G. Grondbeleid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid

Vastgestelde grondprijzen

Hieronder een overzicht van de grondprijzen zoals die zijn vastgesteld voor gemeentelijke grondexploitaties per 1-1-2022. De prijzen voor sociale huur en bedrijventerreinen zijn ongewijzigd. Verder heeft er een aanscherping plaatsgevonden van de categorie markthuur.

Categorie Wonen

Prijsbepaling

Koop, vrije sector en markthuur hoger segment

€ 235 / m²

Huur, middensegment (huurprijs tot €1000/mnd excl. servicekosten)

€ 185 / m²

Huur, sociale sector

€ 135 / m²

Groen- en reststroken

€ 117,50 / m²

Bedrijventerreinen

 

Normaal

€ 100 / m²

Zichtlocaties

€ 110 / m²

Kantoren, retail, horeca, overige commerciële activiteiten

 

 Algemeen

Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Maatschappelijk vastgoed

 

Niet-commercieel maatschappelijk vastgoed

Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Commercieel maatschappelijk vastgoed

Maatwerk, case-afhankelijk, minimaal kostprijsdekkend

Prijzen exclusief belastingen (BTW of overdrachtsbelasting). Op de verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 

Vooruitblik naar nieuwe projecten
Om voor de komende jaren voldoende mogelijkheden te hebben om in te kunnen spelen op de toekomstige woningvraag, wordt (actief) grond aangekocht op strategisch interessante locaties. Dit kunnen zowel inbreidings- als uitbreidingslocaties zijn. 
In de kernen Lottum, Meterik en Sevenum zijn plannen in voorbereiding genomen. Dergelijke voorbereidingsplannen zijn (in een eerder stadium) reeds ter kennis gebracht, bij de vraag om voorbereidingskredieten.

Voortgang van de projecten
Grondexploitatieprojecten zullen altijd fluctueren met marktomstandigheden. De huidige woningmarkt past  nog steeds goed bij de planning/prognoses van de grondexploitatieprojecten, is wellicht zelfs groter dan de plannen. Er worden voldoende kavels verkocht en een aantal projecten nadert de voltooiing. Zoals bij de vooruitblik al geschetst, is het voor de toekomst van belang om nieuwe locaties te ontwikkelen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.
Voor de kern Horst wordt de volgende deelfase van de Afhang voorbereid. In 2021 is voor een kleiner plan het bestemmingsplan en bijbehorende grondexploitatie voorgelegd ter besluitvorming (locatie in Meterik). Daar is krediet voor verstrekt om tot uitvoering over te kunnen gaan.

(bedragen in hele euro's)

Projecten met een nadelig saldo

Eindwaarde

Contante Waarde (Prijspeil
1-1-2022)

Realisatie

Er zijn geen projecten met een nadelig saldo

 

 

 

Projecten met een positief saldo

Eindwaarde

Contante Waarde (Prijspeil
1-1-2022)

