G. Grondbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.

Terug naar navigatie - We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.

Vanuit actief grondbeleid is de gemeente in gesprek met grondeigenaren om voldoende strategische grondposities te verwerven. Die grondposities bieden de kansen en mogelijkheden om voor de langere termijn te anticiperen op de woning- en bedrijventerreinmarkt.  Ook eventuele andere ontwikkelingen kunnen dan geïnitieerd worden. Op die manier heeft de gemeente de middelen voorhanden om sturing en regie te houden, zowel kwalitatief als kwantitatief, en daarmee is er (fysieke) ruimte voorhanden om verschillende ambities te realiseren in de toekomst.

Zo gaan we dat doen

Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid

Vastgestelde grondprijzen
Hieronder een overzicht van de grondprijzen zoals die zijn vastgesteld vin de grondprijsbrief 2021 (per 1-1-2021).

Categorie Wonen

Prijsbepaling

Koop, vrije sector

€ 225 / m²

Huur, vrije sector

€ 160 / m²

Huur, sociale sector

€ 135 / m²

Groen- en reststroken

€ 112,50 / m²

Bedrijventerreinen

 

Normaal

€ 100 / m²

Zichtlocaties

€ 110 / m²

Kantoren, retail, horeca, overige commerciële activiteiten

 

 Algemeen

Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Maatschappelijk vastgoed

 

Niet-commercieel maatschappelijk vastgoed

Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Commercieel maatschappelijk vastgoed

Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Prijzen exclusief belastingen (BTW of overdrachtsbelasting). Op de verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 

In november 2021 zal een geactualiseerde grondprijsbrief aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Die prijzen kunnen dan afwijken van de hierboven opgenomen prijzen.

Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen
In het Masterplan Wonen 2021-2025 is een visie voorgelegd hoe de gemeente de balans op de woningmarkt in Horst aan de Maas wil herstellen zodat er voor iedereen weer iets te kiezen is. Dus: voldoende aanbod en in aansluiting op woonwensen. Wij doen dit door het toevoegen van circa 1.000 woningen in de komende vijf jaar en het verduurzamen en zorggeschikt(er) maken van bestaande woningen. Over vijf jaar moet er voldoende aanbod zijn, passend bij de woonwensen en (financiële) mogelijkheden van onze inwoners.
Om dat te bereiken, zullen nieuwe locaties ontwikkeld moeten worden tot woningbouwlocaties.

Vooruitblik naar nieuwe projecten
Om voor de komende jaren voldoende mogelijkheden te hebben om in te kunnen spelen op de toekomstige woningvraag, wordt (actief) grond aangekocht op strategisch interessante locaties. Dit kunnen zowel inbreidings- als uitbreidingslocaties zijn.

Ontwikkeling van locaties zal passen bij de lijn die is uitgezet in het Masterplan Wonen en de daaraan gekoppelde ambitie voor het 1000 woningenplan. Planontwikkeling voor enkele locaties is inmiddels opgestart en naar verwachting zullen in 2022/2023 voor die locaties de bestemmingsplannen voorgelegd worden ter besluitvorming (locaties in o.a. Meterik, Lottum en Sevenum). Daar wordt een kredietvraag aan gekoppeld om tot uitvoering over te kunnen gaan. Deze plannen zijn in een eerder stadium reeds ter kennis gebracht, bij de vraag om voorbereidingskredieten.

Voortgang van de projecten
De huidige projecten bieden nog mogelijkheden totdat voor de nieuwe locaties de plannen ontwikkeld zijn en daar kavels en daarmee woningen beschikbaar komen.
Grondexploitatieprojecten zullen altijd fluctueren met marktomstandigheden. De huidige woningmarkt past nog steeds goed bij de planning/prognoses van de grondexploitatieprojecten. Er worden voldoende kavels verkocht en een aantal projecten nadert de voltooiing. Zoals bij de vooruitblik al geschetst, is het voor de toekomst van belang om nieuwe locaties te ontwikkelen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Voor de kern Horst wordt de volgende deelfase van de Afhang voorbereid. Eind 2020 zijn 2 nieuwe grondexploitaties vastgesteld voor de kern Melderslo (locaties Koppertweg en Gussekuulke) en voor de kern Horst (Ozzen Hoaf). In 2021 is voor de kern Meterik de grondexploitatie Rector de Fauwestraat vastgesteld.

