Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarrekening 2021
  1. Blz. 2 Digitale jaarrekening 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Kijk op de jaarrekening!
    1. Blz. 5 Toelichting
    2. Blz. 6 Infographic
    3. Blz. 7 Programma 1 Economie en ruimte
    4. Blz. 8 Programma 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    5. Blz. 9 Programma 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    6. Blz. 10 Programma 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen
    7. Blz. 11 Programma 5 Cultuur, sport en onderwijs
    8. Blz. 12 Programma 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht en handhaving
    9. Blz. 13 Programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking
    10. Blz. 14 Programma 8 Financiën
   2. Blz. 15 Leeswijzer
    1. Blz. 16 Leeswijzer
   3. Blz. 17 1. Economie en ruimte
    1. Blz. 18 1.1 Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 19 Algemeen
     2. Blz. 20 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 21 We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie
       1. Blz. 22 In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.
       2. Blz. 23 In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers.
       3. Blz. 24 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       4. Blz. 25 Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media.
       5. Blz. 26 We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.
       6. Blz. 27 We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.
       7. Blz. 28 We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.
       8. Blz. 29 We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.
       9. Blz. 30 We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.
       10. Blz. 31 We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.
       11. Blz. 32 We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.
       12. Blz. 33 We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.
       13. Blz. 34 We voeren de visie De Peelbergen uit.
    2. Blz. 35 1.2 Ruimte
     1. Blz. 36 Algemeen
     2. Blz. 37 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 38 We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen
       1. Blz. 39 We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.
       2. Blz. 40 We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.
       3. Blz. 41 We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.
       4. Blz. 42 We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.
       5. Blz. 43 We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.
       6. Blz. 44 We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
       7. Blz. 45 We werken aan een Omgevingsvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven en het behoud van onze waarden
    3. Blz. 46 1.3 Intensieve veehouderij
     1. Blz. 47 Algemeen
     2. Blz. 48 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 49 We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.
       1. Blz. 50 Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder
       2. Blz. 51 We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.
       3. Blz. 52 We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden
       4. Blz. 53 We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen.
       5. Blz. 54 We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering
       6. Blz. 55 We zetten een dashboard veehouderijen op waarin we monitoren wat de tendensen en ontwikkelingen per doel uit de visie zijn en rapporteren hier jaarlijks over naar de raad.
    4. Blz. 56 1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
     1. Blz. 57 Algemeen
     2. Blz. 58 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 59 We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
       1. Blz. 60 Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.
       2. Blz. 61 De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.
       3. Blz. 62 We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.
       4. Blz. 63 Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.
    5. Blz. 64 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.
     1. Blz. 65 Algemeen
     2. Blz. 66 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 67 We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen
       1. Blz. 68 De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.
       2. Blz. 69 We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.
       3. Blz. 70 We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
       4. Blz. 71 We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       5. Blz. 72 We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       6. Blz. 73 We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       7. Blz. 74 We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.
       8. Blz. 75 We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties
       9. Blz. 76 We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau
       10. Blz. 77 We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.
       11. Blz. 78 We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.
       12. Blz. 79 We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
       13. Blz. 80 We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie
       14. Blz. 81 We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt.
      2. Blz. 82 Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
       1. Blz. 83 We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.
       2. Blz. 84 Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.
    6. Blz. 85 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 86 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 87 Analyse verschillen
   4. Blz. 88 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    1. Blz. 89 2.1 Wonen en Bouwen
     1. Blz. 90 Algemeen
     2. Blz. 91 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 92 We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       1. Blz. 93 We ontwikkelen een tool waarin we onze integrale stappen op het gebied van duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop, sociale thema's enz. inzichtelijk maken, om inwoners te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       2. Blz. 94 We richten onze regelgeving zo in dat onze inwoners gestimuleerd worden hun woning duurzaam in te richten en zorgbestendig te maken
       3. Blz. 95 We werken integraal aan het Masterplan Wonen conform het uitvoeringsplan Masterplan Wonen.
      2. Blz. 96 We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg
       1. Blz. 97 Bewoners krijgen bij bouwplannen voor nieuwe wijken inspraak over de inrichting van de openbare ruimte.
       2. Blz. 98 We concretiseren het Masterplan Wonen en werken in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uit wat we concreet gaan doen. Daarin benoemen we in ieder geval de onderwerpen uit het coalitieakkoord hoofdstuk 2 punt 1 a t/m i.
