Financiële jaarrekening

Financiële samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting

Gerealiseerd resultaat 2021:

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt € 7.848.000 voordelig. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat het jaarrekeningresultaat van 2021 € 7.848.000 voordelig is. Het saldo van de begroting na wijziging bedraagt € 1.373.000 voordelig. Het verschil tussen het resultaat van de begroting en de jaarrekening bedraagt daarmee € 6.475.000.
Bij de resultaatbepaling dienen stortingen in, en onttrekkingen aan reserves, in eerste instantie buiten beschouwing te blijven. Uit de gerealiseerde baten en lasten per programma en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen volgt het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten.        
Uit het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves volgt vervolgens het resultaat.

Resultaat 2021: (+/+ = voordeel, -/- = nadeel): 

 

Primaire Begroting 2021

Begroting
 na wijziging 2021

Realisatie 2021

Totaal saldo van baten en lasten

38

-7.408

5.495

Mutaties in de reserves

133

8.781

2.352

Geraamd en gerealiseerd resultaat

171

1.373

7.848

Verloop begroting 2021:
Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 (primaire begroting 2021) naar de begroting na wijziging 2021. De begroting na wijziging is inclusief alle door de raad genomen besluiten tot bijstelling van de budgetten.

De mutaties zijn al eerder toegelicht in de afzonderlijke raadsvoorstellen en besluiten of in de 1of 2e bijstelling in de loop van 2021.

 

2021 Lasten

2021 Baten 

2021 Saldo 

Primaire begroting

 -109.542

109.587 

46 

Amendement bij de begroting 2021-2024

 466

-341 

125 

Vastgestelde begroting 2021 d.d. 10 november 2020

-109.076

109.246

171

 

Wijzigingen vóór 1e bijstelling

-2.790

3.379

589

 

Eerste bijstelling 2021

-6.638

5.619

-1.019

 

Wijzigingen vóór MJB 2022-2025

-9.549

10.759

1.210

 

Wijzigingen vóór 2e bijstelling 2021

-385

-68

-453

 

Tweede bijstelling 2021

-1.370

2.018

648

 

Actualisatie investering 'Rioleringsmaatr. 2020 A3b drukriolering'

279

-279

0

 

Besteden positief saldo eindafrekening Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

-304

531

227

 

Bestemmingsplan 'Vossenheuvel 7a, America'.

-165

165

0

 

Aanslagen reclamebelasting 2021

23

-23

0

Totaal begroting na wijziging 2021

-129.974

131.347

1.373

Een toelichting op hoofdlijnen op het verschil tussen het saldo begroting na wijziging 2021 en het gerealiseerde jaarrekeningresultaat bedraagt €  6.475.000 voordelig en is in onderstaande tabel opgenomen. De verschillen groter dan € 150.000 zijn per beleidsveld gespecificeerd. Het verschil bij "Overige beleidsvelden" is het totaal van alle overige beleidsvelden met verschillen kleiner dan € 150.000. Deze verschillen worden toegelicht in de betreffende programma's.

Bijvoorbeeld in programma 1 staat op beleidsveld 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz. een verschil van € 62.000 en deze wordt daar ook toegelicht.

Beleidsvelden

1.1

Vrijetijdseconomie

606

2.1

Bouwen en wonen

784

3.1

Afvalverwijdering

-297

3.2

Riolering, waterkering en afwatering

-313

4.1

Zorg

662

4.2

Werk en inkomen

334

4.3

Arbeidsmigranten

262

4.6

Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven

248

5.2

Sport

529

6.1

Openbare orde en veiligheid

197

6.2

Toezicht en handhaving

222

7.1

Bestuur

986

7.2

Overhead

536

8.2

Algemene dekkingsmiddelen

1.152

 

Overige beleidsvelden

567

Totaal gerealiseerd resultaat

6.475

       

1.1 Vrijetijdseconomie € 606.000 voordeel

Gebiedsontwikkeling € 150.0000 voordeel
De raad heeft op 21 december 2021 besloten tot het verdiepen en verbreden van de gebiedsverkenning in de vorm van twee integrale gebiedsontwikkelingen voor het zoekgebied Mariapeel en het zoekgebied A73/Maaslijn. Deze werkzaamheden starten in 2022. Daarom stellen we voor deze middelen over te hevelen naar 2022.

