Uitgaven

15,88%
€ -19.300
x € 1.000
15,88% Complete

Inkomsten

9,79%
€ 12.669
x € 1.000
9,79% Complete

Saldo

84,49%
€ -6.631
x € 1.000

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Uitgaven

15,88%
€ -19.300
x € 1.000
15,88% Complete

Inkomsten

9,79%
€ 12.669
x € 1.000
9,79% Complete

Saldo

84,49%
€ -6.631
x € 1.000

2.1 Wonen en Bouwen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In 2021 is het Masterplan Wonen 2021 – 2025 met als ondertitel ‘voor iedereen iets te kiezen’ vastgesteld. In het Masterplan Wonen is vastgelegd hoe we in Horst aan de Maas weer balans willen krijgen op de woningmarkt. Een belangrijk speerpunt in deze opgave is het vergunnen van 1.000 nieuwe woningen. In navolging hierop is een uitvoeringsplan opgesteld waarin is uitgewerkt hoe we invulling gaan geven aan deze ambitie. Tevens is er een woon enquête gehouden onder alle inwoners van Horst aan de Maas, die samen met andere opgehaalde data, gebruikt wordt als input voor de Dorpsplannen Wonen waarin in samenwerking met vertegenwoordigers uit het dorp, de behoefte per kern wordt uitgewerkt. Eind 2021 is een woonzorgvisie opgesteld die in maart 2022 zal worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
De teams die bijdragen aan deze woningbouwopgave zijn versterkt met een aantal nieuwe medewerkers. De processen ten aanzien van het doorlopen van ruimtelijke procedures zijn onder de loep genomen en worden heringericht. De nieuwe processen worden mede ondersteund door een nieuw zaaksysteem. We werken aan meerdere kleine en grootschalige woningbouwprojecten, waar middels participatiebijeenkomsten de omgeving een belangrijke rol krijgt in de totstandkoming van het stedenbouwkundig ontwerp. 
 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Terug naar navigatie - We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Terug naar navigatie - We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg
G

Hoe hebben we dat gedaan?

2.2 Bouwgrondexploitaties

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De Greenport bikeway (GPBW) America is voorbereid in 2021 en de uitvoering wordt in 2022 opgepakt. Voor 2022-2025 onderzoeken we mogelijkheden voor de GPBW richting Deurne.?

De stationsomgeving wordt heringericht. Het ontwerp is opgesteld door MTD Landschapsarchitecten. Dit ontwerp is kaderstellend voor de verdere uitwerking.

In 2021 zijn het aantal verkeersongevallen afgenomen ten opzichte van 2017. 
We hebben in 2021 een duurzaam, openbaar verlichtingsnetwerk gerealiseerd door oude lampen te vervangen door LED-lampen.

We onderhouden de wegen op het niveau 'basis' en zorgen dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Hiervoor hebben we in 2021 het noodzakelijke onderhoud aan de wegen uitgevoerd. We zorgen dat onze civieltechnische kunstwerken" veilig en heel" zijn. Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud. 

Er is in 2021 een nieuw bermbeheerplan 2021-2025 opgesteld en vastgesteld door de raad. Hierin wordt het noodzakelijke onderhoud, voor met name het maaien van de bermen en sloten beschreven. 
Het maaien van de bermen wordt uitgevoerd op basis van ecologisch beheer, dit komt de biodiversiteit ten goede.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

Terug naar navigatie - We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

We hebben onze inwoners actief meegenomen bij (her)inrichting van het openbaar groen en speelterreinen binnen de bebouwde kommen. Op het gebied van landschapsbeheer pakken we zaken op in overleg met diverse belangenorganisaties zoals de Stichting Landschap Horst aan de Maas en Groengroep Sevenum. Het uitgangspunt is en blijft de (verdere) verduurzaming van de openbare ruimte. Daarnaast hebben we in 2021 in onze keuzes rekening gehouden met het verhogen van de biodiversiteit en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Terug naar navigatie - Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

