Uitgaven

14,99%
€ -17.848
x € 1.000
14,99% Complete

Inkomsten

1,34%
€ 1.590
x € 1.000
1,34% Complete

Saldo

1625800%
€ -16.258
x € 1.000

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Uitgaven

14,99%
€ -17.848
x € 1.000
14,99% Complete

Inkomsten

1,34%
€ 1.590
x € 1.000
1,34% Complete

Saldo

1625800%
€ -16.258
x € 1.000

7.1 Bestuur

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

We zijn trots op onze gemeente en gemeenschap, we stralen dit uit. We willen midden in de gemeenschap staan en volop onderdeel uitmaken van belangrijke netwerken.

We realiseren ons dat de opgaven naar de toekomst toe uitdagend, maar ook complex zijn. Dit vraagt continu om aanpassingsvermogen van onze organisatie en onze medewerkers. De gemeente komt haar afspraken transparant na en ons handelen is oplossingsgericht, begrijpelijk en meedenkend. Wij maken waar wat we zeggen door te denken in mogelijkheden en ondernemerschap te tonen.

Eind 2020 zag de strategische visie voor Horst aan de Maas het levenslicht. Deze langetermijnvisie is gevormd door input van onze inwoners, ondernemers en stakeholders. Het is een koers of kader die richting gaat geven aan besluiten. Het toekomstbeeld moet werken als een kompas voor keuzes en voor wat de gemeente en de gemeenschap van Horst aan de Maas gaan doen. Samen met inwoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen en andere samenwerkingspartners realiseren we in 2022 en de jaren daarna concrete plannen of projecten die bijdragen aan het bereiken van de ‘stip op de horizon’ die we samen hebben bepaald.

Op deze horizon richten we ons, met als complexiteit dat de horizon telkens verandert. Het vraagt van de gemeente om samenhangend en flexibel in te spelen op behoeften. De gewenste en daarmee de benodigde organisatie moet aansluiten bij de ambities en daarom aansluiten bij het strategische visietraject, waaruit blijkt welke gemeente de samenleving nodig heeft vanuit de perspectieven inwoners, ondernemers en bezoekers.

We vormen een nieuwe visie op dienstverlening. Deze visie maken we samen met de gemeente Venray in de lopende samenwerking. We gaan aan de slag met begrijpelijke taal. Hiermee gaan we er onder andere voor zorgen dat brieven en formulieren die we versturen begrijpelijker worden.

We zorgen dat onze website aan de toegankelijkheidseisen blijft voldoen zodat iedereen van onze website gebruik kan blijven maken, of je nu wel of geen beperking hebt. Dit vraagt blijvend onderhoud en aandacht bij het plaatsen van inhoud op de website. Alle inhoud moet aan toegankelijkheidseisen voldoen als we ze op de website zetten. Denk aan folders en bestuurlijke stukken. Naast horstaandemaas.nl moet ook alle andere digitale dienstverlening digitaal toegankelijk zijn. Denk aan apps, andere websites, software van leveranciers, enzovoorts.

In 2022 gaan naar verwachting drie nieuwe wetten in die online dienstverlening raken: Wet digitale overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de Omgevingswet. We zorgen dat we voldoen aan de eisen uit deze wetten zodat onze dienstverlening toegankelijk, veilig en betrouwbaar is. De Wet open overheid (ingangsdatum naar verwachting 1 januari 2022) stelt als eis dat alle openbare informatie van overheidsorganisaties digitaal toegankelijk moet zijn. De pdf-bestanden op onze website zijn daarbij nog een uitdaging.

In 2020 is een forse bezuiniging op het KCC doorgevoerd. Deze bezuiniging gaat vanaf 2022 effect hebben op de dienstverlening. We zullen met 30% minder capaciteit de telefonische dienstverlening moeten leveren en de ontvangstfunctie in het gemeentehuis inrichten. De servicenormen voor wacht- en doorlooptijden, openingstijden en telefonische beschikbaar- en bereikbaarheid worden in lijn gebracht met de capaciteit die beschikbaar is. We zullen naar verwachting genoodzaakt zijn om ingrijpende maatregelen te nemen. Denk daarbij aan het volledig schrappen van de ontvangstfunctie aan de receptie of het flink beperken van onze openingstijden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Terug naar navigatie - Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