Bevordering toerisme € 396.000 voordeel
In 2021 is het budget “bevordering Toerisme” door diverse omstandigheden niet volledig benut.
Allereerst is corona van invloed geweest. Hierdoor hebben projecten vertraging opgelopen en zijn een aantal geplande activiteiten niet door kunnen gaan. Ook was de animo van de sector om te komen met nieuwe projecten ook minder.
Ten tweede zien we een transitie op het gebied van de toeristische marketing. De nieuwe campagne voor de provincie Limburg is door Provinciale Staten tegengehouden. Daardoor zijn er slechts beperkte kosten gemaakt voor marketing. Ten derde is er veel werk gaan zitten in de voorbereiding van projecten voor de investeringsagenda. Deze projecten kwamen in 2021 niet tot uitvoer maar staan wel gepland in 2022. Tot slot zijn door personele wisselingen een aantal projecten stil blijven liggen. In 2021 is daardoor vooral veel voorbereidend werk gedaan. Onder andere het opzetten van de adviesraad en de toeristische netwerkdag die helaas niet door kon gaan vanwege corona.
We zien dat veel zaken die in 2021 in voorbereiding waren, in 2022 opgepakt gaan worden. Daarom stellen we voor om het budget over te hevelen. Dan kunnen we in 2022, wanneer coronamaatregelen niet meer gelden inzetten op het herstel van de toeristische sector.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

2.1 Bouwen en Wonen € 785.000 voordeel
Bouw- en woningtoezicht € 43.000 nadeel
Vanwege personele problematiek en meer aanvragen is er in 2021 meer gebruik gemaakt van externe advieskosten voor bouw- en woningtoezicht.

Invoering omgevingswet € 198.000 voordeel
De werkzaamheden voor de invoering omgevingswet zijn in volle gang. Deze zijn nog niet afgerond en lopen door in 2022. Daarom wordt verzocht het resterende budget over te hevelen naar 2022.

Leges omgevingsvergunningen € 612.000 voordeel
De verklaring is enerzijds dat de legesopbrengsten omgevingsvergunningen meer toegenomen zijn dan verwacht door een fors hoger bouwvolume en anderzijds omdat leges die bestemd waren voor de uitvoering van het ontwikkelplan ruimte niet geheel waren besteed. De leges voor het ontwikkelplan ruimte die nog niet geheel waren besteed zullen via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden voorgelegd voor een bedrag van € 229.000.                                                                                                                                   

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

3.1 BTW opbrengst uit afvalbeheer € 297.000 nadeel
De kosten van afval in combinatie met de baten afvalstoffenheffing zijn binnen de exploitatie per saldo budgettair neutraal, een zogenaamd gesloten systeem. De btw mag worden doorberekend in de (kostendekkende) tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit is toegestaan omdat gemeenten voor de (compensabele) btw gekort worden via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Begrotingstechnisch is de btw een opbrengst die uit de voorziening onttrokken wordt en als opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie. Door lagere werkelijke uitgaven aan tractie afval in 2021 wordt er geen € 1.000.993 aan btw onttrokken uit de voorziening maar € 704.109.

3.2 BTW op Riolering, waterkering en afwatering € 313.000 nadeel
De kosten van riolering in combinatie met de baten rioolheffing zijn binnen de exploitatie per saldo budgettair neutraal, een zogenaamd gesloten systeem. De btw mag worden doorberekend in de (kostendekkende) tarieven van de rioolheffing. Dit is toegestaan omdat gemeenten voor de (compensabele) btw gekort worden via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Begrotingstechnisch is de btw een opbrengst die uit de voorziening onttrokken wordt en als opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie. Door het achterblijven van de werkelijke uitgaven en investeringen in 2021 wordt er geen € 905.447 aan btw onttrokken uit de voorziening maar (slechts) € 592.333.

