Uitgaven

6,04%
€ -7.190
x € 1.000
6,04% Complete

Inkomsten

0,77%
€ 912
x € 1.000
0,77% Complete

Saldo

627800%
€ -6.278
x € 1.000

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Uitgaven

6,04%
€ -7.190
x € 1.000
6,04% Complete

Inkomsten

0,77%
€ 912
x € 1.000
0,77% Complete

Saldo

627800%
€ -6.278
x € 1.000

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Uitgangspunt is dat we vooral gaan doén en samen met inwoners en organisaties ervoor gaan zorgen dat inwoners en ondernemers zich veilig voelen én veilig zijn in hun woon- en leefomgeving. De gemeente voert hierin regie met het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023. Het IVP bevat de kaders, strategische uitgangspunten, prioriteiten en de hoofdlijnen van de aanpak. Centraal staan de thema's Ondermijning, kwetsbare groepen en de verbetering in de opvolging van meldingen overlast en veiligheid. Deze vertalen we in tweejaarlijkse uitvoeringsplannen  met concrete maatregelen. Dit plan voeren we uit samen met onze partners, inwoners en ondernemers. Dit wil niet zeggen dat we veiligheidsonderwerpen die hierboven niet genoemd zijn negeren. Voor een groot deel maken deze onderdeel uit van het reguliere werkpakket, zoals de aanpak van verkeersveiligheid dat is geborgd in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan en het Project Veilig op Weg en het nieuwe alcohol- en drugsbeleid dat nu in ontwikkeling is. Op deze wijze proberen wij invulling te geven aan ons groeiende pakket van veiligheidstaken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

We streven een afname na van:

 • Het aantal verwijzingen Halt
 • Het aantal ”harde kern jongeren”
 • Het aantal winkeldiefstallen
 • Het aantal geweldsmisdrijven
 • Het aantal diefstallen uit woning
 • Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Daarnaast zorgen we ervoor dat de opkomsttijden en dekkingsgraad van de brandweer binnen Horst aan de Maas voldoet aan de wettelijke kaders en richtlijnen.
In een crisissituatie hebben we de beschikking over een kwalitatief goed Team Bevolkingszorg. En worden crisissen naar tevredenheid van onze inwoners en bedrijven afgehandeld.    

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • In 2022 geeft 2/3 van de inwoners de veiligheid in hun buurt het rapportcijfer 7 of hoger.

Zo gaan we dat doen

6.2 Toezicht & handhaving

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Om een veilige, gezonde en leefbare omgeving te realiseren voor inwoners, ondernemers en bezoekers hebben we in Nederland en Horst aan de Maas afspraken met elkaar gemaakt in de vorm van wet- en regelgeving en beleid.  De inzet van toezicht en handhaving draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid door het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag: zacht waar het kan, hard waar het moet. Voor 2022 en verder ligt de uitdaging  in het actualiseren van de kaders en het versterken van de handhavingscapaciteit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Terug naar navigatie - We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

De handhaving van regelgeving is een belangrijk sluitstuk in de beleidscyclus. Regelgeving dient rechtvaardig, helder en handhaafbaar te zijn.  In het kader van de Omgevingswet zullen diverse nieuwe regelgevingsinstrumenten worden herzien.  Op dat moment is ook deze toetsing aan de orde.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • 100% van de van de nieuwe regels / beleid op grond van de Omgevingswet worden getoetst op handhaafbaarheid.
 • 100% van de activiteiten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving worden uitgevoerd op basis van een jaarlijks, vóór 1 februari bij de Provincie ingediend, Uitvoeringsprogramma VTH.
 • 100% van de uitgevoerde activiteiten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving worden geëvalueerd in een jaarlijks, vóór 1 april bij de Provincie ingediend, jaarverslag.
 • 100% van de activiteiten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving passen binnen een actueel beleidsplan.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 6

2019

2020

2021

2022

Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter

0%

N.n.b

N.n.b

N.n.b

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

5

3

N.n.b

N.n.b

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

0,9

N.n.b

N.n.b

N.n.b

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

-

2,4

N.n.b

N.n.b

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

1,9

N.n.b

N.n.b

N.n.b

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

-

3,7

N.n.b

N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 werkelijk 2021 begroting na wijziging 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot 2025 begroot
Lasten -4.649 -7.632 -7.190 -7.750 -7.816 -7.540
Baten 341 886 912 912 912 912
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.308 -6.746 -6.278 -6.838 -6.904 -6.628
Onttrekkingen 240 957 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 240 957 0 0 0 0

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

-4.399

-4.415

-4.415

-4.415

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-1.956

-1.956

-1.906

-1.906

Lasten - Actuele begroting

-6.355

-6.371

-6.321

-6.321

Kadernota 2022

-30

-178

-326

-524

Autonome ontwikkelingen

-64

-44

-23

229

Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid

-278

-693

-683

-461

Overige technische mutaties

-462

-462

-462

-462

Rente, afschrijving en financiering

2

2

1

2

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-3

-3

-3

-3

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025

-7.190

-7.750

-7.816

-7.540

 

 

 

 

 

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

155

155

155

155

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

782

782

782

782

Baten - Actuele begroting

937

937

937

937

Loon- en prijscompensatie

-24

-24

-24

-24

Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025

912

912

912

912

Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

-6.278

-6.837

-6.904

-6.628

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Kadernota 2022

Raming
2022 

Raming
2023  

Raming
2024  

Raming
2025  

Herorganisatie toezicht en handhaving

 

Lasten

0

-148

-296

-494

 

Baten

0

0

0

0

In het najaar van 2021 maken we een analyse m.b.t. toezicht en handhaving. Inschatting is dat de huidige financiële middelen fors ontoereikend zijn. De exacte financiële impact voor het op niveau brengen van toezicht en handhaving kunnen we pas in het najaar van 2021 bepalen. Het is wel wenselijk om hiervoor nu al financiële ruimte te reserveren. Een eerste inschatting is dat er op termijn ongeveer 10 FTE aanvullend aan de huidige beschikbare capaciteit nodig zullen zijn. Hierin is het effect van de ontmanteling van de GR-Handhaving Venray nog niet meegenomen.

Ophalen, opslag en beheer inboedels woningontruimingen

 

Lasten

-30

-30

-30

-30

 

Baten

0

0

0

0

Vanaf 1 april 2021 zijn gemeenten (weer) verantwoordelijk voor het ophalen, registreren, opslaan en beheren van inboedels na een (gedwongen) woninguitzetting.

Autonome ontwikkelingen

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

Afbouw Gemeenschappelijke Regeling Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit

 

Lasten

-64

-44

-23

229

 

Baten

0

0

0

0

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de afbouw van de gemeenschappelijke regeling van de districtelijke bundeling van de handhavingscapaciteit wordt de dienstverlening op het gebied van toezicht en handhaving in 4 jaar afgebouwd. Het doel van deze afbouw is dat de handhaving uiteindelijk door Horst aan de Maas zelf wordt uitgevoerd.

Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid

  Raming
2022

Raming
2023 

Raming
2024 

Raming
2025

Herorganisatie handhaving inclusief ontvlechting Gemeenschappelijke Regeling

 

Lasten

-278

-693

-683

-461

 

Baten

0

0

0

0

In de kadernota 2022 was reeds voor een deel rekening gehouden met extra middelen voor toezicht en handhaving. Inmiddels is er meer duidelijkheid ontstaan over de noodzakelijke budgetten. Die hebben wij in deze begroting verwerkt.