Uitgaven

8,58%
€ -10.217
x € 1.000
8,58% Complete

Inkomsten

1,81%
€ 2.150
x € 1.000
1,81% Complete

Saldo

806700%
€ -8.067
x € 1.000

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

Uitgaven

8,58%
€ -10.217
x € 1.000
8,58% Complete

Inkomsten

1,81%
€ 2.150
x € 1.000
1,81% Complete

Saldo

806700%
€ -8.067
x € 1.000

5.1 Kunst en cultuur

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Door corona heeft een groot deel van het culturele aanbod stilgelegen. Niet alleen het aanbod maar ook financieel zijn de effecten op de cultuursector groot. De uitdaging is een vitaal en zelfredzaam verenigingsleven te behouden en het voorzieningenniveau op pijl te houden, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid in onze dorpen en wijken.

Bij deze uitdaging moet ook het risico benoemd worden dat veel van deze organisaties en verenigingen te maken krijgen met de herijking van subsidiekaders, waar een financiële taakstelling op berust.

Voor de doelgroepen jeugd en jongeren en kwetsbare inwoners is cultuur een middel om in te zetten tegen de toenemende problematiek vanwege corona op gebied van eenzaamheid, ontmoeten en sociaal en emotioneel welbevinden. Samen met het lokale veld, het onderwijs en het welzijnswerk gaan we dit komend jaar verder vormgeven.

De jaarevaluatie van het kunst en cultuurbeleid heeft ook inzicht gegeven in de uitdagingen van het lokale veld. Verenigingen zijn zoekende in hoe ze hun vrijwilligers en leden kunnen blijven binden en de behoefte is opgehaald om meer kennis te delen en met elkaar samen te werken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

We zijn in gesprek met partners en inwoners uit het culturele veld om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid. In 2022 gaat er extra aandacht naar: het uitvoeren van de bibliotheekvisie, de  samenwerking in 't Gasthoês,  het inzetten van cultuur als middel en  samenwerking met het onderwijs en ondersteuning en samenwerking met het verenigingsleven.

Zo gaan we dat doen

5.2 Sport

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Samen met interne en externe stakeholders, zoals kinderopvang-, onderwijs- en zorgorganisaties en sportverenigingen, ontwikkelen we in 2022 een nieuw Programmaplan Sport aan de Maas voor de periode 2023-2025. Met dit programmaplan dragen we bij aan de ambities uit ons lokale sport- en preventieakkoord, zoals het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl onder jeugd en jongeren, het bevorderen van sportieve participatie voor kwetsbare doelgroepen en het bijdragen aan de vitaliteit van de sportverenigingen.

Nog onduidelijk is in welke mate de coronapandemie gevolgen heeft voor de vitaliteit van de sportverenigingen (financieel, sporters en vrijwilligers) en wat dit betekent voor het sportaanbod in Horst aan de Maas.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Met de uitvoering van ons programmaplan Sport aan de Maas en ons lokale Sportakkoord streven we naar een gezonde en actieve leefstijl van kinderen en jeugd, stimuleren we gezondheid, vitaliteit, meedoen, ontmoeting en leefbaarheid. Daarnaast ondersteunen we in de vitaliteit van sportverenigingen door samenwerking te stimuleren en vraaggerichte ondersteuning te bieden.  In het realiseren van deze ambities werken we samen met partners uit o.a. het onderwijs, de zorgsector en met sportverenigingen.

De GGD monitor Jeugd 2019 geeft  aan dat 79% van de jeugd  in Horst aan de Maas lid is van een sportvereniging.  Gerekend over alle inwoners in Horst aan de Maas is op dit moment 31% lid van een sportvereniging. We gaan ervoor dat dit in 2024 33% bedraagt.

Voor volwassen geldt een norm van 2,5 uur per week matig intensief bewegen.  Dit wordt elke 4 jaar gemeten door de GGD. We gaan ervoor dat in 2024 60 % van de volwassenen en ouderen in Horst aan de Maas aan deze richtlijn voldoet. 

