Financiële begroting

Overzicht lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzicht lasten en baten

 

 

 

2020

werk.

2021

raming

2022

raming

2023

raming

2024

raming

2025

raming

 

Programma's

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

Economie en ruimte

-2.657

1.282

-4.978

2.366

-4.072

1.474

-4.001

1.000

-3.297

1.000

-3.294

1.400

2

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-18.305

9.792

-17.201

6.683

-16.767

7.597

-16.383

7.272

-16.360

7.272

-16.451

7.273

3

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

-9.411

9.236

-12.466

12.546

-12.459

12.827

-12.079

12.913

-12.066

12.821

-12.155

12.889

4

Soc. maatschap., participatie en voorz.

-49.326

13.206

-49.893

11.792

-48.672

9.626

-47.929

9.998

-47.061

11.018

-46.590

10.614

5

Cultuur, sport en onderwijs

-9.138

1.663

-9.997

2.371

-10.264

2.008

-10.310

1.575

-10.446

1.705

-11.113

1.705

6

Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

-4.649

342

-7.632

886

-7.190

912

-7.750

912

-7.816

912

-7.540

912

7

Bestuur, organisatie en samenwerking

-20.112

3.339

-20.437

1.318

-17.497

1.152

-16.931

686

-16.816

829

-16.817

828

8

Financiën

-2.760

77.468

-2.996

80.843

-732

81.198

-756

80.859

-728

79.954

-580

79.279

 

Totaal lasten en baten excl. reserves

-116.360

116.328

-125.600

118.805

-117.655

116.794

-116.138

115.214

-114.590

115.511

-114.541

114.900

 

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-6.043

9.990

-2.453

10.199

-1.501

2.064

-1.144

1.461

-1.699

1.463

-1.289

1.381

 

Totaal lasten en baten inclusief reserves

-122.402

126.318

-128.053

129.004

-119.156

118.857

-117.282

116.676

-116.289

116.974

-115.830

116.281

 

Resultaat

 

3.916

 

951

 

-299

 

-607

 

685

 

451

Recapitulatie begrotingsevenwicht

Terug naar navigatie - Recapitulatie begrotingsevenwicht

Onze begroting dient zowel structureel als ook reëel in evenwicht te zijn voor alle jaarschijven. Daarvoor is het van belang dat duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Om hierin inzicht te bieden is onderstaand een totaaloverzicht opgenomen voor alle onderdelen van onze begroting en meerjarenraming.

 

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma's

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Structurele lasten en baten

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Economie en ruimte

-3.434

1.000

-3.401

1.000

-3.197

1.000

-3.194

1.000

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-16.031

7.271

-16.372

7.272

-16.349

7.272

-16.431

7.273

3. Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

-12.441

12.809

-12.079

12.913

-12.066

12.821

-12.155

12.889

4. Soc. maatschap., participatie en voorz.

-48.511

9.555

-47.779

9.927

-47.061

10.608

-46.590

10.614

5. Cultuur, sport en onderwijs

-9.843

1.608

-10.289

1.575

-10.446

1.705

-11.113

1.705

6. Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

-7.190

912

-7.750

912

-7.816

912

-7.540

912

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

-17.497

1.152

-16.931

686

-16.816

829

-16.817

828

8. Financiën

-732

81.198

-756

80.859

-728

79.954

-580

79.279

Totaal structurele lasten en baten excl. reserves

-115.679

115.504

-115.357

115.143

-114.480

115.101

-114.421

114.500

Incidentele lasten en baten

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Economie en ruimte

-638

474

-600

 

-100

 

-100

400

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-737

327

-10

 

-10

 

-20

 

3. Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

-18

18

 

 

 

 

 

 

4. Soc. maatschap., participatie en voorz.

-161

71

-150

71

 

410

 

 

5. Cultuur, sport en onderwijs

-421

400

-21

 

 

 

 

 

8. Financiën

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal incidentele lasten en baten excl. reserves

-1.975

1.290

-781

71

-110

410

-120

400

Totaal lasten en baten excl. reserves

-117.655

116.794

-116.138

115.214

-114.590

115.511

-114.541

114.900

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-647

1.352

-697

1.376

-842

1.378

-842

1.363

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-854

712

-447

85

-857

85

-447

17

Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-1.501

2.064

-1.144

1.461

-1.699

1.463

-1.289

1.381

Generaal totaal

-119.156

118.857

-117.282

116.676

-116.289

116.974

-115.830

116.281

Geraamd resultaat

 

-299

 

-607

 

685

 

451

 

 

 

 

 

Structureel evenwicht

529

465

1.157

600

Overzicht incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele lasten en baten

In aanvulling op de recapitulatie begrotingsevenwicht onder 3.2. volgt onderstaand het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma per beleidsveld

