Kijk op de begroting!

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

In dit hoofdstuk ziet u de belangrijkste gegevens uit de begroting van 2022.

  • een infographic van de begroting in één oogopslag,
  • per programma de meest belangrijke of bijzondere onderwerpen voor het jaar 2022,
  • het persbericht

U kunt deze informatie ook als pdf-bestand downloaden. Ga hiervoor naar de "bijlagen".

Programma 1 Economie en ruimte

Terug naar navigatie - Programma 1 Economie en ruimte

We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas
We willen dat toeristen naar Horst aan de Maas blijven komen. Daarom helpen we ondernemers met hun plannen om aantrekkelijk te blijven voor  toeristen. Maar blijven we ook zorgen voor een aantrekkelijke omgeving. Dat doen we o.a. door samen met ondernemers en andere partners in de vrijetijdseconomie nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen. In 2022 zetten we die lijn door, samen met andere gemeenten in de regio. Daarnaast voeren we het Regionaal actieplan vrijetijdseconomie uit. Voor de regiomarketing sluiten we aan bij de campagne ‘In Limburg’ van de provincie om Limburg als toeristische bestemming te promoten. 

Veel ondernemers en organisaties in Horst aan de Maas zorgen ervoor dat mensen leuke en gezellige dingen kunnen doen in hun vrije tijd. Op het gebied van toerisme en recreatie, horeca, winkels, landschap, kunst en cultuur. Die brengen we met elkaar in contact. Ook versterken de contacten met de gemeente. Zo blijven we goed op de hoogte van wat er speelt en wat er nodig is. Door samenwerking en crossovers wordt de gemeente namelijk nog aantrekkelijker voor toeristen en inwoners. De adviesraad en de subsidie vrijetijdseconomie spelen daar een belangrijke rol in.

We stimuleren de agrarische sector 
Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw 
In lijn met de veehouderij stimuleren we de tuinbouwsector om duurzamer te worden. We kijken dan bijvoorbeeld naar de inzet van aardwarmte in de glastuinbouw. Daarnaast leggen we samen met de sector de ideeën voor de toekomst vast in een tuinbouwvisie. Verder steken we energie in het versterken van de fruitsector. En stimuleren we bedrijven om samen met de Brightlands Campus  Greenport Venlo op zoek te gaan naar nieuwe (teelt)technieken en verdienmodellen. Daar investeren we samen met de regiogemeenten in. Zo zorgen we ervoor dat de tuinbouwbedrijven in onze regio hun belangrijke positie ook in de toekomst behouden.

Visie op Veehouderij 
Op 13 juli 2021 stelde de gemeenteraad de Visie op veehouderij vast. Vanaf 2022 werken we die uit in een Uitvoeringsprogramma. Dat is de basis om samen met de sector verder te werken aan een buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. En waar de veehouderij economisch gezond blijft op een locatie die daar ook in de toekomst geschikt voor is. Daarnaast zorgen we ervoor dat de leefomgeving bij veehouderijen verbetert. 

Regio Deal en Investeringsagenda Noord-Limburg
De acht gemeenten in Noord-Limburg willen samen de Gezondste Regio worden. Zij hebben met de provincie Limburg afgesproken welke projecten zij daarvoor gaan uitvoeren en hoeveel geld zij daar samen voor inzetten. Dat staat in de Investeringsagenda Noord-Limburg. We hebben hier ook afspraken over gemaakt met de Rijksoverheid. Die staan in de Regio Deal. In 2022 voeren de gemeente

n samen met partners veel projecten uit. Het gaat om projecten binnen de thema’s ‘future farming’, ‘vitaal en gezond’, ‘talent aantrekken en behouden’, ‘veilige en leefbare omgeving’ en ‘grensoverschrijdende samenwerking’.

Meer lezen over Economie en ruimte?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: Programma 1 economie en ruimte.

Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Op weg naar de beste woongemeente
We willen de beste woongemeente van Limburg worden en ervoor zorgen dat iedereen in Horst aan de Maas prettig en betaalbaar kan wonen. Drie onderwerpen vinden we daarbij belangrijk: 1) voldoende woningen 2) betaalbare woningen en 3) het aanpassen van bestaande woningen.

In het Masterplan Wonen staat wat we daarvoor gaan doen. In de periode 2021 tot en met 2025 geven we een vergunning voor de bouw van 1.000 woningen. Het aanpassen van bestaande woningen houdt in dat we meehelpen om huizen duurzamer te maken. En dat woningen geschikt worden gemaakt voor mensen die zorg nodig hebben. 

