E. Bedrijfsvoering

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.

Terug naar navigatie - BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiëntie, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid

Terug naar navigatie - Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiëntie, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid
G

Hoe hebben we dat gedaan?

FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.

Terug naar navigatie - FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

HRM. De gemeente is een goed werkgever.

Terug naar navigatie - HRM. De gemeente is een goed werkgever.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.

Terug naar navigatie - HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.

Terug naar navigatie - IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.

Terug naar navigatie - IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling
De organisatie is continu in ontwikkeling. De nieuwe strategische visie van Horst aan de Maas vraagt ook om een bijgestelde koers voor de organisatie. In 2020 is in de samenleving en bij alle stakeholders opgehaald waar Horst aan de Maas zich op zou moeten focussen richting 2025. De opbrengst hiervan is vertaald in een strategische visie. In dit deel staan de antwoorden op de vraag: “Wat voor gemeente willen we zijn?

Nu we dit weten beantwoorden we de vraag hoe we als organisatie invulling geven aan de grote maatschappelijke opgaven voor ons als lokale overheid. Deze vraag is relevant voor alle beleidsthema’s, voor onze bedrijfsvoering en voor alle contacten met de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente. Medio 2021 is de nieuwe gemeentesecretaris samen met de organisatie gestart met het proces voor de organisatieontwikkeling.

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt iets van de gemeente: van de manier waarop we intern en met partners samenwerken van hoe we ons opstellen richting inwoners en met hen in gesprek gaan en blijven. Het vraagt iets van de invulling van taken en rollen van medewerkers en leidinggevenden en van de manier waarop onze organisatie is ingericht. Soms gaat het goed. Maar het kan beter! Hoe zorgen we ervoor dat we top diensten leveren waar inwoners blij van worden? Hoe zorgen we ervoor dat we de goede dingen doen? En dat werken in en voor de gemeente onze medewerkers en de samenleving energie geeft.

Naast dit ontwikkeltraject is in 2021 ook gestart met concrete verbeterslagen op verschillende plekken in de organisatie. De gemeenteraad heeft hier ook middelen voor beschikbaar gesteld.

Dit alles in de situatie dat de wereld twee jaar lang te maken had met de coronapandemie. Dit had en heeft een enorme impact op mensen en organisaties, ook op de onze. Impact in positieve en negatieve zin.

We hebben veel geleerd over anders werken(thuis en hybride), maar we hebben elkaar in de directe samenwerking gemist. Nu is het aan de organisatie om de positieve flow door te trekken naar de toekomst. Samen met het bestuur en onze inwoners en ondernemers.

Werkgever en positie op de arbeidsmarkt
Een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van de organisatie is het toekomstgerichte uitdagende perspectief dat we als werkgever bieden. We hebben in 2021 verder gewerkt aan onze profilering als werkgever, dit zal in 2022 op basis van de organisatievisie verder uitgerold worden.

De huidige arbeidsmarkt is zeer krap.

We zijn inventief en creatief in het proces van werving en geven vaak medewerkers intern de kans om door te groeien. Dit vraagt een omgeving waar medewerkers in vertrouwen mogen leren, fouten mogen maken en daar de ruimte voor krijgen. Via instrumenten als SPP (strategische personeels-planning), talentmanagement en opleiding en ontwikkeling.

We kenmerken onszelf als een ‘doe-gemeente’. Een prima eigenschap om resultaatgericht te zijn mits er ook ruimte is voor (strategische) denkkracht.

Ook een inspirerende werkplek draagt bij aan goed werkgeverschap. De medewerkers zijn gefaciliteerd voor het werk dat ze doen, en dat kan heel verschillend zijn. Uitgangspunt is dat we naar buiten gaan en daar het gesprek met de inwoners en ondernemers voeren. In het gebouw is er ruimte voor informeel en formeel overleg. Door de pandemie zijn nagenoeg alle medewerkers gefaciliteerd om thuis te kunnen werken. We houden hier (deels) aan vast. Hierdoor kunnen we de ruimte in het gemeentehuis beter en efficiënter benutten, passend binnen de mogelijkheden van deze tijd. In 2021 zijn de investeringen hiervoor (in het gemeentehuis) door de raad via een aangenomen motie vooralsnog stilgelegd. Dit in afwachting van de verbeterslagen in de organisatie/dienstverlening. De afspraak is dat het college in 2022 bij de raad terugkomt.

Groeiende organisatie
Op meerdere plekken in de organisatie is in 2021 de formatie uitgebreid. Bijvoorbeeld bij vergunningverlening of binnen het sociaal domein. Ook toezicht en handhaving is weer terug in Horst aan de Maas na het ontbinden van de gemeenschappelijke regeling met Venray. Dit alles betekent dat ook de ondersteunende bedrijfsvoeringsdiensten mee ontwikkelen. Denk daarbij o.a. aan juridisch advies, inkoop en-aanbesteding, financiën, communicatie, facilitair, HRM en informatievoorziening.

Samenwerking bedrijfsvoering Horst aan de Maas en Venray
De samenwerking tussen Horst aan de Maas en Venray op het gebied van Informatievoorziening, HRM, KCC/Burgerzaken en Financiën is in 2020 verder uitgewerkt. Dit resulteerde begin 2021 in een raadsbesluit om daadwerkelijk te gaan samenwerken op de hiervoor vermelde gebieden. De samenwerking biedt mogelijk oplossingen voor vraagstukken met betrekking tot kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten en innovatie van de dienstverlening. De samenwerking evalueren we in q3/q4 van 2022. De samenwerking op automatiseringsgebied (ICT-infrastructuur) met Venray verloopt voorspoedig, deze samenwerking bestaat al langere tijd. Behalve een geharmoniseerde ICT-infrastructuur is in 2020/2021 de dienstverlening met betrekking tot de digitale werkplekken, (mobiele) telefonie en ICT-infrastructuur (nog) verder met elkaar geïntegreerd.

Werken aan de toekomst – digitale transformatie, service- en datagericht werken
Bedrijfsvoering onderscheidt zich in het werken vanuit de servicegedachte gebruiksgemak, snelheid en kwaliteit van de (interne) dienstverlening. Hierbij houden we rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen en zijn we kostenbewust. We werken meer en meer flexibel en op wisselende locaties en maken intensiever gebruik van de digitale werkomgeving. Verder zetten we meer en meer in op het gebruik van data voor sturing en beleidsvorming en in onze dienstverlening (data-gedreven werken). We blijven verder ontwikkelen in de ‘digitale transformatie’ en doen dit in afstemming met de VNG en de landelijk vastgestelde ‘Digitale Agenda 2020 – 2024’.