Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2022 online
  1. Blz. 2 Digitale begroting 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Kijk op de begroting!
    1. Blz. 5 Toelichting
    2. Blz. 6 Infographic
    3. Blz. 7 Programma 1 Economie en ruimte
    4. Blz. 8 Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    5. Blz. 9 Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    6. Blz. 10 Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen
    7. Blz. 11 Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs
    8. Blz. 12 Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving
    9. Blz. 13 Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking
    10. Blz. 14 Programma 8 Financiën
    11. Blz. 15 Persbericht
   2. Blz. 16 Leeswijzer
    1. Blz. 17 Leeswijzer
   3. Blz. 18 1. Economie en ruimte
    1. Blz. 19 1.1 Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 20 Kaders
     2. Blz. 21 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 22 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 23 We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie
       1. Blz. 24 In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.
       2. Blz. 25 We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.
       3. Blz. 26 We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.
       4. Blz. 27 We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.
       5. Blz. 28 We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.
       6. Blz. 29 We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.
       7. Blz. 30 We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.
       8. Blz. 31 We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.
       9. Blz. 32 We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.
       10. Blz. 33 We voeren de visie De Peelbergen uit.
       11. Blz. 34 Wij stellen een gebiedsvisie op voor de weerden bij Grubbenvorst en Lottum met als doel toeristisch, recreatieve blauw-groen en economische ontwikkelingen op de juiste plek te kunnen realiseren.
    2. Blz. 35 1.2 Ruimte
     1. Blz. 36 Kaders
     2. Blz. 37 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 39 We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen
       1. Blz. 40 We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.
       2. Blz. 41 We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.
       3. Blz. 42 We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.
       4. Blz. 43 We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.
       5. Blz. 44 We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.
       6. Blz. 45 We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
       7. Blz. 46 We werken aan een Omgevingsvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven en het behoud van onze waarden
    3. Blz. 47 1.3 Veehouderij
     1. Blz. 48 Kaders
     2. Blz. 49 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 50 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 51 We streven naar een gezonde leefomgeving waarin veehouderijen op een toekomstbestendige locatie liggen, economisch gezond zijn en werken aan het terugbrengen van emissies. We investeren in verbinding met ondernemers, inwoners en andere stakeholders.
       1. Blz. 52 We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.
       2. Blz. 53 We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden
       3. Blz. 54 We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering
       4. Blz. 55 We zetten een dashboard veehouderijen op waarin we monitoren wat de tendensen en ontwikkelingen per doel uit de visie zijn en rapporteren hier jaarlijks over naar de raad.
    4. Blz. 56 1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
     1. Blz. 57 Kaders
     2. Blz. 58 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 59 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 60 We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
       1. Blz. 61 Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.
       2. Blz. 62 De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.
       3. Blz. 63 We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.
       4. Blz. 64 Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.
    5. Blz. 65 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.
     1. Blz. 66 Kaders
     2. Blz. 67 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 68 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 69 We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen
       1. Blz. 70 We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.
       2. Blz. 71 We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
       3. Blz. 72 We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       4. Blz. 73 We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       5. Blz. 74 We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       6. Blz. 75 We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.
       7. Blz. 76 We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties
       8. Blz. 77 We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau
       9. Blz. 78 We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.
       10. Blz. 79 We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.
       11. Blz. 80 We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
       12. Blz. 81 We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie
      2. Blz. 82 Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
       1. Blz. 83 We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.
       2. Blz. 84 Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.
    6. Blz. 85 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 86 Wat gaat dat kosten?
    8. Blz. 87 Aanvullende financiële informatie
   4. Blz. 88 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    1. Blz. 89 2.1 Wonen en Bouwen
     1. Blz. 90 Kaders
     2. Blz. 91 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 92 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 93 We brengen meer balans op de woningmarkt, zodat er voor iedereen weer iets te kiezen is.
       1. Blz. 94 We verhogen de ambtelijke capaciteit op het gebied van woningbouw om deze hoge ambitie waar te maken.
       2. Blz. 95 We volgen de landelijke ontwikkelingen mbt de woningmarkt en maken waar mogelijk gebruik van regelingen die door het rijk en de provincie beschikbaar worden gesteld.