       3. Blz. 99 We hebben van elk dorp in beeld wat de kansen, behoeften en ontwikkelingen zijn op het gebied van woningbouw.
      3. Blz. 100 We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures
       1. Blz. 101 We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.
    2. Blz. 102 2.2 Bouwgrondexploitaties
     1. Blz. 103 Algemeen
     2. Blz. 104 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 105 We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf
       1. Blz. 106 We voeren een actief grondbeleid waarbij de omgeving betrokken wordt bij het proces.
       2. Blz. 107 We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.
    3. Blz. 108 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
     1. Blz. 109 Algemeen
     2. Blz. 110 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 111 We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken
       1. Blz. 112 We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
      2. Blz. 113 We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners
       1. Blz. 114 We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.
      3. Blz. 115 We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.
       1. Blz. 116 We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.
       2. Blz. 117 We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.
       3. Blz. 118 We onderzoeken de mogelijkheid om de Greenport Bike Way te verlengen richting Brabant.
       4. Blz. 119 We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.
       5. Blz. 120 We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)
       6. Blz. 121 We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.
       7. Blz. 122 We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.
       8. Blz. 123 We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan.
       9. Blz. 124 We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
       10. Blz. 125 We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan.
       11. Blz. 126 We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON
    4. Blz. 127 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
     1. Blz. 128 Algemeen
     2. Blz. 129 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 130 Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.
       1. Blz. 131 We actualiseren de Groene Agenda van Horst aan de Maas samen met onze stakeholders.
       2. Blz. 132 We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.
       3. Blz. 133 We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.
       4. Blz. 134 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan landschappelijke elementen.
       5. Blz. 135 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan openbaar groen.
       6. Blz. 136 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende boombeheerplan.
       7. Blz. 137 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende bosbeheerplan.
       8. Blz. 138 We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.
       9. Blz. 139 We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte
      2. Blz. 140 We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.
       1. Blz. 141 We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen.
    5. Blz. 142 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 143 Algemeen
     2. Blz. 144 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 145 We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.
       1. Blz. 146 We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.
       2. Blz. 147 We blijven ons met realisme inzetten voor de komst van Station Grubbenvorst-Greenport door het actief onder de aandacht te brengen en te houden binnen ons netwerk (RMO/Provincie/DCGV etc.).
       3. Blz. 148 We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.
       4. Blz. 149 We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.
       5. Blz. 150 We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.
    6. Blz. 151 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 152 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 153 Analyse verschillen
   5. Blz. 154 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    1. Blz. 155 3.1 Afvalverwijdering
     1. Blz. 156 Algemeen
     2. Blz. 157 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 158 We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.
       1. Blz. 159 We halen de verschillende afvalstromen op en doen dit volgens het gemeentelijk afvalbeleid.
       2. Blz. 160 We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.
    2. Blz. 161 3.2 Riolering, waterkering, afwatering
     1. Blz. 162 Algemeen
     2. Blz. 163 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 164 De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig
       1. Blz. 165 Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI).
       2. Blz. 166 Deltaprogramma's Rivieren Limburgse Maasvallei.
       3. Blz. 167 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       4. Blz. 168 Maascorridor.
       5. Blz. 169 Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT).
      2. Blz. 170 We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas
       1. Blz. 171 Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.
       2. Blz. 172 Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.
       3. Blz. 173 We analyseren de klimaatstresstest iedere vijf jaren en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op.
       4. Blz. 174 We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af.
       5. Blz. 175 We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.
       6. Blz. 176 We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
    3. Blz. 177 3.3 Milieu en duurzaamheid
     1. Blz. 178 Algemeen
     2. Blz. 179 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 180 We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan
       1. Blz. 181 We brengen in beeld waar in de gemeente windenergie en grootschalig zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.
       2. Blz. 182 We monitoren het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie, via de landelijke website klimaatmonitor.
       3. Blz. 183 We ondersteunen lokale Flagship-projecten op het gebied van de energietransitie.
       4. Blz. 184 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
       5. Blz. 185 We onderzoeken samen met regio gemeenten wat de rol van de gemeente is in de energietransitie.
       6. Blz. 186 We stellen een lokale energievisie op als input voor de regionale energiestrategie (RES).
       7. Blz. 187 We stellen voor 2021 een warmteplan op, waarin we aangeven hoe de woningen in Horst ad Maas in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien als de levering van aardgas stopt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de betaalbaarheid voor inwoners.
