Uitgaven

40,93%
€ -48.728
x € 1.000
40,93% Complete

Inkomsten

8,32%
€ 9.910
x € 1.000
8,32% Complete

Saldo

3881800%
€ -38.818
x € 1.000

4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

Uitgaven

40,93%
€ -48.728
x € 1.000
40,93% Complete

Inkomsten

8,32%
€ 9.910
x € 1.000
8,32% Complete

Saldo

3881800%
€ -38.818
x € 1.000

4.1 Zorg

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Het jaar 2022 staat in het teken van het blijven borgen van de kwaliteit van de ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben en de balans tussen de inkomsten en uitgaven in het sociaal domein. Vanuit het regionale Programma Sturing en Inkoop geven we uitvoering aan de stuurelementen (waaronder nieuwe contracten met zorgaanbieders, regie via de toegang en verstevigd contract- en leveranciersmanagement). Vanuit Actieplan Sociaal Domein en eventuele nieuwe maatregelen vergroten we de grip op de uitgaven in het Sociaal Domein. Positief is dat we voor 2022 extra middelen van het Rijk ontvangen voor jeugdhulp (€ 2,1 miljoen). Deze middelen zetten we in op het verminderen van de tekorten, het versterken van preventieve activiteiten, het voorliggend veld en onze eigen uitvoering, met daarin het borgen van veiligheid van onze inwoners (jeugd en volwassenen) en op het uitvoeren van nieuw beleid dat met aan deze middelen is gekoppeld.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)

We hebben verschillende initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg die voor en door inwoners worden ingericht en uitgevoerd. We zien aan de ene kant dat deze initiatieven inmiddels duurzaam zijn ingericht en hun activiteiten uitbreiden en aan de andere kant dat er ook nog steeds nieuwe initiatieven in allerlei vormen bij komen.
Op lange termijn zullen we nog meer beroep moeten doen op de gemeenschappen. We willen kijken naar de draagkracht per dorp. We hebben veel initiatieven voor ouderen. Er is een uitdaging om voor jongeren meer collectieve voorzieningen vorm te geven. We willen kijken of we met dorpsgericht of wijkgerichte aanpak een betere verbinding kunnen maken met ondersteuningsvragen die er leven.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • In 2022 heeft 25% van de inwoners, waar we een keukentafelgesprek mee hebben gevoerd, ondersteuning uit het eigen netwerk en/of maken gebruik van een algemene voorziening.

Zo gaan we dat doen

Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.

Terug naar navigatie - Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.

We hebben een toegankelijk vangnet voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Inwoners die zich voor ondersteuning melden worden geholpen bij hun vraag. Als inwoners hun vraag niet alleen of met inzet van het netwerk kunnen oplossen, helpen we de inwoners met de inzet van voorzieningen. De ondersteuning wordt gemiddeld goed gewaardeerd. Dit willen we zo houden. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning op lange termijn betaalbaar houden, om iedereen die dat nodig heeft te kunnen blijven helpen . Wij blijven daarom goed kijken op welke manier we de ondersteuning het meest passend kunnen organiseren. Passend organiseren betekent aanvullend op dat wat inwoners en dorpen zelf georganiseerd hebben.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • De gemiddelde kosten per inwoner die een WMO-maatwerkvoorziening ontvangt, zijn uiterlijk in 2022 per saldo op het niveau van 2017 (€ 4.780).
 • Inwoners waar we een keukentafelgesprek mee hebben gevoerd waarderen de dienstverlening van WIZ met minimaal een 8.
 • De gemiddelde kosten per inwoner die een jeugdhulp maatwerkvoorziening ontvangt, zijn in 2022 3% lager dan de 6900 in 2017 (€ 6.693).

Zo gaan we dat doen

4.2 Werk en inkomen

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Op het terrein van werk en inkomen zien we de volgende uitdagingen:

De financiële steunmaatregelen, die nu nog een dempend effect hebben op de afname van de werkgelegenheid, zijn slechts tijdelijk. Het coronavirus kost hoe dan
ook banen en werk. De algehele verwachting is dat het bijstandsvolume sterk zal stijgen.