       3. Blz. 96 We werken integraal aan het Masterplan Wonen conform het uitvoeringsplan Masterplan Wonen.
      2. Blz. 97 We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg
       1. Blz. 98 We maken dorpsplannen omdat elke kern zijn eigen karakter heeft en waarin de concrete behoefte per dorp inzichtelijk wordt, zodat er duidelijke kaders komen waaraan we initiatieven snel kunnen toetsen.
       2. Blz. 99 We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).
      3. Blz. 100 We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures
       1. Blz. 101 We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.
    2. Blz. 102 2.2 Bouwgrondexploitaties
     1. Blz. 103 Kaders
     2. Blz. 104 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 105 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 106 We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf
       1. Blz. 107 We voeren een actief grondbeleid waarbij de omgeving betrokken wordt bij het proces.
       2. Blz. 108 We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.
    3. Blz. 109 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
     1. Blz. 110 Kaders
     2. Blz. 111 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 112 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 113 We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken
       1. Blz. 114 We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
      2. Blz. 115 We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners
       1. Blz. 116 We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.
      3. Blz. 117 We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.
       1. Blz. 118 We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.
       2. Blz. 119 We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.
       3. Blz. 120 We onderzoeken de mogelijkheid om de Greenport Bike Way te verlengen richting Brabant.
       4. Blz. 121 We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.
       5. Blz. 122 We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)
       6. Blz. 123 We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.
       7. Blz. 124 We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.
       8. Blz. 125 We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan.
       9. Blz. 126 We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
       10. Blz. 127 We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan.
       11. Blz. 128 We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON
    4. Blz. 129 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
     1. Blz. 130 Kaders
     2. Blz. 131 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 132 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 133 Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.
       1. Blz. 134 We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.
       2. Blz. 135 We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.
       3. Blz. 136 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan landschappelijke elementen.
       4. Blz. 137 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan openbaar groen.
       5. Blz. 138 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende boombeheerplan.
       6. Blz. 139 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende bosbeheerplan.
       7. Blz. 140 We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.
       8. Blz. 141 We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte
      2. Blz. 142 We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.
       1. Blz. 143 We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen.
    5. Blz. 144 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 145 Kaders
     2. Blz. 146 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 147 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 148 We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.
       1. Blz. 149 We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.
       2. Blz. 150 We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.
       3. Blz. 151 We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.
       4. Blz. 152 We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.
    6. Blz. 153 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 154 Wat gaat dat kosten?
    8. Blz. 155 Aanvullende financiële informatie
   5. Blz. 156 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    1. Blz. 157 3.1 Afvalverwijdering
     1. Blz. 158 Kaders
     2. Blz. 159 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 160 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 161 We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.
       1. Blz. 162 We halen de verschillende afvalstromen op en doen dit volgens het gemeentelijk afvalbeleid.
       2. Blz. 163 We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.
    2. Blz. 164 3.2 Riolering, waterkering, afwatering
     1. Blz. 165 Kaders
     2. Blz. 166 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 167 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 168 De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig
       1. Blz. 169 We nemen deel aan het project Vierwaarden (integraal rivier management).
       2. Blz. 170 We evalueren de hoogwatersituatie van 2021.
      2. Blz. 171 Horst aan de Maas moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn.
       1. Blz. 172 Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.
       2. Blz. 173 Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.
       3. Blz. 174 We analyseren de klimaatstresstest iedere vijf jaren en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op.
       4. Blz. 175 We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af.
       5. Blz. 176 We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.
       6. Blz. 177 We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
    3. Blz. 178 3.3 Milieu en duurzaamheid
     1. Blz. 179 Kaders
     2. Blz. 180 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 181 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 182 We onderschrijven de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatakkoord uit 2019 en zorgen samen met inwoners en andere betrokkenen dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan
       1. Blz. 183 Als winnaar van de Europese Greenleaf Award in 2019 blijven we lid van het Greenleaf-netwerk. Dit netwerk van gemeenten die binnen Europa voorop lopen op het gebied van duurzaamheid is gericht op kennisdeling en op de voorbeeldfunctie.
       2. Blz. 184 We brengen in beeld waar in de gemeente windenergie en grootschalig zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.
       3. Blz. 185 We monitoren het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie, via de landelijke website klimaatmonitor.
