H. Ombuigingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.

Terug naar navigatie - We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.

Ombuigingen zijn de initiatieven die benoemd zijn om tot een sluitende begroting te komen. In deze paragraaf worden de gerealiseerde resultaten, de voortgang van lopende trajecten en de verwachtingen uiteengezet.

Zo gaan we dat doen

Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen

1. Totaal ombuigingen

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024 2025
Openstaande ombuigingen na 1e bijstelling 2021 974 4.285 4.616 5.282 5.532
Nieuwe ombuigingen in begroting 2022 0 0 250 250 250
Totaal te realiseren ombuigingen (begroting 2022) 974 4.285 4.866 5.532 5.782

Nieuwe ombuiging in de begroting 2022

De nieuwe ombuiging in de begroting 2022 betreft de ombuiging 'beperking zorgkosten'. Deze komt voort uit de nieuwe contracten die onder het Programma Sturing en Inkoop tot stand zijn gekomen. Via de stuurelementen, waaronder toegangsmanagement en contractmanagement, kunnen we beter sturen op de uitgaven binnen het sociaal domein, zowel op individueel niveau als overstijgend niveau (gemeente/regio). We verwachten hierdoor een beperking van de zorgkosten te kunnen realiseren met ingang van 2023.

Rubricering ombuigingen
Op de volgende pagina staat een totaal overzicht van de ombuigingen opgenomen. De ombuigingen zijn gerubriceerd door middel van een kleurindicator in hoeverre de verwachting is dat de doelstelling volledig en tijdig gerealiseerd zal worden.

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024 2025
Ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd (groen) 374 3.105 3.866 4.225 4.070
Ombuiging is / wordt niet gerealiseerd (rood) 0 580 168 25 30
Moeilijk te realiseren ombuigingen (oranje) 60 600 832 1.282 1.682
Totaal te realiseren ombuigingen (begroting 2022) 974 4.285 4.866 5.532 5.782

2. Gerealiseerde ombuigingen
Een aantal ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” is in de begroting 2022 daadwerkelijk gerealiseerd. Deze ombuigingen zijn in de tabel op de volgende pagina groen gearceerd. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen:

Omschrijving ombuigingen 2021 2022 2023 2024 2025
Invulling ombuiging BUIG tekorten met het beperken van de verwachte stijging van de uitkeringslasten van +35% naar +25%.   200 0 0 0
Beperking verwachte stijging uitkeringslasten door Corona van 35% naar 25%.   450 778 778 778
Stelselwijziging Rijk   500 500 500 500
Extra middelen JZ 2019 t/m 2021 doortrekken naar 2022 e.v. jaren   0 480 480 480
Stelpost toename BUIG-budget (baten   671 821 821 821
Herijking subsidiebeleid   130 130 130 130
Verlaging subsidies voor professionele organisaties in sociaal domein (o.a. Synthese)   0 0 25 25
Budget voor gezondste regio verlagen 14 14 14 14 14
Kritisch doorlichten budgetten (begroting 2021 € 50.000 (2021/2022) + amendement € 50.000 (vanaf 2023)   34 12 12 12
Verlagen bijdrage in gemeenschappelijke regelingen (o.a. Veiligheidsregio)   36 56 125 120
Totaal ombuigingen gerealiseerd in 1e bijstelling 14 2.035 2.791 2.885 2.880
Ombuigingen volgens planning nog te realiseren 360 1.070 1.075 1.340 1.190
Totaal ombuigingen is/ wordt gerealiseerd 374 3.105 3.866 4.225 4.070

2.1 Toelichting gerealiseerde ombuigingen

Ombuiging BUIG tekorten
Beperken van de verwachte stijging van de uitkeringslasten van +35% naar +25%
Door de gunstige ontwikkeling van de stijging van het aantal uitkeringen in 2020 en bijstelling van de prognose hebben we onze verwachtingen voor zowel een BUIG(budget) tekort als ook de stijging van de uitkeringslasten bijgesteld. Met deze bijstelling hebben we zowel de ombuiging BUIG tekorten als ook de beperking verwachte stijging uitkeringslasten van +35% naar +25% kunnen realiseren.

Stelselwijziging Rijk
In onze begroting zitten extra inkomsten (=voordeel) opgenomen voor de stelselwijziging sociaal domein. Eveneens hadden we voor de herijking van het gemeentefonds sociaal domein een nadeel opgenomen. Door de nieuwe publicatie over de gevolgen van de herijking gemeentefonds voor de algemene uitkering kunnen beide posten vervallen/worden geschrapt.

