Uitgaven

0,67%
€ -803
x € 1.000
0,67% Complete

Inkomsten

68,33%
€ 81.352
x € 1.000
68,33% Complete

Saldo

8054900%
€ 80.549
x € 1.000

8. Financiën

Uitgaven

0,67%
€ -803
x € 1.000
0,67% Complete

Inkomsten

68,33%
€ 81.352
x € 1.000
68,33% Complete

Saldo

8054900%
€ 80.549
x € 1.000

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Een robuuste en gezonde financiële positie waar structurele lasten gedekt worden met structurele inkomsten. Waar bestaande risico's worden afgedekt met een afzonderlijke algemene reserve. Waar lasten niet worden doorgeschoven naar de toekomst en waar er evenwicht is tussen ambitie (wat we willen bereiken) en lastendruk (wat vragen we van onze inwoners en bedrijven).

8.1 Financiering en algemene lasten en baten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Terug naar navigatie - We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Een gezonde  en duurzame financiële positie vertaalt zich naar repressief toezicht van de provincie, een goedkeurend oordeel van de accountant bij de jaarrekening en het uitvoeren van onze werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en kaders zoals wet- & regelgeving.

Zo gaan we dat doen

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Terug naar navigatie - We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds en betalen hiermee een deel van de uitgaven. De zogenaamde Algemene Uitkering. We halen het maximale uit deze Algemene Uitkering door de circulaires tijdig, met de juiste cijfers en actuele parameters door te rekenen.

Zo gaan we dat doen

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Terug naar navigatie - We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Een deel van de inkomsten van de gemeente bestaat uit belastingen en heffingen. Met het zo efficiënt en effectief mogelijk opleggen en invorderen van deze opbrengsten worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Zo gaan we dat doen

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Terug naar navigatie - We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Sinds 2016 is een gemeente, op onderdelen, vennootschapsbelastingplichtig (Vpb) en dient hiervoor jaarlijks een aangifte in bij de Belastingdienst.

Zo gaan we dat doen

8.4 Onvoorzien

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 8

2019

2020

2021

2022

Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro

251

263

N.n.b

N.n.b

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's

696

757

785

N.n.b

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's

741

813

846

N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 werkelijk 2021 begroting na wijziging 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot 2025 begroot
Lasten -2.761 -2.996 -733 -756 -728 -580
Baten 77.468 80.843 81.198 80.859 79.954 79.279
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 74.707 77.847 80.465 80.103 79.226 78.699
Onttrekkingen 3.403 -136 154 194 194 194
Stortingen -3.006 -50 -70 -70 -370 -70
Mutaties reserves 397 -186 84 124 -176 124

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

-2.291

-2.519

-2.378

-2.371

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-385

-307

-260

-283

Lasten - Actuele begroting

-2.676

-2.826

-2.638

-2.653

Kadernota 2022

0

1

3

3

Autonome ontwikkelingen

0

0

-300

0

Gemeentefonds

150

150

150

150

Overige technische mutaties

-2

-2

-2

-2

Rente, afschrijving en financiering

431

556

394

558

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-2

-2

-2

-2

Loon- en prijscompensatie

1.296

1.296

1.296

1.296

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025

-803

-826

-1.099

-651

 

 

 

 

 

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

78.424

78.067

77.279

77.029

Amendement op de begroting 2021-2024

-341

-341

-341

-341

Raadsbesluiten t/m 13 juli

665

252

-85

-222

Baten - Actuele begroting

78.749

77.978

76.853

76.466

Kadernota 2022

454

1.771

2.262

2.104

Autonome ontwikkelingen

300

0

0

0

Gemeentefonds

1.680

1.372

1.339

1.236

Rente, afschrijving en financiering

169

-69

-306

-333

Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025

81.352

81.053

80.148

79.473

Financiën

80.549

80.227

79.350

78.823

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Kadernota 2022

2022
raming

2023
raming 

2024
raming 

2025
raming 

Herijking gemeentefonds

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

500

1.815

2.306

2.156

Op basis van de nieuwe publicaties over de herijking van het gemeentefonds blijkt dat het voorlopige voorstel een positief herverdeeleffect heeft voor Horst aan de Maas. Omdat de uitkomsten nog globaal en onzeker zijn, adviseert onze adviseur gemeentefonds om de herverdeeleffecten niet mee te nemen. We hebben daarom het financiële effect van de ombuigingen en stelposten van de herijking die nog in de huidige meerjarenbegroting zitten laten vervallen. Daarnaast hebben we 50% van het verwachte positieve herverdeeleffect meegenomen.

Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

-46

-44

-44

-52

Het stimuleren van de inschrijving van arbeidsmigranten in het BRP leidt tot lagere inkomsten van de toeristenbelasting en tot hogere uitvoeringskosten, omdat er meer capaciteit nodig is bij het team Burgerzaken. Registratie in het BRP heeft echter een positief financieel effect op de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds. Samen met de extra kosten voor de inzet van een programmamanager Arbeidsmigranten en het organiseren van de werkgeversdienstverlening heeft het stimuleren van de inschrijving van arbeidsmigranten per saldo een structureel nadelig effect van ca. € 230.000 over alle programma's (4, 7 en 8) in de begroting.

