Uitgaven

3,53%
€ -4.202
x € 1.000
3,53% Complete

Inkomsten

1,24%
€ 1.476
x € 1.000
1,24% Complete

Saldo

272600%
€ -2.726
x € 1.000

1. Economie en ruimte

Uitgaven

3,53%
€ -4.202
x € 1.000
3,53% Complete

Inkomsten

1,24%
€ 1.476
x € 1.000
1,24% Complete

Saldo

272600%
€ -2.726
x € 1.000

1.1 Vrijetijdseconomie

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

In 2022 willen we aantrekkelijk blijven voor toeristen en onze eigen inwoners. We gaan daarom actief ondernemers opzoeken en helpen met plannen om kwaliteit te behouden en ze aan elkaar verbinden. Samen met de adviesraad Vrijetijdseconomie stimuleren we ondernemers en organisaties om te komen met nieuwe projecten en product-marktcombinaties. Met de regio Noord-Limburg blijven we nauw samenwerken om de vrijetijdssector vitaal te houden en nieuwe cross-overs te maken. Onze recreatieve routes blijven we verbeteren en samen met de toeristische informatie onder de aandacht brengen bij bezoekers en eigen inwoners. Op gebied van bestemmingsmarketing zoeken we samenwerking op provinciaal niveau, om Limburg als toeristische bestemming nog beter op de kaart te zetten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Stimulering van toerisme en recreatie, onder meer in het gebied De Peelbergen, is een belangrijke economische factor in Horst aan de Maas. In samenwerking met toeristische ondernemers wordt dit economische profiel verder versterkt. De doelstelling is gericht op een forse impuls en te komen tot een verhoging van de bestedingen in onze gemeente van 12% in 2022 ten opzichte van het peiljaar 2017.

Zo gaan we dat doen

1.2 Ruimte

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vraagt van ons niet alleen om het instrumentarium (hardware) aan te passen, maar nog meer om op een andere manier te gaan werken (software). De wet beoogt om de verbindingen van buiten naar binnen anders vorm te geven. Onze inzet is er op gericht om op de invoeringsdatum in ieder geval de basis op orde te hebben, zodat we de dienstverlening met betrekking tot de fysieke leefomgeving kunnen voortzetten. Vanaf 2022 bouwen we die basis verder uit via een doorontwikkeltraject bestaande uit twee delen:

 1.  Doorontwikkeling instrumenten Omgevingswet
  De nieuwe processen en procedures die in 2022 worden gestart, worden continue geëvalueerd met het oog op efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening. Waar nodig worden deze aangepast. Daarnaast wordt gestart met het aanpassen van beleid en regelgeving. Voorbeeld hiervan is het Omgevingsplan.
 2. Doorontwikkeling manier van werken
  Verandering in onze manier van werken gericht op de dienstverlening in de fysieke leefomgeving blijft continue aandacht vragen. Ook in 2022 e.v. zullen we blijven leren van ervaringen die we opdoen. Daarnaast vormt de Omgevingswet een vliegwiel om als organisatie in brede zin op vergelijkbare wijze in verbinding te staan met onze inwoners, ondernemers en instellingen. De transities in zowel het ruimtelijk als sociaal domein hebben dit als doel en zullen we daarom komende jaren in samenhang blijven doorontwikkelen. Met als doel om voor onze omgeving als één gemeente de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Een belangrijke graadmeter voor een evenwichtige afweging met betrekking tot wonen, bedrijvigheid en natuur en landschap is het op orde hebben van het planologisch kader. De doelstelling ziet op de actualiteit van dat planologisch kader. Het streven is erop gericht om in 2025 voor het volledige grondgebied van Horst aan de Maas een regime te hebben dan niet ouder is dan 10 jaar. De nieuwe instrumenten in het kader van de Omgevingswet (waaronder het omgevingsplan) worden hierbij betrokken.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • In 2025 is 100% van het planologisch kader (bestemmingsplan, omgevingsplan) voor ons grondgebied jonger dan 10 jaar.
 • De lagen Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten zijn in kaart gebracht op de digitale interactieve waardenkaart. In de periode 2020-2023 worden minimaal de lagen Beschermde dorpsgezichten, Landschappen en Losse elementen toegevoegd.
 • Er is een actieve commissie op het gebied van monumentenzorg (de “commissie ruimtelijke kwaliteit”) met deskundigen uit verschillende vakdisciplines. Minimaal 3 leden zijn deskundig op het gebied van de monumentenzorg.
 • In 100% van zaken ten aanzien van wijzigingen, verplaatsing en sloop van Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten brengt de “commissie ruimtelijke kwaliteit” onafhankelijk advies uit aan het college van B&W.