  Begroting  2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma's Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1. Economie en ruimte                
1.2 CP toevoeging woningen kernrandzones   400           400
1.2 Afdrachten GKM structuurvisie -74 74            
1.3 Visie veehouderij: 3 uitvoeringsprogramma's projecten 1e tranche Regio Deal -200   -200   -100   -100  
1.4 Projectenvelop Investeringsagenda  262              
1.4 Regiodeal en investeringsagenda -600   -400          
1.5 Externe inhuur voor het waarmaken ambities op het gebied van Tuinbouw -100              
1.5 Grondexploitatie -52   -52   -52   -52  
Economie en ruimte -765 474 -652   -152   -152 400
2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte                
2.1 Bijraming Masterplan Wonen -100              
2.2 Bouwgrondexploitatie -394   -394   -394   -394  
2.2 Grondexploitatie Rector de Fauwestraat -627 627            
2.3 Meerjarenonderhoudsplan Civieltechnische Kunstwerken 2020-2029             -20  
2.4 Onderhoud nieuwe aanplant Mooder Maas -10   -10   -10      
Wonen, mobiliteit en openbare ruimte -1.131 627 -404   -404   -414  
3. Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.                
3.3 Duurzaamheid -333 667            
3.3 EUCF-subsidie voor businesscase Energiekronenberg 2e deel -18 18            
Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. -351 685            
4. Soc. maatschap., participatie en voorz.                
4.3 Taalonderwijs en sociale integratie internationale werknemers werkzaam bij Hessing -150 71 -150 71        
4.6 Stormschade Gasthoes ten laste van de algemene reserve         -410 410    
4.6 Aanwending reserve mantelzorgondersteuning   85   85   85   17
4.6 Inzet rijksmiddelen Kansrijke Start -11              
Soc. maatschap., participatie en voorz. -161 156 -150 156 -140 495   17
5. Cultuur, sport en onderwijs                
5.4 Subsidie frisse scholen -400 400            
5.4 Taalonderwijs en sociale integratie internationale werknemers werkzaam bij Hessing -21   -21          
Cultuur, sport en onderwijs -421 400 -21          
8. Financiën                
8.1 Dekking CP invulling begrotingssaldo en investeringskader   -340            
8.1 Eénmalig en tijdelijk onttrekken aan de Algemene Reserve   300     -300       
Financiën   -40     -300       
Totaal incidentele lasten en baten -2.829 2.302 -1.228 156 -1.267 495 -567 417

Toelichting incidentele lasten en baten

Alleen bedragen > € 50.000 worden toegelicht

1.1 CP toevoeging woningen kernrandzones
In ons coalitieprogramma is voor de jaarschijven 2022 en 2025 € 400.000 aan incidentele baten opgenomen voor de toevoeging woningen kernrandzones.

1.2 Afdrachten GKM structuurvisie
Ten behoeve van de uitbreiding van Toverland is enkele jaren geleden een bestemmingsplan voorbereid. Vanwege dit plan dient Toverland op basis van de gemeentelijke structuurvisie een GKM-bijdrage te doen. Deze bijdragen zijn afhankelijk van de vergunningaanvragen die Toverland gaat doen, om de gewenste uitbreiding te realiseren en zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst waarin eveneens is geregeld dat de bijdragen kwaliteitsverbetering gefaseerd wordt geïnd parallel aan de verkoop van gemeentelijke gronden aan Toverland. Tevens wordt in deze overeenkomst de afwenteling van de planschaderisico’s op Toverland geregeld.

1.3 Visie veehouderij
De raad heeft de visie veehouderij op 13 juli 2021 vastgesteld. We werken nu aan een uitvoeringsprogramma om aan de hand daarvan de gestelde doelen uit de visie te bereiken. Het behouden van een leefbaar buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Centraal staat dat de veehouderij een economisch gezonde sector moet blijven op toekomstbestendige locaties De doelen uit de visie:
1. Veehouderijen in Horst aan de Maas liggen in 2030 op een toekomstbestendige locatie.
2. De veehouderij in Horst aan de Maas blijft een economisch gezonde sector.
3. De uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof door veehouderijen in het geheel is in 2030 verlaagd.

1.4 Projecten 1e tranche Regio Deal en 1e projectenvelop
In juli 2020 is een overeenkomst gesloten met de provincie en het Rijk voor een Regio Deal, waarbij projecten worden opgezet die dienen voor het verbeteren van de brede welvaart van onze regio. Het Rijk zal hieraan maximaal € 17,5 miljoen bijdragen. Ook de Regio Noord-Limburg en provincie Limburg zullen een aanvullende bijdrage van elk € 8,75 miljoen doen.
Er ligt een uitdaging om te komen tot structuurversterkende projecten om de hiervoor beschreven ambities te realiseren en de hiervoor benodigde bijdragen bijeen te krijgen.

1.5 Externe inhuur voor het waarmaken ambities op het gebied van Tuinbouw
Hiermee kan onze gemeente volwaardig partner zijn in de regionale samenwerking en de kansen voor cofinanciering door mede-overheden en andere partners benutten.