       8. Blz. 188 We werken aan het winnen van de Green leaf Award en de spin-off die dit genereert en blijven aangehaakt bij het green leaf netwerk
       9. Blz. 189 We werken de regionale energiestrategie (RES) Noord en Midden Limburg uit.
      2. Blz. 190 We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.
       1. Blz. 191 We organiseren een samenwerking met de gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo het administratieve beheer overneemt.
       2. Blz. 192 We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
      3. Blz. 193 We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.
       1. Blz. 194 Milieueffecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen worden gemonitord en maatregelen getroffen indien noodzakelijk
       2. Blz. 195 We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.
    4. Blz. 196 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 197 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 198 Analyse verschillen
   6. Blz. 199 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    1. Blz. 200 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    2. Blz. 201 4.1 Zorg
     1. Blz. 202 Algemeen
     2. Blz. 203 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 204 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)
       1. Blz. 205 We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg
       2. Blz. 206 We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners
       3. Blz. 207 We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.
       4. Blz. 208 We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
      2. Blz. 209 Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.
       1. Blz. 210 Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.
       2. Blz. 211 Wat we lokaal niet kunnen organiseren, borgen we in de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.
       3. Blz. 212 We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.
       4. Blz. 213 We blijven onze monitor Sociaal Domein als een instrument zien op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.
       5. Blz. 214 We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen).
       6. Blz. 215 We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag en passen integrale toegang voor ondersteuning en zorg toe.
       7. Blz. 216 We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.
       8. Blz. 217 We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen
       9. Blz. 218 We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.
       10. Blz. 219 We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.
       11. Blz. 220 We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.
       12. Blz. 221 We voeren het geactualiseerde Actieplan Sociaal Domein uit.
       13. Blz. 222 We voorkomen dat gebruikers van zorg veel last hebben van ongewenste stapeling van eigen bijdragen in de zorg.
    3. Blz. 223 4.2 Werk en inkomen
     1. Blz. 224 Algemeen
     2. Blz. 225 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 226 Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte
       1. Blz. 227 We creëren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven snelle omscholingsmogelijkheden naar sectoren waar veel vraag naar arbeid is.
       2. Blz. 228 We doen wat binnen onze macht ligt om iedere inwoner te laten deelnemen aan de gemeenschap, door het inzetten van vormen van werk die aansluiten bij de capaciteiten van mensen.
       3. Blz. 229 We ondersteunen inwoners met een hulpvraag op het gebied van ondernemerschap, onderwijs en cultuur.
    4. Blz. 230 4.3 Arbeidsmigranten
     1. Blz. 231 Algemeen
     2. Blz. 232 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 233 De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn
       1. Blz. 234 Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.
       2. Blz. 235 We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.
       3. Blz. 236 We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.
       4. Blz. 237 We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons ervoor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.
       5. Blz. 238 We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en sociale participatie van internationale werknemers die lang blijven en vragen werkgevers en huisvesters hier een bijdrage aan te leveren.
       6. Blz. 239 We werken volgens een integrale aanpak voor arbeidsmigranten.
       7. Blz. 240 We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten.
    5. Blz. 241 4.4 Nieuwkomers
     1. Blz. 242 Algemeen
     2. Blz. 243 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 244 Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas
       1. Blz. 245 Anderstaligen kunnen op een goede manier gebruik maken van het collectief aanbod dat er voor inwoners in de wijk is. Hierbij is ook aandacht voor de draagkracht en ondersteuning van vrijwilligers en initiatieven.
       2. Blz. 246 We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.
       3. Blz. 247 We ondersteunen de nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur en hebben daarnaast in een vroeg stadium aandacht voor de mogelijkheden op werk of een andere vorm van participatie.
       4. Blz. 248 We stimuleren de participatie van statushouders en streven naar 85% uitkeringsonafhankelijkheid.
       5. Blz. 249 We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders en streven naar spreiding in de gemeente.
    6. Blz. 250 4.5 Gezondste regio 2025
     1. Blz. 251 Algemeen
     2. Blz. 252 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 253 In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.
       1. Blz. 254 We geven uitvoering aan de Programmalijn Jong en lekker in je vel.
       2. Blz. 255 We nemen deel aan de regionale beweging De Gezondste Regio 2025.
       3. Blz. 256 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren en passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid.