We zien dat een steeds groter deel van ons uitkeringsbestand te maken heeft met complexe psychische, sociale en lichamelijke problematiek. Het zo zelfredzaam mogelijk laten (door bijvoorbeeld inwoners te helpen met schulden  zijn van deze groep kwetsbare inwoners is een belangrijke opgave.

Een betaalde baan voegt naast een eigen inkomen veel waarde toe: ontwikkelkansen, sociale contacten, een dagritme. We willen daarom bereiken dat iedereen die kan werken, aan het werk is/blijft of daarop wordt voorbereid.

Het is nog lastig precies te voorspellen in hoeverre de armoede- en schuldencijfers zich door en na de coronacrisis gaan ontwikkelen. De voorspellingen van de NVVK laten echter wel zien dat de problematiek toe zal nemen en het aantal financiële hulpvragen met 30% zal stijgen.

De nieuwe Wet Inburgering treedt in 2022 in werking. Wij krijgen een belangrijke plek in de uitvoering hiervan.

Een leven lang ontwikkelen is een dominant thema voor de komende jaren waarin steeds meer wordt geïnvesteerd. Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, waar wij onderdeel van zijn, krijgt
de publiek private samenwerking op dit gebied steeds meer vorm.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte

Terug naar navigatie - Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte

We leven in een onzekere tijd.  Er zijn veel externe factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het bijstandsbestand. Zodra de economie weer opengaat, worden de herstelmaatregelen afgebouwd en pas dan is duidelijk wat de gevolgen voor werkgevers en ondernemers zijn en wat het betekent voor onze dienstverlening. De algemene verwachting is dat er zeker conjuncturele effecten ontstaan. Deze zullen zich naar alle waarschijnlijkheid vertalen in een hoger beroep op bijstand voor levensonderhoud door uitval van flexwerkers en zzp-ers, minder re-integratiemogelijkheden en dus uitstroom naar betaalde arbeid door conjuncturele krimp, een zwaarder beroep op bijzondere bijstand en op schuldhulpverlening door het wegvallen van reserves/oplopen van achterstanden en schulden en verbreding van de doelgroep schuldhulpverlening (vroeg signalering en ondernemers). 

Onze aanpak kenmerkt zich door inzet op samenwerking met vele partners, door onderlinge solidariteit van gemeenten en het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van werkgevers. Zo verbinden we in Horst aan de Maas steeds meer werkgevers met werkzoekenden. We plaatsen werkzoekenden bij werkgevers die sociaal ondernemen. De komende jaren breiden we onze samenwerkingsrelaties met sociale ondernemers uit en intensiveren hierop. Ook begeleiden we werkzoekenden  naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Startkwalificatie is hierbij belangrijk.

Armoede en schulden zijn grote obstakels in de re-integratietrajecten. Steeds meer komt de nadruk te liggen op preventie en bestrijding van armoede en schuldenproblematiek. In 2022 willen we de aanpak van armoede en schulden een integraal onderdeel laten zijn bij de intake en in de begeleiding naar werk.

Naar schatting heeft zo’n 40% van de groep bijstandsgerechtigden psychische klachten en is 31% van de groep bijstandsgerechtigden in behandeling bij de GGZ. Onderzoek toont aan dat starten met betaalde arbeid grote positieve effecten heeft op de (mentale) gezondheid. We willen het aanbod IPS (individuele plaatsing en steun) in de regio versterken in samenwerking met GGZ-instellingen en werkgevers.

De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering ligt  bij gemeenten. Wij willen samenwerken met gemeenten in de regio Noord-Limburg  en zorgen dat de dienstverlening die we vanuit de Participatiewet aan statushouders bieden zo goed mogelijk aansluit op de nieuwe Wet inburgering. Inburgeren gaat sneller als statushouders taalles krijgen, taal in de praktijk kunnen oefenen, in contact komen met Nederlands sprekende collega’s en als werk, studie, opvoeding en huiswerk goed te combineren is.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • In 2022 stromen 75 personen uit naar werk en daarmee stijgt de uitstroom naar werk met 15%.
 • In 2022 is 25% van ons uitkeringsbestand actief in deeltijdarbeid.
 • In 2022 is 40% van ons uitkeringsbestand sociaal actief. 
 • In 2022 is 85% van ons klantenbestand actief en werkt op zijn of haar manier aan re-integratie.
 • In 2022 neemt het aantal jongeren tot en met 27 jaar in een uitkering af met 30%.
 • In 2022 bemiddelen we 20 mensen met een arbeidsbeperking naar een betaalde baan (met loonkostensubsidie).
 • De gemiddelde uitkeringslast per uitkeringsgerechtigde is in 2022 met 10% gedaald ten opzichte van 2017.