       4. Blz. 186 We ondersteunen Stichting EnergieKronenberg als lokaal Flagship-project op het gebied van de energietransitie. We hopen dat Kronenberg in 2022 wordt uitgekozen als Proeftuin Aardgasvrije Wijk
       5. Blz. 187 We voeren het uitvoeringsprogramma van de (regionale energiestrategie)RES mee uit.
      2. Blz. 188 We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.
       1. Blz. 189 We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
      3. Blz. 190 We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.
       1. Blz. 191 Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt binnen de gestelde termijnen behandeld.
       2. Blz. 192 We streven naar een goede informatievoorziening aan de voorkomt van het aanvraagproces voor een omgevingsvergunning.
    4. Blz. 193 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 194 Wat gaat dat kosten?
    6. Blz. 195 Aanvullende financiële informatie
   6. Blz. 196 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    1. Blz. 197 4.1 Zorg
     1. Blz. 198 Kaders
     2. Blz. 199 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 200 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 201 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)
       1. Blz. 202 We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg
       2. Blz. 203 We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners
       3. Blz. 204 We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.
       4. Blz. 205 We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
      2. Blz. 206 Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.
       1. Blz. 207 Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.
       2. Blz. 208 Wat we lokaal niet kunnen organiseren, borgen we in de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.
       3. Blz. 209 We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.
       4. Blz. 210 We blijven onze monitor Sociaal Domein als een instrument zien op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.
       5. Blz. 211 We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen).
       6. Blz. 212 We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag en passen integrale toegang voor ondersteuning en zorg toe.
       7. Blz. 213 We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.
       8. Blz. 214 We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen
       9. Blz. 215 We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.
       10. Blz. 216 We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.
       11. Blz. 217 We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.
       12. Blz. 218 We voeren het geactualiseerde Actieplan Sociaal Domein uit.
    2. Blz. 219 4.2 Werk en inkomen
     1. Blz. 220 Kaders
     2. Blz. 221 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 222 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 223 Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte
       1. Blz. 224 We creëren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven snelle omscholingsmogelijkheden naar sectoren waar veel vraag naar arbeid is.
       2. Blz. 225 We doen wat binnen onze macht ligt om iedere inwoner te laten deelnemen aan de gemeenschap, door het inzetten van vormen van werk die aansluiten bij de capaciteiten van mensen.
       3. Blz. 226 We ondersteunen inwoners met een hulpvraag op het gebied van ondernemerschap, onderwijs en cultuur.
       4. Blz. 227 Wij werken nauw samen met werkgevers, die voor ons strategische partners zijn, gericht op een inclusieve arbeidsmarkt.
       5. Blz. 228 Wij zorgen samen met scholen, RMC en zorgpartijen voor een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren vanaf 16 jaar.
    3. Blz. 229 4.3 Arbeidsmigranten
     1. Blz. 230 Kaders
     2. Blz. 231 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 232 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 233 De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn
       1. Blz. 234 Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.
       2. Blz. 235 We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.
       3. Blz. 236 We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.
       4. Blz. 237 We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons ervoor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.
       5. Blz. 238 We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en sociale participatie van internationale werknemers die lang blijven en vragen werkgevers en huisvesters hier een bijdrage aan te leveren.
       6. Blz. 239 We werken volgens een integrale aanpak voor arbeidsmigranten.
       7. Blz. 240 We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten.
    4. Blz. 241 4.4 Nieuwkomers
     1. Blz. 242 Kaders
     2. Blz. 243 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 244 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 245 Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas
       1. Blz. 246 Anderstaligen kunnen op een goede manier gebruik kunnen maken van het collectief aanbod dat er voor inwoners in de wijk is. Hierbij is ook aandacht voor de draagkracht en ondersteuning van vrijwilligers en initiatieven.
       2. Blz. 247 We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.
       3. Blz. 248 We ondersteunen de nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur en hebben daarnaast in een vroeg stadium aandacht voor de mogelijkheden op werk of een andere vorm van participatie.
       4. Blz. 249 We stimuleren de participatie van statushouders en streven naar 85% uitkeringsonafhankelijkheid.
       5. Blz. 250 We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders en streven naar spreiding in de gemeente.
    5. Blz. 251 4.5 Gezondste regio 2025
     1. Blz. 252 Kaders
     2. Blz. 253 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 254 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 255 In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.
       1. Blz. 256 We geven uitvoering aan de Programmalijn Jong en lekker in je vel.
       2. Blz. 257 We nemen deel aan de regionale beweging De Gezondste Regio 2025.
       3. Blz. 258 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren en passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid.