4.1 Zorg € 662.000 voordeel
Wmo en eigen bijdragen € 323.000 voordeel
Bij Wmo zagen we een verdere stijging van het aantal inwoners met ondersteuning. Deze stijging als gevolg van onder meer vergrijzing en langer thuis wonen doet zich voor sinds 2017 en verloopt sneller na de invoering van het abonnementstarief Wmo (2019). De stijging in 2021 ten opzichte van 2020 is wel beperkter dan in voorgaande jaren (een toename met 47 naar 1686). Die deed zich vooral voor bij Hulp bij het Huishouden (HBH) en bij begeleiding individueel. Behalve een stijging in aantallen zien we ook een stijging in uitgaven: ten opzichte van de realisatie in 2020 zijn de totale uitgaven Wmo met € 300.000 toegenomen tot ca. € 9,4 mln. De helft ca. € 150.000 betreft de prijsindexering per 1 januari 2021 van ± 2%. Voor de pgb's Wmo is sprake van een voordeel ten opzichte van 2021 van € 160.000. Voor de overige zorgkosten is een vergelijk met 2020 op soort geleverde zorg niet te maken omdat in 2020 sprake was van de coronasteunmaatregel omzetcompensatie voor zorgaanbieders. Daarbij werden ze gecompenseerd voor de totale omzet en werd dit niet gesplitst naar soort zorg.

Ten opzichte van de tweede bijstelling 2021 is er sprake van een voordeel. Dit komt voornamelijk door:

  • lagere kosten voor hulp bij het huishouden (HBH voordeel € 154.000)
  • een voordeel voor begeleiding individueel (€ 138.000)
  • een voordeel voor begeleiding groep (€ 56.000)
  • een nadeel voor de eigen bijdrage Wmo (€ 39.000).

Het verloop van het aantal cliënten in de tijd voor HBH liet in 2021 een stijging zien van mei tot september waarna deze weer afvlakt. Deze stijging hebben we bij de 2e bijstelling 2021 vertaald naar een hoger budget. Vanwege wachtlijsten bij zorgaanbieders heeft de stijging echter niet geleid tot hogere uitgaven. Hierdoor ontstaat er een voordeel voor HBH in 2021 van € 154.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting en een nadeel in de eigen bijdragen. We doen er alles aan om inwoners zo snel mogelijk de juiste hulp te bieden en beoordelen waar het urgent is.

Voor begeleiding individueel is sprake van lagere zorgkosten namelijk € 81.000 en een ontvangen bijdrage nadeelcompensatie transformatie beschermd wonen van € 57.000 van de gemeente Venlo. Waardoor een voordeel ontstaat van € 138.000. Vanuit de stijging van het aantal cliënten was de verwachting dat de zorgkosten hoger zouden uitvallen.

Voor begeleiding groep zien we ook in 2021 nog de na-ijleffecten van corona. Namelijk minder deelnemers als gevolg van de coronamaatregelen. Dit ondanks dat de dagbesteding-locaties open waren. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 56.000.

Inzet coronamiddelen voor jeugd, kwetsbare en eenzame inwoners € 224.000 voordeel
Van het rijk hebben we bij de 4e tranche steunmaatregelen diverse bedragen ontvangen voor jeugd en kwetsbare groepen. In de 2e bijstelling van de begroting 2021 is besloten om deze middelen hiervoor ook te oormerken. Een integrale aanpak van de gevolgen van corona voor onze jeugd, kwetsbare en eenzame inwoners. Hiervan resteert ultimo 2021 nog een bedrag van € 224.000. Verzoek is om deze voor dit doel te blijven inzetten ook in 2022 en eventueel ook nog in 2023 om zo de maatregelen goed te kunnen uitvoeren en voor te zetten.

Project sturing en inkoop € 86.000 nadeel
Het project sturing en inkoop is een regionaal project gericht op een gezamenlijke inkoop van maatwerkvoorzieningen voor zorg. In de oorspronkelijke projectbegroting was geen rekening gehouden met potentiële juridische kosten indien aanbieders procederen tegen de uitkomst van de aanbesteding. Ook het opstellen van een gezamenlijke aanbestedingsdocument door 7 gemeente heeft meer inzet en energie gekost dan vooraf begroot. 