Zo gaan we dat doen

4.3 Arbeidsmigranten

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

De komst van arbeidsmigranten brengt op tal van terreinen uitdagingen met zich mee:  vinden van voldoende huisvestingslocaties, ontmoedigen van short-stay bewoning in wijken, integratie-uitdagingen, deugdelijke registratie van arbeidsmigranten in brp / rni.  Ook de kabinetsreactie op het adviesrapport van het aanjaagteam Roemer gaat effect hebben op gemeentelijke taken. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn

Terug naar navigatie - De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn

We hebben een arbeidsmarkt waarin veel arbeidsmigranten in de regio komen werken. Dit brengt  op tal van terreinen uitdagingen met zich mee. Denk aan uitdagingen op het gebied van: huisvesting, gezondheidszorg, inschrijving, integratie en leefbaarheid in dorpen en wijken.  We spannen ons in om de balans te behouden tussen de komst van arbeidsmigranten en de draagkracht hiervoor in onze samenleving.  Hiertoe  werken we programmatisch en daarmee integraal aan deze opgave. We zoeken hierin nadrukkelijk de samenwerking met werkgevers en huisvesters in onze gemeente en werken hierin samen met de regio Noord-Limburg, Daarnaast anticiperen we op de kabinetsreactie van het adviesrapport Aanjaagteam., omdat we vinden dat arbeidsmigranten geen 'tweederangs-burgers' zijn. 

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Vanaf 2022 vindt 100% van de nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten plaats binnen het vastgestelde beleid.

Zo gaan we dat doen

4.4 Nieuwkomers

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Met ingang van 1 januari 2022 worden gemeenten opnieuw verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Het doel van de vernieuwde wet is de participatie van statushouders te vergroten, liefst via werk en als dat niet kan, via bijv. vrijwilligerswerk.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas

Terug naar navigatie - Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas

De nieuwkomers zijn onze nieuwe buren en maken onderdeel uit van onze gemeenschap nu en in de toekomst. Om een bijdrage te kunnen leveren aan die gemeenschap is sociale integratie een voorwaarde. Dit vraagt om enige kennis van de Nederlandse taal en Nederlandse samenleving.

We hebben de taak om jaarlijks conform een opgelegde taakstelling van het rijk, statushouders te huisvesten. In samenwerking met Wonen Limburg en Synthese zorgen we ervoor dat dit op een adequate wijze gebeurt.

Via de inzet van maatschappelijke begeleiding zorgen we ervoor dat statushouders die zich in onze gemeente vestigen, zo snel mogelijk kennis maken met onze cultuur en starten met hun inburgering. Via de Wet Inburgering zorgen we ervoor dat statushouders zo snel mogelijk participeren. 

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • 30% van het aantal bijstandsgerechtigde statushouders vindt werk.
 • 80% van het aantal bijstandsgerechtigde statushouders participeert op andere wijze.

Zo gaan we dat doen

4.5 Gezondste regio 2025

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

Naast het verder uitwerken en uitvoeren van de in de gezondheidsnota vastgestelde programmalijnen willen we het thema (positieve) gezondheid binnen onze organisatie verankeren. En willen we meer preventieve activiteiten ontwikkelen zodat er voor iedereen gelijke kansen ontstaan en we in 2025 kunnen zeggen dat al onze inwoners onderdeel zijn van de GR2025. Dit willen we doen door een projectmatige aanpak binnen de uitvoering in het sociale en fysieke domein.

Op dit moment laten we als gemeente nog te veel kansen onbenut. Daar willen we verandering in aanbrengen, maar deze verandering vraagt om tijd.

