Raadsvoorstel & raadsbesluit

Raadsvoorstel

Terug naar navigatie - Raadsvoorstel

 

onderwerp RV - Begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025  
datum raad 02 november 2021 portefeuillehouder T. Kuipers
bladnummer   clustermanager P. van Hoof
agendapunt   behandeld door T. Nijssen

Voorstel
1.) De begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen.

Algemeen
De (financiële) tegenwind waarmee we in de afgelopen jaren te maken hebben gehad begint af te zwakken. Op diverse gebieden zoals jeugdzorg en herverdeling Algemene Uitkering zien we ontwikkelingen die uiteindelijk positiever uitvallen dan we in het verleden hebben kunnen voorzien.
Dit resulteert in een structureel sluitende begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025. Ook jaarschijf 2023 is structureel sluitend, ondanks dat de presentatie in de begroting anders doet vermoeden. Het nadelige saldo in jaarschijf 2023 is het gevolg van incidentele effecten in die jaarschijf. Effecten die naar verwachting (deels) worden opgelost bij het volledig opnemen van de herverdeling Algemene Uitkering met ingang van 2023. Aangezien de herverdeling Algemene Uitkering nu nog onderwerp van discussie is zijn de uitkomsten hiervan nog niet bekend en ook nog niet volledig ingerekend in deze begroting.

De tarieven voor de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing blijven, uitgezonderd de gebruikelijke jaarlijkse indexering, vooralsnog gelijk in 2022. Wel met een winstwaarschuwing dat het actualiseren van het vGRP en de afvalbegroting momenteel nog onderhanden is en we verwachten dat de tarieven vanaf 2023 gaan stijgen om de grote gevolgen van klimaatverandering en de stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden.
De afval- en recyclingmarkt is volop in beweging. Effecten daarvan voor ons beleid met betrekking tot inzameling en verwerking en nog ophanden zijnde aanbestedingen kunnen ook voor 2022 nog een doorwerking hebben. Deze effecten kunnen mogelijk opgevangen worden door de voorziening afval. Zoals gebruikelijk werken wij e.e.a. uit in de verordening heffing en invordering reinigingsheffingen en de bijbehorende tarieventabel die in december aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Terugkijkend aan het einde van deze collegeperiode zien we dat onze ambities grotendeels zijn gerealiseerd. Met deze begroting ligt er een solide basis voor een nieuw gemeentebestuur om na de verkiezingen in het voorjaar van 2022 haar eigen nieuwe ideeën, wensen en inzichten te gaan realiseren.

Aanleiding
Op 6 juli heeft de gemeenteraad de kadernota 2022 vastgesteld en daarmee de basis voor de begroting 2022, inclusief meerjarenbegroting 2023-2025, aan het college van B&W meegegeven. De kadernota 2022 sloot met tekorten in de jaren 2022 & 2023 die terugliepen tot een positief resultaat in 2025 van (afgerond) € 0,7 miljoen.

De opdracht aan het college was om een sluitende (meerjaren)begroting 2022-2025 voor te bereiden. Tussen de kadernota en het voorbereiden van de begroting 2022 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden waarmee rekening is gehouden. Denk hierbij aan de besluiten van de gemeenteraad in de tussenliggende periode, diverse autonome ontwikkelingen maar ook de financiële vertaling van de meicirculaire.

Met name de positieve ontwikkeling van de Algemene Uitkering (extra middelen voor jeugdzorg) en de aanhoudende lage rente waar mee gerekend moet worden, resulteren in een veel positiever financieel perspectief dan met de kadernota kon worden gedeeld.

Beoogd resultaat
We willen onze ambities realiseren in combinatie met een gezond financieel perspectief en een structureel sluitende meerjarenbegroting. De aangeboden begroting 2022-2025 is meerjarig structureel sluitend. De robuustheid zal in de komende jaren moeten groeien door het realiseren van de in deze begroting benoemde ombuigingen en het reserveren van middelen in tijden dat dit financieel haalbaar is.

Argumenten
1.1 Met het vaststellen van de begroting 2022 worden de in de begroting en meerjarenraming opgenomen
budgetbijstellingen vastgesteld.
De kadernota 2022 is de basis voor deze cijfers. Deze cijfers zijn vervolgens aangevuld met onder andere actuele en autonome ontwikkelingen, financiële ontwikkelingen en onzekerheden en raadsbesluiten in de tussenliggende periode. Het cijfermatige verloop en een specificatie van de verschillende categorieën van mutaties is kort samengevat in de “Financiële samenvatting” op pagina 9 t/m 11 van de begroting 2022.
In de verschillende programma’s wordt een toelichting op de mutaties gegeven.
Sommige onderwerpen hebben betrekking op meerdere programma’s en komen dan ook meerdere keren terug.

1.2 Met het vaststellen van de begroting 2022 worden ook de in de begroting en meerjarenraming opgenomen
bijstelling van reservemutaties en voorzieningen vastgesteld en wordt er financiële ruimte gereserveerd voor investeringen.
Met het vaststellen van de begroting 2022 stelt uw gemeenteraad deze mutaties in de reserves en voorzieningen vast. Ook wordt er financiële ruimte gereserveerd voor investeringen, zoals die genoemd worden op bladzijde 193 van de begroting. Zodra de gewenste invulling van een investeringsplan bekend is, zal aan de raad middels een afzonderlijk raadsvoorstel een kredietaanvraag worden voorgelegd.
Voor een overzicht van de mutaties in de reserves verwijzen wij u naar bladzijde 189/190 van de begroting.

