Uitgaven

10,66%
€ -12.692
x € 1.000
10,66% Complete

Inkomsten

11,3%
€ 13.458
x € 1.000
11,3% Complete

Saldo

76600%
€ 766
x € 1.000

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Uitgaven

10,66%
€ -12.692
x € 1.000
10,66% Complete

Inkomsten

11,3%
€ 13.458
x € 1.000
11,3% Complete

Saldo

76600%
€ 766
x € 1.000

3.1 Afvalverwijdering

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Ondanks onze geringe invloed op marktprijzen en Europees en landelijk beleid, streven we naar een zo hoog mogelijk serviceniveau, tegen aanvaardbare kosten.
Dit betekent dat we voortdurend de balans zoeken tussen kostprijsverhogingen en serviceniveau.
De afval- en recyclingmarkt is volop in beweging. Effecten daarvan voor ons beleid met betrekking tot inzameling en verwerking en nog ophanden zijnde aanbestedingen kunnen ook voor 2022 nog een doorwerking hebben.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

Terug naar navigatie - We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

De gemeente heeft een wettelijke plicht ten aanzien van de inzameling van huishoudelijk afval. Horst aan de Maas kent een afvalinzameling met een hoog service niveau. Dit zorgt voor een hogere scheiding van het afval en een laag percentage zogenaamd restafval.
Wij blijven voortdurend kijken naar nieuwe mogelijkheden voor hergebruik van materialen. 

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Het CBS cijfer voor huishoudelijk restafval is in 2022 maximaal 5% van het totaal aantal kilo's huishoudelijk afval.

Zo gaan we dat doen

3.2 Riolering, waterkering, afwatering

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Horst aan de Maas moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. 
Voor de periode 2022-2026 moet er veel gebeuren op watergebied.  In 2022 moet er een begin gemaakt worden met de volgende projecten:

 • maatregelen Kader Richtlijn Water
 • maatregelen BRP knelpunten wateroverlast
 • maatregelen Urgente knelpunten wateroverlast Klimaatstresstest/Verdiepingsslag
 • opstellen en uitvoeren  van een Strategisch Klimaatadaptatie plan 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

Terug naar navigatie - De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

We willen dat onze inwoners voldoende beschermd zijn tegen hoog water van de Maas.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Het overstromingsrisico, vanwege hoogwater van de Maas, is voor alle panden in de gemeente (uitgezonderd buitendijkse panden) maximaal eens in de 250 jaar.

Zo gaan we dat doen

Horst aan de Maas moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn.

De resultaten van de klimaatstresstest light en het BasisRioleringsPlan (BRP) zijn in een Verdiepingsslag uitgewerkt.  We gaan urgente knelpunten als eerste oplossen en Horst aan de Maas klaarmaken voor het klimaat van de toekomst. We blijven actief het afkoppelen van particulier eigendom stimuleren in nauwe samenwerking met het waterschap. In de komende jaren wordt ook het Buitengebied  verder bij  de opgave betrokken. 

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud aan het rioleringssysteem.
 • Er doen zich in ons buitengebied geen afwateringsproblemen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van onze afwateringsmiddelen (duikers, sloten, enz).

Zo gaan we dat doen

3.3 Milieu en duurzaamheid

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Voor het thema Milieu en Duurzaamheid wordt 2022 een uitdagend jaar.  Vijf belangrijke punten worden hierna toegelicht:

 • De uitvoering van het kader voor opwekking van duurzame elektriciteit (KODE). Als de raad eind 2021 akkoord gaat, dan komt er in 2022 een vervolg op de gebiedsverkenningen voor grootschalige opwek. Die volgende stap is een haalbaarheidsstudie voor een of meer concrete gebieden. 
 • De uitvoering van de Transitievisie Warmte. Er wordt momenteel samen met Stichting EnergieKronenberg een subsidie-aanvraag ingediend voor de derde ronde van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.  De uitslag verwachten we in in het voorjaar van 2022. Als de subsidie wordt toegekend, kunnen we samen met inwoners daadwerkelijk aan de slag in Kronenberg.
 • Het vervolg van de Regionale Energiestrategie (RES) waarbij Horst aan de Maas samenwerkt met een groot aantal partijen uit de regio Noord- en Midden-Limburg.  De RES stelt eind 2021 een gezamenlijk uitvoeringsprogramma vast voor 2022.  De uitdaging hier is vooral of er voldoende middelen voor beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid.  
 • Er loopt een verbetertraject voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Die kampt met capaciteitstekort en achterstand in het toezicht. In 2021 start een inhaalslag voor grotere installaties met veel emissies (de zogenaamde IPPC-bedrijven), die wordt in 2022 vervolgd. Ook de implementatie van de omgevingswet heeft invloed op de milieuvergunningverlening.
 • Uitvoeren van de uitvoeringsagenda klimaatadapatie waarover de raad in 2021 beslist. Onder andere het oppakken van urgente knelpunten van wateroverlast in de bebouwde kom en inlopen achterstand openbaar groen tegen hittestress.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We onderschrijven de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatakkoord uit 2019 en zorgen samen met inwoners en andere betrokkenen dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Terug naar navigatie - We onderschrijven de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatakkoord uit 2019 en zorgen samen met inwoners en andere betrokkenen dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Om klimaatverandering tegen te gaan willen we de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk beperken.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • In Horst aan de Maas is in 2030 49% minder uitstoot van CO2 (-equivalenten) ten opzichte van 1990.
 • In Horst aan de Maas is sprake van 100% gebruik van duurzame energie in 2050.
 • We voldoen in RES verband aan de opgave die de RES-regio Noord- en Midden Limburg heeft voor het opwekken van duurzame energie. 1,0-1,2 TWh
 • In 2025 werkt de gemeentelijke organisatie 100% energieneutraal.

Zo gaan we dat doen

We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Aanvragen om milieuvergunning worden afgehandeld binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Belangrijk is een goede en snelle dienstverlening aan bedrijven.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • 100% van onze aanvragen om milieuvergunning worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 werkelijk 2021 begroting na wijziging 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot 2025 begroot
Lasten -9.411 -12.466 -12.355 -11.975 -11.961 -12.051
Baten 9.236 12.546 12.723 12.809 12.717 12.786
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -175 80 368 834 756 735
Onttrekkingen 773 1.178 735 69 5 5
Stortingen -337 -337 -337 -4 -4 -4
Mutaties reserves 436 841 398 65 1 1

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

-11.920

-11.420

-11.418

-11.478

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-699

-677

-675

-680

Lasten - Actuele begroting

-12.619

-12.097

-12.093

-12.158

Kadernota 2022

-165

0

0

0

Autonome ontwikkelingen

-104

-104

-104

-104

Overige technische mutaties

13

13

13

13

Rente, afschrijving en financiering

136

144

154

90

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-57

-39

-39

0

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025

-12.796

-12.083

-12.070

-12.159

 

 

 

 

 

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

12.950

12.418

12.274

12.274

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

652

629

628

632

Baten - Actuele begroting

13.602

13.047

12.902

12.906

Autonome ontwikkelingen

104

104

104

104

Overige technische mutaties

-24

-24

-24

-24

Rente, afschrijving en financiering

-136

-144

-154

-89

Diverse kleine mutaties < € 50.000

16

-3

-3

-3

Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025

13.562

12.981

12.826

12.895

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

766

899

757

736

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Kadernota 2022

 

 

 

 

Actualisatie IPPC vergunningen

 

Lasten

-165

0

0

0

 

Baten

0

0

0

0

De actualisatie van de vergunningen van 38 bedrijven wordt in 2021 en 2022 opgepakt. Voor 2022 is een aanvullend budget noodzakelijk.

Autonome ontwikkelingen

 

 

 

 

Verhoging basisheffing afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

 

Lasten

-104

-104

-104

-104

 

Baten

104

104

104

104

Conform de kadernota worden de basistarieven met een inflatiecorrectie van 1,5% verhoogd. Daarnaast is rekening gehouden met een hoger aantal aansluitingen.

Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten

  Bruto investering Bijdragen derden Netto
investering
2022 2023 2024 2025
Rioleringsmaatr. 2022 B1 Verbeteringsmaatr. 1.785   1.785 1.785      
Rioleringsmaatregelen 2022 A5 vrijverval 300   300 300      
Rioleringsmaatr.2022 A5 bovengr.afkoppel 50   50 50      
Klimaatmaatregelen 2022 A5 500   500 500      
Rioleringsmaatr. 2023 B1 Verbeteringsmaatr. 1.812   1.812   1.812    
Rioleringsmaatr.2023 A4 Randvoorz.ME 89   89   89    
Rioleringsmaatregelen 2023 A5 vrijverval 300   300   300    
Rioleringsmaatr.2023 A5 bovengr.afkoppel 50   50   50    
Klimaatmaatregelen 2023 A5 750   750   750    
Rioleringsmaatr. 2024 B1 Verbeteringsmaatr. 1.604   1.604     1.604  
Rioleringsmaatr.2024 A4 Randvoorz.ME 53   53     53  
Rioleringsmaatregelen 2024 A5 vrijverval 348   348     348  
Rioleringsmaatr.2024 A5 bovengr.afkoppel 50   50     50  
Klimaatmaatregelen 2024 A5 750   750     750  
Rioleringsmaatr.2025 B1 Verbeteringsmaatregelen 1.869   1.869       1.869
Rioleringsmaatregelen 2025 A3b drukriolering 33   33       33
Rioleringsmaatregelen 2025 A4 Randvoorzieningen ME 16   16       16
Rioleringsmaatregelen 2025 A5 vrijverval 348   348       348
Rioleringsmaatregelen 2025 A5 bovengr.afkoppelen 50   50       50
Klimaatmaatregelen 2025 A5 750   750       750