Daarnaast willen we meer preventieve activiteiten kunnen ontwikkelen, maar vooral ook borgen. Vanuit diverse beleidsterreinen zijn er budgetten beschikbaar om te kunnen ontwikkelen of een pilot te bekostigen. Structurele middelen, zoals we dat kennen voor maatwerkvoorzieningen, kennen we niet voor preventieve activiteiten. We pleiten er daarom voor ook een structureel budget voor collectieve preventieve activiteiten beschikbaar te stellen. Door gebruik te maken van bewezen effectieve preventieactiviteiten mogen we veronderstellen dat deze activiteiten uiteindelijk leiden tot een afname van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.

Terug naar navigatie - In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.

Als gemeente maken we onderdeel uit van de GR 2025 . We werken conform het principe positieve gezondheid. Vanuit  beleidsterreinen leggen we een verbinding en dragen we bij aan de GR2025. Dat wil zeggen dat we kijken naar de kansen die er op dat (beleids)terrein liggen om een bijdrage te leveren aan de gezondheid in de breedste zin van het woord.

Zo gaan we dat doen

4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?
 • Het in de praktijk brengen, en leren van, het werken met een inwonersbegroting in America.
 • De vertaalslag realiseren van de evaluatie van inwonersinitiatieven (behoefte van de raad) in een (hernieuwde) basishouding tussen overheid (Raad, college en ambtelijk) en inwoners(initiatieven).
 • Aandacht hebben voor de manier waarop gemeenschapsontwikkeling post-corona weer tot bloei komt in de kernen en wijken van Horst aan de Maas en welke rol we als gemeente hierin hebben.
 • Aandacht voor inwonersinitiatieven op gebied van zorg en ondersteuning. We zien een groei in het aantal initiatieven, deelname van inwoners aan deze initiatieven en een stijging in de zwaarte van de zorgvraag.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap (overheidsparticipatie).

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap (overheidsparticipatie).

Horst aan de Maas kenmerkt zich door de vele actieve inwoners die "iets" voor een andere willen betekenen. Ze realiseren o.a. initiatieven die hulp bieden aan andere inwoners, ontmoeting stimuleren of  hun leefomgeving verbeteren.  De beweging van "inwonersinitiatieven" vraagt om een verschuiving in rollen en verantwoordelijkheden tussen inwoners,  ambtenaren, college van B&W en de gemeenteraad.  Deze doelstelling is gericht op hoe we de beweging van inwonersinitiatieven ondersteunen en werk maken van de hernieuwde verhouding tussen inwoners en de gemeente. 

Zo gaan we dat doen

4.7 Burgerzaken

Wat is onze uitdaging?

Terug naar navigatie - Wat is onze uitdaging?

We willen de noodzakelijke techniek en voldoende gekwalificeerd personeel kunnen behouden om de taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast willen we binnen de beperkte middelen en capaciteit de dienstverlening en bereikbaarheid op pijl houden. We zien dat verschillende producten en diensten van Burgerzaken in aantallen toenemen. We zien onder andere het aantal naturalisaties ten opzichte van afgelopen jaren flink toenemen. Door de corona-maatregelen zijn veel huwelijken uitgesteld. Naar verwachting wordt 2022 een jaar met een flinke toename van het aantal huwelijken en geregistreerd partnerschappen. De inschrijving van arbeidsmigranten wordt geïntensiveerd. We werken aan het verder verbeteren van de processen en diensten. Dit zorgt onder andere voor extra mogelijkheden voor inwoners om digitaal producten aan te vragen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener

Terug naar navigatie - We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener

De uitgangspunten op dienstverlening en de servicenormen zijn in regionaal verband vastgesteld. We zijn nu druk bezig om de monitoring hiervan op orde te krijgen, zodat we kunnen sturen op feiten.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • We slagen jaarlijks voor alle audits (PNIK, BRP en DigiD).
 • 95% van onze klanten kan binnen 5 dagen terecht voor een afspraak bij burgerzaken.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 4

2019

2020

2021

2022

Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

711,6

710,3

N.n.b

N.n.b

Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

3%

N.n.b

N.n.b

N.n.b

Werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking   per 1.000 inwoners