Jeugdzorg maatwerkvoorzieningen en pgb's € 65.000 voordeel
Bij jeugdhulp zien we in 2021 een stijging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp ten opzichte van 2020 (een toename met 98 naar 1.090). Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2020 als gevolg van de coronacrisis lager lag dan in 2019 (een afname met 55 naar 992). De toename in 2021 zagen we vooral bij GGZ-jeugd, behandeling zonder GGZ en begeleiding jeugd.

De totale uitgaven aan maatwerkvoorzieningen en pgb's jeugdhulp lagen in 2021 ca. € 45.000 hoger dan in 2020. Een toename naar € 8,3 mln. Ten opzichte van de tweede bijstelling 2021 is er sprake van een voordeel. Dit voordeel wordt per saldo vooral veroorzaakt door 2 posten:

  • verblijf met behandeling € 152.000 voordeel
  • wonen € 77.000 nadeel.

Het voordeel voor verblijf met behandeling wordt veroorzaakt door een daling van het aantal cliënten ten opzichte van onze verwachting bij de 2e bijstelling 2021.

Bij wonen zien we een toename van het aantal cliënten pleegzorg, gezinshuizen en beschermd wonen in de 2e helft van 2021 waardoor een nadeel ontstaat. 

Jeugdwet vervoer € 45.000 voordeel
Door corona zijn er een aantal vervoersvoorziening vanuit de Jeugdwet niet meer nodig geweest. Ook een dure vervoersvoorziening naar de Mutsaersstichting in Weert kwam te vervallen omdat er plaats was in Venlo.

Wet verplichte GGZ € 33.000 voordeel
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. Voor 2021 hebben we dit niet hoeven inzetten en resteert er € 33.000 budget.

Jeugdzorg bovenlokaal € 27.000 voordeel
In 2021 lagen de uitgaven voor de regionale jeugdvoorziening jeugdzorgplus lager dan het in de begroting gereserveerde bedrag. We hebben dit niet in een bijstelling van de begroting meegenomen omdat we binnen het totaal van de regionale jeugdvoorzieningen ook overschrijding op bepaalde posten zagen. Door het budget voor jeugdzorgplus niet naar beneden bij te stellen, is er voor het totaal van de regionale jeugdvoorzieningen geen sprake van een overschrijding, maar van een klein voordeel.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

4.2 Werk en inkomen € 333.000 voordeel
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) € 325.000 voordeel
Vanuit het rijk is in 2021 € 386.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering en verstrekking in het kader  van de coronasteunmaatregel TONK. De kosten en verstrekkingen bedroegen € 35.000 en er is € 25.000 ingezet voor het aanjaagfonds winkelcentra. Zodoende resteert er ultimo 2021 nog € 325.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022 zodat we ook in 2022 de uitvoering van ondersteuning inwoners met financieel kwetsbare posities kunnen voortzetten.

WWB-IOAW-IOAZ en loonkostensubsidies € 186.000 nadeel
€ 55.000 van dit nadeel wordt veroorzaakt doordat we meer mensen middels loonkostensubsidie hebben begeleid naar een reguliere baan. Overigens vindt met ingang van 2022 compensatie van de loonkostensubsidies naar realisatie van jaar t-1 plaats in de BUIG.

Van oudsher kennen we een relatief grote groep deeltijders in de uitkering. Het resterende nadeel van € 131.000 wordt niet veroorzaakt door een stijging in het aantal uitkeringen ten opzichte van de 2e bijstelling 2021, maar door een hogere uitkering. We zien namelijk dat de deeltijders in 2021 in sommige sectoren zelf minder inkomen hebben kunnen genereren en daardoor recht hadden op een hogere uitkering.

Re-integratie € 174.000 voordeel
Re-integratie betreft financiering van zowel maatwerktrajecten (bijv. jobcoach) als ook grote projecten. De bandbreedte van bekostiging varieert van € 5.000 voor begeleiding tot € 100.000 voor het activeringscentrum. Het voordeel in 2021 is een optelsom van activiteiten die door corona niet door zijn gegaan. Voorgesteld wordt om € 168.000 over te hevelen naar 2022 zodat we ook in 2022 de uitvoering van ondersteuning inwoners met financieel kwetsbare posities kunnen voortzetten