De website voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen. We beheren de website volgens het toptakenprincipe. Bezoekers kunnen op de website snel, eenvoudig en prettig doen waar ze voor naar de website komen.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Het aantal taakpagina’s op onze website is maximaal 200.
 • Onze website is toegankelijk op laptop, desktop, tablet en mobiele devices.
 • We richten de website zo in dat de bezoeker gemiddeld binnen drie klikken vindt wat hij zoekt.
 • We zorgen ervoor dat de bezoeker onze website gemiddeld een 7,5 geeft voor gemak. 
 • De toegankelijkheidsstatus van onze website is minimaal niveau B (voldoet gedeeltelijk en we hebben een verbeterplan)
 • Via de website regelen mensen zaken direct digitaal (transactie). Het totaal aantal digitale transacties stijgt jaarlijks met 5%.
 • De teksten op de website zijn voor 80% op B1 niveau geschreven.

Zo gaan we dat doen

De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Terug naar navigatie - De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Hiervoor worden de zogenaamde Planning en Control-documenten opgesteld. Deze geven inzicht in hoeverre de gemeente haar doelstellingen bereikt en welke (financiële) middelen daarbij nodig zijn.  De ambtelijke organisatie legt daarbij verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders. Het college doet dat op zijn beurt richting de gemeenteraad.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • De gemeenteraad is tevreden over de P&C-documenten (Planning & Control) en geeft bij het tevredenheidsonderzoek over de begroting van 2021 gemiddeld een 7 of hoger.
 • Bij 100% van de beleidsdoelstellingen (doelstellingen, KPI's en maatregelen) wordt de voortgang 3 x per jaar gemonitord.

Zo gaan we dat doen

Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Terug naar navigatie - Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Er is interactie tussen de gemeentelijke organisatie en de inwoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente maakt helder waar het voor staat en hoe het gezien wil worden (zenden). En het weet welke informatiebehoefte de inwoners, ondernemers en bezoekers hebben (ontvangen). Doordat er goede communicatie is tussen de gemeente en de gemeenschap, bereiken we
• Dat de gemeenschap vindt dat de gemeente rechtvaardig handelt (legitimatie)
• Dat de gemeenschap het werk van de gemeente (besluiten, beleid, projecten) accepteert
• Dat er draagvlak voor het werk van de gemeente is, en
• Dat de gemeenschap er trots op is.

Het streven is dat 2/3 van de inwoners trots is om in Horst aan de Maas te wonen en familie en vrienden zou aanbevelen om hier ook te komen wonen.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • In 2022 vindt 90% van de inwoners dat ze goed of zeer goed geïnformeerd worden over de onderwerpen van de gemeente waar ze in geïnteresseerd zijn.

Zo gaan we dat doen

We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

Terug naar navigatie - We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

We passen de methodiek 'In gesprek met' toe bij bezwaar- en klaagschriften, die door de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten, behandeld moeten worden.
Wij streven er naar dat de klagers/ bezwaarmakers tevreden zijn over deze aanpak.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • We passen de methodiek ‘In gesprek met’ toe, bij 100% van de ontvangen bezwaar- en klaagschriften, die door de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten behandeld moeten worden.
 • In 2022 is minimaal 67% van de klagers / bezwaarmakers in hun zaak tevreden over de toepassing van de methode “In gesprek met”.
 • Van de in een kalenderjaar behandelde klachten wordt minder dan 10% voorgelegd voor advies aan de Nationale ombudsman.

Zo gaan we dat doen

We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.

Terug naar navigatie - We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.

De gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving voor privacy en informatiebeveiliging en beperkt de risico's zo veel mogelijk.
We werken met en aan een zo veilig als nodige omgeving, conform het vastgestelde informatiebeveiligigingsbeleid.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Ieder jaar scoren we "voldoende" op ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit = audit van de informatieveiligheid bij gemeenten, de score is "voldoende" of "onvoldoende").

Zo gaan we dat doen

We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

Terug naar navigatie - We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

In 2020 en in 2021 heeft de strategische visie het levenslicht gezien. Veel inwoners, ondernemers, jeugd en andere stakeholders zijn bevraagd over hun kijk op de toekomst voor Horst aan de Maas. Wat vinden zij belangrijk? uit alle input is een verfrissend toekomstbeeld voor Horst aan de Maas gemaakt. Belangrijkste thema's zijn Veiligheid, Duurzaamheid, Gezondheid, Ondernemerschap, Werken en Wonen. Deze thema's gaan we in 2022 e.v. met elkaar invullen. Vragen als "welke opgaven horen bij deze thema's? en hoe gaan we de doelen dan realiseren ?" horen bij deze nieuwe fase.