1.5 Grondexploitatie
De gemeentelijke grondexploitatie-portefeuille heeft in totaliteit een positief resultaat. We voeren een actief grondbeleid waarbij de omgeving betrokken wordt bij het proces en zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.

2.1 Bijraming Masterplan wonen
In 2022 is aanvullend budget nodig om de ambities uit het masterplan Wonen waar te kunnen maken. Met dit budget kan het uitvoeringsprogramma verder worden uitgewerkt.

2.2 Bouwgrondexploitatie
Om onze doelen op het gebied van wonen en werken te bereiken, is onder andere een actieve grondpolitiek nodig. Bij voorkeur vindt inbreiding voor uitbreiding plaats. In het Masterplan Wonen is de ambitie op dit gebied vastgelegd en vertaald in een 1000-woningen-plan voor de periode tot en met 2025. Herontwikkellocaties (inbreidingslocaties) om bestaand vastgoed te transformeren hebben daarin hun eigen dynamiek. Het in balans brengen en houden van enerzijds woningbehoefte en anderzijds de financiele haalbaarheid en mogelijkheden is een voortdurende uitdaging. Dit alles om te komen tot een gezond woon- en leefklimaat voor onze inwoners en bedrijven.

2.3 Grondexploitatie Rector de Fauwestraat
Het vaststellen van het bestemmingsplan Woningbouw Rector de Fauwestraat geeft de juridische basis waardoor de locatie de juiste bestemming krijgt zodat in Meterik op de woningbouwlocatie 8 levensloopbestendige woningen gerealiseerd kunnen worden. De kosten omvatten de gebruikelijke onderdelen zoals verwerving, slopen, bouw- en woonrijp maken, planschade en planontwikkelkosten. De opbrengsten betreffen kavel verkoop een bijdrage vanuit de ARGE.

3.3 Duurzaamheid
In de Raadsvergadering van 18 februari 2020 heeft de Raad het duurzaamheidsprogramma van Horst aan de Maas vastgesteld. In Horst aan de Maas werken we al jaren aan verduurzaming. Door vaststelling van het duurzaamheidsprogramma ligt daar straks voor het eerst een beleidsstuk onder dat niet alleen onze acties, maar ook onze lange termijn doelen en onze strategie beschrijft. In het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2020-2022 staat wat we op de korte termijn gaan doen. Door het ter beschikking stellen van het door de gemeenteraad gereserveerde bedrag van € 1,0 miljoen wordt er in 3 jaarlijkse termijnen geld beschikbaar gesteld uit de reserve duurzaamheid voor de uitvoering.

4.3 Taalonderwijs en sociale integratie internationale werknemers werkzaam bij Hessing
We investeren in integratie. We werken nu met een aantal pilots. Een van de pilots is de afspraken die we hebben gemaakt met Hessing dat er een gezamenlijke financiële investering wordt gedaan ten behoeve van taalonderwijs en sociale integratie van de internationale werknemers van Hessing met het doel dat medewerkers volwaardig meedoen aan de samenleving van Horst aan de Maas. Afspraken worden vastgelegd in een sociaal integratieplan. De duur van het sociaal integratieplan is maximaal 3 jaar.

4.6 Stormschade Gasthoes ten laste van de algemene reserve
In 2019 was er stormschade aan het dak van het Gasthoes. Hiervoor heeft de verzekeraar een bedrag van € 200.000 uitgekeerd. De uitkering dekt 1/3 van de schade. Uw raad is hierover via diverse voorstellen geïnformeerd. De rest van de schade, zijnde € 410.000, is zoals verwoord in de tweede bijstelling begroting 2019 tijdelijk gedekt uit de voorziening vastgoedobjecten om de voortgang van het project niet te belemmeren. Het MJOP kan deze forse extra onttrekking echter niet dragen, de onttrekking was boven-planmatig. Daarom zal in 2024 € 410.000 uit de algemene reserve weer worden toegevoegd aan de voorziening vastgoedobjecten.

4.6 Aanwending van de reserve Mantelzorgondersteuning
De (voormalige) egalisatiereserve sociaal domein bevat alleen nog de geoormerkte middelen HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage) voor mantelzorgondersteuning. De reserve voorziet in dekking van een deel van de kosten voor mantelzorg tot en met 2025.

5.4 Subsidie frisse scholen
We hebben in samenwerking met Dynamiek Scholengroep en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs voor een viertal scholen succesvol een subsidie voor het verbeteren van het binnenklimaat in bestaande scholen van € 1,1 miljoen aangevraagd. De subsidie is inmiddels ontvangen en wordt onder bepaalde voorwaarden, aan de onderwijspartners verstrekt. De komende tijd zal er op de verschillende scholen gestart worden met de uitvoering. Verwacht wordt dat 2/3 van het subsidiebedrag verstrekt wordt in 2021 en het restant in 2022.

