Uitgaven

7,87%
€ -9.560
x € 1.000
7,87% Complete

Inkomsten

2,47%
€ 3.199
x € 1.000
2,47% Complete

Saldo

81,05%
€ -6.361
x € 1.000

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

Uitgaven

7,87%
€ -9.560
x € 1.000
7,87% Complete

Inkomsten

2,47%
€ 3.199
x € 1.000
2,47% Complete

Saldo

81,05%
€ -6.361
x € 1.000

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

Terug naar navigatie - 5. Cultuur, Sport en Onderwijs

WAT IS ONZE UITDAGING?

We hebben een goed voorzieningenniveau in Horst aan de Maas. Er zijn veel actieve inwoners, verenigingen en clubs. De voorzieningen zijn bereikbaar in alle dorpen. Die leefbaarheid maakt dat het hier prettig wonen is. Kenmerkend voor onze gemeente zijn de vele kernen en dorpen. Het in stand houden van alle voorzieningen op een kwalitatief hoogwaardig niveau in alle 16 kernen is een uitdaging. We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen. Het maken van keuzes en prioriteren, wordt daarbij steeds belangrijker. We gaan de komende periode investeren in die accommodaties waar de nood het hoogst is. Bovendien kijken we naar de mogelijkheden en het maatschappelijk effect van de accommodaties binnen het dorp of de buurt.

Samen met het onderwijs komen we tot een definitief Integraal Huisvestingsplan, waarin de toekomstige investeringen zijn opgenomen. De eerste prioriteiten liggen bij OBS Weisterbeek in Horst en in Sevenum.
We ondersteunen onze kinderopvang en onderwijspartners in het realiseren van thuisnabije passende opvang en passend onderwijs voor alle kinderen en jongeren. Insteek daarbij is een doorgaande ontwikkeling en leerlijnen van peuter tot jongvolwassenen. Inclusief de extra ondersteuning voor die jeugdigen die dat nodig hebben.
Wij zien kinderopvang en onderwijs als veilige plek met professionals die vroegtijdig problemen bij kinderen en gezinnen herkennen en daarop acteren en ondersteunen Door deze preventieve inzet van kinderopvang en onderwijs kan de inzet van dure jeugdhulp later vaak worden beperkt”.

Onze bijdragen of subsidies aan kunst en cultuur, sport, verenigingen, maatschappelijke instellingen en accommodaties zijn geen doel op zich. Het huidige subsidiekader is daarom niet meer passend. Het doel is (meer)waarde aan de samenleving toe te voegen. De organisaties en inwoners die hieraan bijdragen, zijn daarvoor essentieel. Dat is de kracht van Horst aan de Maas. Dat hebben we in de afgelopen jaren bij veel inwonersinitiatieven gezien. En dit koesteren we als gemeente. In tijden van financiële tegenwind is dat niet altijd makkelijk. Maar we erkennen deze realiteit, waarbij van iedereen een bijdrage wordt gevraagd. Tegelijkertijd kijken we ook naar de toekomst. Het is van belang deze periode samen door te komen en af en toe een stapje terug te zetten, zonder af te breken wat we hebben opgebouwd. Om hiervoor te zorgen, voeren we het eerlijke gesprek met de raad en inwoners over de effecten van maatregelen. Tegelijkertijd laten we niet los wat we belangrijk vinden. En dat is het faciliteren en stimuleren van onze inwoners(initiatieven) en verenigingen. Dit doen we niet sectoraal maar we sluiten aan bij de omgeving en behoefte van de inwoners. Het nieuwe subsidiekader moet hierbij aansluiten, herverdeling van middelen tussen verenigingen en dorpen is daarbij onontkoombaar.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

5.1 Kunst en cultuur
5.2 Sport
5.3 Afslag 10 & zwembad
5.4 Onderwijs
5.5 Accommodaties
5.6 Subsidies

5.1 Kunst en cultuur

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het jaar 2021 bestond voor de cultuursector nog voor een groot deel uit corona. Veel activiteiten konden vanwege de maatregelen niet door gaan, of in aangepaste vorm.  Waar mogelijk hebben we ondersteuning geboden. Juist in deze tijd zien we dat de behoefte aan sociale contacten groot is. Voor kwetsbare inwoners maar ook zeker voor de jeugd. Het mee kunnen blijven doen o.a. door sociaal culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld het verenigingsleven zijn hierin erg belangrijk. 

