Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De informatie die u hier ziet geeft u een indruk van wat we in 2022 allemaal van plan zijn te gaan doen.
Wanneer u helemaal bovenin rechts op “bijlagen” klikt, kunt u de begroting als pdf-document downloaden en eventueel uitprinten.

U ziet op de home pagina verschillende tegels:

  • Highlights
  • Leeswijzer
  • Diverse programma’s

Rechtsboven in de menubalk staan de menu's: 

  • Paragrafen
  • Diversen

Highlights
Bij de Highlights vindt u:

  • een infographic van de begroting in één oogopslag,
  • per programma de meest belangrijke of bijzondere onderwerpen voor het jaar 2022,
  • het persbericht.

Programma’s en paragrafen
Bij de programma’s vindt u het beleid voor 2022 – 2025. Aan het slot van elk programma is een financieel overzicht opgenomen, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.
De begroting 2022 is opgesteld met als basis het op het coalitie-akkoord “Krachtig Horst aan de Maas, gezonde blik op de toekomst” gebaseerde collegeprogramma 2018 – 2022.

De programma’s zijn opgebouwd met uit meerdere beleidsvelden. Per beleidsveld zie je het volgende:

1. Kaders
2. Wat is onze uitdaging?
3. Doelstellingen ("Wat willen bereiken!")
4. Maatregelen (“Zo gaan we het doen”)

Als u aan de linkerzijde op een beleidsveld klikt, krijgt u de kaders, de uitdaging en de doelstellingen hiervan te zien. Door op de kaders te klikken krijgt u een overzicht van alle beleidskaders die op dit beleidsveld van toepassing zijn.
Wanneer u op een doelstelling klikt, ziet een korte toelichting op de doelstelling. Daarna ziet u de bijhorende maatregelen. Dit is hoe we de doelstelling willen gaan bereiken.

De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting op een aantal belangrijke onderdelen. Deze kunnen beleidsmatig van aard zijn (weerstandsvermogen), maar ook beheersmatig (onderhoud kapitaalgoederen). De paragrafen A t/m G zijn wettelijk voorgeschreven. Hieraan zijn onderstaande paragrafen toegevoegd:

  • Paragraaf H: Ombuigingen
  • Paragraaf I: Informatiebeveiliging en Privacy

Diversen
Hier vindt u onder andere de “financiële samenvatting en de financiële begroting ”.
In de financiële begroting vindt u een totaaloverzicht van de financiële gegevens met toelichtingen. Denk hierbij aan een overzicht van de baten en lasten, de balans en de mutaties in reserves en voorzieningen.

Getallen worden in het hele boekwerk weergegeven op duizendtallen tenzij anders aangegeven. Positieve bedragen zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen zijn lasten of een nadeel tenzij anders aangegeven.