2.5 Openbaar vervoer

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De coronapandemie heeft ook in 2021 impact gehad op het openbaar vervoer in Horst aan de Maas. In 2020 zijn enkele verbindingen afgeschaald vanwege de pandemie, in 2021 is niet verder afgeschaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Twee deelauto-concepten zouden in 2021 van start gaan, de gemeentelijke deelauto (Mobie) en het project Deel de Zon. Beide projecten zijn door verschillende oorzaken herhaaldelijk uitgesteld en zijn in 2021 niet in gebruik genomen. In Q4 is daarom een stap gezet om deze projecten te versnellen en waar nodig aan te passen.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Terug naar navigatie - We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Wat heeft het gekost in 2021
Lasten
2.1 Bouwen en wonen -1.405 -2.941 -2.459
2.2 Bouwgrondexploitaties -3.148 -3.342 -3.697
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verlichting -5.227 -5.640 -5.733
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap -3.200 -5.510 -3.671
2.5 Openbaar vervoer -354 -325 -325
Totaal Lasten -13.334 -17.758 -15.885
Baten
2.1 Bouwen en wonen 1.629 2.851 3.305
2.2 Bouwgrondexploitaties 3.390 3.390 4.842
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verlichting 353 811 1.027
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap 122 122 367
2.5 Openbaar vervoer 353 349 349
Totaal Baten 5.847 7.523 9.890
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.487 -10.235 -5.995
Onttrekkingen
P2 Aanwending van de reserves 332 3.932 2.779
Stortingen
P2 Storting in de reserves -724 -1.172 -3.415
Mutaties reserves -392 2.760 -636

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2021 begroting na wijziging versus 2021 realisatie (incl. reservemutaties)

 

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil

Onderverdeling beleidsvelden

 

 

 

2.1 Bouwen en wonen

610

1.395

785

2.2 Bouwgrondexploitaties

10

-39

-49

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

-4.950 -4.927 23

2.4 Openbaar groen, bossen en landschappen

-3.166

-3.084

82

2.5 Openbaar vervoer

24 24 0

Resultaat

-7.472 -6.631 841

een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan €50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

2.1 Bouwen en Wonen € 785.000 voordeel

Bouw- en woningtoezicht € 43.000 nadeel
Vanwege personele problematiek en meer aanvragen is er in 2021 meer gebruik gemaakt van externe advieskosten voor bouw- en woningtoezicht.

Invoering omgevingswet € 198.000 voordeel
De werkzaamheden voor de invoering omgevingswet zijn in volle gang. Deze zijn nog niet afgerond en lopen door in 2022. Daarom wordt verzocht het resterende budget over te hevelen naar 2022.

Leges omgevingsvergunningen € 612.000 voordeel
De verklaring is enerzijds dat de legesopbrengsten omgevingsvergunningen meer toegenomen zijn dan verwacht door een fors hoger bouwvolume en anderzijds omdat leges die bestemd waren voor de uitvoering van het verbeterplan ruimte niet geheel waren besteed. De leges voor het verbeterplan ruimte die nog niet geheel waren besteed zullen via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden voorgelegd voor een bedrag van € 229.000. 

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap € 82.000 voordeel
Stelpost collegeprogramma beheer openbare Ruimte en landschapsversterking € 162.000 voordeel
Het voordeel wordt behaald door het feit dat op de (stel)post CP beheer openbare ruimte en landschapsversterking de uitgaven van de concrete projecten, zoals die zijn opgenomen in het collegeprogramma 2019-2022, ofwel in uitvoering zijn ofwel zullen worden opgestart in 2022. De uitgaven zullen dan ook pas plaats vinden in 2022. Via budgetoverheveling wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2022.

Bomenbeheer € 49.000 nadeel
In 2021 hebben we aanvullende onderzoekskosten gehad door schade van de bever. Daarnaast hebben we diensten moeten inhuren om het onderhoud aan de bomen conform de zorgplicht te onderhouden. Deze aanvullende kosten zitten met name bij de inhuur van grondmannen bij de hoogwerker. Het aanvullende werk betreft veel dood hout, wat weer een direct gevolg is van de klimaatveranderingen.

Openbaar groen / plantsoenen / parken € 32.000 nadeel
De overschrijding is het gevolg van areaaluitbreidingen en de indexeringen die in de diverse onderhoudscontracten zijn opgenomen. Daarnaast zijn kosten voor de inname en storten van bladafval uit de post Openbaar Groen / plantsoenen / parken betaald. Vertraging in de oplevering van Klavers 6A, 8 en 11 (gedeeltelijk) heeft geleidt dat de bijdrage van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo niet in 2021 is ontvangen.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.