NLW € 99.000 nadeel
Dit nadeel wordt veroorzaakt door het doorbetalen van de extra rijksbijdrage Wsw van € 102.000. Deze is aanvullend beschikbaar gesteld in de december-circulaire 2021 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De december-circulaire komt te laat om hierop onze begroting nog bij te stellen. Tegenover dit nadeel staat dus ook een voordeel in programma 8 financiën - algemene dekkingsmiddelen. Uiteindelijk hebben deze ontvangst en doorbetaling geen gevolgen voor het resultaat van onze jaarrekening.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) € 67.000 voordeel
Na beëindiging van de Tozo-regeling per 1 oktober 2021 heeft er in het laatste kwartaal van 2021, in tegenstelling tot onze verwachting, geen instroom plaatsgevonden in de Bbz.

Minimabeleid € 62.000 voordeel
Dit voordeel is ontstaan door hogere baten in 2021 door aflossing/terugvordering van bijzondere (leen-)bijstand.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) € 53.000 voordeel
Dit voordeel betreft het restant van de vergoeding voor uitvoeringskosten Tozo in 2021. De vergoeding bedroeg in totaal € 85.200. Voorgesteld wordt om het restant van € 53.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van ondersteuning inwoners met financieel kwetsbare posities.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

4.3 Arbeidsmigranten € 262.000 voordeel

Arbeidsmigranten/sociale integratie internationale werknemers € 262.000 voordeel
De pilotprojecten rondom de sociale integratie van arbeidsmigranten zijn in 2021 gestart. Bij veel projecten is er de samenwerking gezocht met werkgevers en uitzenders. Het vormgeven van de pilotprojecten duurt daarom langer en beginnen kleinschalig (om daarna te kunnen opschalen). Ook corona heeft daar een rol in gespeeld (lesprogramma’s etc). Daarom zijn de geraamde kosten (nog) niet gemaakt. De programmatische aanpak rondom arbeidsmigranten wordt ook in 2022 (en 2023 en 2024) doorgezet en er blijft budget nodig om uitvoering te geven aan de ambities die de gemeente heeft.

4.6 Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven € 248.000 voordeel
Huisvesting statushouders € 155.000 voordeel
In 2021 zijn we gestart met de uitwerking van de huisvesting van de statushouders om aan de taakstelling die het Rijk ons oplegt te voldoen. Een aantal kosten is gemaakt, maar de opgave is er nog steeds en we zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat we de taakstelling halen. Daarom wordt verzocht het resterende budget over te hevelen naar 2022.

Exploitatie gemeenschapshuizen e.d. € 109.000 nadeel
Dit nadeel wordt veroorzaakt door lagere huuropbrengsten (€ 50.000). Concreet betreft dit kwijtschelding van huuropbrengsten accommodaties tijdens de 1e lockdown in maart tot en met juni 2020. Deze is geëffectueerd in 2021. Vaste huren zijn (deels) kwijtgescholden. Daarnaast is de incidentele verhuur achtergebleven, en constateerden we dat huurders terughoudend waren in het opstarten van hun activiteiten.

Daarnaast is er sprake van € 34.000 hogere energielasten. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning € 61.000 voordeel
In 2021 zijn de exploitatiesubsidies inwoners-initiatieven ondersteuning en zorg 2020 vastgesteld. Dit heeft geleid tot een terugbetaling van ca. € 20.000. De bijdrage (regiodeal) voor de integrale wijkaanpak vitale gemeenten van de regiodeal van € 25.000 hoefde uiteindelijk toch niet overgemaakt te worden in 2021. We zien nog steeds een toenemende groei in inwoners-initiatieven, maar tijdens corona hebben veel initiatieven en ontwikkelingen op een lager pitje gestaan. Dus minder groei en daardoor minder uitgaven.

Jeugd en preventie € 42.000 voordeel
Vanwege de coronacrisis zijn er veel extra gelden gekomen vanuit het Rijk ter ondersteuning van de jeugd. Zo hebben we coronasteunmiddelen en Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-middelen ontvangen. Deze middelen zijn ingezet om nieuwe (preventieve) initiatieven op gebied van jeugd op te zetten of al bestaande inzet te versterken. Hierdoor hebben we bijna geen gebruik gemaakt van het reguliere budget ‘Jeugd en preventie’.

Prioriteitsgelden dorps- en wijkraden € 35.000 voordeel
Dorps- en wijkraden ontvangen jaarlijks een vast bedrag aan prioriteitsgelden. Ze mogen volgens de huidige subsidiekaders de prioriteitsgelden tot een maximum van € 25.000 opsparen. Het voordeel in 2021 is te verklaren doordat een aantal dorpsraden aan het maximum toegestane spaarbedrag zitten. Volgens de regels van het toetsingskaders hebben ze daardoor voor 2021 minder subsidie ontvangen.

Ondersteuning mantelzorg € 32.000 nadeel
Een vorm van ondersteuning die wij bieden aan mantelzorgers is de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief hulp bij het huishouden te krijgen. De mantelzorger betaalt zelf € 10 per uur, wij betalen het restbedrag. Mede door de betere samenwerking, maar vooral door de wachtlijsten bij de gebiedsteams en de grotere ondersteuningsbehoefte door corona, is het gebruik van deze regeling in 2021 fors gestegen. Met als resultaat een flinke overschrijding van het budget met bijna 50%. Het budget is in 2022 daarom opgehoogd. Ook gaan we deze regeling evalueren en optimaliseren.

Stimuleringssubsidie welzijn € 28.000 voordeel
Dit voordeel komt omdat de Burger Advies Raad in 2021 een lagere subsidie heeft ontvangen na een incidentele verhoging in 2019 en 2020.

Projectsubsidie actieve burgers/verenigingen € 21.000 voordeel
In 2021 waren er minder aanvragen dan verwacht. Onze aanname is dat dit komt door de beperkingen voor het organiseren en uitvoeren van initiatieven als gevolg van corona.

Zorgnetwerken € 15.000 voordeel
Dit budget is bedoeld om kinderen die een voorziening nodig hebben die feitelijk buiten onderwijs en buiten zorg valt, toch te kunnen ondersteunen zodat voorkomen wordt dat ze uitvallen en voortijdig schoolverlaten. Denk bijvoorbeeld aan een extra reiskostenvergoeding. Door corona hebben we dit budget minder kunnen inzetten.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

5.2 Sport € 530.000 voordeel
Exploitatie zwembad de Berkel € 200.000 voordeel
We hebben in 2021 een SPUK-uitkering van ca. € 156.000 van het Rijk ontvangen voor compensatie van gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen.

Onderhoud groene sportvelden / terreinen € 136.000 voordeel
Er zijn in 2021 minder kosten gemaakt dan voorzien. De nieuwe aanbesteding voor het onderhoud van de grassportvelden voor 2021 e.v. is gunstiger uitgevallen dan verwacht. Daarnaast zijn enkele werkzaamheden minder vaak uitgevoerd dan voorzien omdat de velden in 2021 niet optimaal zijn gebruik door sluiting van de sportparken door Corona.

Regeling specifieke uitkering sport SPUK (BTW) € 108.000 voordeel
De rijksbijdrage via de SPUK sport regeling is in werkelijkheid voor 2020 bijna € 108.000 hoger uitgevallen dan begroot. De landelijke aanvragen voor deze regeling waren groter dan het totale beschikbare budget, waardoor de begrote bijdrage was vastgesteld op 79%. In werkelijkheid waren er in 2020 minder claims waardoor de bijdrage 100% bedraagt. Dit bedrag is in 2021 uitbetaald.

Exploitatie sporthallen € 47.000 voordeel
In 2021 hebben we door tijdelijke sluiting als gevolg van corona lagere energielasten gehad en ook minder materialen hoeven aanschaffen.

 Breedtesport € 38.000 voordeel
In 2021 hebben we in het kader van de Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 extra middelen ontvangen. Deze hebben we mede door de beperkingen als gevolg van corona echter niet volledig in 2021 kunnen benutten. Binnen de mogelijkheden van de regeling zijn we voornemens om deze alsnog in 2022 in te zetten. De regeling voorziet er nl. in dat de rijksgelden ook in het volgend jaar kunnen worden besteed. De regeling loopt tot 1 januari 2023.