       4. Blz. 257 We streven er naar de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen door een wijkgerichte aanpak.
    7. Blz. 258 4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
     1. Blz. 259 Algemeen
     2. Blz. 260 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 261 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap (overheidsparticipatie).
       1. Blz. 262 Onze gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen op basis van het VN verdrag.
       2. Blz. 263 We faciliteren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.
       3. Blz. 264 We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.
       4. Blz. 265 We starten een pilot met een inwonersbegroting.
       5. Blz. 266 We willen onze financiën laten aansluiten bij dorpen en kernen die verantwoordelijkheden nemen.
    8. Blz. 267 4.7 Burgerzaken
     1. Blz. 268 Algemeen
     2. Blz. 269 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 270 We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener
       1. Blz. 271 Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, de vastgestelde servicenormen en de wettelijke eisen.
       2. Blz. 272 We komen tot een dashboard dienstverlening in 2021.
       3. Blz. 273 We organiseren verkiezingen.
       4. Blz. 274 We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.
    9. Blz. 275 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 276 Wat heeft het gekost?
    11. Blz. 277 Analyse verschillen
   7. Blz. 278 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    1. Blz. 279 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    2. Blz. 280 5.1 Kunst en cultuur
     1. Blz. 281 Algemeen
     2. Blz. 282 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 283 Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 284 We stimuleren de zichtbaarheid van onze cultuur en stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent.
       2. Blz. 285 We versterken de samenwerking tussen het lokale en culturele veld en het onderwijs. De combinatiefunctionaris legt verbindingen tussen verenigingen het onderwijs.
       3. Blz. 286 We willen dat iedereen maar vooral kinderen de kans krijgen kennis te maken met cultuur zodat ze de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
       4. Blz. 287 We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.
    3. Blz. 288 5.2 Sport
     1. Blz. 289 Algemeen
     2. Blz. 290 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 291 Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 292 Samen met onze partners uit het Sport akkoord (het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025) organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.
       2. Blz. 293 We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk (fysiek, sociaal en financieel).
       3. Blz. 294 We ondersteunen samenwerkingen tussen verenigingen.
       4. Blz. 295 We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur, zoals Expeditie Sevenum en Grubbenvorst.
       5. Blz. 296 We zetten sport in als middel om ontmoeting, sociale inclusie en integratie te bevorderen van bijzondere doelgroepen als nieuwkomers, mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen.
       6. Blz. 297 We zetten sportconsulenten in om sportverenigingen te ondersteunen en onderlinge verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en kinderopvang, zorginstellingen en kwetsbare groepen inwoners.
    4. Blz. 298 5.3 Kasteelpark ter Horst
     1. Blz. 299 Algemeen
     2. Blz. 300 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 301 We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.
       1. Blz. 302 Samen met partners in het gebied Kasteelse bossen creëren we werk- en werkervaringsplekken voor inwoners met een uitkering of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
    5. Blz. 303 5.4 Onderwijs
     1. Blz. 304 Algemeen
     2. Blz. 305 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 306 Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.
       1. Blz. 307 We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).
       2. Blz. 308 We brengen in samenwerking met partners het aantal laaggeletterden terug. Dat doen we door de leesvaardigheid inwoners te verhogen met taalaanbod op verschillende niveaus.
       3. Blz. 309 We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief.
       4. Blz. 310 We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.
       5. Blz. 311 Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.
    6. Blz. 312 5.5 Accommodaties
     1. Blz. 313 Algemeen
     2. Blz. 314 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 315 We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.
       1. Blz. 316 ’t Gasthoês wordt een adequate en eigentijdse voorziening voor culturele en maatschappelijke organisaties, met een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       2. Blz. 317 Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering en renovatie van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       3. Blz. 318 Bij onderhoud en vooral renovatie van onze eigen gebouwen en accommodaties streven we naar energie-neutrale oplossingen.
       4. Blz. 319 We geven projectmatig invulling aan de huisvestingsbehoefte rekening houdend met vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       5. Blz. 320 We stellen een Perspectievennota op die leidend is bij de invulling van het accommodatiebeleid.
       6. Blz. 321 We stimuleren en faciliteren initiatieven die leiden tot samenwerking.
       7. Blz. 322 We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.
       8. Blz. 323 We stimuleren multifunctioneel gebruik van onze dienstgebouwen.
       9. Blz. 324 We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).
    7. Blz. 325 5.6 Subsidies
     1. Blz. 326 Algemeen
     2. Blz. 327 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 328 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 329 Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.
