Uitgaven

16,84%
€ -20.467
x € 1.000
16,84% Complete

Inkomsten

3,72%
€ 4.816
x € 1.000
3,72% Complete

Saldo

199,43%
€ -15.651
x € 1.000

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Uitgaven

16,84%
€ -20.467
x € 1.000
16,84% Complete

Inkomsten

3,72%
€ 4.816
x € 1.000
3,72% Complete

Saldo

199,43%
€ -15.651
x € 1.000

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Terug naar navigatie - 7. Bestuur, organisatie en samenwerking

WAT IS ONZE UITDAGING?

Eind 2020 ziet de strategische visie voor Horst aan de Maas het levenslicht. Deze langetermijnvisie visie wordt gevormd door input van onze inwoners, ondernemers en stakeholders. Het is een koers of kader die richting gaat geven aan besluiten. Samen met inwoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen en andere samenwerkingspartners realiseren we in 2021 concrete plannen of projecten die bijdragen aan het bereiken van de ‘stip op de horizon’ die we dan samen hebben bepaald.

De strategische visie is van ons allemaal. Samen brengen we die tot wasdom. De strategische visie vormt ook de basis voor de doorontwikkeling van de organisatievisie “Van vakmanschap naar meesterschap”. De strategische visie draagt dus direct bij aan de verdere professionalisering van de organisatie.

De organisatie staat samen met het bestuur aan de lat voor de realisatie van de bestuurlijke ambities en een efficiënte uitvoering van de reguliere (wettelijke) opgaven. Mede in het licht van de druk op het personeelsbudget, bij de jaarrekening 2019 nog actueel, werpt de vraag zich continu op of en hoe werkzaamheden/projecten kunnen worden opgepakt. Dit geldt al voor lopende taken/opgaven en zeker voor nieuwe activiteiten. Concrete verbeter- dan wel ombuigingsvoorstellen moeten leiden tot het in balans houden van budget, capaciteit en ambitie.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken en transparant handelen. Online, telefonisch, persoonlijk, op social media of schriftelijk. We bieden 24/7 online dienstverlening en onze website is klant- / taakgericht en toegankelijk.

Periodiek meten we behaalde resultaten in de verschillende domeinen o.a. door middel van dashboards. Die zijn gebaseerd op feitelijke informatie. Dit noemen we Business Intelligence en data-gedreven werken.

Onze informatievoorziening (informatiebeheer, BI/AI, Automatisering enzovoort) staat kwalitatief op een hoog niveau. We zijn in 2020 in staat gebleken van de een op de andere dag vanuit huis te werken voor een lange periode. We hebben een veilig systeem met een goede uitwijk c.q. back-up.
Deze moderne manier van werken, gedigitaliseerd en geautomatiseerd, blijft zich snel ontwikkelen. De kostenkant beweegt navenant mee.

Als gemeente Horst aan de Maas maken wij onderdeel uit van een groter geheel. Van Europa, Nederland, Limburg en onze eigen regio Noord-Limburg. Wij zijn weliswaar één radertje, maar wel een onderscheidend radertje. We voeren onze informatievoorziening zelf uit en door samenwerkingspartners te kiezen die bij ons passen. Door specifieke samenwerking op bedrijfsvoering streven we ernaar de uitvoering van taken toekomstbestendiger te maken. We verwachten dat de complexiteit van gemeentelijke taken en de kosten hiervan beter beheersbaar zijn door samen te werken. Verder zijn er gezamenlijk mogelijkheden voor een kwalitatieve verbetering van onze dienstverlening door innovatiekracht te versterken en kwetsbaarheden te verminderen. We nemen deze samenwerkingsbeslissingen dan ook aan de hand van de 3 k’s: Kosten, Kwetsbaarheid en Kwaliteit.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

7.1 Bestuur
7.2 Overhead
7.3 Samenwerking

7.1 Bestuur

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Als gemeente zijn we onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden. In 2021 hebben de colleges en de medewerkers van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray hard gewerkt aan het continueren van de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Daarmee streven we ernaar de uitvoering van taken toekomstbestendiger te maken. We verwachten dat de complexiteit van de gemeentelijke taken en de kosten hiervan beheersbaarder zijn door samen te werken. Verder zijn er gezamenlijk mogelijkheden voor een kwalitatieve verbetering van onze dienstverlening door innovatiekracht te versterken en kwetsbaarheden te verminderen.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken, begrijpelijk communiceren en veilig met de gegevens van onze inwoners omgaan. We zorgen dat onze informatie en diensten digitaal toegankelijk zijn zodat iedereen - met of zonder beperking - onze informatie kan raadplegen en diensten kan gebruiken. Onze website wordt doorlopend gewaardeerd door onze bezoekers. We nemen deel aan de landelijke campagne Direct Duidelijk om onze dienstverlening nog beter te maken.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Terug naar navigatie - Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.
O

Hoe hebben we dat gedaan?

Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Terug naar navigatie - Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

Terug naar navigatie - We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.