6.1 Openbare orde en veiligheid € 197.000 voordeel
Coronacrisis € 218.000 voordeel
In deze jaarrekening is een afzonderlijke paragraaf opgenomen die dieper ingaat op de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Horst aan de Maas. Het voorstel bij de jaarrekening 2021 is om dit voordeel beschikbaar te houden voor corona gerelateerde kosten waar we ook in 2022 mee te maken krijgen en middels een budgetoverheveling over te hevelen naar volgend jaar.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

6.2 Toezicht en handhaving € 222.000 voordeel
Handhaving € 112.000 voordeel
De komende jaren staan in het teken van de afbouw van de Gemeenschappelijke Regeling van de Districtelijke Bundeling van de Handhavingscapaciteit. Het voordeel dat voor een deel bestaat uit personele kosten zal via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden voorgelegd.          

Regionale aanpak ondermijning € 75.000 voordeel
Dit budget bestaat voor het grootste deel uit loonkosten voor de regionale kwartiermaker. Deze is medio augustus 2020 gestart, waardoor er in 2020 minder kosten zijn gemaakt. Het positieve resultaat van 2020 is overgeheveld naar 2021 en wordt nu wederom overgeheveld naar 2022 om de werkzaamheden tot halverwege 2022 te kunnen uitvoeren. 

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

7.1 Bestuur € 986.000 voordeel
Pensioenvoorziening (voormalig) bestuur) € 822.000 voordeel
De gemeente Horst aan de Maas is verantwoordelijk voor de pensioenen van (voormalig) wethouders. Hiertoe hebben we een voorziening opgebouwd die jaarlijks wordt getoetst op toereikendheid. De opbouw vindt plaats door inleg van pensioenpremie en wettelijke rekenrente. Voor het jaar 2022 stijgt de rekenrente met 0,446%. Deze rentestijging zorgt voor het positieve resultaat.

Verzekeringspolissen pensioenen, Wachtgeld- en pensioenuitkeringen € 191.000 voordeel
In 2021 hebben we een lager bedrag aan pensioenen uitgekeerd dan voorzien. Dit komt door een overlijdenssituatie. Daarnaast hebben we aan een voormalig wethouder een lagere wachtgelduitkering betaald dan vooraf begroot en heeft er vrijval van een verzekeringspolis plaatsgevonden. Dit alles heeft geleid tot het positieve resultaat.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

7.2 Overhead € 536.000 voordeel
Personeelsbudget € 137.000 voordeel
We hebben het hele jaar 2021 op de 0 -lijn gekoerst. Op het einde van het  jaar zijn er bijdrages ontvangen m.b.t. werkzaamheden TONK//TOZO en het Zorg-en Veiligheidshuis. Dit was ongeveer € 130.000 en hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

Archiefbeheer/DIV € 108.000 voordeel
Het bij de begroting 2021 incidenteel beschikbare gestelde budget in verband met overbrenging van het archief, is nog niet besteed. Voor deze specialistische taak zijn in 2021 helaas geen geschikte mensen gevonden om dit uit te voeren. Wel in 2022.

Werkplekkosten € 63.000 voordeel
De organisatie groeit vanwege de toenemende taken en het ambitieniveau. Inherent hieraan is dat de ondersteuning en facilitering vanuit het cluster Bedrijfsvoering ook groeit. Hier is in de realisatie van 2021 op de post overhead een dekking voor verantwoord. In de begroting was met deze dekking geen rekening gehouden.

Automatiseringsbudget nieuwe omgevingswet € 77.000 voordeel
Het automatiseringsbudget voor de nieuwe omgevingswet (Squit) is in de tijd vooruit geschoven. Dit heeft in 2021 geleid tot +/- € 77.000 aan lagere kosten.

Overige verschillen € 150.000 voordeel
Het overige verschil van ongeveer € 150.000 wordt door diverse kleinere afwijkingen op verschillende overheadposten veroorzaakt. Denk hierbij aan catering, opleidingen, woon-werkverkeer en representatie college.