       2. Blz. 330 We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".
    8. Blz. 331 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 332 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 333 Analyse verschillen
   8. Blz. 334 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    1. Blz. 335 6.1 Openbare Orde & Veiligheid
     1. Blz. 336 Algemeen
     2. Blz. 337 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 338 Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.
       1. Blz. 339 Project nieuwe brandweerkazerne
       2. Blz. 340 We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.
       3. Blz. 341 We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
       4. Blz. 342 We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.
       5. Blz. 343 We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.
    2. Blz. 344 6.2 Toezicht & handhaving
     1. Blz. 345 Algemeen
     2. Blz. 346 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 347 We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen
       1. Blz. 348 Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.
       2. Blz. 349 Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.
       3. Blz. 350 Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.
       4. Blz. 351 We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.
       5. Blz. 352 We gaan de grote lopende handhavingszaken onderzoeken om te beoordelen of we beleid of regels aan moeten passen.
       6. Blz. 353 We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.
       7. Blz. 354 We richten ons, met betrekking tot toezicht en handhaving, prioritair op de zaken met een substantiële impact. We hanteren een Zero-tolerance-beleid bij overtredingen met grote impact voor inwoners en/of milieu.
    3. Blz. 355 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 356 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 357 Analyse verschillen
   9. Blz. 358 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    1. Blz. 359 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    2. Blz. 360 7.1 Bestuur
     1. Blz. 361 Algemeen
     2. Blz. 362 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 363 Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.
       1. Blz. 364 We beheren een kwalitatief goede website.
       2. Blz. 365 We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze klanten.
       3. Blz. 366 We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad.
       4. Blz. 367 We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.
       5. Blz. 368 We voeren onze dienstverlening uit binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen
      2. Blz. 369 De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.
       1. Blz. 370 De unit planning & control adviseert en ondersteunt de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.
       2. Blz. 371 We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang.
      3. Blz. 372 Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.
       1. Blz. 373 We faciliteren en stimuleren het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van de medewerkers van de organisatie. (Interne communicatie)
       2. Blz. 374 We informeren de samenleving over ons beleid en onze projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan. (Beleids- en projectcommunicatie)
       3. Blz. 375 We veranderen en verbeteren we de gemeentelijke communicatie waar nodig en we zijn gericht op innoveren/ leren, zodat de gemeentelijke communicatie effectief bijdraagt aan de organisatiedoelen. (Organisatie van de communicatie)
       4. Blz. 376 We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente en geven relevante algemene informatie. (Corporate communicatie)
      4. Blz. 377 We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.
       1. Blz. 378 Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)
       2. Blz. 379 De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit.
       3. Blz. 380 We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'.
       4. Blz. 381 We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.
       5. Blz. 382 We participeren in de regionale mediatorpool.
      5. Blz. 383 We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.
       1. Blz. 384 We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA.
       2. Blz. 385 We zorgen ervoor dat er steeds aandacht wordt besteed aan bewustwording van privacy en informatiebeveiliging.
       3. Blz. 386 We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en manier van werken.
      6. Blz. 387 We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.
       1. Blz. 388 We maken in open dialoog met de gemeenschap een strategische visie vanuit het perspectief van 'Inwoners', 'Ondernemers' en 'Bezoekers'.
    3. Blz. 389 7.2 Overhead
     1. Blz. 390 Algemeen
     2. Blz. 391 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 392 De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.
       1. Blz. 393 De unit planning & control definieert wat er onder overhead valt en berekent de verhouding tot het totale P-budget.
       2. Blz. 394 De unit planning & control ondersteunt de organisatie.
       3. Blz. 395 We stellen jaarlijks een capaciteitsraming op.
    4. Blz. 396 7.3 Samenwerking
     1. Blz. 397 Algemeen
     2. Blz. 398 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 399 De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.
       1. Blz. 400 We herijken het Regio Venlo-overleg.
       2. Blz. 401 We nemen deel aan het Euregio overleg.
       3. Blz. 402 We onderzoeken en formaliseren waar nodig de samenwerking met de gemeente Venray.
    5. Blz. 403 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 404 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 405 Analyse verschillen
   10. Blz. 406 8. Financiën
    1. Blz. 407 8. Financiën
    2. Blz. 408 8.1 Financiering en algemene lasten en baten
     1. Blz. 409 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 410 We hebben een gezonde duurzame financiële positie.
       1. Blz. 411 Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op.
       2. Blz. 412 In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk.
       3. Blz. 413 We behouden de huidige vermogenspositie of versterken die waar mogelijk.
       4. Blz. 414 We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief.
       5. Blz. 415 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    3. Blz. 416 8.2 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 417 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 418 We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
       1. Blz. 419 We rekenen de circulaires Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.
      2. Blz. 420 We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.
       1. Blz. 421 Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.
       2. Blz. 422 Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven.
       3. Blz. 423 We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep.
       4. Blz. 424 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen.
       5. Blz. 425 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen.
       6. Blz. 426 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ.
       7. Blz. 427 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       8. Blz. 428 We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in.
