Uitgaven

3,66%
€ -4.448
x € 1.000
3,66% Complete

Inkomsten

1,7%
€ 2.194
x € 1.000
1,7% Complete

Saldo

28,72%
€ -2.254
x € 1.000

1. Economie en ruimte

Uitgaven

3,66%
€ -4.448
x € 1.000
3,66% Complete

Inkomsten

1,7%
€ 2.194
x € 1.000
1,7% Complete

Saldo

28,72%
€ -2.254
x € 1.000

1.1 Vrijetijdseconomie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Vrijetijdseconomie is een belangrijke pijler in Horst aan de Maas. We hebben een belangrijke positie op het gebied van toerisme en recreatie en we willen deze graag behouden en versterken. We hebben veel nieuwe initiatieven ontvangen en beoordeeld op kwaliteit en onderscheidenheid. Daarnaast is een accountmanager gestart die het contact met de ondernemers in de vrijetijdseconomie intensiever oppakt. In 2021 heeft het toeristische platform onder de naam Visit Horst aan de Maas samen met de gemeente toeristische informatie gedeeld en een toeristisch magazine uitgebracht. Ook konden toeristische ondernemers deelnemen aan de training ‘Ambassadeur van de Gastvrijheid’.
De kwaliteit van de routenetwerken is behouden en waar nodig verbeterd, en in 2021 is het ?Ruiter- en Men-routenetwerk geopend.
Met behulp van stakeholders heeft gemeente Horst aan de Maas een ontwikkelkader opgesteld voor de weerden van Grubbenvorst en Lottum. Daarbij is ook gekeken is naar het toeristische perspectief. 
De mobiliteitsvisie Peelbergen is afgerond en daaruit volgende acties zijn verder uitgewerkt. Op Grandorse heeft dit jaar, ondanks de coronabeperkingen, een mooi WK Tweespannen plaatsgevonden.

Er zijn veel gesprekken gevoerd met grote en kleine ondernemers. Uit deze gesprekken blijkt dat er behoefte is aan verbinding. De adviesraad is opgericht om samenwerking tussen partijen in de vrijetijdseconomie te verbeteren en tot nieuwe projecten te komen. In het afgelopen jaar hebben zeven projecten een subsidie Vrijetijdseconomie gekregen. Helaas waren dat door corona minder projecten als waar we op gehoopt hadden.

In 2021 was een toeristische netwerkdag georganiseerd maar die kon door corona helaas niet doorgaan. De netwerkdag wordt nu in het voorjaar van 2022 georganiseerd. 
Ten slotte zijn er regionale projecten ingediend voor de investeringsagenda. Deze projecten zijn onder andere een mountainbikeroute-verbinding in Noord-Limburg en toeristische overstapplaatsen.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie
G

Hoe hebben we dat gedaan?

1.2 Ruimte

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

We wonen, werken en recreëren in een prachtige omgeving. De uitdaging is de balans tussen de ‘rode, blauwe en groene’ ontwikkelingen te bewaren. Rood staat hierbij voor bouwen, blauw voor water en groen voor het landschap. Innovatief ondernemerschap en een kaderstellende overheid dragen bij aan een gezonde, duurzame toekomst. We hebben een omgevingsvisie. We hebben bestemmingsplannen geactualiseerd. Daarbij hebben we de mogelijkheid om jaarlijks onderwerpen die zich daarvoor lenen snel te regelen via een veegplan. Dit doen we in lijn met de Omgevingswet. De implementatie daarvan is geen doel op zich maar een kans om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren.

Zo hebben we dat gedaan:

  • We hebben een structuurvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor economische ontwikkeling, die tijdswinst oplevert voor de klantprocessen en aangeeft welke gebieden bedoeld zijn voor groen, recreatie en wonen. Deze structuurvisie blijven we als leidraad gebruiken totdat er een nieuwe omgevingsvisie met nieuw beleid is vastgesteld.
  • We maken als gemeente jaarlijks een bestemmingsplan (veegplan).
  • We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dit doen we in samenwerking met de provincie.
  • We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.
  • We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
  • We voeren KRW-maatregelen (KaderRichtlijnWater) en beekherstelprogramma’s uit.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Norm
Jaarrekening
In 2025 is 100% van het planologisch kader (bestemmingsplan, omgevingsplan) voor ons grondgebied jonger dan 10 jaar. 100% 100%
De lagen Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten zijn in kaart gebracht op de digitale interactieve waardenkaart. In de periode 2020-2023 worden minimaal de lagen Beschermde dorpsgezichten, Landschappen en Losse elementen toegevoegd. 3 lagen 0
Er is een actieve commissie op het gebied van monumentenzorg (de “commissie ruimtelijke kwaliteit”) met deskundigen uit verschillende vakdisciplines. Minimaal 3 leden zijn deskundig op het gebied van de monumentenzorg. 3 leden 3
In 100% van zaken ten aanzien van wijzigingen, verplaatsing en sloop van Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten brengt de “commissie ruimtelijke kwaliteit” onafhankelijk advies uit aan het college van B&W. 100% 100%
  1. Alle ruimtelijke plannen zijn eind 2021 digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl
  2. Door het vertrek van de erfgoedspecialist in september 2020 en doordat de functie niet opnieuw is ingevuld, zijn er minder uren beschikbaar om aan de Erfgoedkaart te werken. Hierdoor zijn de lagen die afgelopen jaar gevuld konden worden, niet afgerond. De laag met landschapselementen vraagt veel voorbereiding. Daar is mee gestart. Deze laag wordt gevuld in 2022 /2023.  Ook heeft het project vertraging opgelopen door Corona.
  3. De commissie ruimtelijke kwaliteit is actief. Er zijn minimaal 3 leden deskundig op het gebied van monumentenzorg.
  4. De commissie ruimtelijke kwaliteit brengt in alle relevante voorkomende gevallen onafhankelijk advies uit aan het College van B&W.

G

Hoe hebben we dat gedaan?

1.3 Intensieve veehouderij

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In 2021 stelde de raad de visie veehouderij, en het college het uitvoeringsprogramma bij de visie veehouderij, vast. De visie laat zien welke doelen de raad in 2030 behaald wil hebben. Het uitvoeringsprogramma laat zien wat het college daar de komende vier jaar voor gaat doen. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

Terug naar navigatie - We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.
G

Zo gaan we dat doen

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In 2021 zijn we samen met een afvaardiging van de fruitsector begonnen met het inzichtelijk maken van de toekomstige kansen en ontwikkelmogelijkheden van deze sector. Een afvaardiging van bedrijven in de fruitsector en bedrijven die actief zijn in de periferie, brengen onder begeleiding van een extern communicatiebureau in beeld wat hun 'stip op de horizon' is. Ook geven ze aan wat daarvoor nodig is. In de eerste helft van 2022 ligt er een document dat getoetst wordt bij een bredere omgeving. Het is vervolgens input voor de brede tuinbouwvisie die Greenport Venlo samen met de LLTB en provincie Limburg gaat opstellen.

Daarnaast speelt de gebiedsontwikkeling rond Aardbeienland. Daar sluiten meerdere partijen bij aan om te komen tot een grotere gebiedsontwikkeling met toekomstperspectief onder de noemer 'fruitcampus'. Eind 2021 heeft de gemeente de eerste gesprekken gevoerd met boom- en rozenkwekerijen om voor die sector een vergelijkbaar traject op te zetten. Dit krijgt in de loop van 2022 zijn beslag.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan (maatschappelijke)  ontwikkelingen om te komen tot een gezonde maatschappij, het stimuleren van gezonde voeding en een groene leefomgeving zoals omschreven in de Regiodeal en de Gezondste Regio.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
G

Hoe hebben we dat gedaan?

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het jaar 2021 is door de coronamaatregelen een moeilijk jaar geweest voor veel bedrijven, zoals bijvoorbeeld de horeca en een deel van de detailhandel. Andere sectoren hebben juist positieve ontwikkelingen gekend, zoals de agrofoodsector door de toegenomen vraag naar gezonde en veilige voeding en de boom- en sierteelt.  En niet in de laatste plaats de e-commerce, waardoor de vraag naar ruimte voor distributiecentra groot is.
In de 2e helft van 2021 zijn de gasprijzen enorm gestegen. Dit brengt voor vele bedrijven nieuwe problemen met zich mee, waardoor ook de (financiële) mogelijkheden voor verduurzaming onder druk staan.
Netwerkbijeenkomsten en het organiseren van activiteiten stonden in 2021 op een laag pitje en dat heeft ook een relatie gehad met de faciliterende rol van de gemeente hierbij.  Inmiddels kunnen vele zaken weer worden opgepakt. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Terug naar navigatie - We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen
G

Hoe hebben we dat gedaan?