8.1 Dekking CP invulling begrotingssaldo en investeringskader
Bij de vaststelling van het investeringskader in 2019 is besloten om de aanwending van de algemene reserve vrij aanwending in 2019 € 550.000 en in 2020 € 540.000 in de jaren 2021 en 2022 (deels) terug te storten, namelijk respectievelijk € 470.000 en € 340.000. Per saldo wordt daarmee € 280.000 ingezet.

8.1 Eénmalig en tijdelijk onttrekken aan de Algemene Reserve
Jaarschijf 2022 is structureel sluitend en met een éénmalige (tijdelijke) onttrekking aan de Algemene Reserve ook incidenteel sluitend. In 2024 storten we dit bedrag weer terug in de Algemene Reserve.

Overzicht structurele toevoegingen/ onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht structurele toevoegingen/ onttrekkingen aan de reserves

In aanvulling op de recapitulatie begrotingsevenwicht onder 3.2. volgt onderstaand het overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma per beleidsveld.

De structurele onttrekkingen hebben voor het grootste deel betrekking op onttrekkingen om afschrijvingslasten van investeren te dekken. Deze afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve "Kapitaallasten" en reserve "frictiekosten dekking 6.1 gem.huis".
De toevoegingen en onttrekkingen op de beleidsvelden "openbaar groen, bossen en landschap", "burgerzaken" en "overhead" hebben een egaliserend karakter om de kosten in de begroting gelijkmatig te verdelen.

 

 

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Reservemutaties per beleidsveld/programma

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

1.1

Vrijetijdseconomie

0

2

0

2

0

2

0

2

1.2

Ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Economische zaken, verpachtingen enz.

-4

0

-4

0

-4

0

-4

0

1

Economie en ruimte

-4

2

-4

2

-4

2

-4

2

2.1

Bouwen en wonen

-1

18

-1

18

-1

18

-1

18

2.2

Bouwgrondexploitaties

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verl

-5

72

-5

95

-5

120

-5

120

2.4

Openbaar groen, bossen en landschap

-159

217

-209

217

-209

238

-209

238

2

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-165

307

-215

331

-215

377

-215

377

3.1

Afvalverwijdering

-3

67

-3

67

-3

4

-3

4

3.2

Riolering, waterkering en afwatering

-1

1

-1

1

-1

1

-1

1

3.3

Milieu en duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

-4

69

-4

69

-4

5

-4

5

4.6

Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven

0

142

0

142

0

142

0

142

4.7

Burgerzaken

-55

58

-55

59

-55

59

-55

59

4

Soc. maatschap., participatie en voorz.

-55

199

-55

200

-55

200

-55

200

5.1

Kunst en cultuur

0

0

0

0

-145

0

-145

0

5.2

Sport

0

94

0

94

0

113

0

98

5.4

Onderwijs

0

47

0

47

0

47

0

47

5

Cultuur, sport en onderwijs

0

142

0

142

-145

160

-145

145

7.2

Overhead

-350

439

-350

439

-350

439

-350

439

7

Bestuur, organisatie en samenwerking

-350

439

-350

439

-350

439

-350

439

8.1

Algemene lasten en baten

-70

194

-70

194

-70

194

-70

194

8

Financiën

-70

194

-70

194

-70

194

-70

194

 

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-647

1.352

-697

1.376

-842

1.378

-842

1.363

Uiteenzetting financiële positie

Terug naar navigatie - Uiteenzetting financiële positie

De uiteenzetting van de financiële positie is een verplicht voorgeschreven onderdeel van de financiële begroting en bevat de volgende onderdelen:

 • Raming financiële gevolgen in de programma’s van het bestaand en nieuw beleid
 • Geprognosticeerde balans (meerjarig)
 • EMU-saldo
 • Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
 • Gehanteerde grondslagen en uitgangspunten
 • Financiering
 • De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves
 • De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen
 • Meerjareninvesteringsplan

Raming financiële gevolgen in de programma’s van het bestaand en nieuw beleid
De recapitulatie van de financiële gevolgen in de programma's van bestaand en nieuw beleid in het meerjarenperspectief zijn opgenomen in paragraaf 1.2 'Financiële samenvatting' van deze begroting. Ook staan daarin het verloop en de toelichting op belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de meerjarenraming van het vorig begrotingsjaar.