Zo gaan we dat doen

7.2 Overhead

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

Terug naar navigatie - De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

We voeren onze taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit en zetten niet meer middelen/capaciteit in dan noodzakelijk. Daarbij houden we onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau en/ of verbeteren we die. 

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • De salarissom van de overhead afgezet tegen de totale salarissom blijft in verhouding gelijk of neemt af. 
 • In 2022 passen we bij minimaal 4 processen Lean optimalisaties toe.

Zo gaan we dat doen

7.3 Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Terug naar navigatie - De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Op diverse samenwerkingsthema’s zijn visies en uitgangspunten vastgesteld. Met de gemeente Venray worden de mogelijkheden voor samenwerking op een aantal gebieden onderzocht en geformaliseerd.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 7

2019

2020

2021

2022

Demografische druk (1)

55,4%

56,2%

56,2%

56,6%

Fte per 1.000 inwoners (formatie)

7,19

8,00

7,46

7,70

Fte per 1.000 inwoners (bezetting)

76,74

7,37

6,93

7,54

Apparaatskosten per inwoner

659

665

713

722

Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen)

8% 

13%

9%

5,7%

Overhead % van totale lasten

12%

10%

14%

11,5%

(1) De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 werkelijk 2021 begroting na wijziging 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot 2025 begroot
Lasten -20.112 -20.437 -17.498 -16.931 -16.816 -16.817
Baten 3.339 1.318 1.151 686 829 827
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -16.773 -19.119 -16.347 -16.245 -15.987 -15.990
Onttrekkingen 1.274 2.104 439 439 439 439
Stortingen -350 -227 -350 -350 -350 -350
Mutaties reserves 924 1.877 89 89 89 89

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

-18.879

-18.804

-18.649

-18.649

Amendement op de begroting 2021-2024

0

50

250

250

Raadsbesluiten t/m 13 juli

1.170

1.155

900

904

Lasten - Actuele begroting

-17.709

-17.599

-17.500

-17.496

Kadernota 2022

-1.092

-1.142

-1.187

-1.192

Autonome ontwikkelingen

-170

-190

-259

-254

Niet te realiseren ombuigingen

-114

-94

-25

-30

Overige technische mutaties

1.746

2.210

2.210

2.210

Rente, afschrijving en financiering

97

48

108

108

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-144

-88

-88

-88

Loon- en prijscompensatie

-461

-427

-427

-427

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025

-17.847

-17.281

-17.166

-17.167

 

 

 

 

 

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

1.007

1.005

1.004

1.004

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

33

33

177

177

Baten - Actuele begroting

1.039

1.038

1.180

1.180

Kadernota 2022

92

92

92

92

Overige technische mutaties

470

6

6

6

Rente, afschrijving en financiering

-11

-11

-10

-11

Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025

1.590

1.125

1.268

1.267

Bestuur, organisatie en samenwerking

-16.257

-16.156

-15.898

-15.901

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Kadernota 2022

Raming
2022 

Raming
2023 

Raming
2024 

Raming
2025 

Aanpak ondermijning verankeren in de organisatie

 

Lasten

-150

-200

-200

-200

 

Baten

0

0

0

0

Om de aanpak van ondermijning in onze organisatie te verankeren is het nodig de tijdelijke aanstellingen op het gebied van sociale veiligheid om te zetten in vaste aanstellingen en de formatie voor de wet BIBOB(Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en juridische opvolging uit te breiden. De totale vraag is 2,5 fte, oftewel € 240.000, waarvan € 40.000 al structureel in de begroting is opgenomen. Structureel wordt € 200.000 extra financiële ruimte gereserveerd voor de aanpak van ondermijning. Voor het jaar 2022 verwachten we dat € 50.000 van deze lasten bij de Regiodeal kunnen worden ingebracht.

Ontwikkelplan Cluster Ruimte

 

Lasten

-767

-767

-767

-767

 