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • 79% van de jongeren is lid van een sportvereniging.
 • 60% van de volwassenen en ouderen beweegt minimaal 2,5 uur per week matig intensief (landelijke beweegrichtlijn).
 • 33% van de inwoners is lid van een sportvereniging.

Zo gaan we dat doen

5.3 Kasteelpark ter Horst

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

De gemeentelijke visie blijft onverminderd van kracht in het gebied Kasteelpark Ter Horst. De verenigingen weten elkaar goed te vinden en zijn ook doorgegaan met de diverse projecten.  Zo hebben voetbalvereniging  Wittenhorst en tennisvereniging HTC verregaande samenwerking verkend. Voor wat betreft het rijksmonument Kasteel Huys ter Horst zijn we samen met de stichting actief aan de slag met de doorontwikkeling met behoud van de erfgoedstatus.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

Terug naar navigatie - We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

In 2020 hebben we duidelijkheid gegeven over de toekomst van zwembad en sporthal de Berkel door te kiezen voor behoud op de huidige locatie. De gemeentelijke visie op het gebied Kasteelpark ter Horst blijft onverminderd van kracht. De verenigingen weten elkaar goed te vinden en  gaan ook verder met de diverse projecten.  Zo hebben RKSV Wittenhorst en HTC verregaande onderlinge samenwerking verkend en wordt deze ook in de praktijk gebracht. Ook de kasteelruïne wordt doorontwikkeld. 

Zo gaan we dat doen

5.4 Onderwijs

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

De uitdaging is om samen met de onderwijsorganisaties en andere samenwerkende organisaties goede en functionele netwerken te realiseren waarbinnen alle jongeren maximale kansen krijgen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en participerende inwoners.  Dat zal voor 2022 door de Corona effecten een extra uitdaging vormen. Meer taken met het zelfde aantal professionals.

Bij de realisatie van de diverse maatregelen spelen ook autonome ontwikkelingen die (zeker nu in deze onzekere tijd) nog niet concreet te maken zijn. Daarin liggen wel risico's op meerkosten. Bijvoorbeeld:

 • Prijsontwikkeling in de markt van leerlingenvervoer en nieuwe meerjarige aanbesteding per medio 2022
 • Effecten van nieuwe wettelijk kaders voor onderwijshuisvesting (aanscherping bouwnormen, kwaliteitseisen, duurzaamheid, passend onderwijs) en invulling van de projecten uit het vastgestelde IHP.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Terug naar navigatie - Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Basisvoorzieningen zijn voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken  voor hun eigen ontwikkeling. Onderwijs is een belangrijke basisvoorziening, Onderwijs is in Horst aan de Maas in het algemeen goed in orde.  Op enkele specifieke uitzonderingen na kunnen jongeren passend onderwijs volgen in onze gemeente of in de buurgemeenten.  Voor enkele jongeren moet een speciaal alternatief geboden worden buiten de regio of met specifieke maatwerktrajecten.  De basisscholen en VO-scholen zorgen samen voor doorgaande onderwijslijnen. Het onderwijs is primair gericht op het behalen van een startkwalificatie door alle jongeren voor arbeid.  Waar dat niet goed dreigt te gaan  of niet kan werken de gemeenten regionaal met de scholen samen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen of beperken. Waar mogelijk worden onderwijs/jeugdhulp arrangementen of maatwerk trajecten ingezet.

Om de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren is er overleg met onderwijs en kinderopvanginstellingen om vroegtijdig achterstanden bij kinderen te herkennen en aan te pakken. Bijvoorbeeld extra ondersteuning op taal, sociaal emotioneel of cognitieve ontwikkeling. De programma's van de school en ander aanbod worden daarom op elkaar afgestemd. 

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Voor alle kinderen is passend onderwijs bereikbaar. 
 • Het percentage voortijdige schoolverlaters is lager dan 2%.