We hebben op verschillende manieren ondersteuning geboden aan de sector:
- We zijn coulant omgegaan met subsidie en geleverde prestaties in het kader van corona;
- We hebben proactief ingezet op vragen vanuit het culturele veld en verenigingen door middelen van de inzet vanuit de cultuurconsulent;
- In 2021 hebben we via een subsidieregeling financiële ondersteuning geboden aan organisaties en verenigingen die door corona in nood verkeerden;
- Tijdens de lockdown zijn de huren kwijtgescholden van gemeentelijke accommodaties;
- Er is een voucher regeling ingezet voor ondersteuning op de CTB-controle (corona toegangsbewijs);
- Verenigingen met originele aangepaste (online) activiteiten hebben we gestimuleerd vanuit het voucherbudget.

Vanwege corona is het versterken van de samenwerking met het onderwijs uitgesteld. We hebben niet de stappen kunnen zetten die we voor ogen hadden omdat de focus lag op het in stand houden en continueren van het huidige aanbod. 

Ondanks corona gebeurde er ook mooie dingen. Zo is in 2021 het Gasthoês geopend. Verenigingen en organisaties zijn terug verhuisd en gesetteld op hun vernieuwde locatie. We zien dat er veel aanloop is, mede doordat de bibliotheek haar intrek heeft genomen in het gebouw. Door onbemenste openingsuren en het vergroten van het vrijwilligersbestand heeft de bibliotheek ruime openingstijden en kan op alle tijden dat het Gasthoês geopend is, een boek worden geleend. De bibliotheek heeft zelf ook hard aan de weg getimmerd. Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden en de financiële uitdagingen zijn rechtgetrokken. Er kan weer gebouwd worden aan een gezonde toekomst. Ondanks corona ontstaan de eerste samenwerkingen. Het elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten en organiseren bemoeilijkt dit. Verschillende theatervoorstellingen zijn afgelast en ook het OP-Festival heeft geen doorgang gevonden. Toch is er in het najaar succesvol gestart met de filmprogrammering in 't Gasthoês. 

In 2021 heeft ook de opschoning van de gemeentelijke kunstcollectie plaatsgevonden. Een proces wat begin 2022 tot afronding zal komen. Bij dit proces zijn we ondersteund door verschillende lokale professionals. Nadat de inventaris is geactualiseerd hebben kunstenaars de mogelijkheid gehad om werken terug te verkrijgen. Hierna is er de mogelijkheid geboden voor gemeenschapshuizen om werken uit te collectie te verkrijgen voor gemeenschappelijke accommodaties. Hiermee zijn circa 50 kunstwerken behouden voor de lokale gemeenschap en kunnen ze weer tentoongesteld worden aan het publiek.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

5.2 Sport

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Met de uitvoering van ons Programmaplan Sport aan de Maas hebben we ook afgelopen jaar weer via sport en bewegen bijgedragen aan een gemeenschap waarin het goed en gezond wonen, werken, opgroeien en ontspannen is. Samen met het onderwijs en de kinderopvang is aandacht geschonken aan het belang van een gezonde en actieve leefstijl, o.a.  via het verzorgen van goed bewegingsonderwijs, bewegend leren en extra beweeglessen voor kinderen met een mindere motoriek. Daarnaast zijn scholen gestimuleerd de school 'rookvrij' te maken. Peuters op de kinderdagopvang hebben deelgenomen aan beweegprogramma's die de motorische ontwikkeling stimuleren.

In zorginstellingen zoals Dichterbij, PSW en Hof te Berkel zijn zorgmedewerkers ondersteund bij het verzorgen van sportieve activiteiten voor hun doelgroep. Ook hebben ze handvatten aangereikt gekregen hoe ze in hun dagelijkse activiteiten meer aandacht kunnen schenken aan het bewegen van hun cliënten.

Tot slot is op verschillende vlakken ondersteuning geboden aan sportverenigingen en daarmee ingezet op de vitaliteit van het verenigingsleven. Denk hierbij aan uitleg en toepassing van de coronarichtlijnen, zowel via nieuwsbrieven maar ook met een digitale informatiebijeenkomst. Maar ook is er ondersteuning geboden aan verenigingen die meer willen samenwerken (zoals de judoverenigingen) of die een nieuw beweegaanbod willen ontwikkelen (SV Melderslo). Verder is ondersteuning geboden aan samenwerkingsverbanden zoals Grubbenvorst Verenigt en Horse aan de Maas. Voorts hebben alle verenigingen de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan informatiebijeenkomsten over vertrouwenspersonen, pedagogisch handelen en besturen met impact.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

5.3 Kasteelpark ter Horst

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Kasteelpark ter Horst is een fraai gebied aan de noordzijde van Horst waar tal van maatschappelijke, sportieve, recreatieve en economische activiteiten plaatsvinden.  Het gebied kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen de aanwezige partijen. Het creëren van werkervaringsplekken en verder stimuleren en intensiveren van samenwerking tussen verenigingen zijn daarbij belangrijke onderdelen. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

Terug naar navigatie - We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

5.4 Onderwijs

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het onderwijs in Horst aan de Maas is goed op orde. We hebben we een gedifferentieerd en goed gespreid onderwijsaanbod in levensvatbare scholen. 