Geprognosticeerde balans (meerjarig)

 

EMU-Saldo 2020-2025

EMU-saldo 2020-2025

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

 • Lonen, premies en vakantiegeld: De loonkosten in de begroting worden gebaseerd op vastgestelde formatieplannen en bijbehorende inschaling. Voor de indexatie van de loonkosten en premies wordt rekening gehouden met percentages zoals vermeld in de mei-circulaire. Voor het Individueel Keuzebudget geldt een jaarbetaling tenzij medewerkers een andere voorkeur aangeven. Voor overige toeslagen geldt een maandbetaling.
 • Reorganisatie: binnen de gemeente Horst aan de Maas is geen sprake van een reorganisatie. In 2015 is de organisatie-visie ‘Van vakmanschap naar meesterschap’ vastgesteld van waaruit de doorontwikkeling plaats vindt. Wij hanteren de systematiek van continu doorontwikkelen van de organisatie en medewerkers. Dit doen we binnen kaders die we met de Ondernemingsraad hebben afgesproken. Momenteel vindt herijking van de organisatie-visie plaats.
 • Ontslaguitkeringen / afkoopregelingen: De doorontwikkeling van de organisatie kent als kenmerk dat dit zoveel mogelijk gebeurt met de huidige medewerkers. Daar waar werkzaamheden op een dusdanige wijze veranderen dat deze niet meer aansluiten kan dit leiden tot uitstroom. Dit gebeurt echter incidenteel. Eventuele financiële consequenties worden ten laste van het ontwikkelbudget gebracht.
 • APPA ontslaguitkering voor wethouders, werkloosheidsuitkering ambtenaren: Voor het re-integratietraject van wethouders is een budget opgenomen alsook voor de werkloosheidsuitkering van ambtenaren.
 • Arbeidsongeschiktheid of ziekte: Loondoorbetaling tijdens ziekte vindt plaats uit de reguliere salarisbudgetten. Voor eventuele vervanging is een budget “flexibel personeel” beschikbaar. Voor arbeidsongeschiktheid in het kader van de WGA (Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is een budget in de begroting opgenomen.
 • Overmatig verlof / spaarsaldo: Binnen de gemeente Horst aan de Maas zijn werkafspraken gemaakt over verlof- en spaarsaldo’s. Daar waar sprake is van overwerk komen deze kosten ten laste van het reguliere personeelsbudget.
 • Verwerking uitkomsten cao onderhandelingen: In de loonindexatie van de mei-circulaire wordt rekening gehouden met cao-ontwikkelingen binnen de overheid. Hiermee wordt bij het opstellen van de nieuwe begroting rekening gehouden. Daar waar dit niet toereikend is, kan incidentele bijraming plaats vinden.
 • Verwerking pensioenen: De pensioenen voor medewerkers zijn ondergebracht bij het ABP. Voor wethouders geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de pensioenuitvoering. De hiervoor benodigde pensioenvoorziening wordt jaarlijks getoetst op voldoende dekking.
 • Ingegane pensioenen: Met de jaarlijkse actualisatie van de pensioenvoorziening wethouders wordt rekening gehouden met de ingegane pensioenen. Voor medewerkers is dit niet van toepassing omdat uitvoering van de regeling door een externe partij plaatsvindt (ABP).
 • Vrijgevallen pensioenvoorziening: Is voor medewerkers niet van toepassing. Voor voormalig wethouders wordt de vrijval gebruikt voor de daadwerkelijke betaling van de pensioenen.

Gehanteerde grondslagen en uitgangspunten
De ramingen in deze financiële begroting zijn gebaseerd op de Kadernota 2022. Vervolgens zijn deze aangevuld met nieuwe elementen zoals in deze programmabegroting vermeld en met genomen besluiten door het college van B&W tot en met 13 juli 2021.

Voor de dekking van mogelijke toekomstige risico's in de bedrijfsvoering of de grondexploitaties worden reserves aangehouden. Voor de reguliere bedrijfsvoering de Algemene Reserve Basis en voor de grondexploitatie de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie. Spelregels voor risicobeheersing en weerstandsvermogen zijn opgenomen in de paragraaf 'weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

 

Reserves

Saldo

2022

Saldo

2023

Saldo

2024

Saldo

2025

Saldo

 

2021

Dotatie

Onttr.

2022

Dotatie

Onttr.

2023

Dotatie

Onttr.

2024

Dotatie

Onttr.

2025

Algemene reserves

 

 

Algemene reserve basis

9.323

 

 

9.323

 

 

9.323

 

 

9.323

 

 

9.323

Algemene reserve Onderhanden

 

633

-633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve winst verk.aand. Essent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve Vrij Aanwendbaar

5.143

340

-633

4.850

 

 

4.850

855

 

5.704

145

 

5.849

Totaal Algemene reserves

14.466

973

-1.267

14.173

 

 

14.173

855

 

15.027

145

 

15.172

Bestemmingsreserves

 

 

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

2.423

 

-311

2.112

 

-11

2.089

 

-11

2.089

 

-11

2.078

Reserve strategische aan- en verkopen

1.098

-9

 

1.089

-9

 

1.080

-9

 

1.071

-9

 

1.061

Reserve bovenwijkse voorzieningen

1.183

100

 

1.283

100

 

1.383

100

 

1.483

100

 