       4. Blz. 259 We streven er naar de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen door een wijkgerichte aanpak.
    6. Blz. 260 4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
     1. Blz. 261 Kaders
     2. Blz. 262 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 263 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 264 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap (overheidsparticipatie).
       1. Blz. 265 We faciliteren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.
       2. Blz. 266 We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.
       3. Blz. 267 We willen onze financiën laten aansluiten bij dorpen en kernen die verantwoordelijkheden nemen.
    7. Blz. 268 4.7 Burgerzaken
     1. Blz. 269 Kaders
     2. Blz. 270 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 271 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 272 We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener
       1. Blz. 273 Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, de vastgestelde servicenormen en de wettelijke eisen.
       2. Blz. 274 We organiseren verkiezingen.
       3. Blz. 275 We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.
    8. Blz. 276 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 277 Wat gaat dat kosten?
    10. Blz. 278 Aanvullende financiële informatie
   7. Blz. 279 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    1. Blz. 280 5.1 Kunst en cultuur
     1. Blz. 281 Kaders
     2. Blz. 282 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 283 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 284 Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 285 We stimuleren de zichtbaarheid van onze cultuur en stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent.
       2. Blz. 286 We versterken de samenwerking tussen het lokale en culturele veld en het onderwijs. De combinatiefunctionaris legt verbindingen tussen verenigingen het onderwijs.
       3. Blz. 287 We willen dat iedereen maar vooral kinderen de kans krijgen kennis te maken met cultuur zodat ze de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
       4. Blz. 288 We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.
    2. Blz. 289 5.2 Sport
     1. Blz. 290 Kaders
     2. Blz. 291 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 292 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 293 Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 294 Samen met onze partners uit het Sport akkoord (het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025) organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.
       2. Blz. 295 We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk (fysiek, sociaal en financieel).
       3. Blz. 296 We ondersteunen samenwerkingen tussen verenigingen.
       4. Blz. 297 We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur, zoals Expeditie Sevenum en Grubbenvorst.
       5. Blz. 298 We zetten sport in als middel om ontmoeting, sociale inclusie en integratie te bevorderen van bijzondere doelgroepen als nieuwkomers, mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen.
       6. Blz. 299 We zetten sportconsulenten in om sportverenigingen te ondersteunen en onderlinge verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en kinderopvang, zorginstellingen en kwetsbare groepen inwoners.
    3. Blz. 300 5.3 Kasteelpark ter Horst
     1. Blz. 301 Kaders
     2. Blz. 302 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 303 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 304 We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.
       1. Blz. 305 Kasteel Huys ter Horst wordt, met behoud van de erfgoed status, doorontwikkeld
       2. Blz. 306 Samen met partners in het gebied Kasteelse bossen creëren we werk- en werkervaringsplekken voor inwoners met een uitkering of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
    4. Blz. 307 5.4 Onderwijs
     1. Blz. 308 Kaders
     2. Blz. 309 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 310 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 311 Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.
       1. Blz. 312 Samen met partners zorgen we ervoor dat basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden worden verbeterd bij de inwoners die hiermee moeite hebben.
       2. Blz. 313 We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).
       3. Blz. 314 We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief.
       4. Blz. 315 We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.
       5. Blz. 316 Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.
    5. Blz. 317 5.5 Accommodaties
     1. Blz. 318 Kaders
     2. Blz. 319 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 320 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 321 We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.
       1. Blz. 322 Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering en renovatie van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       2. Blz. 323 We geven projectmatig invulling aan de huisvestingsbehoefte rekening houdend met vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       3. Blz. 324 We herzien in 2022 het accommodatiebeleid en stellen zo nodig een nieuwe perspectievennota op.
       4. Blz. 325 We realiseren het uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2024
       5. Blz. 326 We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.
       6. Blz. 327 We stimuleren multifunctioneel gebruik van onze dienstgebouwen.
    6. Blz. 328 5.6 Subsidies
     1. Blz. 329 Kaders
     2. Blz. 330 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 331 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 332 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 333 Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.
       2. Blz. 334 We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".
    7. Blz. 335 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 336 Wat gaat dat kosten?
    9. Blz. 337 Aanvullende financiële informatie
   8. Blz. 338 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    1. Blz. 339 6.1 Openbare Orde & Veiligheid
     1. Blz. 340 Kaders
     2. Blz. 341 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 342 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 343 Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.