Ons landschap als visitekaartje
Het landschap in Horst aan de Maas is ons visitekaartje. Dat willen we graag zo houden. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het landschap samen met onze partners verder te versterken. Daarbij kijken we ook naar de rol die agrariërs daarin kunnen vervullen. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat verschillende soorten planten en dieren zich thuis voelen in ons landschap. En omdat het klimaat verandert, moeten we onze omgeving daarop aanpassen. Zodat die periodes van hitte en droogte maar ook hevige regenbuien beter aankan. We nemen samen met onze inwoners en ondernemers maatregelen. Die staan o.a. in het duurzaamheidsprogramma Wij gaan groen, maar ook in de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie  die we in 2021 vaststellen. 

Investeren in fietsverbindingen en de stationsomgeving
In 2022 is de verlenging van de Green port Bikeway klaar. Dat fietspad loo pt nu tussen station Venlo en station Horst-Sevenum. Het nieuwe stuk fietspad loopt straks van station Horst-Sevenum naar America. We willen dit verlengen richting Deurne. Daarvoor onderzoeken we samen met de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant de mogelijke route. Ook wordt het plan voor de duurzame stationsomgeving  Horst-Sevenum in 2022 uitgevoerd.

Meer lezen over Wonen, mobiliteit en openbare ruimte?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte.

Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Terug naar navigatie - Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

We steken energie in duurzaamheid
In 2022 voeren we het Kader voor de Opwekking van Duurzame Elektriciteit (KODE) uit. We onderzoeken welke gebieden geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit door zonnevelden en/of windturbines. Ook willen we samen met Stichting EnergieKronenberg en de inwoners van Kroneberg meedoen aan de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Daarvoor hebben we een subsidie aangevraagd. 

In 2022 voeren we projecten uit binnen de Regionale Energiestrategie (RES). Dat doen we samen met vele andere organisaties en de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg. Wat we concreet gaan doen, hangt af van het geld dat we hiervoor krijgen van de Rijksoverheid. De projecten binnen de RES richten zich onder andere op energiebesparing, grootschalig opwekken van energie uit zon en wind, duurzame warmte en innovatie.

Aandacht voor afval
Horst aan de Maas heeft een modern en klantvriendelijk afvalsysteem. Het is onze inwoners gelukt de hoeveelheid restafval sterk te verminderen. Dat maakt ons afvalsysteem inspirerend voor andere gemeenten. Voor de komende jaren is het belangrijk dat we blijven vernieuwen. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de kosten. Het ophalen en verwerken van afval in Nederland wordt namelijk steeds duurder. Tegelijkertijd zijn de vergoedingen die gemeenten krijgen voor bepaalde soorten afval juist lager geworden Daardoor heeft de gemeente in de afgelopen jaren de financiële reserve voor afval moeten inzetten.

We bereiden ons voor op klimaatverandering
Ons klimaat verandert. Periodes van veel regen worden afgewisseld met hitte en droogte. We richten onze gemeente zó in, dat we wateroverlast en droogte zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld door inwoners en bedrijven te stimuleren hun regenpijp af te koppelen van stoepen en straten. Dat doen we als gemeente zelf ook. Door het afkoppelen kan het regenwater de grond intrekken. De kosten hiervoor betalen we uit de rioolheffing. In 2022 gaan we aan de slag met activiteiten uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. We pakken bijvoorbeeld de meest urgente problemen door wateroverlast (door hevige regenbuien) in dorpen en wijken aan. En we planten bomen en struiken; die zorgen voor verkoeling in periodes van extreme hitte. Ze voorkomen daardoor negatieve gezondheidseffecten door hittestress.

Meer lezen over Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit.

Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

Terug naar navigatie - Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

Beschikbare en betaalbare hulp
In 2022 blijven we onze inwoners ondersteunen met passende ondersteuning en zorg. Het is belangrijk dat de kosten en inkomsten hiervoor in balans blijven. Vanaf 2022 werken we met zorgaanbieders op basis van nieuwe contracten. Die geven ons de mogelijkheid nog beter te sturen op de kwaliteit van de zorg en de kosten daarvoor. In 2022 krijgen we extra geld van de Rijksoverheid voor jeugdhulp. Dat zetten we in om problemen bij jongeren te voorkomen. We gaan bijvoorbeeld nog meer samenwerken met het onderwijs.

Positieve gezondheid
In 2022 versterken we de beweging ‘positieve gezondheid’. Daarvoor kijken we naar wat mensen wél kunnen en wat zij belangrijk vinden in het leven. Dat doen we door samen te werken met allerlei organisaties in Noord-Limburg: scholen, bedrijven, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Ons doel: een gezonde leefstijl voor al onze inwoners. In 2022 organiseren we activiteiten om ervoor te zorgen dat iedereen hiervoor gelijke kansen heeft. Denk aan de Rookvrije generatie, zodat kinderen zonder sigarettenrook kunnen opgroeien. Ook zorgen we voor cursussen aan ouderen om te voorkomen dat ze vallen.