Uitvoeren woonwagenbeleid

 

Lasten

0

1

3

3

 

Baten

0

0

0

0

Voor het optimaliseren van het beleid van de woonwagens in Horst aan de Maas en de uitvoering hiervan zijn budget en investering nodig. We voorzien dat er nieuwe standplaatsen en nieuwe woonwagenkampen gerealiseerd moeten worden in onze gemeente. Afhankelijk van het onderzoek en het beleid blijkt om hoeveel standplaatsen het gaat. Naar aanleiding van een eerste behoeftescan, komen we uit op uitbreiding van twee bestaande woonwagenkampen en het realiseren van één à twee nieuwe woonwagenkampen. Uiteindelijk moet blijken of voor het realiseren van de nieuwe woonwagenkampen grond aangekocht moet worden of niet. Investering (inclusief werkbudget): € 275.000 in 2022 en 2023.

Gemeentefonds

 2022
raming

2023
raming 

2024
raming 

2025
raming 

Actualisatie herijking van het gemeentefonds

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

0

0

80

80

In augustus zijn er nieuwe gegevens aangaande de herijking van het gemeentefonds naar buiten gebracht. In de brief van juli was deze actualisatie van de verdeling naar een recenter peiljaar (2019) al aangekondigd. Het doel van de actualisatie was om te bekijken of de resultaten enigszins consequent zijn. Op grond van de door CEBEON (Centrum beleidsadviserend onderzoek BV) uitgevoerde analyse zijn de fondsbeheerders van mening dat het eerder ingediende voorstel ook bij actualisatie goed aan sluit op de netto-lasten van de gemeenten. De fondsbeheerders blijven er echter op hameren dat ook na de actualisatie de gepresenteerde herverdeeleffecten slechts een indicatie zijn en dat er hoogstwaarschijnlijk nog enkele aanpassingen en actualisaties zullen plaatsvinden. Voor Horst aan de Maas is er sprake van een toename van het voordeel als gevolg van de herijking. Vijftig procent van dit voordeel wordt nu als voordeel meegenomen in de begroting.

Doorbetaling WSW bijdrage aan de NLW

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

54

53

50

79

Via de algemene uitkering, ontvangen we een bijdrage WSW die een op een wordt doorbetaald aan de NLW. In de meicirculaire 2021 is de rijksbijdrage WSW aangepast en in de financiële vertaling is een stelpost opgenomen voor de hogere doorbetaling. Omdat de stelpost afwijkt van de hogere doorbetaling ontstaat er een klein voordeel.

Stelpost Jeugdzorg

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

1.626

1.319

1.209

1.077

Rijk, IPO en VNG hebben afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Er is rekening mee gehouden dat tegenover deze extra inkomsten ook nog wel een deel extra lasten zal komen staan. Ook is er al rekening gehouden met een extra inkomst voor jeugdzorg (€ 480.000). Deze post is met deze extra ontvangst verrekend. Het kabinet heeft maatregelen in de jeugdzorg aangekondigd om de kostenstijgingen tegen te gaan. We verwachten in 2022 wetswijzigingen gericht op het verminderen van de kostenstijgingen en het versterken van samenwerking tussen de verschillende partners rondom jeugdigen. Door de verstrekte extra middelen aan gemeentes voor de bekostiging van ondersteuning van jeugd, ontstaat er budget om te innoveren en meer te investeren in preventie. Eerst is er behoefte om de werkdruk van de gebiedsteams te verlagen, waardoor de kwaliteit van dienstverlening verhoogd en de wachtlijsten kunnen afnemen. 7 jaar na inwerkingtreding van het nieuwe stelsel in het sociaal domein, zullen we de visie op de werkwijze en taken van de uitvoering in het sociaal domein herzien. Daarin zullen we de positieve effecten van het actieplan SD en de nieuwe werkwijze met zorgaanbieders in regio NoordLimburg meenemen. Dit geeft ons de unieke kans om vanuit een nieuwe visie te bouwen aan een nieuwe werkwijze per 1 januari 2023. Het rijk heeft tijdelijk extra middelen vanuit het nationaal Programma Onderwijs (NPO) geoormerkt voor preventie en samenwerking met het onderwijs om de gevolgen van Corona te verzachten. Deze NPO-middelen zijn nog niet verwerkt in deze begroting. We zullen dit meenemen in de 2e bijstelling 2021.

Vrijval stelpost loon- en prijspeil sociaal domein 2021

 

Lasten

150

150

150

150

 

Baten

0

0

0

0

De indexering van de maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugdzorg heeft in de begroting 2021 plaatsgevonden op basis van de voorlopige OVA indexcijfers van 2%. De in september 2021 gepubliceerde definitieve cijfers leiden niet tot een verdere bijstelling van de budgetten door een geringe afwijking (nl. 2,01%en 2,29%). Daarom kan de hele resterende buffer uit 2021 vrijvallen.