       1. Blz. 344 We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.
       2. Blz. 345 We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
       3. Blz. 346 We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.
       4. Blz. 347 We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.
    2. Blz. 348 6.2 Toezicht & handhaving
     1. Blz. 349 Kaders
     2. Blz. 350 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 351 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 352 We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen
       1. Blz. 353 Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.
       2. Blz. 354 Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.
       3. Blz. 355 Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.
       4. Blz. 356 Op basis van de casuïstiek en gewijzigde landelijke wet- en regelgeving wordt beoordeeld of we beleid en regels moeten aanpassen.
       5. Blz. 357 We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.
       6. Blz. 358 We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.
    3. Blz. 359 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 360 Wat gaat dat kosten?
    5. Blz. 361 Aanvullende financiële informatie
   9. Blz. 362 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    1. Blz. 363 7.1 Bestuur
     1. Blz. 364 Kaders
     2. Blz. 365 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 366 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 367 Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.
       1. Blz. 368 We beheren een kwalitatief goede website.
       2. Blz. 369 We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze klanten.
       3. Blz. 370 We maken een beheerplan voor de online communicatiemiddelen.
       4. Blz. 371 We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad.
       5. Blz. 372 We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.
       6. Blz. 373 We voeren onze dienstverlening uit binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen
      2. Blz. 374 De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.
       1. Blz. 375 De unit planning & control adviseert en ondersteunt de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.
       2. Blz. 376 We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang.
      3. Blz. 377 Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.
       1. Blz. 378 We faciliteren en stimuleren het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van de medewerkers van de organisatie. (Interne communicatie)
       2. Blz. 379 We informeren de samenleving over ons beleid en onze projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan. (Beleids- en projectcommunicatie)
       3. Blz. 380 We veranderen en verbeteren we de gemeentelijke communicatie waar nodig en we zijn gericht op innoveren/ leren, zodat de gemeentelijke communicatie effectief bijdraagt aan de organisatiedoelen. (Organisatie van de communicatie)
       4. Blz. 381 We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente en geven relevante algemene informatie. (Corporate communicatie)
      4. Blz. 382 We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.
       1. Blz. 383 Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)
       2. Blz. 384 De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit.
       3. Blz. 385 'In gesprek met Horst aan de Maas' vormt de basis voor ons contact met inwoners en ondernemers; we maken verbinding, gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en verplaatsen ons in onze klant.
       4. Blz. 386 We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.
       5. Blz. 387 We participeren in de regionale mediatorpool.
      5. Blz. 388 We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.
       1. Blz. 389 We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA.
       2. Blz. 390 We zorgen ervoor dat er steeds aandacht wordt besteed aan bewustwording van privacy en informatiebeveiliging.
       3. Blz. 391 We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en manier van werken.
      6. Blz. 392 We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.
       1. Blz. 393 We hebben in 2022 een organisatievisie gebaseerd op de strategische visie.
       2. Blz. 394 We realiseren in nauwe verbinding met de gemeenschap de strategische visie.
    2. Blz. 395 7.2 Overhead
     1. Blz. 396 Kaders
     2. Blz. 397 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 398 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 399 De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.
       1. Blz. 400 De unit planning & control definieert wat er onder overhead valt en berekent de verhouding tot het totale P-budget.
       2. Blz. 401 De unit planning & control ondersteunt de organisatie.
       3. Blz. 402 We stellen jaarlijks een capaciteitsraming op.
    3. Blz. 403 7.3 Samenwerking
     1. Blz. 404 Kaders
     2. Blz. 405 Wat is onze uitdaging?
     3. Blz. 406 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 407 De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.
