Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting

Onderstaande tabel geeft de financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen weer. De toelichting op de ontwikkelingen vindt u in de programma’s onder het kopje “Wat gaat dat kosten?”

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Meerjarenbegroting 2021-2024

-146

-749

105

-490

Amendement bij de begroting 2021-2024

192

95

-79

-79

Meerjarenbegroting incl. amendement 2021-2024

46

-654

26

-569

Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2021

256

67

168

148

Subtotaal meerjarenbegroting 2021 - 2024

302

-586

193

-422

Raadsbesluiten > 1e bijstelling 2021 < begroting

-18

-587

-1.003

-1.208

Actuele begroting 2021 - 2024

283

-1.174

-810

-1.630

Kadernota 2022

-1.876

205

1.352

1.139

Autonome ontwikkelingen

-677

-852

-998

-339

Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid

-278

-693

-683

-461

Gemeentefonds

1.580

1.073

1.043

1.071

Niet te realiseren ombuigingen

-114

-94

-25

-30

Overige technische mutaties

0

0

0

0

Rente, afschrijving en financiering

1.417

1.117

694

862

Diverse kleine mutaties < €  50.000

-414

-379

-378

-351

Loon- en prijscompensatie

79

190

190

190

Meerjarenbegroting 2022- 2025

1

-607

385

451

+/+ = voordeel

-/- = nadeel

Voor rente, afschrijving en financiering, loon- en prijscompensatie, overige technische mutaties en diverse kleine mutaties volgt hieronder een korte toelichting op hoofdlijnen. Deze komen niet meer terug in de programma's.

Rente, afschrijving en financiering
Voor de begroting en meerjarenraming zijn de vaste activa meerjarig doorgerekend voor de rente en afschrijving. Daarnaast hebben we de financieringsbehoefte meerjarig doorgerekend. Daarvoor hebben we de definitieve saldi vanuit de jaarrekening 2020 als basis genomen, aan de hand van de notitie rente van de commissie BBV. Dit leidt op totaalniveau tot voordelen voor de komende jaarschijven. Voor de investeringen is meerjarig gerekend met een percentage van 0,5%.

Loon- en prijscompensatie
Het betreft de indexering van loonkosten met 1,5% en de indexering van diverse budgetten op grond van onderliggende contracten en afspraken. Met name de indexering van de nutslasten laten een forse stijging zien. Bij de berekening van de algemene uitkering van de meicirculaire was rekening gehouden een loon- en prijsindexatie van €  1 miljoen. De indexatie in de begroting 2022 bedraagt €  921.000 in 2022.

Overige technische mutaties
Zoals de naam al zegt gaat het om technische wijzigingen. Deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van onze begroting en meerjarenraming. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben.

Diverse kleine mutaties (< €  50.000)
Deze hebben betrekking op bestaand beleid, zijn kleiner dan €  50.000 en worden niet verder toegelicht.

Hieronder volgt een specificatie van de onderdelen per daarin opgenomen onderwerpen voorafgegaan door het programmanummer. De toelichting voor de onderdelen 'kadernota 2022', 'autonome ontwikkelingen', 'gemeentefonds', 'niet te realiseren ombuigingen' zijn opgenomen in het betreffende programma onder het kopje 'Wat gaat dat kosten'. Het kan voorkomen dat onderwerpen in meerdere programma's terugkomen, omdat de financiële vertaling meerdere programma's raakt. De verslaggevingsvoorschriften, het BBV, schrijven voor dat mutaties per programma worden gepresenteerd en geautoriseerd door de gemeenteraad. Het samenvoegen van gelijke regels in verschillende programma's is daarom geen optie. We begrijpen dat dit de overzichtelijkheid niet altijd ten goede komt.

