Uitgaven

14,59%
€ -17.374
x € 1.000
14,59% Complete

Inkomsten

6,89%
€ 8.205
x € 1.000
6,89% Complete

Saldo

916900%
€ -9.169
x € 1.000

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Uitgaven

14,59%
€ -17.374
x € 1.000
14,59% Complete

Inkomsten

6,89%
€ 8.205
x € 1.000
6,89% Complete

Saldo

916900%
€ -9.169
x € 1.000

2.1 Wonen en Bouwen

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

De woningmarkt weer in balans brengen door het toevoegen van woningen en het transformeren van bestaande woningen. Door het toevoegen van woningen voor met name starters en senioren ontstaat er doorstroom en kan de woningmarkt weer in balans komen. We bouwen op basis van behoefte. De behoefte wordt per kern in beeld gebracht middels een enquête en dorpsgesprekken. Naast het toevoegen van woningen hebben we aandacht voor de transformatie van bestaande woningen, deze is met name gericht op duurzaamheid en het zorggeschikt maken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We brengen meer balans op de woningmarkt, zodat er voor iedereen weer iets te kiezen is.

Terug naar navigatie - We brengen meer balans op de woningmarkt, zodat er voor iedereen weer iets te kiezen is.

Het Masterplan Wonen 2.0 en het hierop gebaseerde uitvoeringsprogramma voorziet in maatregelen om te komen tot een duurzame woningmarkt door zowel kwantitatieve als kwalitatieve maatregelen.

Een belangrijk instrument ter toetsing van met name deze kwalitatieve maatregelen is de toets bij de aanvraag om een omgevingsvergunning / principeverzoek of de nieuw te bouwen woning voldoet aan het nog op te stellen uitvoeringskader.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • We vergunnen 1.000 nieuwe woningen tussen nu en 2025.

Zo gaan we dat doen

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Terug naar navigatie - We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot het Masterplan 2.0, inclusief Uitvoeringsprogramma. De dorpen zullen hierin meegenomen gaan worden.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Vanaf 2019 staat Horst aan de Maas in de top 5 van Elsevier ranglijst voor beste woongemeente in Limburg.

Zo gaan we dat doen

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Bij de afhandeling van aanvragen gelden wettelijke normen alsook servicenormen. Deze servicenormen gelden wanneer er geen wettelijke normen zijn alsmede wanneer de wettelijke norm geen "harde" norm vormt. De normen gelden om daarmee snel een antwoord te kunnen geven aan burgers en bedrijven op hun vragen bij (nieuw)bouw.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • We voldoen 100% aan de wettelijke normen bij de afhandeling van aanvragen.
 • We voldoen 80% aan onze servicenorm bij de afhandeling van aanvragen

Zo gaan we dat doen

2.2 Bouwgrondexploitaties

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Om onze doelen op het gebied van wonen en werken te bereiken, is onder andere een actieve grondpolitiek nodig. Bij voorkeur vindt inbreiding voor uitbreiding plaats. In het Masterplan Wonen is de ambitie op dit gebied vastgelegd en vertaald in een 1000-woningen-plan voor de periode tot en met 2025.  Herontwikkellocaties (inbreidingslocaties) om bestaand vastgoed te transformeren hebben daarin hun eigen dynamiek.  Het in balans brengen en houden van enerzijds woningbehoefte en anderzijds de financiele haalbaarheid en mogelijkheden is een voortdurende uitdaging.  Dit alles om te komen tot een gezond woon- en leefklimaat voor onze inwoners en bedrijven.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

Terug naar navigatie - We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

De lopende grondexploitaties zijn opgenomen en verantwoord in de jaarlijkse projectenrapportage. Nieuwe grondexploitaties worden telkens apart ter besluitvorming voorgelegd. Door een aantrekkende economie zien we een toenemende vraag naar (diverse soorten) woningen. De behoefte per dorp is in beeld. De lopende grondexploitaties voorzien voor een groot deel in deze behoefte. Op dit moment zijn we bezig nieuwe potentiële ontwikkellocaties per dorp in beeld te brengen en waar mogelijk te verwerven om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. We blijven daarbij ontwikkelaars stimuleren om invulling te geven aan de aanwezige behoefte.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • De gemeentelijke grondexploitatie-portefeuille heeft in totaliteit een positief resultaat.

Zo gaan we dat doen

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

We willen goed onderhouden wegen en civieltechnische kunstwerken die veilig en heel zijn en zorgen voor een duurzame en betrouwbare openbare verlichting  die bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners.
We willen een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

We willen dat de gemeentelijke bruggen en duikers veilig zijn en goed worden onderhouden.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Er doen zich in de periode 2016-2025 geen voorvallen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van de kunstwerken.
 • Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud.