Projecten met een nadelig saldo

Eindwaarde (conform jaarrekening 2020)

Contante Waarde (Prijspeil
1-1-2021)

Realisatie datum

Er zijn geen projecten met een nadelig saldo

 

 

 

Projecten met een positief saldo

 Eindwaarde (conform jaarrekening 2020)

Contante Waarde (Prijspeil
1-1-2021)

Realisatie datum

 

America – Wouterstraat

 €              30.952

 €              29.158

31-12-2026

 

Broekhuizenvorst - Roathweg

 €            386.645

 €            367.880

31-12-2025

 

Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen

 €            829.041

 €            788.804

31-12-2025

 

Grubbenvorst - Middelreuvelt

 €               2.580

 €                2.555

31-12-2021

 

Grubbenvorst – LOG Witveldweg

 €                  540

 €                  514

31-12-2025

 

Grubbenvorst – de Comert

 €            306.514

 €            291.638

31-12-2025

 

Hegelsom – Groene Campus Asdonck

 €         1.106.460

 €         1.011.681

31-12-2028

 

Horst – Afhang fase 2 en verder

 €            133.493           

 €            124.511

31-12-2027

 

Horst - Gasthoes

 €              33.106

 €              32.778

31-12-2021

 

Horst – Hof te Berkel

 €                3.446

 €                3.411

31-12-2021

 

Horst – Melderlosche Weiden

 €            441.323

 €            424.102

31-12-2024

 

Horst - Ozze Hoaf

 €              28.562

 €              27.722

31-12-2023

 

Kronenberg  – Grandorse

 €            451.590

 €            412.907

31-12-2029

 

Kronenberg - Toverland

 €         3.313.401

 €         3.090.469

31-12-2027

 

Kronenberg – Woningbouw nabij BMV

 €            133.032

 €            124.081

31-12-2027

 

Lottum – Veilinghof

 €            100.109

 €              99.118

31-12-2021

 

Meerlo – Burgveld Zuid

 €            456.173

 €            421.268

31-12-2028

 

Melderslo - Gebiedsontwikkeling Melderslo

 €              28.176

 €              26.020

31-12-2028

 

Sevenum – Beatrixstraat

 €            354.931

 €            337.705

31-12-2025

 

Swolgen – Kerkveld

 €            422.742

 €            410.309

31-12-2023

 

Tienray – Gebiedsontwikkeling Tienray

 €              61.689

 €              55.846

31-12-2030

Winstneming / verliesneming
In 2021 zijn er nog geen winst- en verliesnemingen geboekt. De invoering van de percentage of completion (POC-)methode leidt tot de verplichting om bij de jaarrekening conform deze methode winst te nemen. Dit is kort toegelicht in de herzieningsrapportage 2018. 

Door fluctuaties in projectverloop kan het voorkomen dat reeds genomen POC winsten op enig moment (gedeeltelijk) teruggeboekt worden naar de projecten vanuit de POC-reserve. In de projectenrapportage behorend bij de jaarrekening wordt dit dan toegelicht.

Verkenningen van toekomstige plannen voor met name inbreidingslocaties tonen aan dat dit in de meeste gevallen verliesgevende projecten zijn. Commercieel gezien zijn deze niet interessant en dat is de reden dat deze vaak niet van de grond komen, als dit aan de markt wordt overgelaten. Omdat het gemeentelijk belang veeleer sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk en/of volkshuisvestelijk van aard is, worden dergelijke ontwikkelingen wél verkend en indien mogelijk ook uitgevoerd. Verliezen die bij aanvang aangetoond worden, dienen afgedekt te worden bij besluitvorming. De daarvoor ingerichte Algemene Reserve Grondexploitaties (ARGE) wordt daar dan voor aangesproken. Zie verder bij de toelichting op die reserve voor meer informatie.

Risico’s grondexploitatie
Voor een nadere toelichting bij de algemene risico’s van de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen (onderdeel grondexploitaties algemeen).

Reservebeleid
Een nadere uitwerking van de reserves voor de grondexploitatie heeft plaatsgevonden in de Nota grondbeleid 2016, met een aanscherping hiervan in de herzieningsrapportage 2018. De belangrijkste staan hieronder kort toegelicht:

Algemene reserve bouwgrondexploitatie
De algemene reserve bouwgrondexploitatie (ARGE) is bedoeld als financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in huidige en toekomstige bouwgrondexploitaties.

De exploitatieresultaten van afgewikkelde plannen worden met de reserve verrekend.

Door de Raad zijn de grenzen van de ARGE vastgesteld, met een ondergrens van € 1,7 miljoen en een bovengrens van € 2,7 miljoen.

POC reserve
Voor de genomen POC-winst is een afzonderlijke reserve ingesteld. Deze reserve rekent af naar de ARGE, op het moment dat de POC-winst dusdanig zeker is dat terugstorten naar het project niet meer aan de orde is. Dit ‘tussenstation’ zorgt ervoor dat winsten tijdig genomen kunnen worden volgens de nieuwe BBV-regels, maar dat de tussentijdse winsten nog ‘bewaard’ blijven totdat de risico’s voldoende weggenomen zijn.

Voor nadere toelichting op deze systematiek wordt verwezen naar de Herzieningsrapportage 2018.

Reserve strategische aan- en verkopen
De Reserve strategische aan- en verkopen is bedoeld om risico’s te dekken rondom de verwerving van onroerend goed. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar (het addendum bij) de herzieningsrapportage 2018.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
De Reserve bovenwijkse voorzieningen dient ter realisatie van infrastructurele werken en voorzieningen in het openbaar gebied met een bestemmingsplan-overschrijdende betekenis. Het zijn voorzieningen waarvan het nut de grenzen van de nieuwe bebouwing overstijgt, zoals bijvoorbeeld rotondes of ontsluitingswegen.