1.583

Reserve poc-winsten

3.029

356

 

3.385

356

 

3.741

356

 

4.097

356

 

4.452

Reserve leefbaarheid kleine kernen

16

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

16

Reserve prioriteitsgelden dorpsraden

170

 

 

170

 

 

170

 

 

170

 

 

170

Reserve verkiezingen

104

55

-58

102

55

-59

98

55

-59

95

55

-59

91

Res. frictiekosten dekking 6.1 gem.huis

2.294

 

-109

2.185

 

-109

2.076

 

-109

1.967

 

-109

1.858

Reserve kapitaallasten

11.378

 

-509

10.869

 

-532

10.337

 

-515

9.822

 

-515

9.306

Reserve monumenten

32

 

 

32

 

 

32

 

 

32

 

 

32

Reserve Informatisering & Automatisering

415

350

-350

415

350

-350

415

350

-350

415

350

-350

415

Reserve Mobiliteitsfonds

76

 

 

76

 

 

76

 

 

76

 

 

76

Reserve LKM (t.b.v. IV-cases)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserve Maasgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egalisatiereserve Sociaal Domein

272

 

-85

187

 

-85

102

 

-85

17

 

-17

 

Reserve GKM

1.857

74

 

1.931

 

 

1.931

 

 

1.931

 

 

1.931

Reserve Integraal Accommodatiebeleid

169

74

-85

158

74

-85

147

74

-85

136

74

-85

125

Reserve Speelvoorzieningen

301

150

-203

248

200

-203

245

200

-203

242

200

-203

239

Reserve Tractie

80

18

-27

70

18

-27

61

18

-27

51

18

-27

42

Reserve gebiedsontwik. de Peelbergen

253

 

 

253

 

 

253

 

 

253

 

 

253

Reserve subs. groot oh niet gem. MFA's

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

Reserve duurzaamh.maatsch. accommodaties

353

 

 

353

 

 

353

 

 

353

 

 

353

Reserve MIP

215

1

 

216

1

 

216

1

-18

199

1

-4

196

Reserve Duurzaamheid

 

333

-333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Bestemmingsreserves

26.117

1.501

-2.070

25.547

1.144

-1.461

25.230

1.144

-1.463

24.911

1.144

-1.381

24.675

Totaal reserves

40.583

2.475

-3.337

39.720

1.144

-1.461

39.403

1.999

-1.463

39.939

1.289

-1.381

39.847

Voorzieningen

Saldo

2022

Saldo

2023

Saldo

2024

Saldo

2025

Saldo

 

2021

Dotatie

Onttr.

2022

Dotatie

Onttr.

2023

Dotatie

Onttr.

2024

Dotatie

Onttr.

2025

Voorziening Afval

383

2.290

-1.542

1.131

2.350

-1.546

1.935

2.350

-1.540

2.746

2.350

-1.544

3.552

Voorziening APPA pensioenen

5.820

233

-179

5.874

233

-179

5.928

233

-179

5.982

233

-179

6.036

Voorziening riolering

7.777

611

-717

7.672

611

-766

7.517

611

-680

7.448

611

-744

7.314

Voorziening wegen

 

1.499

-1.279

220

1.499

-1.214

505

1.499

-1.214

790

1.499

-1.214

1.074

Voorz.soll.plicht/begel.pol.ambtsdr.

68

 

 

68

 

 

68

 

 

68

 

 

68

Voorziening vastgoedobjecten

336

1.742

-1.791

286

1.742

-1.771

257

1.697

-1.373

581

1.697

-963

1.315

Totaal voorzieningen

14.385

6.374

-5.507

15.252

6.435

-5.476

16.211

6.390

-4.986

17.615

6.390

-4.644

19.360

Lopende investeringen in 2021, die nog doorlopen in de periode 2022-2025

  Bruto investering Bijdragen derden Netto
investeriing
2022 2023 2024 2025
Verbouw gemeentehuis 2022 5.831   5.831 X X    
Appartementen gemeentehuis 2022 2.089   2.089 X X    
MIP 2021 Gemeentehuis Horst 169   169 X      
Huisvesting Openbare werken 1.850   1.850 X      
MIP 2021 Openbare Werken Horst 173   173 X      
Fietsverbinding America - station Horst-Sevenum 1.550 1.087 463 X      
Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum 7.400 5.008 2.392 X X    
IHP Sevenum voorbereidingskrediet 100   100 X X X  
IHP Weisterbeek voorbereidingskrediet 100   100 X X    
Frisse scholen fase 2 720   720 X      
Frisse scholen fase 3 636   636 X      
Verbouw zwembad de Berkel 2.064 279 1.785 X      
Verbouw sporthal de Berkel 948 131 817 X      
Nieuwbouw sporthal Meterik 7.823 1.085 6.738 X      
Voorbereidingskrediet binnensport 92   92 X      
Kunstgrasveld Meterik 363 50 313 X      
MIP Vervangingsinvesteringen Buitensport 605   605 X      
Peelloop 1.286 1.286 0 X      
Leefbaarheidsprojecten wijk Norbertus 216   216 X X    
Renovatie dak Smetenhof 250   250 X      
MIP Torrekoel: renov.verwarm. + ventil.syst/duurz. 280   280 X      
MIP Smetenhof: renov.verwarm. +ventil.syst./duurz. 101   101 X      
MIP 2021 Smetenhof Lottum 143 7 136 X      
Rioleringsmaatregelen B1 Groote Molenbeek 1.760 60 1.700 X X X  
Centrumvisie Greune Droad 285 35 250 X      
Nog in 2021 te accorderen door raad:              
Investeringen Horst West 1.000   1.000 X      
Totaal lopende investeringen 37.834 9.028 28.806        

Overzicht toekomstige investeringen

        Investeringen op basis van eerder genomen besluiten Investeringen uit het collegeprogramma inclusief aanvullingen Nieuwe investeringen/ambities Kadernota en Meerjarenbegroting 2022-2025 Totaal (netto) investeringen Totaal
  Bruto investering Bijdragen derden Netto
investering
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022-2025
Tractie 392   392 25   185 182                 25 0 185 182 392
Investering openbare verlichting  584   584 146 146 146 146                 146 146 146 146 584
Rioleringsmaatregelen 8.757   8.757 2.135 2.251 2.055 2.316                 2.135 2.251 2.055 2.316 8.757
Klimaatmaatregelen  2.750   2.750 500 750 750 750                 500 750 750 750 2.750
Bermen en sloten buitengebied  200   200 50 50 50 50                 50 50 50 50 200
WMO individuele voorzieningen  1.800   1.800 450 450 450 450                 450 450 450 450 1.800
Rehabilitatie en reconstructie wegen 11.000   11.000 2.000 2.000                 3.000 4.000 2.000 2.000 3.000 4.000 11.000
Nieuwe investeringen                                        
Investeringen gebied rond Kasteelpark ter Horst 6.250   6.250             6.250           0 0 6.250 0 6.250
Investering infractructuur hoofdontsluiting Afslag 10
(afrit 10/Venrayseweg)
750   750             750           0 0 750 0 750
IHP Basisschool Weisterbeek Horst 9.500   9.500           9.500             0 9.500 0 0 9.500
IHP Basisschool Doolgaard Horst 1.000   1.000           1.000             0 1.000 0 0 1.000
IHP Basisscholen Sevenum
(incl. voorbereidingskrediet)
9.000   9.000             5.000       4.000   0 0 9.000 0 9.000
Investeringen MIP 4.118   4.118         1.728 994 1.396           1.728 994 1.396 0 4.118
Upgraden centrum Horst: herontwikkeling zuid,
Kloosterhof, lint noordzijde
2.389   2.389         1.539   1.850   -1.000       539 0 1.850 0 2.389
Investering Smetenhof Lottum 750   750         750               750 0 0 0 750
Investeringen Horst West 800   800                 800       800 0 0 0 800
Aanleg woonwagenstandplaatsen 550   550                 275 275     275 275 0 0 550
Algemeen voorbereidingskrediet Grondexploitaties 200 200 0                 0       0 0 0 0 0
Totaal Meerjareninvesteringsplan 2022-2025
(excl. lopende investeringen)
60.790 200 60.590 5.306 5.647 3.636 3.894 4.017 11.494 15.246 0 75 275 7.000 4.000 9.398 17.416 25.882 7.894 60.590

Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld

Programma-beleidsveld-taakveld

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

1 Economie en ruimte

1.1

Vrijetijdseconomie

-1.248

60

-1.188

 

3.4 Economische promotie

-1.248

60

-1.188

1.2

Ruimte

-1.033

474

-559

 

8.1 Ruimtelijke ordening

-1.033

474

-559

1.3

Veehouderij

-210

0

-210

 

3.1 Visie veehouderij

-210

0

-210

1.4

Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij

-538

0

-538

 

3.1 Economische ontwikkeling (voedingstuinb)

-538

0

-538

1.5

Economische zaken, verpachtingen enz.