745

712

N.n.b

N.n.b

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 bewoners

130,4

169,4

N.n.b

N.n.b

Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

10,3%

10,2%

N.n.b

N.n.b

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,20%

0,20%

N.n.b

N.n.b

Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

1,2%

1,2%

N.n.b

N.n.b

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners

500

490

N.n.b

N.n.b

Lopende re-integratievoorzieningen bij 15 tot 64 jarigen per 10.000 inwoners

75,3

69,9

N.n.b

N.n.b

Werkloze jongeren in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar

1%

N.n.b

N.n.b

N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 werkelijk 2021 begroting na wijziging 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot 2025 begroot
Lasten -49.327 -49.893 -48.673 -47.930 -47.060 -46.590
Baten 13.207 11.792 9.626 9.998 11.018 10.614
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -36.120 -38.101 -39.047 -37.932 -36.042 -35.976
Onttrekkingen 1.461 1.608 284 285 285 218
Stortingen -55 -90 -55 -55 -465 -55
Mutaties reserves 1.406 1.518 229 230 -180 163

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

-45.562

-45.298

-45.171

-45.165

Amendement op de begroting 2021-2024

466

74

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-439

-434

-699

-689

Lasten - Actuele begroting

-45.535

-45.658

-45.871

-45.854

Kadernota 2022

-1.696

-620

-79

254

Autonome ontwikkelingen

-970

-957

-826

-819

Gemeentefonds

-250

-449

-446

-315

Overige technische mutaties

40

40

40

450

Rente, afschrijving en financiering

189

146

143

125

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-77

-77

-77

-77

Loon- en prijscompensatie

-428

-409

-409

-409

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025

-48.727

-47.984

-47.526

-46.645

 

 

 

 

 

 

2022
raming

2023
raming

2024
raming

2025
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2021-2024

8.954

9.539

10.149

10.149

Amendement op de begroting 2021-2024

0

0

0

0

Raadsbesluiten t/m 13 juli

302

156

495

495

Baten - Actuele begroting

9.255

9.694

10.644

10.644

Kadernota 2022

400

400

400

310

Autonome ontwikkelingen

232

166

237

332

Overige technische mutaties

0

0

0

-410

Rente, afschrijving en financiering

-2

-2

-2

-2

Diverse kleine mutaties < € 50.000

15

15

15

-53

Loon- en prijscompensatie

10

10

10

10

Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025

9.910

10.284

11.303

10.832

Soc. maatschap., participatie en voorz.

-38.817

-37.701

-36.222

-35.813

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Kadernota 2022

 Raming
2022

Raming
2023 

Raming
2024 

Raming
2025 

Aanpak acute knelpunten in de jeugdzorg

 

Lasten

-200

0

0

0

 

Baten

0

0

0

0

In de kadernota 2022 is voorgesteld om voor de aanpak van acute knelpunten in de jeugdzorg een budget op te nemen in de jaarschijf 2022 van € 200.000.

Exploitatiesubsidies America Lèft en inwonersbegroting

 

Lasten

-125

-50

-50

-50

 

Baten

0

0

0

0

Samen met de werkgroep America Lèft onderzoeken we hoe we de zorg op een andere manier kunnen organiseren in het dorp America. Inwoners willen zelf verantwoordelijkheid nemen om taken over te nemen van de gemeente. De jaarlijkse investering hiervoor bedraagt € 50.000. We verwachten dat dit vanaf 2023 een besparing van € 50.000 op de zorgkosten oplevert. Dit voordeel is financieel verwerkt in de ambitie van het beleidsveld 4.1 Zorg. Gemeenschapsinitiatieven komen tot volwassenheid. Om dit proces te versterken is het zaak middelen (75.000 in 2022) te bestemmen waarvan het eigenaarschap ligt bij de inwoners. Er zijn landelijk veel voorbeelden van hoe dit betrokkenheid in de wijk en geloof in de democratie versterkt. We gaan experimenteren met een dergelijke systematiek in de wijkaanpak (Mussenbuurt, in de Riet en Norbertuswijk).