Binnen de kinderopvang en het basisonderwijs hebben we een stevig en kwalitatief goed voor- en vroegschoolse educatie (VVE)- aanbod voor peuters met een (dreigende) taal- of ontwikkelachterstand. Voor anderstalige kinderen is binnen het basisonderwijs een extra taalklas gestart. Laaggeletterde volwassenen bieden we lokaal en in regionale samenwerking passende taalactivering’.

Gemeente Horst aan de Maas heeft een passend onderwijsaanbod voor bijna alle leerlingen. Met ondersteuning en extra zorg als dat nodig is.  De lokale zorgstructuur in het onderwijs is opgezet en wordt verder doorontwikkeld. Voor de complexere situaties blijft passend onderwijs met passende aanvullende zorg een uitdaging. Voor leerlingen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs die dat echt nodig hebben faciliteren we met een vervoersoplossing.
Het aantal thuiszitters is minimaal en het aantal voortijdig schoolverlaters is onder de streefnorm. Gemeenten, scholen en bedrijven zorgen daar samen voor.  Ook de extra corona-uitdagingen pakken we samen op. Zo worden jongeren geholpen in hun ontwikkeling naar participerende volwassenen.

Een belangrijk onderdeel voor een goed toekomstperspectief van jongeren is de regionale samenwerking en afstemming tussen gemeente, onderwijs en bedrijven. Die samenwerking is goed.

Onze scholen zijn adequaat gehuisvest vanuit duidelijke en actuele kaders. Veel schoolgebouwen zijn ouder dan 30 of 40 jaar. Successievelijk worden de schoolgebouwen gemoderniseerd of vervangen. Dat programmeren we met het 4-jarig uitvoeringsplan bij het integraal huisvestingsprogramma onderwijshuisvesting. Zie projectenrapportage voor info over bouwprojecten.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Terug naar navigatie - Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

5.5 Accommodaties

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In 2021 heeft vooral de coronapandemie veel invloed gehad op het beheer en de exploitatie van onze accommodaties. Accommodaties waren verplicht gesloten, of open met beperkende maatregelen. Hiervan hebben met name de gebruikers last gehad. Er kon niet getraind of gerepeteerd worden en wedstrijden of voorstellingen konden niet doorgaan. Voor de gemeente als beheerder was het telkens weer (creatief) inspelen op de mogelijkheden. Dit heeft consequenties gehad voor de exploitatie, waarbij wij op onderdelen gebruik hebben kunnen maken van steun vanuit de Rijksoverheid.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Terug naar navigatie - We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

5.6 Subsidies

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In 2021 is het eerste onderdeel, de budgetsubsidies, van het subsidiekader vernieuwd. De gerealiseerde vernieuwing daagt de (deels) professionele maatschappelijke organisaties in Horst uit om zich nog meer in te zetten voor het realiseren van vitale gemeenschappen. In 2021 is tevens het voorwerk gedaan voor het vernieuwen van de subsidiekaders voor vrijwilligersinstellingen. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
O

Hoe hebben we dat gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Beleidsindicatoren programma 5 2017 2018 2019 2020 2021
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 6,0 1,8 5,2 7,7 N.n.b
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 9,0 13,0 14 N.n.b N.n.b
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers),  % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1% 1,3% 1,3% 1,7% N.n.b
Niet-sporters (wordt eens per 4 jaar gemeten) 2016 = 46,3% Nvt 44,3% N.n.b

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Wat heeft het gekost in 2021
Lasten
5.1 Kunst en cultuur -1.596 -1.723 -1.715
5.2 Sport -3.933 -3.955 -3.526
5.3 Afslag 10 & Zwembad 0 0 0
5.4 Onderwijs -3.599 -4.349 -4.153
5.5 Accommodaties -102 -87 -76
Totaal Lasten -9.230 -10.114 -9.470
Baten
5.1 Kunst en cultuur 24 13 11
5.2 Sport 1.027 1.423 1.609
5.3 Afslag 10 & Zwembad 0 0 0
5.4 Onderwijs 356 1.295 1.239
5.5 Accommodaties 0 0 0
Totaal Baten 1.407 2.731 2.859
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.823 -7.383 -6.611
Onttrekkingen
P5 Aanwending van de reserves 142 274 340
Stortingen
P5 Storting in de reserves 0 0 -90
Mutaties reserves 142 274 250