Inwoners bouwen mee aan een vitale gemeenschap
Door corona konden veel activiteiten in onze dorpen en wijken niet doorgaan. We houden contact met initiatiefnemers om waar nodig te helpen. Want we willen niet dat de pandemie blijvende gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Dit is ook in 2022 een punt van aandacht. We kijken wat nodig is om de dorpen en wijken ná de coronapandemie weer als vanouds te laten bloeien. En hoe we daar als gemeente bij kunnen helpen. Daarnaast doen we in 2022 een proef in America waarbij inwoners een deel van de zorg en ondersteuning zelf organiseren. De gemeente geeft daar geld voor. Het doel is de zorg in de toekomst goed en betaalbaar te houden.

Nieuwkomers horen erbij
Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Het doel van die wet is dat vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, ofwel ‘statushouders’, meedoen in de samenleving. Het liefst via werk en als dat niet kan via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Hier helpen we hen bij. Dat doen we samen met de vrijwilligers van de stichting Vluchtelingenwerk. We zorgen er ook voor dat statushouders hun omgeving leren kennen. Dat ze in contact komen met organisaties zoals gemeente, bibliotheek en huisarts. Maar ook met de buren en de verenigingen in het dorp. Daarnaast krijgen statushouders hulp bij andere activiteiten in het dagelijks leven, zoals omgaan met geld en het aanleggen van een administratie.

Door corona meer mensen zonder werk
In de afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat het aantal mensen met een uitkering met meer dan 10% daalde. Door corona zijn er nu meer mensen zonder werk, ook in Horst aan de Maas. Daarom verwachten we dat in 2022 meer mensen een uitkering nodig hebben. Landelijk wordt verwacht dat het aantal mensen met een uitkering stijgt met ruim 50% We hebben er vertrouwen in dat we deze stijging in Horst aan de Maas kunnen beperken tot 25%. Door inwoners die net hun baan zijn verloren snel te koppelen aan de vacatures die er nog wél zijn in onze gemeente en de regio.

Een plek voor arbeidsmigranten
Agrarische en logistieke bedrijven hebben veel personeel nodig. Het wordt steeds moelijker de vacatures in te vullen. Daarom komen er mensen uit andere landen naar hier om te werken. We willen deze buitenlandse werknemers (arbeidsmigranten) een plek geven in onze samenleving. Dat is niet altijd makkelijk. Een van de uitdagingen het vinden van geschikte woningen op de juiste plek. We willen ook dat nieuwe inwoners deel uitmaken van onze gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf. Daarom ontwikkelen we daar samen met de werkgevers activiteiten voor. In 2022 breiden we die samenwerking verder uit.

Meer lezen over Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen.

Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs

Culturele activiteiten starten weer op
Ook voor de cultuurorganisaties in Horst aan de Maas heeft de coronapandemie grote gevolgen gehad. Denk aan de verenigingen, musea en festivals die lange tijd geen activiteiten konden uitvoeren. In 2022 ondersteunen we de verenigingen die daardoor voor uitdagingen zijn komen te staan. Cultureel Centrum ‘t Gasthoes bouwt in 2022 een nieuw programma op en gaat nieuwe samenwerkingen aan.

Blijf in beweging
Sporten is gezond én brengt inwoners bij elkaar. Via het programma Sport aan de Maas stimuleren we onze inwoners om actief te worden en te blijven. We steken bijvoorbeeld energie in de gezonde, sportieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast brengen we inwoners via sport en bewegen samen. Dat doen we samen met scholen, zorgorganisaties, kinderopvang, verenigingen en de Gezondste Regio 2025. In 2022 ontwikkelen we met onze partners een  nieuw Programmaplan Sport aan de Maas voor de periode 2023-2025.

Meer lezen over Cultuur, sport en onderwijs?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs.

Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving

Terug naar navigatie - Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving

Een veilige plek om te wonen
De gemeente krijgt steeds meer taken op gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld de aanpak van overlast door jeugd, de zorg voor mensen met verward gedrag en het bestrijden van zware criminaliteit. Een veilige en leefbare omgeving is daarom een thema in de Regiodeal die de Noord-Limburgse gemeenten met de provincie en het Rijk hebben afgesloten. Samen voeren we projecten uit zoals:

  • een intergemeentelijk interventieteam Noord- -Limburg.
  • een keurmerk ‘veilig ondernemen’ in het buitengebied.
  • een campagne om inwoners bewust te maken van ‘ondermijning’; dat is georganiseerde criminaliteit dichtbij huis. Denk aan illegale hennepteelt,
    drugshandel en het witwassen van geld.

In 2022 geven we het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH) verder vorm. Dat is een samenwerking van gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en organisaties op het gebied van zorg en veiligheid. 