Zo gaan we dat doen

1.3 Veehouderij

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

De raad heeft de visie veehouderij op 13 juli 2021 vastgesteld. We werken nu aan een uitvoeringsprogramma om aan de hand daarvan de gestelde doelen uit de visie te bereiken. Het behouden van een leefbaar buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Centraal staat dat de veehouderij een economisch gezonde sector moet blijven op toekomstbestendige locaties met behoud van een gezonde leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We streven naar een gezonde leefomgeving waarin veehouderijen op een toekomstbestendige locatie liggen, economisch gezond zijn en werken aan het terugbrengen van emissies. We investeren in verbinding met ondernemers, inwoners en andere stakeholders.

Terug naar navigatie - We streven naar een gezonde leefomgeving waarin veehouderijen op een toekomstbestendige locatie liggen, economisch gezond zijn en werken aan het terugbrengen van emissies. We investeren in verbinding met ondernemers, inwoners en andere stakeholders.

In 2019 is gestart met  een Visie Veehouderij. Op 13 juli 2021 stelde de raad de visie veehouderij Horst aan de Maas 2021-2030 vast. De visie vormt een kapstok voor toekomstige besluitvorming over de transformatie van de veehouderij en de gevolgen voor de inwoners en gebruikers van het landelijke gebied. Deze visie is in dialoog met de samenleving, stakeholders en sector tot stand gekomen en bevat in ieder geval een aantal uitgangspunten.  We blijven de komende jaren met deze partners in gesprek. In de uitwerking van de visie laten we met een projectmatige aanpak zien wat nodig is om de doelen uit de visie te bereiken. De tendensen en ontwikkelingen worden gemonitord en jaarlijks gerapporteerd aan de raad.

Zo gaan we dat doen

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

We willen de tuinbouwsector stimuleren en faciliteren om belangrijke stappen te zetten richting een duurzame toekomst.  Het gaat daarbij om een verduurzaming van de glastuinbouw (bijvoorbeeld geothermie), het mede opzetten van een brede tuinbouwvisie in samenwerking met de sector, de versterking van de ontwikkeling van de fruitsector en het stimuleren van het bedrijfsleven om samen met de campus op zoek te gaan naar nieuwe (teelt)technieken en verdienmodellen. Hiermee willen we onze positie ten aanzien van de tuinbouw behouden en ontwikkelingen in de sector faciliteren zodat die toekomstbestendig kan blijven.   

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

De gemeenteraad heeft  het beleid met betrekking tot teeltondersteunende voorzieningen (TOV) vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal stakeholders zoals de LLTB en het Limburgs Landschap. Er is gestart met de revitalisering van glasconcentratiegebieden. Beide initiatieven worden begin 2022 afgerond en moeten leiden tot duurzame, toekomstgerichte mogelijkheden voor de landbouw. Beide initiatieven worden gemonitord. Middels een RIB is de raad hierover geïnformeerd.

Zo gaan we dat doen

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Als onderdeel van de Regio Noord-Limburg hebben we met als centrale ambitie “De Gezondste Regio” in de nieuwe strategische visie het gezamenlijk lange termijn perspectief voor de regio aangegeven. In aansluiting daarop is ook het Uitvoeringprogramma opgesteld dat zich richt op de middellange termijn (4 jaar). In het Uitvoeringsprogramma staat wat we regionaal concreet gaan doen om onze gezamenlijke ambitie (“Gezondste Regio”) en onze doelen per programma te realiseren.

Deze ambitie is gericht op de economische structuurversterking van Noord-Limburg en het versterken van de brede welvaart. Regionale samenwerking is nodig voor een bestuurlijk krachtige regio. Met de Investeringsagenda en de Regio Deal wordt hieraan samengewerkt met de provincie en het Rijk.