    4. Blz. 429 8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 430 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 431 We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).
       1. Blz. 432 We dienen de aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) jaarlijks bij de Belastingdienst in.
       2. Blz. 433 We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.
    5. Blz. 434 8.4 Onvoorzien
     1. Blz. 435 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 436 De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.
       1. Blz. 437 We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op.
    6. Blz. 438 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 439 Wat gaat dat kosten?
    8. Blz. 440 Analyse verschillen
  3. Blz. 441 Paragrafen
   1. Blz. 442 A. Lokale heffingen
    1. Blz. 443 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 444 Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.
      1. Blz. 445 We brengen jaarlijks de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.
      2. Blz. 446 We corrigeren de tarieven van alle overige belastingen en heffingen jaarlijks voor de inflatie.
      3. Blz. 447 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling van huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
      4. Blz. 448 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
    2. Blz. 449 Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen
   2. Blz. 450 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 451 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 452 De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.
      1. Blz. 453 We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen.
      2. Blz. 454 We doorlopen jaarlijks de juridische control cyclus.
      3. Blz. 455 We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.
      4. Blz. 456 We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan.
    2. Blz. 457 Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   3. Blz. 458 C. Onderhoud en kapitaalgoederen
    1. Blz. 459 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 460 Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau.
      1. Blz. 461 In 2020 is er een objectieve inspectie (RgdBOEI) en actualiseren we het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP), dit wordt vertaald naar de begroting van 2021.
      2. Blz. 462 We hebben grip op de MJOP, we weten wat de actuele onderhoudskosten per gebouw zijn en zorgen dat die passen binnen de begroting.
      3. Blz. 463 We nemen ons vastgoed en onderhoud op in de VGMIS (Axxerion). We houden dit bij en bewaken de kwaliteit van onze accommodaties.
      4. Blz. 464 We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering.
      5. Blz. 465 We voeren het MJOP uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.
     2. Blz. 466 We voorzien met het Meerjarig Investeringsplan (MIP) in het verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk Vastgoed volgens een vastgoedplanning.
      1. Blz. 467 We komen in 2021 met een herziening van het MIP.
      2. Blz. 468 We stemmen de planning van het MIP en het MJOP zoveel mogelijk op elkaar af
      3. Blz. 469 We voeren het MIP uit binnen de kredieten die de gemeenteraad ter beschikking heeft gesteld.
     3. Blz. 470 We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties.
      1. Blz. 471 We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.
      2. Blz. 472 We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.
      3. Blz. 473 We geven projectmatig invulling aan de huisvestingsbehoefte rekening houdend met vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
      4. Blz. 474 We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit (onderhoud en schoonmaak).
      5. Blz. 475 We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.
    2. Blz. 476 Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen
   4. Blz. 477 D. Financiering
    1. Blz. 478 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 479 We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
      1. Blz. 480 Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig
      2. Blz. 481 We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.
      3. Blz. 482 We beheren de renterisico’s bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido.
      4. Blz. 483 We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (onder andere treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex artikel 212, 213 & 213a).
      5. Blz. 484 We leveren de kwartaalrapportages aan het CBS (onder andere IV3), inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo.
    2. Blz. 485 Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering
   5. Blz. 486 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 487 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 488 BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.
      1. Blz. 489 Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college.
      2. Blz. 490 Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie.
     2. Blz. 491 BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.
      1. Blz. 492 Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering.
      2. Blz. 493 We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie.
      3. Blz. 494 Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning.
      4. Blz. 495 Wij onderhouden contacten in de regio Venlo om subsidiekansen voor regionale thema's en projecten tijdig te signaleren en indien mogelijk te benutten. Daarvoor zijn wij bereid in voorkomende gevallen een trekkersrol te vervullen.
      5. Blz. 496 Wij zijn gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties/bedrijven en bieden ondersteuning bij het werven van fondsen en subsidies.