-1.043

940

-103

 

3.1 Economische ontwikkeling

-208

0

-208

 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-494

442

-52

 

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

-340

498

157

Totaal programma 1

-4.072

1.474

-2.598

 

2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

2.1

Bouwen en wonen

-2.865

2.253

-611

 

8.3 Wonen en bouwen

-2.865

2.253

-611

2.2

Bouwgrondexploitaties

-4.560

4.666

106

 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

-4.560

4.666

106

2.3

Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verl

-5.505

181

-5.325

 

2.1 Verkeer en vervoer

-5.367

180

-5.187

 

2.2 Parkeren

-138

1

-137

2.4

Openbaar groen, bossen en landschap

-3.566

149

-3.418

 

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-3.566

149

-3.418

2.5

Openbaar vervoer

-319

349

30

 

2.5 Openbaar vervoer

-319

349

30

Totaal programma 2

-16.815

7.597

-9.218

 

3 Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

3.1

Afvalverwijdering

-6.896

7.791

895

 

7.3 Afval

-6.896

7.791

895

3.2

Riolering, waterkering en afwatering

-4.179

5.003

824

 

7.2 Riolering

-4.179

5.003

824

3.3

Milieu en duurzaamheid

-1.384

33

-1.351

 

7.4 Milieubeheer

-1.335

18

-1.317

 

7.5 Begraafplaatsen

-49

15

-34

Totaal programma 3

-12.459

12.827

367

 

4 Soc. maatschap., participatie en voorz.

4.1

Zorg

-26.590

675

-25.914

 

6.2 Wijkteams

-2.367

0

-2.367

 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-1.201

346

-856

 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-9.817

302

-9.515

 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-9.277

20

-9.257

 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-251

0

-251

 

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-1.871

0

-1.871

 

7.1 Volksgezondheid

-1.804

8

-1.796

4.2

Werk en inkomen

-15.292

7.588

-7.704

 

6.3 Inkomensregelingen

-9.575

7.588

-1.988

 

6.4 Begeleide participatie

-4.488

0

-4.488

 

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.228

0

-1.228

4.3

Arbeidsmigranten

-210

71

-139

 

3.3 Bedrijfsloket,-regelingen (arbeidsmigr.)

-210

71

-139

4.4

Nieuwkomers

-563

400

-163

 

6.5 Arbeidsparticipatie (Nieuwkomers)

-563

400

-163

4.5

Gezondste regio 2025

-30

0

-30

 

3.4 Economische promotie (Gezondste regio)

-30

0

-30

4.6

Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven

-4.788

490

-4.298

 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-4.788

490

-4.298

4.7

Burgerzaken

-1.200

402

-798

 

0.2 Burgerzaken

-1.200

402

-798

Totaal programma 4

-48.672

9.626

-39.047

 

5 Cultuur, sport en onderwijs

5.1

Kunst en cultuur

-1.771

0

-1.771

 

5.3 Cultuurpresentatie/-productie/-particip.

-514

0

-514

 

5.4 Musea

-33

0

-33

 

5.5 Cultureel erfgoed

-241

0

-241

 

5.6 Media

-983

0

-983

5.2

Sport

-4.194

1.202

-2.991

 

5.1 Sportbeleid en activering

-879

245

-634

 

5.2 Sportaccommodaties

-3.315

957

-2.358

5.3

Kasteelpark ter Horst

0

0

0

 

5.2 Sportaccommodaties Kasteelpark ter Horst

0

0

0

5.4

Onderwijs

-4.244

806

-3.438

 

4.1 Openbaar basisonderwijs

-90

0

-90

 

4.2 Onderwijshuisvesting

-2.230

400

-1.830

 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.923

406

-1.517

5.5

Accommodaties

-8

0

-8

 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-8

0

-8

Totaal programma 5

-10.216

2.008

-8.208

 

6 Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

6.1

Openbare orde en veiligheid

-3.661

130

-3.531

 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-3.661

130

-3.531

6.2

Toezicht en handhaving

-3.529

782

-2.747

 

1.2 Openbare orde en veiligheid

-3.529

782

-2.747

Totaal programma 6

-7.190

912

-6.278

 

7 Bestuur, organisatie en samenwerking

7.1

Bestuur

-2.829

4

-2.824

 

0.1 Bestuur

-2.829

4

-2.824

7.2

Overhead

-14.669

1.147

-13.521

 

0.4 Ondersteuning organisatie

-14.669

1.147

-13.521

Totaal programma 7

-17.497

1.152

-16.346

 

8 Financiën

8.1

Algemene lasten en baten

1.107

0

1.107

 

0.8 Overige baten en lasten

1.107

0

1.107

8.2

Algemene dekkingsmiddelen

-1.790

81.198

79.408

 

0.5 Treasury

-771

1.715

944

 

0.61 OZB woningen

-636

7.683

7.047

 

0.62 OZB niet-woningen

-166

4.924

4.758

 

0.64 Belastingen overig

-211

114

-97

 

0.7 Algemene uitk./overige uitk. Gem. Fonds

0

63.486

63.486

 

3.4 Economische promotie

-5

3.276

3.271

8.3

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

8.4

Onvoorzien

-50

0

-50

 

0.8 Overige baten en lasten

-50

0

-50

Totaal programma 8

-732

81.198

80.465

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

 

0.10 Mutaties reserves

-1.501

2.364

862

Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

-1.501

2.364

862

Resultaat rekening van baten en lasten

 

 

1

Totaal Resultaat rekening van baten en lasten

 

 

1