Nieuwe wet inburgering

 

Lasten

-400

-400

-400

-400

 

Baten

400

400

400

400

Dit betreft de extra lasten voor inburgeringsvoorzieningen. Onder kosten voor inburgeringsvoorzieningen vallen de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken. De kosten voor de inburgeringsvoorzieningen worden uitgekeerd via een SPUK (specifieke uitkering).

Ontwikkelingen binnen het beleidsveld zorg

 

Lasten

-240

10

10

10

 

Baten

0

0

0

0

De hogere bijdrage aan de MGR sociaal domein voor regionaal contractmanagement en de hogere lasten voor het regionaal borgen van het programma sturing en inkoop en de hogere kosten voor de aanpak van personen met verward gedrag worden vanaf 2023 gecompenseerd door een beperking van de zorgkosten.

Participatiewet - Extra instroom BBZ na einde coronasteunmaatregelen

 

Lasten

-372

-328

-205

-106

 

Baten

0

0

0

0

De Tozo-regeling is verlengd voor de periode 1 juli t/m 1 oktober 2021 (Tozo 5). We verwachten na afloop van deze regeling, vanaf 1 oktober, een extra piek in de instroom naar de BBZ levensonderhoud. De extra lasten hiervoor zijn in 2022 naar verwachting € 372.000 en lopen in 2025 af tot € 106.000.

Participatiewet - Ontwikkeling amendement raad halvering coronaeffecten in de begroting 2021

 

Lasten

-466

-74

0

0

 

Baten

0

0

0

0

In de door het college van B&W aan de raad voorgestelde (meerjaren)begroting 2021 was in de jaren 2022 en 2023 respectievelijk een bedrag van € 966.000 en € 324.000 opgenomen voor de financiële dekking van coronaeffecten. De raad heeft deze bedragen met een amendement teruggebracht naar € 500.000 en € 250.000. We hebben in de Kadernota de te verwachten nadelige coronaeffecten geactualiseerd zodat deze post kan vervallen.

Participatiewet WWB - IOAW - IOAZ gunstige ontwikkeling lasten

 

Lasten

96

228

572

810

 

Baten

0

0

0

0

In de huidige begroting zijn we uitgegaan van een geleidelijke stijging van de uitkeringslasten ultimo 2022 naar +25% ten opzichte van 1 januari 2020. Vervolgens was de verwachting dat de situatie weer geleidelijk zou stabiliseren. Op basis van de werkelijke stijging in 2020 hebben we de verwachtingen bijgesteld. Dit leidt uiteindelijk in 2025 tot een voordeel van € 0,8 miljoen.

Piekperiode reisdocumenten

 

Lasten

0

0

0

-2

 

Baten

0

0

0

-90

In 2024 en 2025 verwachten we een piek in de aanvraag van reisdocumenten. We vragen € 55.000 extra budget (programma 7) voor de opvang van deze piek. De extra te ontvangen leges tijdens deze piek zijn al in de begroting verwerkt. Los van deze piek zitten in 2025 de inkomsten van de reisdocumenten en rijbewijzen € 92.000 te hoog in de begroting (programma 4).

Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP

 

Lasten

-29

-6

-6

-8

 

Baten

0

0

0

0

Het stimuleren van de inschrijving van arbeidsmigranten in het BRP leidt tot lagere inkomsten van de toeristenbelasting en tot hogere uitvoeringskosten, omdat er meer capaciteit nodig is bij het team Burgerzaken. Registratie in het BRP heeft echter een positief financieel effect op de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds. Samen met de extra kosten voor de inzet van een programmamanager Arbeidsmigranten en het organiseren van de werkgeversdienstverlening heeft het stimuleren van de inschrijving van arbeidsmigranten per saldo een structureel nadelig effect van ca. € 230.000 over alle programma's (4, 7 en 8) in de begroting.

Verschuiven / vervallen investeringen

 

Lasten

40

0

0

0

 

Baten

0

0

0

0

In de (meerjaren)begroting 2021 staan voor het jaar 2021 voor ruim € 21 miljoen aan investeringen. De afronding van een aantal van deze investeringen is verschoven naar 2022. Het gaat om de investeringen in zwembad en sporthal de Berkel, Sporthal Meterik en de Smetenhof. Daarnaast kan de begrote investeringsruimte voor het centrum van Horst (herontwikkeling zuid) voor 2021 met € 1 miljoen worden verminderd. Omdat het zwembad en sporthal de Berkel niet naar gebied rond Kasteelpark ter Horst gaan, is een aantal investeringen niet meer nodig. Dit leidt tot lagere kapitaallasten, vooral in 2022.