Zo gaan we dat doen

We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

Terug naar navigatie - We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

De openbare verlichting wordt vervangen door LED verlichting. 

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • In 2025 bestaat onze Openbare Verlichtingsinstallatie voor 64% uit LED-verlichting.
 • Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 geven meer mensen aan dat zij vinden dat de openbare verlichting een bijdrage levert aan een veilige leefomgeving dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.

Zo gaan we dat doen

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

Terug naar navigatie - We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

We willen dat je in Horst aan de Maas zo veilig mogelijk aan het verkeer kunt deelnemen. Daarom zorgen we voor goede wegen en fietspaden en nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Ook bereiden we ons voor op nieuwe vormen van mobiliteit zoals bijvoorbeeld het auto-delen.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • De kwaliteit van de wegen voldoet aan het niveau "basis" volgens de wegbeheersystematiek.
 • We zien op gemeentewegen t.o.v. 2017 een afname van het aantal verkeersongevallen.
  • Dodelijk ongeval <2
  • Letsel <42
  • Uitsluitend Materiële Schade < 213

Zo gaan we dat doen

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

In het openbaar groen binnen de woonkernen zetten we in op vergroening van de leefomgeving. We streven, met het oog op biodiversiteit, naar een gevarieerdere beplanting. Bij herinrichtingen, omvormingen of nieuwe aanleg wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. Hierbij wordt ook gekeken naar maatregelen in het kader van klimaatadaptatie (o.a. tegengaan vernatting / verdroging en beperken / verminderen hittestress). 

We behouden het areaal openbaar groen en breiden zo mogelijk uit, zodat voldaan wordt aan de streefwaarden zoals die in het Beleidsplan Openbaar Groen 2020 zijn vastgelegd.

Met betrekking tot de landschapselementen, bossen en natuurgebieden wordt volop ingezet op het verbeteren en behouden van de huidige kwaliteiten van genoemde elementen.  Gericht onderhoud en beheer en het gebruik van meerdere klimaatbestendige (boom)soorten moeten voor de kwaliteitsverbetering zorg dragen en toekomstbestendig zijn. Dit met het oog op de klimaatveranderingen.  Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de biodiversiteit. 

We breiden het areaal natuurgebieden uit door het benutten van kansen als die zich voordoen. Dit levert ook weer een positieve bijdrage aan het CO2-, Stikstof-, Fijnstofvraagstuk en is natuurlijk van invloed op de klimaatadaptieve maatregelen die genomen moeten worden.

Het vinden van een gezonde balans tussen de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen  enerzijds en de landschappelijke waarden anderzijds in het landschap. Het behouden en inpassen van typerende landschapskarakteristieken (ontstaansgeschiedenis, gebruiks- en belevingswaarden, karakteristieken e.d.) bij de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen.  

Bij grotere transitieopgaves zullen we het natuurlijke systeem van het landschap nadrukkelijk als basisuitgangspunt hanteren.

We werken voortdurend aan kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan een aantrekkelijk landschap voor Horst aan de Maas om te wonen, werken en recreëren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Terug naar navigatie - Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

We willen in de dorpen van onze gemeente en in het buitengebied voldoende en kwalitatief goed onderhouden openbaar groen hebben zodat het openbaar groen een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving.  

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 wordt het openbaar groen in de kernen van onze dorpen beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.
 • Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 wordt de kwaliteit van ons landschap en buitengebied beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.
 • Er is in 2022 aantoonbaar sprake van meer (potentie in) biodiversiteit dan in 2017 o.a. doordat er meer beplantingssoorten en boomsoorten worden toegepast in het openbaar groen en in ons landschap.

Zo gaan we dat doen

We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

Terug naar navigatie - We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

We willen in onze gemeente voldoende en kwalitatief goede recreatieve voorzieningen hebben zoals speelplaatsen, banken, picknicktafels, prullenbakken en sport- en spel aanleidingen.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
 • Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 worden de recreatieve voorzieningen hoger gewaardeerd dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Terug naar navigatie - We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Hoewel de gemeente Horst aan de Maas formeel  geen zeggenschap heeft over het openbaar vervoer behartigen wij de belangen van de gemeente bij de provincie Limburg en het Rijk.