Extra middelen JZ 2019 t/m 2021 doortrekken naar 2022 e.v. jaren
Tussen Rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. In de meerjarenbegroting was al rekening gehouden met een extra inkomst voor jeugdzorg (stelpost van € 480.000). Deze stelpost is met de extra rijksmiddelen uit de Hervormingsagenda Jeugd verrekend.

Stelpost toename BUIG-budget (baten)
De financiering vanuit het rijk voor de participatie wet vindt plaats via de zogenaamde gebundelde uitkering (BUIG). In verband met de stijging van het bijstandsvolume als gevolg van corona is de verwachting dat de BUIG de stijging gaat volgen. Op grond van de voorlopige beschikking BUIG voor 2021 hebben we dit deel van de opgenomen stelpost gerealiseerd.

Herijking subsidiebeleid
Verlaging subsidies voor professionele organisaties in sociaal domein
In de raadsvergadering van 13 juli 2021 is het 1e deel van de herijking subsidiekader vastgesteld. Met het vernieuwde (budget)subsidiekader beschikken we over een middel dat ons, binnen de beschikbare financiële ruimte, helpt meer zicht te krijgen op wat de inzet van onze strategische partners de inwoners van Horst aan de Maas oplevert. We realiseren hiermee de invulling van de taakstelling van de herijking subsidiebeleid met € 130.000 (1e deel) en de verlaging subsidies voor professionele organisaties van € 25.000 per 1-1-2024.

Budget voor gezondste regio verlagen
Er zijn afspraken gemaakt met de regio over de bijdrage.

Kritisch doorlichten budgetten
Een aantal kleinere budgetten kan vrijvallen.

Verlagen bijdrage in gemeenschappelijke regelingen
De ombuiging op de gemeenschappelijke regelingen wordt deels gerealiseerd door een verlaging van de bijdragen aan de MGR, NLW en Omnibuzz.

3. Ombuigingen niet te realiseren
Een aantal ombuigingen van de categorie 'ombuiging is / wordt niet gerealiseerd' is al daadwerkelijk geboekt als niet gerealiseerd en is daarmee als ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Deze ombuigingen zijn in de tabel op de volgende pagina rood gearceerd.

In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.

Omschrijving ombuigingen 2021 2022 2023 2024 2025
Voor Corona effecten wordt in de jaren 2021, 2022 en 2023 een stelpost opgenomen van respectievelijk €500.000, €500.000, €250.000   466 74 0 0
Verlagen bijdrage in gemeenschappelijke regelingen (o.a. Veiligheidsregio)   114 94 25 30
Totaal ombuigingen niet te realiseren in 1e bijstelling 0 580 168 25 30

Voor Corona effecten wordt in de jaren 2021, 2022 en 2023 een stelpost opgenomen van respectievelijk €500.000, €500.000, €250.000
De te verwachten nadelige corona-effecten zijn geactualiseerd op basis van zowel de gunstige ontwikkeling van de stijging van het aantal uitkeringen in 2020 als ook de prognose voor de komende jaren, zodat deze post verwijderd kan worden.

Verlagen bijdrage in gemeenschappelijke regelingen
De resterende ombuiging van € 114.000  in 2022 wordt niet gerealiseerd. Dit loopt af naar € 30.000 vanaf 2025. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat het niet gelukt is de bijdrage aan de veiligheidsregio verlaagd te krijgen. Bij de veiligheidsregio is geen sprake van een besparing maar van een stijging van de kosten. Dit als gevolg van extra (niet te voorkomen) kosten zoals kosten uitbreiding rijksvaccinatieprogramma, paraatheid brandweer en kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen.
De bijdrage aan de MGR wordt lager, maar door vertraging wordt deze later gerealiseerd.

 

4. Totaal openstaande ombuiging na begroting 2022

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024 2025
Openstaande ombuigingen na 1e bijstelling 2021 974  4.285 4.616 5.282 5.532
Nieuwe ombuigingen in begroting 2022   0 250 250 250
Gerealiseerde ombuigingen in begroting 2022 -14 -2.035 -2.791 -2.885 -2.880
Niet gerealiseerde ombuigingen in begroting 2022 0 -580 -168 -25 -30
Nog te realiseren ombuigingen na begroting 2022
Waarvan:
 960 1.670 1.907 2.622 2.872
wordt gerealiseerd volgens planning (groen) 360  1.070 1.075 1.340 1.190
wordt niet gerealiseerd (rood) 0 0 0 0
moeilijk te realiseren ombuiging (oranje) 600  600 832 1.282 1.682

Totaal openstaande ombuigingen

Totaal openstaande ombuigingen 2