Autonome ontwikkelingen

Raming
2022 

Raming
2023 

Raming
2024 

Raming
2025 

Doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO)

 

Lasten

-229

-229

-229

-229

 

Baten

229

229

229

229

Het betreft lokale kosten € 228.735 voor toegang beschermd wonen, maatschappelijke opvang, oude beschermd-thuis-cliënten die onder Wmo segment 1a gaan vallen en dagbesteding cliënten beschermd wonen. De kosten zijn gebaseerd op het verwacht aantal cliënten. De regionale middelen van centrumgemeente Venlo worden hiervoor ingezet. Dit is budgetneutraal.

Kinderopvang SMI

 

Lasten

-100

-100

-100

-100

 

Baten

0

0

0

0

Met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) kunnen gemeenten gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. De doelgroep van SMI bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat de ouders niet (allebei) werken en die vanwege een sociale of medische situatie ook niet instaat zijn om voor hun kinderen te zorgen. We zien de laatste jaren een toename in inzet van SMI, waardoor het SMI-budget niet meer toereikend is en overschreden wordt. De inzet van SMI kan dure jeugdzorg op termijn voorkomen. In het kader van transformatie en meer inzetten op preventie, is het goed het SMI-budget structureel op te hogen.

Uitvoering verkiezingen

 

Lasten

-69

-69

-69

-69

 

Baten

0

0

0

0

In de afgelopen jaren is het organiseren van de verkiezingen steeds complexer en intensiever geworden. Daarbij ligt het zwaartepunt van de projectorganisatie bij de medewerkers van de unit Burgerzaken. We hebben met de laatste verkiezingen ervaren dat de druk te hoog geworden is in de periode oktober tot en met maart. Hierdoor is het verkiezingen proces erg kwetsbaar geworden. Bij uitval zijn er weinig personen die kunnen invallen en al helemaal geen specifieke verkiezingstaken kunnen overnemen. Met het verlagen van de kwetsbaarheid van de verkiezingen organisatie doorbreken we de structurele mismatch tussen workload en beschikbare capaciteit in de voorbereiding van verkiezingen. Dit doen we door in het projectbudget van de verkiezingen ook de capaciteit op te nemen voor tijdelijk projectmanagement en extra capaciteit.

Leges reisdocumenten en rijbewijzen

 

Lasten

16

8

5

6

 

Baten

3

-62

8

104

De bedragen van reisdocumenten en rijbewijzen zijn aangepast aan de gewijzigde aantallen en tarieven.

Maatwerkvoorzieningen Jeugd en WMO

 

Lasten

-608

-608

-608

-608

 

Baten

0

0

0

0

De stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp (WMO € 113.000) zet door. De kosten voor behandelingen Jeugdigen blijven stijgen. Dit betreft de budgetten voor behandeling met en zonder GGZ en wonen binnen de jeugdzorg met € 495.000. De bijstelling vindt plaats op basis van de prognose medio 2021 op basis van de op dat moment beschikbare data. In de 1e bijstelling 2021 zijn de budgetten voor jeugdzorg ook verhoogd, maar alleen voor de jaarschijf 2021. In deze begroting wordt het budget ook meerjarig gecorrigeerd. In 2020 zijn we gestart met het Actieplan Sociaal Domein (SD). De acties onder dit plan hebben geleid tot de beoogde kostenverlaging maar hebben niet kunnen voorkomen dat de kosten blijven stijgen. De stijging van de kosten voor maatwerkvoorzieningen jeugd is niet uniek voor Horst aan de Maas. In regio Noord-Limburg gaan we per 1 januari 2022 over op nieuwe contracten met de zorgaanbieders in de regio. De nieuwe contracten en systematiek hebben ten doel de tendens van kostenstijgingen voor maatwerkvoorzieningen af te zwakken zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Daarnaast willen we met de nieuwe overeenkomsten meer prikkels inbouwen om ook zorgaanbieders te stimuleren zorg zo veel mogelijk met het netwerk en in de omgeving van de inwoners te organiseren. De effecten van de nieuwe overeenkomsten maar ook van het actieplan SD zijn verwerkt in de prognoses.