     3. Blz. 497 BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.
      1. Blz. 498 We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument.
     4. Blz. 499 Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiëntie, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid
      1. Blz. 500 We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.
      2. Blz. 501 We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeente Venray en de regio Noord-Limburg.
      3. Blz. 502 We werken samen met de gemeente Venray op het gebied van Informatievoorziening (IV)
     5. Blz. 503 FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.
      1. Blz. 504 We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.
      2. Blz. 505 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
      3. Blz. 506 We hebben een gedegen systeem van financiële advisering.
      4. Blz. 507 We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken.
      5. Blz. 508 We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.
     6. Blz. 509 HRM. De gemeente is een goed werkgever.
      1. Blz. 510 In 2023 hebben we voldaan aan de maatschappelijke doelstelling om circa 14 garantiebanen te hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De berekening is gebaseerd op basis van de huidige bekende gegevens.
      2. Blz. 511 Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau.
      3. Blz. 512 We begeleiden maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom effectief en planmatig.
      4. Blz. 513 We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op het gebied van mobiliteit/ arbeidsmarkt en garantiebanen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en E-HRM verkennen we verdere samenwerking.
      5. Blz. 514 We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.
      6. Blz. 515 We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek.
     7. Blz. 516 HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.
      1. Blz. 517 We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.
      2. Blz. 518 We richten HRM-processen zo efficiënt mogelijk in en daar waar mogelijk digitaliseren we ze.
     8. Blz. 519 IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
      1. Blz. 520 Er wordt een visie “archiefdienstverlening” opgesteld.
      2. Blz. 521 We leveren de producten en diensten informatievoorziening
      3. Blz. 522 We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken
      4. Blz. 523 We stellen een plan vast voor overbrenging. Dit is realiseren we in 2022.
     9. Blz. 524 IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.
      1. Blz. 525 We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan.
      2. Blz. 526 We voeren portfolioprojecten uit
    2. Blz. 527 Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering
   6. Blz. 528 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 529 Inleiding
    2. Blz. 530 Verbonden Partijen
     1. Blz. 531 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 532 1. Veiligheidsregio Limburg-Noord
      2. Blz. 533 2. Euregio Rijn-Maas-Noord
      3. Blz. 534 3. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West (NLW)
      4. Blz. 535 4. Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
      5. Blz. 536 5. Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
      6. Blz. 537 6. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
      7. Blz. 538 7. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
      8. Blz. 539 8. RUD Limburg
      9. Blz. 540 9. Omnibuzz
     2. Blz. 541 Coöperaties/ vennootschappen
      1. Blz. 542 10. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
      2. Blz. 543 11. Stichting BuitenGewoonBereikbaar
     3. Blz. 544 Overigen
      1. Blz. 545 12. Regio Venlo
      2. Blz. 546 13. Banenplein Limburg
      3. Blz. 547 14. Zorgveiligheidshuis
      4. Blz. 548 15. Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)
      5. Blz. 549 16. Waterpanel Noord
     4. Blz. 550 Aandelen
      1. Blz. 551 1. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
      2. Blz. 552 2. Waterleidingmaatschappij Limburg
      3. Blz. 553 3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
      4. Blz. 554 4. Bodemzorg Limburg
   7. Blz. 555 G. Grondbeleid
    1. Blz. 556 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 557 We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.
      1. Blz. 558 De gemeenteraad stelt jaarlijks de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen.
    2. Blz. 559 Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid
   8. Blz. 560 H. Ombuigingen
    1. Blz. 561 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 562 We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
      1. Blz. 563 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    2. Blz. 564 Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen
   9. Blz. 565 I. Informatiebeveiliging en Privacy
    1. Blz. 566 Informatiebeveiliging en Privacy
   10. Blz. 567 J. Corona effecten
    1. Blz. 568 Corona effecten
  4. Blz. 569 Diversen
   1. Blz. 570 Financiële jaarrekening
    1. Blz. 571 Financiële jaarrekening
    2. Blz. 572 Financiële samenvatting
   2. Blz. 573 Overzicht restantkredieten met toelichting
    1. Blz. 574 Overzicht restantkredieten
   3. Blz. 575 Griffierekening
    1. Blz. 576 Griffiebegroting
   4. Blz. 577 Raadsvoorstel & raadsbesluit
    1. Blz. 578 Raadsvoorstel en raadbesluit
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap