste verschillen met de verklaring daarvoor.

Leerlingenvervoer
Een incidenteel positief saldo van € 107.000

 • Grotendeels ontstaan als gevolg van het wegvallen van een groot deel van het vervoer door de Corona situatie. In de eerste en tweede lockdown is het vervoer bijna volledig vervallen. En voor die vervallen ritten is alleen 80% als voorschot op een Corona compensatie doorbetaald aan de vervoerders.
 • Voor een deel zijn de kosten lager door de mogelijkheid tot combinatievervoer met Peel en Maas op de duurste rit naar Sint Michielsgestel, combinatievervoer met Leudal voor vervoer naar Grave en betere combinaties met onderling routes.

Peuterspeelzalen
Op het budget peuterspeelzalen is een bedrag van € 32.000 over. Per 1-1-2020 zijn de nieuwe beleidsregels rondom het peuterplusprogramma van kracht. In deze beleidsregels staan nieuw afspraken rondom de subsidieberekening (aantal kinderen x aantal uur). Hierdoor valt het subsidiebedrag lager uit dan dat er als budget beschikbaar was.

Volwasseneneducatie
Een overschot van € 19.000

Oorzaken:

 • Nabetaling in 2020 vanuit de centrumgemeente Venlo van € 7.000 over WEB 2019;
 • Incidentele betaling van de gemeente Peel en Maas van  € 7.000 als compensatie voor deelname uit Peel en Maas aan een taalcursus;
 • Meer eigen bijdragen van deelnemers aan taalles dan geraamd.

Diverse overige posten
Het beleidsveld onderwijs omvat in onze begroting ook veel kostenposten die gerelateerd zijn aan onze vastgoedportefeuille en accommodaties. Bijvoorbeeld de kapitaallasten van de eerdere investeringen voor onderwijshuisvesting of sportaccommodaties en de lasten of baten uit de huur/verhuur.  De investeringsbeslissingen en verantwoording daarover is onderdeel van de projectenrapportage.

Het overige verschil is vooral het saldo van overschotten (te hoge ramingen en meevallers) op deze andere “vastgoed” posten.