Strategische koers NLW 2021-2030

 

Lasten

20

40

175

180

 

Baten

0

0

0

0

Dit betreft de financiële vertaling van de door de gemeenteraad op 2 november 2020 vastgestelde Strategische koers NLW-2021-2030. Daarbij is ingestemd met het beleggen van de uitvoering van spoor 1 Wsw bij de NLW, voor spoor 2 is gekozen voor een cafetaria model en spoor 3 in te richten conform voorwaarden van de Wet Markt en Overheid. De gevolgen voor het budget sociale werkvoorziening zijn zichtbaar binnen programma 4. In programma 7 is het deel welk is ingezet voor taakstelling verlaging bijdrage gemeenschappelijke regelingen opgenomen.

Gemeentefonds

 Raming
2022

Raming
2023 

Raming
2024 

Raming
2025 

Doorbetaling WSW bijdrage aan de NLW

 

Lasten

-50

-49

-46

85

 

Baten

0

0

0

0

 Via de algemene uitkering, ontvangen we een bijdrage WSW die een op een wordt doorbetaald aan de NLW. In de meicirculaire 2021 is de rijksbijdrage WSW aangepast en in de financiële vertaling is een stelpost opgenomen voor de hogere doorbetaling. Omdat de stelpost afwijkt van de hogere doorbetaling ontstaat er een klein voordeel.

Stelpost Jeugdzorg

 

Lasten

-200

-400

-400

-400

 

Baten

0

0

0

0

Rijk, IPO en VNG hebben afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Er is rekening mee gehouden dat tegenover deze extra inkomsten ook nog wel een deel extra lasten zal komen staan. Ook is er al rekening gehouden met een extra inkomst voor jeugdzorg (€ 480.000). Deze post is met deze extra ontvangst verrekend. Het kabinet heeft maatregelen in de jeugdzorg aangekondigd om de kostenstijgingen tegen te gaan. We verwachten in 2022 wetswijzigingen gericht op het verminderen van de kostenstijgingen en het versterken van samenwerking tussen de verschillende partners rondom jeugdigen. Door de verstrekte extra middelen aan gemeentes voor de bekostiging van ondersteuning van jeugd, ontstaat er budget om te innoveren en meer te investeren in preventie. Eerst is er behoefte om de werkdruk van de gebiedsteams te verlagen, waardoor de kwaliteit van dienstverlening verhoogd en de wachtlijsten kunnen afnemen. 7 jaar na inwerkingtreding van het nieuwe stelsel in het sociaal domein, zullen we de visie op de werkwijze en taken van de uitvoering in het sociaal domein herzien. Daarin zullen we de positieve effecten van het actieplan SD en de nieuwe werkwijze met zorgaanbieders in regio NoordLimburg meenemen. Dit geeft ons de unieke kans om vanuit een nieuwe visie te bouwen aan een nieuwe werkwijze per 1 januari 2023. Het rijk heeft tijdelijk extra middelen vanuit het nationaal Programma Onderwijs (NPO) geoormerkt voor preventie en samenwerking met het onderwijs om de gevolgen van Corona te verzachten. Deze NPO-middelen zijn nog niet verwerkt in deze begroting. We zullen dit meenemen in de 2e bijstelling 2021.

 Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten

  Bruto investering Bijdragen derden Netto
investering
2022 2023 2024 2025
WMO individuele voorzieningen 2022 450   450 450      
WMO individuele voorzieningen 2023 450   450   450    
WMO individuele voorzieningen 2024 450   450     450  
WMO individuele voorzieningen 2025 450   450       450

Investeringen vanuit het Collegeprogramma 2019-2026 inclusief aanvullingen, die als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2022-2025

  Bruto investering Bijdragen derden Netto
investeriing
2022 2023 2024 2025
Investering Smetenhof Lottum 750   750 750