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Kadernota 2022

1

Aanvullende middelen Regiodeal en investeringsagenda

-200

-200

0

0

1

Visie veehouderij: 3 uitvoeringsprogramma's

-200

-200

-100

-100

1

Waarmaken ambities op het gebeid van Tuinbouw

-100

0

0

0

2

Aanvullende middelen voor ambitie Horst West

0

0

-30

-30

2

Omgevingswet

-350

-200

-150

0

2

Ontwikkelplan Cluster Ruimte

513

513

513

513

2

Opruimen drugsafval

-75

-75

-75

-75

2

Uitvoeren woonwagenbeleid

0

-12

-25

-25

2

Verschuiven / vervallen investeringen

0

54

54

53

3

Actualisatie IPPC vergunningen

-165

0

0

0

4

Aanpak acute knelpunten in de jeugdzorg

-200

0

0

0

4

Exploitatiesubsidies America Lèft en inwonersbegroting

-125

-50

-50

-50

4

Ontwikkelingen binnen het beleidsveld zorg

-240

10

10

10

4

Participatiewet - Extra instroom BBZ na einde coronasteunmaatregelen

-372

-328

-205

-106

4

Participatiewet - Ontwikkeling amendement raad halvering coronaeffecten in de begroting 2021

-466

-74

0

0

4

Participatiewet WWB - IOAW - IOAZ gunstige ontwikkeling lasten

96

228

572

810

4

Piekperiode reisdocumenten

0

0

0

-92

4

Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP

-29

-6

-6

-8

4

Verschuiven / vervallen investeringen

40

0

0

0

5

Aanvullende investering (ver)nieuwbouw basisscholen Sevenum

0

0

0

-140

5

Verschuiven / vervallen investeringen

572

0

0

0

6

Herorganisatie toezicht en handhaving

0

-148

-296

-494

6

Ophalen, opslag en beheer inboedels woningontruimingen

-30

-30

-30

-30

7

Aanpak ondermijning verankeren in de organisatie

-150

-200

-200

-200

7

Ontwikkelplan Cluster Ruimte

-675

-675

-675

-675

7

Piekperiode reisdocumenten

0

0

-55

-55

7

Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP

-175

-175

-165

-170

8

Herijking gemeentefonds

500

1.815

2.306

2.156

8

Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP

-46

-44

-44

-52

8

Uitvoeren woonwagenbeleid

0

1

3

3

Totaal Kadernota 2022

-1.876

205

1.352

1.139

 

Autonome ontwikkelingen

2

Afboeken stelpost kapitaallasten wegbeheerplan

95

173

173

173

2

Bijraming Masterplan Wonen

-100

0

0

0

4

Kinderopvang SMI

-100

-100

-100

-100

4

Kwetsbaarheid verkiezingen proces

-69

-69

-69

-69

4

Leges reisdocumenten en rijbewijzen

19

-54

13

110

4

Maatwerkvoorzieningen Jeugd en WMO

-608

-608

-608

-608

4

Strategische koers NLW 2021-2030

20

40

175

180

6

Afbouw Gemeenschappelijke Regeling Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit

-64

-44

-23

229

7

Sociale verplichtingen  (WW en WGA)

-150

-150

-150

-150

7

Strategische koers NLW 2021-2030

-20

-40

-109

-104

8

Eénmalig en tijdelijk onttrekken aan de Algemene Reserve

300

0

-300

0

Totaal Autonome ontwikkelingen

-677

-852

-998

-339

 

Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid

6

Herorganisatie handhaving 

-278

-693

-683

-461

Totaal Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid

-278

-693

-683

-461

 

Gemeentefonds

4

Doorbetaling WSW bijdrage aan de NLW

-50

-49

-46

85

4

Stelpost Jeugdzorg

-200

-400

-400

-400

8

Actualisatie herijking van het gemeentefonds

0

0

80

80

8

Doorbetaling WSW bijdrage aan de NLW

54

53

50

79

8

Stelpost Jeugdzorg

1.626

1.319

1.209

1.077

8

Vrijval stelpost loon- en prijspeil sociaal domein 2021

150

150

150

150

Totaal Gemeentefonds

1.580

1.073

1.043

1.071

 

Niet te realiseren ombuigingen

7

Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen

-114

-94

-25

-30

Totaal Niet te realiseren ombuigingen

-114

-94

-25

-30