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Terug naar navigatie - Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 1 2017 2018 2019 2020 2021
Functiemenging  
51,3%
51,4% 52,3% 52% N.n.b
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 
138,8 142,7 147,0 153,1 N.n.b
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen  8,1 3,9 9,4 N.n.b N.n.b

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Wat heeft het gekost in 2021
Lasten
1.1 Vrijetijdseconomie -1.009 -1.746 -866
1.2 Ruimte -458 -883 -903
1.3 Veehouderij 0 0 0
1.4 Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij 0 -653 -653
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz -1.858 -1.517 -863
Totaal Lasten -3.325 -4.799 -3.285
Baten
1.1 Vrijetijdseconomie 60 30 102
1.2 Ruimte 0 497 658
1.3 Veehouderij 0 0 47
1.4 Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij 0 0 0
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz 1.038 1.746 1.030
Totaal Baten 1.098 2.273 1.837
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.227 -2.526 -1.448
Onttrekkingen
P1 Aanwending van de reserves 72 840 357
Stortingen
P1 Storting in de reserves 6 -1.140 -1.163
Mutaties reserves 78 -300 -806

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2021 begroting na wijziging versus 2021 realisatie (incl. reservemutaties)

 

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil

Onderverdeling beleidsvelden

 

 

 

1.1 Vrijetijdseconomie

-1.102

-496

606

1.2 Ruimte

-818

-837

-19

1.3 Veehouderij

0

47

47

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

-653

-653

0

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

-254

-316 -62

Resultaat

-2.827 -2.255 572

een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan €50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

1.1 Vrijetijdseconomie € 606.000 voordeel
Gebiedsontwikkeling € 150.0000 voordeel
De raad heeft op 21 december 2021 besloten tot het verdiepen en verbreden van de gebiedsverkenning in de vorm van twee integrale gebiedsontwikkelingen voor het zoekgebied Mariapeel en het zoekgebied A73/Maaslijn. Deze werkzaamheden starten in 2022. Daarom stellen we voor voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2022.

Bevordering toerisme € 396.000 voordeel
In 2021 is het budget “bevordering Toerisme” door diverse omstandigheden niet volledig benut.
Allereerst is corona van invloed geweest. Hierdoor hebben projecten vertraging opgelopen en zijn een aantal geplande activiteiten niet door kunnen gaan. Ook was de animo van de sector om te komen met nieuwe projecten ook minder. 
Ten tweede zien we een transitie op het gebied van de toeristische marketing. De nieuwe campagne voor de provincie Limburg is door Provinciale Staten tegengehouden. Daardoor zijn er slechts beperkte kosten gemaakt voor marketing. Ten derde is er veel werk gaan zitten in de voorbereiding van projecten voor de investeringsagenda. Deze projecten kwamen in 2021 niet tot uitvoer maar staan wel gepland in 2022. Tot slot zijn door personele wisselingen een aantal projecten stil blijven liggen. In 2021 is daardoor vooral veel voorbereidend werk gedaan. Onder andere het opzetten van de adviesraad en de toeristische netwerkdag die helaas niet door kon gaan vanwege corona.
We zien dat veel zaken die in 2021 in voorbereiding waren, in 2022 opgepakt gaan worden. Daarom stellen we voor om het budget over te hevelen. Dan kunnen we in 2022, wanneer coronamaatregelen niet meer gelden inzetten op het herstel van de toeristische sector. 

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

1.5 Economische zaken, verpachting enz. € 62.000 nadeel
Project Zandmaas € 95.000 voordeel 
In 2014 heeft de raad het bestemmingsplan “Centrale verwerkingsinstallatie Raaieind” vastgesteld. De raad heeft hiervoor in 2021 een budget beschikbaar gesteld van € 95.000 voor verkeersontsluitingsvariant 12 omdat gedacht werd dat de werkzaamheden eind 2021 zouden starten. Er zijn echter in 2021 geen kosten gemaakt, zodat het gehele budget over is. Voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2022.

Strategische aan- en verkopen € 215.000 nadeel 
In 2021 zijn meer (grond)verkopen geraamd dan daadwerkelijk gerealiseerd. Deze percelen staan nog te koop waardoor opbrengsten op een later moment worden gerealiseerd. 
Het restant verschil wordt veroorzaakt door diverse posten kleiner dan € 50.000. Bijvoorbeeld het budget voor economische aangelegenheden en budget voor centrummanagement. Hier hebben diverse uitgaven niet plaatsgevonden vanwege corona. Ook het ontwikkelen van een visie voor de zachtfruitsector heeft door corona vertraging opgelopen waardoor er minder uitgaven zijn gedaan dan geraamd.