       1. Blz. 408 We herijken het Regio Venlo-overleg.
       2. Blz. 409 We nemen deel aan het Euregio overleg.
       3. Blz. 410 We onderzoeken en formaliseren waar nodig de samenwerking met de gemeente Venray.
    4. Blz. 411 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 412 Wat gaat dat kosten?
    6. Blz. 413 Aanvullende financiële informatie
   10. Blz. 414 8. Financiën
    1. Blz. 415 Wat is onze uitdaging?
    2. Blz. 416 8.1 Financiering en algemene lasten en baten
     1. Blz. 417 Kaders
     2. Blz. 418 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 419 We hebben een gezonde duurzame financiële positie.
       1. Blz. 420 Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op.
       2. Blz. 421 In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk.
       3. Blz. 422 We behouden de huidige vermogenspositie of versterken die waar mogelijk.
       4. Blz. 423 We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief.
       5. Blz. 424 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    3. Blz. 425 8.2 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 426 Kaders
     2. Blz. 427 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 428 We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
       1. Blz. 429 We rekenen de circulaires Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.
      2. Blz. 430 We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.
       1. Blz. 431 Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.
       2. Blz. 432 Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven.
       3. Blz. 433 We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep.
       4. Blz. 434 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen.
       5. Blz. 435 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen.
       6. Blz. 436 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ.
       7. Blz. 437 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       8. Blz. 438 We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in.
    4. Blz. 439 8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 440 Kaders
     2. Blz. 441 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 442 We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).
       1. Blz. 443 We dienen de aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) jaarlijks bij de Belastingdienst in.
       2. Blz. 444 We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.
    5. Blz. 445 8.4 Onvoorzien
     1. Blz. 446 Kaders
     2. Blz. 447 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 448 De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.
       1. Blz. 449 We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op.
    6. Blz. 450 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 451 Wat gaat dat kosten?
    8. Blz. 452 Aanvullende financiële informatie
  3. Blz. 453 Paragrafen
   1. Blz. 454 A. Lokale heffingen
    1. Blz. 455 Kaders
    2. Blz. 456 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 457 Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.
      1. Blz. 458 We brengen jaarlijks de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.
      2. Blz. 459 We corrigeren de tarieven van alle overige belastingen en heffingen jaarlijks voor de inflatie.
      3. Blz. 460 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling van huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
    3. Blz. 461 Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen
   2. Blz. 462 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 463 Kaders
    2. Blz. 464 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 465 De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.
      1. Blz. 466 We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen.
      2. Blz. 467 We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.
      3. Blz. 468 We hebben aandacht voor juridische kwaliteit.
      4. Blz. 469 We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan.
    3. Blz. 470 Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   3. Blz. 471 C. Onderhoud en kapitaalgoederen
    1. Blz. 472 Kaders
    2. Blz. 473 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 474 Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau.
      1. Blz. 475 We hebben grip op de MJOP, we weten wat de actuele onderhoudskosten per gebouw zijn en zorgen dat die passen binnen de begroting.
      2. Blz. 476 We nemen ons vastgoed en onderhoud op in de VGMIS (Axxerion). We houden dit bij en bewaken de kwaliteit van onze accommodaties.
      3. Blz. 477 We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering.
      4. Blz. 478 We voeren het MJOP uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.
     2. Blz. 479 We voorzien met het Meerjarig Investeringsplan (MIP) in het verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk Vastgoed volgens een vastgoedplanning.
      1. Blz. 480 We stemmen de planning van het MIP en het MJOP zoveel mogelijk op elkaar af
      2. Blz. 481 We voeren het MIP uit binnen de kredieten die de gemeenteraad ter beschikking heeft gesteld.
     3. Blz. 482 We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties.
      1. Blz. 483 We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.
      2. Blz. 484 We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.
      3. Blz. 485 We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit (onderhoud en schoonmaak).
      4. Blz. 486 We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.
    3. Blz. 487 Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen
   4. Blz. 488 D. Financiering
    1. Blz. 489 Kaders
    2. Blz. 490 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 491 We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
      1. Blz. 492 Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig
      2. Blz. 493 We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.
      3. Blz. 494 We beheren de renterisico’s bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido.
      4. Blz. 495 We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (onder andere treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex artikel 212, 213 & 213a).
      5. Blz. 496 We leveren de kwartaalrapportages aan het CBS (onder andere IV3), inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo.
    3. Blz. 497 Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering
   5. Blz. 498 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 499 Kaders
    2. Blz. 500 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 501 BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.
      1. Blz. 502 Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college.
      2. Blz. 503 Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie.
     2. Blz. 504 BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.
      1. Blz. 505 Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering.
      2. Blz. 506 We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie.
      3. Blz. 507 Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning.
      4. Blz. 508 Wij zijn gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties/bedrijven en bieden ondersteuning bij het werven van fondsen en subsidies.