Realisatie

America – Wouterstraat

 €              66.166

 €              64.862

31-12-2023

Broekhuizenvorst - Roathweg

 €            396.547

 €            381.074

31-12-2025

Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen

 €            781.752

 €            751.249

31-12-2025

Grubbenvorst - Middelreuvelt

 €                1.141

 €                1.130

31-12-2022

Grubbenvorst – LOG Witveldweg

 €                  407

 €                  391

31-12-2025

Grubbenvorst – de Comert

 €            247.870

 €            238.198

31-12-2025

Hegelsom – Groene Campus Asdonck

 €         1.037.907

 €            987.533

31-12-2028

Horst – Afhang fase 2 en verder

 €            141.334

 €            133.143

31-12-2027

Horst - Gasthoes

 €              66.003

 €              65.350

31-12-2022

Horst – Hof te Berkel

 €                  695

 €                  388

31-12-2022

Horst – Melderlosche Weiden

 €            444.772

 €            431.691

31-12-2024

Horst - Ozze Hoaf

 €                3.318

 €                3.252

31-12-2023

Kronenberg  – Grandorse

 €            409.077

 €            385.369

31-12-2027

Kronenberg - Toverland

 €         3.001.052

 €         2.799.136

31-12-2028

Kronenberg – Woningbouw nabij BMV

 €              19.179

 €              18.248

31-12-2026

Lottum – Veilinghof

 €                     -  

 €                     -  

31-12-2021

Meerlo – Burgveld Zuid

 €            322.265

 €            306.624

31-12-2026

Melderslo - Gebiedsontwikkeling Melderslo

 €              45.702

 €              43.919

31-12-2025

Meterik – Rector de Fauwestraat

 €              23.383

 €              22.696

31-12-2024

Sevenum – Beatrixstraat

 €            148.977

 €            147.502

31-12-2022

Swolgen – Kerkveld

 €            363.338

 €            352.652

31-12-2024

Tienray – Gebiedsontwikkeling Tienray

 €              41.071

 €              37.928

31-12-2029

Winstneming / verliesneming
Bij de jaarrekening 2021 worden de winst- en verliesnemingen geboekt. De invoering van de percentage of completion (POC-)methode leidt tot de verplichting om bij de jaarrekening conform deze methode winst te nemen. Dit is kort toegelicht in de herzieningsrapportage 2018. 

Door fluctuaties in projectverloop kan het voorkomen dat reeds genomen POC winsten op enig moment (gedeeltelijk) teruggeboekt worden naar de projecten vanuit de POC-reserve. In de projectenrapportage behorend bij de jaarrekening zal dit dan worden toegelicht.

Verkenningen van toekomstige plannen voor met name inbreidingslocaties tonen aan dat dit vaak verliesgevende projecten zijn. Een reden waarom deze vaak niet van de grond komen, als dit aan de markt wordt overgelaten, is omdat ze commercieel gezien niet interessant zijn. Omdat het gemeentelijk belang niet direct commercieel is, maar veeleer sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk en/of volkshuisvestelijk gewenste ontwikkelingen betreft, worden dergelijke ontwikkelingen wél verkend en indien mogelijk ook uitgevoerd. Verliezen die bij aanvang aangetoond worden, dienen afgedekt te worden bij besluitvorming.

Zie verder bij de toelichting op die reserve voor meer informatie.

Risico’s grondexploitatie
Voor een nadere toelichting bij de algemene risico’s van de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen (onderdeel grondexploitaties algemeen).

Reservebeleid
Een nadere uitwerking van de reserves voor de grondexploitatie heeft plaatsgevonden in de Nota grondbeleid 2016. Een aanscherping hiervan is opgenomen in de herzieningsrapportage 2018. De belangrijkste staan hieronder kort toegelicht:

Algemene reserve bouwgrondexploitatie
De algemene reserve bouwgrondexploitatie (ARGE) is bedoeld als financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in de huidige en toekomstige bouwgrondexploitaties.

De exploitatieresultaten van afgewikkelde plannen worden met de reserve verrekend.

Door de Raad zijn de grenzen van de ARGE vastgesteld, met een ondergrens van € 1,7 miljoen en een bovengrens van € 2,7 miljoen.

POC reserve
Voor de genomen POC-winst is een afzonderlijke reserve ingesteld. Deze reserve rekent af naar de ARGE, op het moment dat de POC-winst dusdanig zeker is dat terugstorten naar het project niet meer aan de orde is. Dit ‘tussenvat’ zorgt ervoor dat winsten tijdig genomen kunnen worden volgens de nieuwe BBV-regels, maar dat de tussentijdswinsten nog in reserve blijven totdat de risico’s voldoende weggenomen zijn.

Voor nadere toelichting op deze systematiek wordt verwezen naar de Herzieningsrapportage 2018.

Reserve strategische aan- en verkopen
De Reserve strategische aan- en verkopen is bedoeld om risico’s te dekken rondom de verwerving van onroerend goed. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar (het addendum bij) de herzieningsrapportage 2018.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
De Reserve bovenwijkse voorzieningen dient ter realisatie van infrastructurele werken en voorzieningen met een bestemmingsplan-overschrijdende betekenis. Het zijn voorzieningen waarvan het nut de grenzen van de nieuwe bebouwing overstijgt, zoals bijvoorbeeld rotondes of ontsluitingswegen.