1.3 Zoals in de kadernota al aangekondigd hebben we nu aanvullende middelen opgenomen voor de herorganisatie van Toezicht en Handhaving.
In de kadernota 2022 was reeds voor een deel rekening gehouden met extra middelen voor toezicht en handhaving. Inmiddels is er meer duidelijkheid ontstaan over de noodzakelijke budgetten. Die hebben wij in deze begroting verwerkt.

1.4 Met een eenmalige (tijdelijke) onttrekking aan de Algemene Reserve sluit jaarschijf 2022. In 2024 storten we dit bedrag weer terug in de Algemene Reserve.
Jaarschijf 2022 is structureel sluitend wat wil zeggen dat de structurele lasten in dat jaar minimaal gedekt worden door structurele baten. Echter door incidentele effecten is jaarschijf 2022 in deze begroting niet sluitend. We stellen voor om eenmalig een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan de Algemene Reserves om ook jaarschijf 2022 sluitend te kunnen presenteren.

Om de Algemene Reserve op niveau te houden wordt in jaarschijf 2024 een terugstorting opgenomen van een zelfde omvang als het bedrag dat in jaarschijf 2022 wordt ingezet.

Kanttekeningen
1.1 In de begroting zitten altijd financiële onzekerheden.
In de begroting hebben we op basis van de huidige inzichten een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de financiële effecten van een aantal ontwikkelingen en risico’s. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de extra middelen voor jeugd, herijking algemene uitkering en de regionale initiatieven. De ontwikkeling van het begrotingssaldo dat hier sterk van afhankelijk is, zullen we nauwlettend blijven volgen. Mocht in het begrotingssaldo ruimte ontstaan, dan heeft het achterwege laten van het aanwenden van de Algemene Reserve de hoogste prioriteit.

1.2 Begroting 2022 kent nog een ombuigingsdoelstelling die in de komende jaren gerealiseerd moet worden.
Om de saldi in de verschillende jaren te realiseren zoals die nu in de begroting 2022 – 2025 zijn opgenomen zullen we nog een ombuiging moeten realiseren van € 1,7 miljoen in 2022 oplopend naar € 2,9 miljoen in 2025.
In dit bedrag zit onder andere een taakstelling op de organisatie van € 0,5 miljoen vanaf 2024. We zien de afgelopen jaren juist een tegenovergestelde beweging. Steeds meer taken komen bij gemeenten te liggen en we verwachten hier op korte termijn geen verandering in. Of deze taakstelling gerealiseerd kan worden is dan ook hoogst onzeker.

1.3 Deze begroting is gestoeld op de meicirculaire 2021.
De septembercirculaire is nog niet doorgerekend. De effecten hiervan zijn in beeld op het moment dat de begroting 2022 wordt behandeld in de gemeenteraad. De raad wordt hier middels een RIB separaat over geïnformeerd en kan deze informatie meewegen bij de besluitvorming. In de begroting 2022 zelf zijn de cijfers van de septembercirculaire niet meer verwerkt.

Financiële consequenties
De financiële consequenties zijn opgenomen in de begroting 2022 en zijn op hoofdlijnen toegelicht in dit raadsvoorstel.

Vervolgtraject / communicatie
11-okt aanleveren technische vragen door raadsfracties (vóór 09.00 uur)
20-okt schriftelijke beantwoording technische vragen via Griffie
26-okt mondelinge verduidelijking op beantwoording technische vragen (indien behoefte er is)
02-nov behandeling begroting 2022 in gemeenteraad

Het college biedt de griffie de mogelijkheid aan om een webinar te organiseren, verzorgd door het team Financiën. Hierbij wordt een toelichting op de begroting gegeven voor (burger)raadsleden waarin de hoofdlijnen en belangrijkste onderdelen van de begroting uiteengezet worden.

Na vaststelling van de begroting 2022 wordt deze, vóór 15 november, aan de provincie Limburg en aan het Centraal Bureau voor de Statistiek aangeboden. De provincie, zal in haar rol als toezichthouder, de begroting beoordelen en nader onderzoeken op het voldoen aan de wet- en regelgeving. De uitkomsten van deze beoordeling en dit onderzoek bepalen welke vorm van toezicht de provincie in 2022 zal toepassen. Dit onderzoek van de provincie en het bepalen van de vorm van toezicht wordt voor 1 januari afgerond en gecommuniceerd met de gemeenten.

De digitale begroting
Een digitale weergave van de begroting 2022 - 2025 is te vinden op onze website. https://horstaandemaas.begrotingsapp.nl/begroting-2022-online
Hier kunt u handig direct programma’s en paragrafen inzien. Ook treft u bij elk programma diverse links aan naar de meest actuele beleidskaders/documenten die betrekking hebben op dat programma.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,  
De burgemeester, De secretaris,

 

 

drs. R.F.I. Palmen

 

 

mr. L.M.C. Beckers

Bijlagen
Raadbesluit
Begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025
Kijk op de begroting 2022 (hoogtepunten)