8.2 Algemene dekkingsmiddelen € 1.152.000 voordeel
Algemene uitkering gemeentefonds € 1.125.000 voordeel
Het grootste deel van dit voordeel is al gecommuniceerd met de RIB decembercirculaire: namelijk € 842.000. Daarnaast zijn er verrekeningen uit voorgaande jaren, 2018, 2019 en 2020, die aan het einde van het boekjaar waarin ze zich voordoen verantwoord worden. Dit betreft een voordeel van circa € 70.000. Tenslotte zijn er positieve ontwikkelingen in de hoeveelheden / maatstaven die resulteren in een voordeel van € 150.000. Met name de ontwikkeling van maatstaven in het sociaal domein zijn moeilijk in te schatten.

Overige rente baten € 129.000 voordeel
Door de lage negatieve rente op kortlopende geldleningen zijn de rentebaten hoger dan geprognosticeerd wat resulteert in dit voordeel.

Uitvoering wet-WOZ woningen € 45.000 nadeel
In 2021 is er een record aantal WOZ-bezwaarschriften ontvangen van de zogenaamde no cure, no pay-bureaus. In 2021 heeft er daarom meer inhuur plaatsgevonden voor de afwikkeling van de bezwaarschriften.

Baten OZB € 88.000 nadeel
De OZB-baten zijn slechts marginaal (0,7%) lager dan begroot.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

Voorstellen voor resultaatbestemming
In totaliteit wordt € 9.582.000 aan budgetoverhevelingen voorgelegd aan de raad. Voor een bedrag van € 5.440.000 worden deze gedekt uit overgehevelde claims die hiertoe in het verleden, op grond van een raadsbesluit, zijn geraamd. Dit resulteert in een netto-overheveling ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 van € 4.142.000.

Onderstaand een overzicht van de voorstellen voor budgetoverheveling ten laste van 2021, groter dan €  25.000.

 

Lasten

Baten

Saldo

Bruto budgetoverheveling

-9.532

-50

-9.582

Af:     Beschikbare dekkingsmiddelen

 

5.440

5.440

Netto over te hevelen budgetten ten laste van 2021

 

 

-4.142

 

 

 

 

Specificatie

Lasten

Baten

Saldo

 

BV 1.1 Bevordering toerisme

-396

 

-396

 

BV 1.1 Toeristische gebiedsontwikkeling

-156

 

-156

 

BV 1.3 Sanering varkenshouderij

-47

 

-47

 

BV 1.5 CVI Haven Raaieinde BV

-95

 

-95

 

BV 2.1 Invoering omgevingswet

-198

 

-198

 

BV 2.1 Masterplan Wonen

-58

 

-58

 

BV 2.1 Uitvoering Verbeterplan Ruimte

-229

 

-229

 

BV 2.3 Diverse projecten verkeersmaatregelen

-46

 

-46

 

BV 2.3 Gebiedsontwikkelingen Ooijen - Wanssum

-187

 

-187

 

BV 2.3 Investeringsagenda Regio Noord-Limburg

-39

 

-39

 

BV 2.3 Uitgesteld onderhoud bruggen, viaducten en kades 2021

-75

 

-75

 

BV 2.4 Stelpost Coalitie Programma 2019-2022 Beh.openb.ruimte/landsch.verst.

-162

 

-162

 

BV 3.3 Kosten voor meetpunt van fijnstof

-80

 

-80

 

BV 4.1 Inzet coronamiddelen voor jeugd, kwetsbare en eenzame inwoners

-224

 

-224

 

BV 4.2 Ondersteuning inwoners met financiële kwetsbaarheid

-546

 

-546

 

BV 4.3 / 4.4 Sociale integratie internationale werknemers en statushouders

-88

 

-88

 

BV 4.3 Sociale integratie internationale werknemers (Hessing)

-157

 

-157

 

BV 4.6 / 8.1  Verbeterplan WIZ

-201

 

-201

 

BV 4.6 Statushouders

-156

 

-156

 

BV 6.1 Coronacrisis

-219

 

-219

 

BV 6.1 Coronacrisis decembercirculaire

-180

 

-180

 

BV 6.2 Handhaving

-68

 

-68

 

BV 7.2 Inhuur personeel

-137

 

-137

 

BV 7.2 Overbrenging Archief

-105

 

-105

 

BV 7.2 Squit 2020

-77

 

-77

 

BV 7.2 Werkplekkosten

-63

 

-63

 

Diverse overhevelingen ≤ € 25.000

-152

 

-152

 

 

 

 

-4.142