Zo gaan we dat doen

5.5 Accommodaties

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Kwalitatief goede en betaalbare accommodaties staat onder spanning, met de begrotingsuitdagingen waarbij we besparen op onderhoud en de kostendekkendheid van onze accommodaties willen verbeteren. 

Tijdens het onderhoud en renovatie van zwembad en sporthal De Berkel, zal de accommodatie een langere periode gesloten zijn. Samen met de gebruikers wordt gezocht naar alternatieve accommodaties, zodat de sportbeoefening en zwemlessen zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Ook  bij het onderhoud en renovatie van o.a. de Smetenhof, MFA Kerkenbos, HCH zullen de accommodaties (deels) gesloten zijn en zal de vraag vanuit verenigingen opgevangen moeten worden.

De grote hoeveelheid aan verenigingen in onze gemeente en het wedstrijdniveau van competities is het een uitdaging om deze allemaal te laten plaatsvinden in onze accommodaties, m.n in de periode dat ook m.n. korfbal in de zalen traint en wedstrijden heeft (winterperiode).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Terug naar navigatie - We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Samen met onze dorpen hebben de afgelopen jaren een visie opgesteld, gericht op verdere samenwerking tussen verenigingen en een kwaliteitsverbetering van het voorzieningenpakket in de dorpen. De subsidieregelingen “groot onderhoud” en “verduurzaming maatschappelijke accommodaties” dragen ook bij aan het gezamenlijke doel en worden steeds meer benut. Voor onze eigen accommodaties zijn we daarnaast via het Meerjarig Onderhoudsprogramma en het Meerjarig Investeringsprogramma volop aan de slag met verdere verduurzaming.

In dorpsoverstijgende projecten zoals het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de visie op onze binnensportaccommodaties hebben we zelf de regie genomen. In samenspraak met onze partners en de raad is gestart met de uitwerking van beide trajecten. Ook hier gericht op een kwaliteitsverbetering en samenwerking/clustering.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • In 2035 is minimaal 50% van de gemeentelijke gebouwen energieneutraal. 
 • In Q2 van 2022 zijn de nieuwe huurprijzen voor accommodaties vastgesteld.

Zo gaan we dat doen

5.6 Subsidies

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?
 • Meerwaarde opleveren voor inwoners van  Horst aan de Maas middels  het aan de slag gaan met het nieuwe budgetsubsidiekader voor professionele organisaties in het voorliggende veld.
 • Doorlopen van het herijkingsproces om samen met inwoners, verenigingen en stichtingen te komen tot nieuwe toetsingskaders voor vrijwilligersorganisaties. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Het subsidiekader wordt in twee delen vernieuwd. Per 1-1-2022 gaat het nieuwe subsidiekader in voor professionele organisaties in het voorliggende veld, per 1-1-2023 gaat het nieuwe subsidiekader in voor stichtingen en verenigingen. 

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • De verstrekte subsidies dragen bij aan de beweging van vitale gemeenschappen en de maatschappelijke doelen die we ons als gemeente gesteld hebben.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 5

2019

2020

2021

2022

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

5,2

N.n.b

N.n.b

N.n.b

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

14

N.n.b

N.n.b

N.n.b

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers),  % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,3%

1,7%

N.n.b

N.n.b

Niet-sporters (wordt eens per 4 jaar gemeten)

-

N.n.b

N.n.b

N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 werkelijk 2021 begroting na wijziging 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot 2025 begroot
Lasten -9.138 -9.997 -10.217 -10.264 -10.399 -11.066
Baten 1.662 2.371 2.008 1.575 1.705 1.705
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.476 -7.626 -8.209 -8.689 -8.694 -9.361
Onttrekkingen 280 142 142 142 160 145
Stortingen -98 0 0 0 -145 -145
Mutaties reserves 182 142 142 142 15 0

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

-9.869

-9.691

-9.956

-10.590

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-651

-176

-178

-157

Lasten - Actuele begroting

-10.520

-9.868

-10.134

-10.747

Kadernota 2022

572

0

0

-140

Overige technische mutaties

-385

-385

-385

-385

Rente, afschrijving en financiering

353

204

191

230

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-68

-90

-90

-44

Loon- en prijscompensatie

-169

-125

-125

-125

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025

-10.216

-10.262

-10.543

-11.210

 

