Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Hier ziet u de digitale jaarrekening van 2021!
De informatie die u hier ziet geeft u een indruk van wat er in 2021 allemaal is gerealiseerd van de voornemens die in de begroting 2021 en de bijstellingen in de loop van 2021 zijn opgenomen. De jaarrekening is het sluitstuk van de jaarlijkse planning- en controlcyclus over 2021. Daarnaast dient deze ook als uitgangspunt voor het opstellen van de kaderbrief 2023 en de eerste bijstelling van de begroting 2022.

Wanneer u helemaal bovenin rechts op “bijlagen” klikt, kunt u de jaarrekening als pdf-document downloaden en eventueel uitprinten.

U ziet op de home pagina verschillende tegels:

  • Kijk op de jaarrekening!
  • Leeswijzer
  • Diverse programma’s

Rechtsboven in de menubalk staan de menu's: 

  • Paragrafen
  • Diversen

Kijk op de jaarrekening!
Hier vindt u:

  • een infographic van de rekening in één oogopslag
  • per programma de meest belangrijke of bijzondere onderwerpen uit het jaar 2021

Programma’s
Bij de programma’s vindt u de verantwoording over het gevoerde beleid in 2021. Verder wordt in afzonderlijke paragrafen meer uitgebreid verantwoording afgelegd over relevante beleids- en beheersmatige aspecten.

Aan het slot van elk programma is een financieel overzicht opgenomen, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.

Verantwoording gevoerde beleid
De programma’s zijn opgebouwd met uit meerdere beleidsvelden. Per beleidsveld zie je het volgende:

1. Toelichting, een korte terugblik op het afgelopen jaar.
2. Doelstellingen ("Wat hebben bereikt?")
3. Maatregelen (“Hoe hebben we dat gedaan?”)

Als u aan de linkerzijde op een beleidsveld klikt, krijgt u de terugblik en de doelstellingen hiervan te zien. 
Wanneer u op een doelstelling klikt, ziet u (indien aanwezig) een tabel met de bijhorende kritieke prestatie-indicator(en) (KPI).  Daarna ziet u een vakje met een kleurtje en tot slot de bijhorende maatregelen.

Wanneer u op de maatregelen klikt ziet u 3 verschillende indicatoren, voor Kwaliteit, Tijd en Geld.

Paragrafen
De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de rekening op een aantal belangrijke onderdelen. Deze kunnen beleidsmatig van aard zijn (weerstandsvermogen), maar ook beheersmatig (onderhoud kapitaalgoederen). De paragrafen A t/m G zijn voorgeschreven. Hieraan zijn enkele paragrafen toegevoegd:

Paragraaf H:  Ombuigingen
Paragraaf I:    Informatiebeveiliging en Privacy
Paragraaf J:   Corona effecten

Diversen
Hier vindt u onder andere de “financiële jaarrekening” met de "financiële samenvatting".

In de jaarrekening vindt u een totaaloverzicht van de financiële gegevens die horen bij het gerealiseerde beleid. Hierin wordt het onderwerp begrotingsrechtmatigheid toegelicht. Ook vindt u hierin de balans per 31 december 2021 met de bijbehorende toelichtingen. In de toelichting op de balans wordt ook de vermogenspositie van de gemeente geschetst.

Daarnaast zijn er in dit onderdeel diverse aanvullende gegevens op detailniveau opgenomen. 

Getallen worden in het hele boekwerk weergegeven op duizendtallen tenzij anders aangegeven. Positieve bedragen zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen zijn lasten of een nadeel.