Als centrumgemeente van de GR Maasveren zorgen wij mede voor de instandhouding van de 5 veerverbindingen in Noord-Limburg.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Er zijn in 2022 directe OV-verbindingen tussen OV-knooppunten binnen en buiten onze gemeente.
 • Er zijn in 2022 op gebied van mobiliteit meerdere vormen van deelmobiliteit beschikbaar.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 2

2019

2020

2021

2022

Omvang fijn huishoudelijk restafval, kg per inwoner

23

26

N.n.b

N.n.b

% bekende hernieuwbare elektriciteit

9,1%

N.n.b

N.n.b

N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 werkelijk 2021 begroting na wijziging 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot 2025 begroot
Lasten -18.305 -17.202 -16.815 -16.430 -16.407 -16.499
Baten 9.792 6.682 7.598 7.272 7.272 7.273
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.513 -10.520 -9.217 -9.158 -9.135 -9.226
Onttrekkingen 2.262 3.507 607 331 377 377
Stortingen -1.768 -915 -559 -609 -609 -609
Mutaties reserves 494 2.592 48 -278 -232 -232

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

-15.077

-15.648

-15.470

-15.603

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-821

-244

-299

-319

Lasten - Actuele begroting

-15.898

-15.892

-15.769

-15.922

Kadernota 2022

-450

-258

-251

-207

Autonome ontwikkelingen

-100

0

0

0

Overige technische mutaties

-979

-979

-979

-979

Rente, afschrijving en financiering

251

280

171

178

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-87

-87

-86

-75

Loon- en prijscompensatie

-111

-103

-103

-103

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025

-17.374

-17.039

-17.016

-17.108

 

 

 

 

 

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

6.933

6.856

6.856

6.856

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

763

136

135

136

Baten - Actuele begroting

7.695

6.992

6.992

6.992

Kadernota 2022

538

538

538

538

Autonome ontwikkelingen

95

173

173

173

Rente, afschrijving en financiering

-96

-73

-27

-27

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-16

-16

-16

-16

Loon- en prijscompensatie

-12

-12

-12

-12

Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025

8.205

7.602

7.649

7.650

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-9.169

-9.437

-9.367

-9.459

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Kadernota 2022

 2022 raming

2023 raming 

2024 raming 

2025 raming 

Aanvullende middelen voor ambitie Horst West

 

Lasten

0

0

-30

-30

 

Baten

0

0

0

0

Voor het project Horst West vinden op verschillende locaties herontwikkelingen plaats, waardoor de drie wijken in Horst West ruimte krijgen om zowel op ruimtelijk als sociaal vlak zich te ontwikkelen. Door het ontwikkelen van inbreidingslocaties ontstaan er kansen voor zowel ruimtelijke als sociale kwaliteitsverbetering in de wijken en in de gemeente. Per herontwikkeling wordt de raad in kennis gesteld. Hiervoor is reeds een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd. Gelet op het aantal woningen zoals genoemd in de subsidiebeschikking van de provincie, de gesloten overeenkomsten en de gedane verkenningen, is een aanvullende investering van € 800.000 noodzakelijk. De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 30.000.

Omgevingswet

 

Lasten

-350

-200

-150

0

 

Baten

0

0

0

0

Op de invoeringsdatum van de omgevingswet 1 juli 2022 willen we in ieder geval de basis op orde hebben. De dienstverlening met betrekking tot de fysieke leefomgeving kunnen we dan voortzetten. Het momenteel beschikbare budget is dan uitgeput. Vanaf 2022 bouwen we die basis verder uit via een door ontwikkeltraject bestaande uit twee delen. Dit is enerzijds nodig om aan alle verplichtingen vanuit de Omgevingswet te kunnen voldoen, waarvan de deadline na 1 januari 2022 ligt. Anderzijds gaat het om de doorontwikkeling van onze werkwijze als gemeente om de Omgevingswet ook goed te laten functioneren. Zoals bekend vraagt dat meer dan alleen voldoen aan de verplichte eisen. Hiervoor hebben we aanvullend budget nodig. Voor de doorontwikkeling / manier van werken in gehele organisatie (software) fungeert de omgevingswet als een vliegwiel om als organisatie in brede zin op vergelijkbare wijze in verbinding te staan met onze inwoners, ondernemers en instellingen. Het budget wordt besteedt aan externe inhuur ter begeleiding en uitvoering van dit proces en aan scholing van mensen.