Baten

92

92

92

92

In de afgelopen maanden hebben zich bij het cluster Ruimte diverse ontwikkelingen voorgedaan die tot knelpunten hebben geleid. Het gaat daarbij om een combinatie van werkvoorraad die we niet kunnen sturen (verhoogd aantal aanvragen), (nieuw) werk waar in principe wel op te sturen is (aanvullende ambities van het bestuur, initiatieven van derden) en het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures in combinatie met uitval van medewerkers. De druk is het hoogst binnen het team Omgeving en, in mindere mate, bij het team Openbare Werken. Deze signalen geven aanleiding tot actie en er is een ontwikkelplan opgesteld. Hieruit blijkt dat er aanvullende middelen nodig zijn om de kwaliteit en bezetting op peil te brengen. Naast de formatie voor het masterplan wonen is er aanvullend budget nodig. De totale lasten hiervoor bedragen € 767.000 (programma 7). Er is dekking aanwezig van € 513.000 uit de met het werk samenhangende opbrengsten (leges/grondexploitaties/riolering/bijdragen ontwikkelaars; programma 2) en € 92.000 uit de projecten van openbare werken (programma 7). Per saldo is er vanaf 2022 jaarlijks € 162.000 aanvullende financiële ruimte noodzakelijk.

Piekperiode reisdocumenten

 

Lasten

0

0

-55

-55

 

Baten

0

0

0

0

In 2024 en 2025 verwachten we een piek in de aanvraag van reisdocumenten. We vragen € 55.000 extra budget (programma 7) voor de opvang van deze piek. De extra te ontvangen leges tijdens deze piek zijn al in de begroting verwerkt. Los van deze piek zitten in 2025 de inkomsten van de reisdocumenten en rijbewijzen € 92.000 te hoog in de begroting (programma 4).

Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP

 

Lasten

-175

-175

-165

-170

 

Baten

0

0

0

0

Het stimuleren van de inschrijving van arbeidsmigranten in het BRP leidt tot lagere inkomsten van de toeristenbelasting en tot hogere uitvoeringskosten, omdat er meer capaciteit nodig is bij het team Burgerzaken. Registratie in het BRP heeft echter een positief financieel effect op de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds. Samen met de extra kosten voor de inzet van een programmamanager Arbeidsmigranten en het organiseren van de werkgeversdienstverlening heeft het stimuleren van de inschrijving van arbeidsmigranten per saldo een structureel nadelig effect van ca. € 230.000 over alle programma's (4, 7 en 8) in de begroting.

Autonome ontwikkelingen

Raming
2022 

Raming
2023 

Raming
2024 

Raming
2024 

Sociale verplichtingen  (WW en WGA)

 

Lasten

-150

-150

-150

-150

 

Baten

0

0

0

0

We hebben helaas steeds meer te maken met langdurig zieken. Medewerkers die tijdelijk niet of minder kunnen werken door langdurige ziekte hebben recht op een WGA(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) uitkering. De kosten hiervan voor de gemeente als werkgever stijgen. Afgelopen jaren werden de WW-uitkering (Werkloosheidsuitkering) verplichtingen en de WGA verplichtingen ten laste van het P budget gebracht. Het ziet ernaar uit dat deze kosten de komende jaren aanzienlijk stijgen, waardoor we deze niet meer ten laste van het P budget willen brengen. Het creëren van een budget hiervoor past in de lijn die we ook hanteren met het budget voor pensioen wethouders en het budget arbeidsongeschiktheid, dit zijn ook budgetten die geen invloed hebben op het P budget.

Strategische koers NLW 2021-2030

 

Lasten

-20

-40

-108

-104

 

Baten

0

0

0

0

Dit betreft de financiële vertaling van de door de gemeenteraad op 2 november 2020 vastgestelde Strategische koers NLW-2021-2030. Daarbij is ingestemd met het beleggen van de uitvoering van spoor 1 Wsw bij de NLW, voor spoor 2 is gekozen voor een cafetaria model en spoor 3 in te richten conform voorwaarden van de Wet Markt en Overheid. De gevolgen voor het budget sociale werkvoorziening zijn zichtbaar binnen programma 4. In programma 7 is het deel welk is ingezet voor taakstelling verlaging bijdrage gemeenschappelijke regelingen opgenomen.

Niet te realiseren ombuigingen

Raming
2022 

Raming
2023 

Raming
2024 

Raming
2025 

Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen

 

Lasten

-114

-94

-25

-30

 

Baten

0

0

0

0

De in onze meerjarenbegroting opgenomen ombuiging voor het verlagen van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen zijn voor dit gedeelte niet realiseerbaar. Zie toelichting in de paragraaf ombuigingen.

Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten

  Bruto investering Bijdragen derden Netto
investering
2022 2023 2024 2025
Tractie zoutoplosser 2022 25   25 25      
Tractie zuigaanhager 2024 40   40     40  
Tractie veegwagen 2024 145   145     145  
Tractie vrachtauto Volvo 2025 160   160       160
Tractie heftruck Shangli 2025 22   22       22