     3. Blz. 509 BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.
      1. Blz. 510 We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument.
     4. Blz. 511 Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid
      1. Blz. 512 We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.
      2. Blz. 513 We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeente Venray en de regio Noord-Limburg.
      3. Blz. 514 We werken samen met de gemeente Venray op het gebied van Informatievoorziening (IV)
     5. Blz. 515 FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.
      1. Blz. 516 We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.
      2. Blz. 517 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
      3. Blz. 518 We hebben een gedegen systeem van financiële advisering.
      4. Blz. 519 We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken.
      5. Blz. 520 We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.
     6. Blz. 521 HRM. De gemeente is een goede werkgever.
      1. Blz. 522 In 2023 hebben we voldaan aan de maatschappelijke doelstelling om circa 14 garantiebanen te hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De berekening is gebaseerd op basis van de huidige bekende gegevens.
      2. Blz. 523 Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau.
      3. Blz. 524 We begeleiden maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom effectief en planmatig.
      4. Blz. 525 We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op het gebied van mobiliteit/ arbeidsmarkt en garantiebanen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en E-HRM verkennen we verdere samenwerking.
      5. Blz. 526 We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.
      6. Blz. 527 We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek.
     7. Blz. 528 HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.
      1. Blz. 529 We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.
      2. Blz. 530 We richten HRM-processen zo efficiënt mogelijk in en daar waar mogelijk digitaliseren we ze.
     8. Blz. 531 IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
      1. Blz. 532 We leveren de producten en diensten informatievoorziening
      2. Blz. 533 We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken
      3. Blz. 534 We stellen een plan vast voor overbrenging. Dit is realiseren we in 2022.
     9. Blz. 535 IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.
      1. Blz. 536 We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan.
      2. Blz. 537 We voeren portfolioprojecten uit
    3. Blz. 538 Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering
   6. Blz. 539 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 540 Inleiding
    2. Blz. 541 Verbonden Partijen
     1. Blz. 542 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 543 1. Veiligheidsregio Limburg-Noord
      2. Blz. 544 2. Euregio Rijn-Maas-Noord
      3. Blz. 545 3. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West (NLW)
      4. Blz. 546 4. Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
      5. Blz. 547 6. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
      6. Blz. 548 7. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
      7. Blz. 549 8. RUD Limburg
      8. Blz. 550 9. Omnibuzz
     2. Blz. 551 Coöperaties/ vennootschappen
      1. Blz. 552 10. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
      2. Blz. 553 11. Stichting BuitenGewoonBereikbaar
     3. Blz. 554 Overigen
      1. Blz. 555 12. Regio Venlo
      2. Blz. 556 13. Banenplein Limburg
      3. Blz. 557 14. Zorgveiligheidshuis
      4. Blz. 558 15. Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)
      5. Blz. 559 16. Waterpanel Noord
     4. Blz. 560 Aandelen
      1. Blz. 561 1. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
      2. Blz. 562 2. Waterleidingmaatschappij Limburg
      3. Blz. 563 3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
      4. Blz. 564 4. Bodemzorg Limburg
   7. Blz. 565 G. Grondbeleid
    1. Blz. 566 Kaders
    2. Blz. 567 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 568 We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.
      1. Blz. 569 De gemeenteraad stelt jaarlijks de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen.
    3. Blz. 570 Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid
   8. Blz. 571 H. Ombuigingen
    1. Blz. 572 Kaders
    2. Blz. 573 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 574 We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
      1. Blz. 575 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    3. Blz. 576 Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen
   9. Blz. 577 I. Informatiebeveiliging en Privacy
    1. Blz. 578 J. Informatiebeveiliging en Privacy
  4. Blz. 579 Diversen
   1. Blz. 580 Financiële samenvatting
    1. Blz. 581 Financiële samenvatting
   2. Blz. 582 Financiële begroting
    1. Blz. 583 Overzicht lasten en baten
    2. Blz. 584 Recapitulatie begrotingsevenwicht
    3. Blz. 585 Overzicht incidentele lasten en baten
    4. Blz. 586 Overzicht structurele toevoegingen/ onttrekkingen aan de reserves
    5. Blz. 587 Uiteenzetting financiële positie
    6. Blz. 588 Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld
   3. Blz. 589 Griffiebegroting
    1. Blz. 590 Griffiebegroting
   4. Blz. 591 Raadsvoorstel & raadsbesluit
    1. Blz. 592 Raadsvoorstel
    2. Blz. 593 Raadsbesluit
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap