Griffiebegroting

Griffiebegroting

Terug naar navigatie - Griffiebegroting

De begroting van de griffie heeft een aparte status binnen de Programmabegroting en is daarom afzonderlijk bijgevoegd. Het voorstel tot het vaststellen van de griffiebegroting wordt namelijk door het Presidium gedaan in plaats van door het College van burgemeester en wethouders. Om die reden heeft de auditcommissie geadviseerd de begroting van de griffie ook als een aparte bijlage bij de Programmabegroting te voegen.

Doelstelling (begroting) griffie 

We zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad zijn taken optimaal kan uitoefenen in samenwerking met andere bestuursorganen, het maatschappelijk middenveld en de inwoners. De inwoners staan daarbij centraal. 

Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken.

 In het Jaarplan van de griffie is hierover het volgende opgenomen:

Missie griffie
De griffie adviseert en ondersteunt de raad, de individuele raadsleden en de burgerraadsleden bij het invullen van hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. Daarbij schept en bevordert de griffie de voorwaarden voor het duaal functioneren en het waarmaken van de ambities van de raad. Dit komt tot uiting in de volgende opdracht aan de griffie:

  1. De verbetering van de kwaliteit van de democratische besluitvorming van de gemeenteraad;
  2. De optimalisering van de verhouding tussen Raad, college en ambtelijke organisatie;
  3. De bevordering van de participatie van burgers binnen de besluitvorming van de gemeenteraad;
  4. De bevordering van een duidelijke positionering van de gemeenteraad binnen en buiten de gemeente;

In 2022  worden door de griffie voor de raad de volgende acties c.q. maatregelen ondernomen:

Verkiezingen 2022
2022 staat in het teken van de verkiezingen van de nieuwe raad. Deze zal een introductieprogramma doorlopen met als rode draad de majeure thema’s zoals integriteit, duurzaamheid, de omgeving en welzijn. Tevens worden de vergaderstructuur, en cultuur opnieuw besproken en vastgelegd voor de komende raadsperiode. Hierbij worden de aanbevelingen van de huidige raad hierover onder de aandacht van de nieuwe raad gebracht. Er wordt een communicatieplan opgesteld t.b.v. de introductie van de nieuwe raad bij de gemeenschap.

In de aanloop naar de verkiezingen wordt op onze website een Stemhulp aangeboden waarin de inwoners hun eigen opvattingen kunnen vergelijken met de standpunten van de deelnemende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s. Op basis van een aantal  stellingen krijgen inwoners een beeld waar zij staan in het politieke landschap te midden van de politieke partijen

De digitale raad
De digitale ondersteuning en presentatie van de raad worden verder doorontwikkeld. Bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode in maart 2022 ontvangen alle (burger)raadsleden een nieuwe iPad voor de komende 4 jaar. Dit is noodzakelijk omdat hier alle relevante raadsinformatie, waaronder de agenda’s en bijbehorende stukken, voor de (burger)raadsleden beschikbaar zijn. Deze extra kosten van ongeveer €  35.000 komen ten laste van het budget Raad.

Door wettelijke verplichtingen zoals het ondertitelen van de raadsvergaderingen op internet en het archiveren hiervan, wordt dit budget verder structureel verhoogd. Door de implementatie van bovengenoemde modules is in 2022 daarnaast nog een eenmalige extra toevoeging aan de post nodig.

Door de goede ervaringen van de videovergaderingen in het afgelopen jaar, zal dit instrument komend jaar verder ontwikkeld en gehanteerd worden.

Communicatie Raad en contacten externen
In 2022 wordt het in 2021 vastgesteld communicatieplan verder uitgevoerd. De (personeels)kosten voor de raadscommunicatiemedewerker worden weer aan het budget van de griffie toegevoegd. Omdat dit vanaf 2016 een dubbelfunctie was, werden deze bij de organisatie ondergebracht. Dit wordt nu weer gecorrigeerd.

Er worden nieuwe middelen zoals de Flitspeilingen ingezet om bij bepaalde majeure onderwerpen de meningen van inwoners te achterhalen. Deze peilingen worden tijdens de raadsthema-avonden gebruikt als input voor de deelnemers.

De contacten met het onderwijs worden na corona opnieuw opgepakt (Zinnige Zaken, jongerendebat en ontvangst basisscholen) en verder uitgebreid, zoals het in gesprek gaan met leerlingen van CITAVERDE College. Ook het G-debat wordt een vast onderdeel in de interactie tussen (burger)raadsleden en onze inwoners buiten de raadsvergaderingen om.

Regionale samenwerking
De raden nemen hierin gezamenlijk hun verantwoordelijkheid. In 2022 is er een integrale aansturing van alle verbonden partijen. Door een (gelijk)tijdige, juiste en volledige (actieve) ) informatieverstrekking wordt het mogelijk gemaakt dat er aan de raden verantwoording wordt afgelegd en de raden in positie worden gebracht om de nieuwe kaders te stellen. De jaarrekeningen en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen worden in het voorjaar in één keer gelijktijdig en integraal in één raadsvergadering gelijktijdig behandeld.

 

2020
werkelijk

2021
raming
na
wijziging

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Lasten

 

Raad

-545

-578

-615

-586

-586

-586

 

Presentiegeld niet-raadsleden

-4

-10

-10

-10

-10

-10

 

Fractievergoeding

-3

-3

-3

-3

-3

-3

 

Griffie

-291

-249

-287

-287

-287

-287

 

Digitale raad

-44

-40

-56

-50

-50

-50

 

Facilitering raad

-1

-5

-5

-5

-5

-5

 

Jongerengemeenteraad

-1

-5

-5

-5

-5

-5

 

Rekenkamercommissie

 

-10

-10

-10

-10

-10

 

Communicatie raad

-18

-30

-30

-30

-30

-30

 

Accountantskosten

-51

-48

-48

-48

-48

-48

Totaal Lasten

-958

-977

-1.068

-1.034

-1.034

-1.034

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Griffie

3

0

0

0

0

0

 

Digitale raad

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

3

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

-955

-977

-1.068

-1.034

-1.034

-1.034