Ontwikkelplan Cluster Ruimte

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

513

513

513

513

In de afgelopen maanden hebben zich bij het cluster Ruimte diverse ontwikkelingen voorgedaan die tot knelpunten hebben geleid. Het gaat daarbij om een combinatie van werkvoorraad die we niet kunnen sturen (verhoogd aantal aanvragen), (nieuw) werk waar in principe wel op te sturen is (aanvullende ambities van het bestuur, initiatieven van derden) en het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures in combinatie met uitval van medewerkers. De druk is het hoogst binnen het team Omgeving en, in mindere mate, bij het team Openbare Werken. Deze signalen geven aanleiding tot actie en er is een ontwikkelplan opgesteld. Hieruit blijkt dat er aanvullende middelen nodig zijn om de kwaliteit en bezetting op peil te brengen. Naast de formatie voor het masterplan wonen is er aanvullend budget nodig. De totale lasten hiervoor bedragen € 767.000 (programma 7). Er is dekking aanwezig van € 513.000 uit de met het werk samenhangende opbrengsten (leges/grondexploitaties/riolering/bijdragen ontwikkelaars; programma 2) en € 92.000 uit de projecten van openbare werken (programma 7). Per saldo is er vanaf 2022 jaarlijks € 162.000 aanvullende financiële ruimte noodzakelijk.

Opruimen drugsafval

 

Lasten

-100

-100

-100

-100

 

Baten

25

25

25

25

Het budget "verwijderen van drugsafval" is opgenomen in de kadernota 2022; de begrote bedragen zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten voor het opruimen van drugsafval in de afgelopen 5 jaar. Een deel van de kosten tot een maximum van € 25.000 worden vergoed door de Provincie.

Onderhoud wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

 

Lasten

0

0

0

-105

 

Baten

0

0

0

0

Het wegenbeheerplan loopt t/m 2023. Bij de kadernota is men ervanuit gegaan dat in het nieuwe wegenbeheerplan voor de jaarschijf 2024 minimaal een identiek investeringsvolume van toepassing is gelijk aan 2023. Dit zou voor de jaarschijf 2025 een kapitaallast van € 70.000 betekenen. Hernieuwde inzichten bij de bespreking van de meerjarenbegroting hebben geleid tot een verwacht investeringsvolume van 3 miljoen in 2024 met een bijbehorende kapitaallast van € 105.000.

Uitvoeren woonwagenbeleid

 

Lasten

0

-12

-25

-25

 

Baten

0

0

0

0

Voor het optimaliseren van het beleid van de woonwagens in Horst aan de Maas en de uitvoering hiervan zijn budget en investering nodig. We voorzien dat er nieuwe standplaatsen en nieuwe woonwagenkampen gerealiseerd moeten worden in onze gemeente. Afhankelijk van het onderzoek en het beleid blijkt om hoeveel standplaatsen het gaat. Naar aanleiding van een eerste behoeftescan, komen we uit op uitbreiding van twee bestaande woonwagenkampen en het realiseren van één à twee nieuwe woonwagenkampen. Uiteindelijk moet blijken of voor het realiseren van de nieuwe woonwagenkampen grond aangekocht moet worden of niet. Investering (inclusief werkbudget): € 275.000 in 2022 en 2023.

Verschuiven / vervallen investeringen

 

Lasten

0

54

54

53

 

Baten

0

0

0

0

In de (meerjaren)begroting 2021 staan voor het jaar 2021 voor ruim € 21 miljoen aan investeringen. De afronding van een aantal van deze investeringen is verschoven naar 2022. Het gaat om de investeringen in zwembad en sporthal de Berkel, Sporthal Meterik en de Smetenhof. Daarnaast kan de begrote investeringsruimte voor het centrum van Horst (herontwikkeling zuid) voor 2021 met € 1 miljoen worden verminderd. Omdat het zwembad en sporthal de Berkel niet naar gebied rond Kasteelpark ter Horst gaan, is een aantal investeringen niet meer nodig. Dit leidt tot lagere kapitaallasten, vooral in 2022.

Autonome ontwikkelingen

 2022 raming

2023 raming 

2024 raming 

2025 raming 

Afboeken stelpost kapitaallasten wegbeheerplan

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

95

173

173

173

Vooruitlopend op het huidige wegbeheerplan waren er stelposten opgenomen voor de kapitaallasten. Door de verwerking en opvoer van het wegbeheerplan worden de stelposten nu tegengeboekt.

Bijraming Masterplan Wonen

 

Lasten

-100

0

0

0

 

Baten

0

0

0

0

Verhoging van het budget Masterplan wonen is noodzakelijk voor de advisering over huisvestingsbeleid in zijn algemeenheid en ten aanzien van specifieke doelgroepen en strategische afspraken. Ook voor onderzoeken, representatiekosten en communicatie-uitingen, zoals bouwborden en ontwerpdocumenten ten behoeve van het Masterplan Wonen is budget nodig.