In december 2019 is met de regiocolleges en de provincie Limburg een samenwerkingsconvenant gesloten, waarbij zowel de Regio Venlo als de provincie hebben aangegeven de komende jaren elk een investering te doen van € 20 miljoen voor de uitvoering van de Investeringsagenda.
In juli 2020 is een overeenkomst gesloten met de provincie en het Rijk voor een Regio Deal, waarbij projecten worden opgezet die dienen voor het verbeteren van de brede welvaart van onze regio. Het Rijk zal hieraan maximaal € 17,5 miljoen bijdragen. Ook de Regio Noord-Limburg en provincie Limburg zullen een aanvullende bijdrage van elk € 8,75 miljoen doen.
Er ligt een uitdaging om te komen tot structuurversterkende projecten om de hiervoor beschreven ambities te realiseren en de hiervoor benodigde bijdragen bijeen te krijgen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Terug naar navigatie - We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Voor het stimuleren van lokale bedrijvigheid kan niet c.q. lastiger zonder de beschikbaarheid van lokale uitgeefbare bedrijventerrein. Inmiddels is door de gemeenteraad de visie bedrijventerrein vastgesteld. Deze doelstelling ziet op de beschikbaarheid van tenminste 2 ha aan lokaal bedrijventerrein om daarmee initiatieven te kunnen faciliteren. De doelstelling heeft een continu karakter.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • De gemeente heeft in eigen beheer tenminste 2 ha aan uitgeefbare grond om te kunnen voldoen aan lokale initiatieven en bedrijvigheid.

Zo gaan we dat doen

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Terug naar navigatie - Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het pachtproces te vergemakkelijken door het verder te digitaliseren. 
Bij verkoop van niet-strategische pachtgronden laten we de grond taxeren en vragen op basis daarvan marktconforme prijzen.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • In 2023 hebben we een 100% digitaal pachtsysteem.
 • 95% van onze gronden zijn agrarisch verpacht.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 1

2019

2020

2021

2022

Functiemenging

52,3%

52,0%

N.n.b

N.n.b

Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 

147,0

153,1

N.n.b

N.n.b

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 

9,4

N.n.b

N.n.b

N.n.b

 

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 werkelijk 2021 begroting na wijziging 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot 2025 begroot
Lasten -2.657 -4.978 -4.072 -4.002 -3.297 -3.293
Baten 1.282 2.367 1.474 1.000 1.000 1.400
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.375 -2.611 -2.598 -3.002 -2.297 -1.893
Onttrekkingen 297 839 2 2 2 2
Stortingen -429 -834 -130 -56 -56 -56
Mutaties reserves -132 5 -128 -54 -54 -54

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

-3.596

-3.439

-2.731

-2.265

Amendement op de begroting 2021-2024

555

300

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-221

-82

-82

-548

Lasten - Actuele begroting

-3.261

-3.222

-2.813

-2.813

Kadernota 2022

-500

-400

-100

-100

Overige technische mutaties

-418

-418

-418

-418

Rente, afschrijving en financiering

35

35

30

34

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-30

-30

-30

-30

Loon- en prijscompensatie

-28

-22

-22

-22

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025

-4.202

-4.057

-3.353

-3.350

 

 

 

 

 

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

1.503

929

929

929

Amendement op de begroting 2021-2024

-488

12

12

12

Raadsbesluiten t/m 13 juli

463

63

63

463

Baten - Actuele begroting

1.478

1.004

1.004

1.404

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-3

-3

-3

-3

Loon- en prijscompensatie

2

2

2

2

Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025

1.477

1.002

1.002

1.402

Economie en ruimte

-2.726

-3.055

-2.351

-1.947

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Kadernota 2022

 

 

 

 

Aanvullende middelen Regiodeal en investeringsagenda

 

Lasten

-200

-200

0

0

 

Baten

0

0

0

0

Met deze aanvullende bijdrage kan onze gemeente volwaardig partner zijn in de regionale samenwerking en de kansen voor cofinanciering door mede-overheden en andere partners benutten.

Waarmaken ambities op het gebied van Tuinbouw

 

Lasten

-100

0

0

0

 

Baten

0

0

0

0

Inhuur externe ondersteuning voor ambities op het gebied van tuinbouw: energie; duurzaamheid; geothermie; water; ruimtebehoefte; belichting; Brightlabs, Dutch Mushroom Center en Brightland Campus Greenport.

Visie veehouderij: 3 uitvoeringsprogramma's

 

Lasten

-200

-200

-100

-100

 

Baten

0

0

0

0

In juli heeft de raad de visie veehouderij vastgesteld. De visie bevat 3 uitvoeringsprogramma’s; “Basis op orde”, “Innovaties veehouderij Horst aan de Maas” en “Toekomstbestendige locaties”. Om uitvoering te geven aan de uitvoeringsprogramma’s is budget noodzakelijk.