Terug naar navigatie - We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

7.2 Overhead

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

We voeren onze taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit en zetten niet meer middelen/capaciteit in dan noodzakelijk. Daarbij houden we onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau en/ of verbeteren we die.
Het grootste gedeelte van onze overhead bestaat uit loonkosten van het ondersteunend personeel (66%). De automatiseringsbudgetten maken ongeveer 19% van de overhead uit en het gemeentelijke vastgoed/facilitair ongeveer 10%. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

7.3 Samenwerking

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Horst aan de Maas en Venray werken samen op het gebied van Informatievoorziening, HRM, KCC/Burgerzaken en Financiën. Begin 2021 is dit bekrachtigd met een besluit van beide gemeenteraden. De samenwerking beoogd oplossingen te vinden voor vraagstukken met betrekking tot kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten en innovatie van de dienstverlening. De samenwerking evalueren we in q3/q4 van 2022. De samenwerking op automatiseringsgebied met Venray bestaat al langere tijd. Behalve een geharmoniseerde ICT-infrastructuur is in 2020/2021 de dienstverlening met betrekking tot de digitale werkplekken, (mobiele) telefonie en ICT-infrastructuur (nog) verder met elkaar geïntegreerd. 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 7 2017 2018 2019 2020 2021
Demografische druk (1) 54,8% 55,0% 55,4% 56,2% 56,6%
Fte per 1.000 inwoners (formatie) 6,43 7,16 7,19 8,00 7,46
Fte per 1.000 inwoners (bezetting) 6,43 6,75 6,74 7,38 6,93
Apparaatskosten per inwoner 545 613 659 711 713
Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen) 10% 14% 8%  12% 9%
Overhead % van totale lasten 11% 13% 12% 13% 14%

1) De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Wat heeft het gekost in 2021
Lasten
7.1 Bestuur -3.921 -2.817 -2.644
7.2 Overhead -15.785 -18.463 -17.473
Totaal Lasten -19.706 -21.280 -20.117
Baten
7.1 Bestuur 27 4 852
7.2 Overhead 1.577 2.244 2.894
Totaal Baten 1.604 2.248 3.746
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -18.102 -19.032 -16.371
Onttrekkingen
P7 Aanwending van de reserves 439 2.209 1.070
Stortingen
P7 Storting in de reserves -350 -350 -350
Mutaties reserves 89 1.859 720

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2021 begroting na wijziging versus 2021 realisatie (incl. reservemutaties)

 

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil

Onderverdeling beleidsvelden

 

 

 

7.1 Bestuur

-2.717 -1.731 986

7.2 Overhead

-14.456 -13.920 536

Resultaat

-17.173 -15.651 1.522

een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan €50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

7.1 Bestuur € 986.000 voordeel
Pensioenvoorziening (voormalig) bestuur) € 822.000 voordeel
De gemeente Horst aan de Maas is verantwoordelijk voor de pensioenen van (voormalig) wethouders. Hiertoe hebben we een voorziening opgebouwd die jaarlijks wordt getoetst op toereikendheid. De opbouw vindt plaats door inleg van pensioenpremie en wettelijke rekenrente. Voor het jaar 2022 stijgt de rekenrente met 0,446%. Deze rentestijging zorgt voor het positieve resultaat.

Verzekeringspolissen pensioenen, Wachtgeld- en pensioenuitkeringen € 191.000 voordeel
In 2021 hebben we een lager bedrag aan pensioenen uitgekeerd dan voorzien. Dit komt door een overlijdenssituatie. Daarnaast hebben we aan een voormalig wethouder een lagere wachtgelduitkering betaald dan vooraf begroot en heeft er vrijval van een verzekeringspolis plaatsgevonden. Dit alles heeft geleid tot het positieve resultaat.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

7.2 Overhead € 536.000 voordeel
Personeelsbudget € 137.000 voordeel
We hebben het hele jaar 2021 op de 0 -lijn gekoerst. Op het einde van het  jaar zijn er bijdrages ontvangen m.b.t. werkzaamheden TONK//TOZO en het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit was ongeveer € 130.000 en hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Het voorstel is om het voordeel in 2021 over te hevelen naar 2022.

Archiefbeheer/DIV € 108.000 voordeel
Het bij de begroting 2021 incidenteel beschikbare gestelde budget in verband met overbrenging van het archief, is nog niet besteed. Voor deze specialistische taak zijn in 2021 helaas geen geschikte mensen gevonden om dit uit te voeren. Het voorstel is om € 105.000 over te hevelen naar 2022, zodat de overbrenging van het archief alsnog uitgevoerd kan worden.

Werkplekkosten € 63.000 voordeel
De organisatie groeit vanwege de toenemende taken en het ambitieniveau. Inherent hieraan is dat de ondersteuning en facilitering vanuit het cluster Bedrijfsvoering ook groeit. Hier is in de realisatie van 2021 op de post overhead een dekking voor verantwoord. In de begroting was met deze dekking geen rekening gehouden. Het voorstel is om het restant in 2021 ad € 63.000 over te hevelen naar 2022.

Automatiseringsbudget nieuwe omgevingswet € 77.000 voordeel
Het automatiseringsbudget voor de nieuwe omgevingswet (Squit) is in de tijd vooruit geschoven. Dit heeft in 2021 geleid tot +/- € 77.000 aan lagere kosten. Het voorstel is om het restant over te hevelen naar 2022.

Overige verschillen € 150.000 voordeel
Het overige verschil van ongeveer € 150.000 wordt door diverse kleinere afwijkingen op verschillende overheadposten veroorzaakt. Denk hierbij aan catering, opleidingen, woon-werkverkeer en representatie college.