Versterking toezicht en handhaving
Om onze omgeving veilig, gezond en leefbaar te houden, hebben we wetten, regels en beleid vastgesteld. Medewerkers van de gemeente controleren of die worden nageleefd. Ze spreken mensen en bedrijven aan die zich niet aan de wetten en regels houden. De lijn is: ‘zacht waar het kan hard waar het moet’. De gemeente krijgt steeds meer verzoeken van inwoners en ondernemers om misstanden aan te pakken. Daarom breiden we vanaf 2022 onze toezicht en handhaving stap voor stap uit. Daardoor komt er meer tijd voor thema’s zoals huisvesting arbeidsmigranten, intensieve veehouderij en ondermijning. Maar ook voor de aanpak van bijvoorbeeld overlast door jongeren en parkeren.

Meer lezen over Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving.

Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking

Terug naar navigatie - Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking

Samenwerking bedrijfsvoering
Met de gemeente Venray werken we samen op het gebied van informatievoorziening & automatisering, HRM, WOZ-belastingen, klantcontactcentrum & burgerzaken en financiën & belastingen. Daar gaan we in 2022 mee door. Deze samenwerking heeft financiële voordelen maar is vooral belangrijk om minder kwetsbaar te zijn. Het is bijvoorbeeld voor gemeenten lastig om goed personeel te vinden voor specifieke functies. Zo’n functie kun je in een samenwerking samen delen. Ook kost het sámen minder tijd en inzet om vernieuwingen op te pakken dan alleen. Bijvoorbeeld als we onze manier van werken moeten aanpassen door nieuwe wetten en regels. 

Blik op de toekomst van Horst aan de Maas
De gemeente heeft samen met inwoners en ondernemers een ‘strategische visie’ gemaakt. Dat is een blik op de toekomst voor Horst aan de Maas. Daarin omschrijven we wat voor een gemeenschap we willen zijn. En welke thema’s we samen belangrijk vinden voor de komende jaren. In 2022 gaan we hier met z’n allen mee aan de slag: inwoners, ondernemers, bezoekers, gemeente, partners. We maken concrete plannen om de ‘stip op de horizon’ te bereiken.

Meer lezen over Bestuur, organisatie en samenwerking?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking.

Programma 8 Financiën

Terug naar navigatie - Programma 8 Financiën

Gemeentelijke heffingen
De gemiddelde kosten voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing voor inwoners stijgen in 2022 niet, los van de  jaarlijkse inflatiecorrectie.

Een stabiel financieel beleid
We hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Toch zijn er lichtpuntjes: het lukt om de geplande projecten en activiteiten uit te voeren. Ook de geplande bezuinigingen liggen grotendeels op schema. En we krijgen waarschijnlijk meer geld van de Rijksoverheid voor de jeugdzorg. Maar we houden financiële uitdagingen. Vooral de coronapandemie heeft de komende jaren gevolgen voor ons ‘huishoudboekje’. Daarom is het uitgangspunt voor 2022: we blijven investeren in onze ambities voor de samenleving, zéker nu, maar zorgen tegelijkertijd voor een stabiel financieel beleid. Zodat we de ambities ook in de toekomst waar kunnen maken.

Meer lezen over Financiën?
Klik hier om direct naar het programma te gaan voor uitgebreide informatie: Programma 8 Financiën.

Persbericht

Terug naar navigatie - Persbericht

Begroting 2022-2025: een solide financiële basis voor de toekomst
De meerjarenbegroting van Horst aan de Maas laat een positief beeld zien. Dat is vooral te danken aan hogere bijdragen van het Rijk en eigen inspanningen.  

Verder werken aan de grote opgaven
Het college sluit in deze begroting aan bij de opgaven waar al hard aan gewerkt wordt. Zoals het bouwen van woningen en het versterken van de economie, veiligheid en gezondheid in onze regio. De tarieven voor de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing blijven in 2022 gelijk, uitgezonderd de gebruikelijke jaarlijkse indexering.

Hogere bijdragen Rijk
De meerjarenbegroting 2022-2025 laat financieel een positiever beeld zien dan verwacht bij de Kadernota, eerder dit jaar, en voorgaande begrotingen. Thijs Kuipers, wethouder Financiën: “In de afgelopen jaren hadden we te maken met flinke financiële tegenwind. Het financiële plaatje voor de komende jaren ziet er nu gunstiger uit. Dat is vooral te danken aan hogere bijdragen van het Rijk en onze eigen inspanningen. Zo hebben we in de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd maar ook gewerkt aan nieuwe manieren om de zorg voor inwoners te organiseren. Daarnaast krijgt Horst aan de Maas vanaf 2023 meer geld van de Rijksoverheid, onder andere voor jeugdzorg. Ten slotte is de rente erg laag. Ook dat heeft een positief effect op de begroting. Al met al leidt dit tot een robuuste meerjarenbegroting waar het volgende gemeentebestuur op voort kan bouwen.”

De begroting wordt op 2 november 2021 behandeld in de gemeenteraad.