 

 

 

 

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

1.521

1.518

1.648

1.648

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

582

152

170

156

Baten - Actuele begroting

2.103

1.670

1.818

1.804

Diverse kleine mutaties < € 50.000

41

41

41

41

Loon- en prijscompensatie

5

5

5

5

Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025

2.150

1.717

1.865

1.850

Cultuur, sport en onderwijs

-8.067

-8.546

-8.678

-9.360

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Kadernota 2022

Raming
2022 

Raming
2023 

Raming
2024 

Raming
2025 

Aanvullende investering (ver)nieuwbouw basisscholen Sevenum

 

Lasten

0

0

0

-140

 

Baten

0

0

0

0

In het Uitvoeringsprogramma 2020-2024 van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is voorzien in de samenvoeging van de 3 basisscholen in Sevenum. Daarvoor is al € 5 miljoen in de huidige begroting opgenomen. Op basis van de leerlingenaantallen en de bij het IHP vastgestelde normvergoeding per m² Bruto Vloeroppervlak is voor de stichtingskosten een aanvullende investering van € 4 miljoen noodzakelijk (prijspeil 2020, 40 jaar 1%, € 140.000 kapitaallasten). Er is uitgegaan van vernieuwbouw op de locatie Den Eigen waarbij er sprake is van één schoolgebouw. Daarnaast is een extra bedrag nodig voor de bijkomende kosten voor de (ver)nieuwbouw van deze basisscholen, zoals tijdelijke huisvesting, bouwrijp maken, verkeersmaatregelen en groeninpassing. Ter indicatie: bij de nieuwbouw van basisschool de Weisterbeek bedragen de door de raad geaccordeerde bijkomende kosten ca. 30% van het totale budget. Bij de planuitwerking, startend in 2022, kunnen we een gericht inzicht in de meerkosten geven. Voor deze extra kosten is in deze kadernota geen aanvullende financiële ruimte opgenomen.

Verschuiven / vervallen investeringen

 

Lasten

572

0

0

0

 

Baten

0

0

0

0

In de (meerjaren)begroting 2021 staan voor het jaar 2021 voor ruim € 21 miljoen aan investeringen. De afronding van een aantal van deze investeringen is verschoven naar 2022. Het gaat om de investeringen in zwembad en sporthal de Berkel, Sporthal Meterik en de Smetenhof. Daarnaast kan de begrote investeringsruimte voor het centrum van Horst (herontwikkeling zuid) voor 2021 met € 1 miljoen worden verminderd. Omdat het zwembad en sporthal de Berkel niet naar gebied rond Kasteelpark ter Horst gaan, is een aantal investeringen niet meer nodig. Dit leidt tot lagere kapitaallasten, vooral in 2022.

Investeringen vanuit het Collegeprogramma 2019-2026 inclusief aanvullingen, die als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2022-2025

  Bruto investering Bijdragen derden Netto
investeriing
2022 2023 2024 2025
Investeringen gebied rond Kasteelpark ter Horst 6.250   6.250     6.250  
Investering infrastructuur hoofdontsluiting Afslag 10 (afrit 10 / Venrayseweg) 750   750     750  
IHP Basisschool Weisterbeek Horst 9.500   9.500   9.500    
IHP Basischool Doolgaard Horst 1.000   1.000   1.000    
IHP Basisscholen Sevenum (incl. voorbereidingskrediet)  5.000   5.000     5.000  
Investeringen MIP 4.118   4.118 1.728 994 1.396  

Nieuwe investeringen/ambities Kadernota en MJB 2022-2025 die nog door de raad moeten worden vastgesteld

  Bruto investering Bijdragen derden Netto
investeriing
2022 2023 2024 2025
IHP Basisscholen Sevenum (incl. voorbereidingskrediet)  4.000   4.000     4.000