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2021 begroting na wijziging versus 2021 realisatie (incl. reservemutaties)

 

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil

Onderverdeling beleidsvelden

 

 

 

5.1 Kunst en cultuur

-1.578 -1.509 69

5.2 Sport

-2.438 -1.908 53

5.3 Kasteelpark ter Horst

0 0 0

5.4 Onderwijs

-3.007 -2.867 140

5.5 Accommodaties

-87 -76 11

Resultaat

-7.110 -6.360 750

een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan €50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

5.1 Kunst en cultuur € 69.000 voordeel
Budgetsubsidie cultuur € 20.000 voordeel
In 2021 is extra dekking voor hogere huurlasten opgenomen in de begroting voor de theatervoorstellingen in het Gasthoês. Hogere huurlasten door toepassing van het commercieel tarief dat wordt gerekend voor de zaalhuur van de theatervoorstellingen. Stichting EN-Projecten heeft daar in 2021 geen aanspraak op gemaakt omdat een deel van de voorstellingen niet is doorgegaan en de kosten daardoor opgevangen konden worden binnen de begroting van de Stichting.

Monumentenzorg € 23.000 voordeel
Dit voordeel wordt veroorzaakt door diverse uitgestelde werkzaamheden in 2021.

Muziekopleiding Hafabra € 23.000 voordeel
Omdat er minder jeugdleden de muziekopleiding volgen zijn er minder aanvragen gedaan voor een subsidie voor de muziekopleiding bij de Hafabra en is er in 2021 minder uitgegeven dan begroot. 

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 

5.2 Sport € 530.000 voordeel
Exploitatie zwembad de Berkel € 200.000 voordeel
We hebben in 2021 een SPUK-uitkering van ca. € 156.000 van het Rijk ontvangen voor compensatie van gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen.

Onderhoud groene sportvelden / terreinen € 136.000 voordeel
Er zijn in 2021 minder kosten gemaakt dan voorzien. De nieuwe aanbesteding voor het onderhoud van de grassportvelden voor 2021 e.v. is gunstiger uitgevallen dan verwacht. Daarnaast zijn enkele werkzaamheden minder vaak uitgevoerd dan voorzien omdat de velden in 2021 niet optimaal zijn gebruik door sluiting van de sportparken door Corona. 

Regeling specifieke uitkering sport SPUK (BTW) € 108.000 voordeel
De rijksbijdrage via de SPUK sport regeling is in werkelijkheid voor 2020 bijna € 108.000 hoger uitgevallen dan begroot. De landelijke aanvragen voor deze regeling waren groter dan het totale beschikbare budget, waardoor de begrote bijdrage was vastgesteld op 79%. In werkelijkheid waren er in 2020 minder claims waardoor de bijdrage 100% bedraagt. Dit bedrag is in 2021 uitbetaald.

Exploitatie sporthallen € 47.000 voordeel
In 2021 hebben we door tijdelijke sluiting als gevolg van corona lagere energielasten gehad en ook minder materialen hoeven aanschaffen. Daar staat wel tegenover dat de in 2020 kwijtgescholden huren in 2021 in de jaarrekening zijn geëffectueerd. 

Breedtesport € 38.000 voordeel
In 2021 hebben we in het kader van de Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 extra middelen ontvangen. Deze hebben we mede door de beperkingen als gevolg van corona echter niet volledig in 2021 kunnen benutten. Binnen de mogelijkheden van de regeling zijn we voornemens om deze alsnog in 2022 in te zetten. De regeling voorziet er nl. in dat de rijksgelden ook in het volgend jaar kunnen worden besteed. De regeling loopt tot 1 januari 2023. 

5.4 Onderwijs € 140.000 voordeel
Leerlingenvervoer € 72.000 voordeel
Vervoer bewegingsonderwijs € 13.000 voordeel
In 2021 was sprake van een afname van het vervoersvolume en kosten door sluiting scholen vanwege corona.

Subsidie peuterspeelzalen € 47.000 voordeel
Dit voordeel is in 2021 ontstaan door vervallen kostenaandeel peuterplusprogramma door inzet van het budget onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.