Uitgaven

5,62%
€ -6.824
x € 1.000
5,62% Complete

Inkomsten

1,36%
€ 1.764
x € 1.000
1,36% Complete

Saldo

64,48%
€ -5.060
x € 1.000

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Uitgaven

5,62%
€ -6.824
x € 1.000
5,62% Complete

Inkomsten

1,36%
€ 1.764
x € 1.000
1,36% Complete

Saldo

64,48%
€ -5.060
x € 1.000

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Met inwoners, bedrijven en instellingen realiseren wij een veilige woon- en leefomgeving. Het beleid op dit terrein bedenken we samen en voeren we samen uit. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners in de uitvoering daarvan. 
In 2021 is hard gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan. Het Bibob-beleid is herijkt en de actualisatie van de APV afgerond. Het Regionaal Interventie Team (RIT) kreeg in 2021 verder vorm en is nu onder de naam van ACT! actief voor onze gemeente en in de regio. Samen met de inzet op andere regionale veiligheidsprojecten vanuit de Regiodeal en de werving van een Bibob-coördinator is hiermee een solide basis gelegd voor de verdere aanpak van ondermijnende criminaliteit. Op het gebied van sociale veiligheid is het Zorg en Veiligheidshuis weer operationeel. Horst aan de Maas is beheergemeente. De tijdelijke functie van medewerker sociale veiligheid is structureel gemaakt. Hiermee werken we verder aan de problematiek van verwarde personen en jeugdoverlast. Daarbij is de samenwerking, zowel intern als met ketenpartners, verder verbeterd. Veel tijd en capaciteit is, net als, in 2020 ingezet voor de aanpak van de Coronapandemie.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

6.2 Toezicht & handhaving

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventie voorop staat. De betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsbesef van de burgers, bedrijven en instellingen moeten daarbij worden vergroot. Als de preventieve inzet (informatievoorziening) niet werkt en het geschonken vertrouwen wordt beschaamd, volgt daadwerkelijke handhavend optreden. Zo krijgt iedereen de aanpak die hij/zij verdient. 

Als gevolg van COVID19 was 2021 een complex jaar. Ten aanzien van de leefbaarheid is extra ingezet op de naleving van de coronamaatregelen. Anderzijds beperkte COVID19 de mogelijkheden voor actief toezicht en handhaving op de gebieden van bouw en milieu. Desondanks is ook in 2021 uitvoering gegeven aan de projecten Landschappelijke Inpassingen en Huisvesting arbeidsmigranten. 

In 2021 is ingezet op het dichter bij de organisatie en bestuur organiseren van toezicht en handhaving. In oktober heeft de raad ingestemd met het gefaseerd afbouwen van de samenwerking met Venray op het gebied van toezicht en handhaving. Tegelijkertijd heeft de raad structurele middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de capaciteit en kwaliteit op toezicht en handhaving.  

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Terug naar navigatie - We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Hoe hebben we dat gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 6 2017 2018 2019 2020 2021
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter 0% 0% 0% N.n.b N.n.b
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 30 30 50 30 N.n.b
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,6 0,6 0,9 0,8 N.n.b
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3,1 3,1 2,4 2,4 N.n.b
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 2,3 3,2 1,9 1,4 N.n.b
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 3,2 3,2 3,7 3,7 N.n.b

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Wat heeft het gekost in 2021
Lasten
6.1 Openbare orde en veiligheid -3.708 -4.461 -4.044
6.2 Toezicht en handhaving -818 -2.885 -2.780
Totaal Lasten -4.526 -7.346 -6.824
Baten
6.1 Openbare orde en veiligheid 155 189 203
6.2 Toezicht en handhaving 130 720 727
Totaal Baten 285 909 930
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.241 -6.437 -5.894
Onttrekkingen
P6 Aanwending van de reserves 0 957 834
Stortingen
P6 Storting in de reserves 0 0 0
Mutaties reserves 0 957 834

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2021 begroting na wijziging versus 2021 realisatie (incl. reservemutaties)

 

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil

Onderverdeling beleidsvelden

 

 

 

6.1 Openbare orde en veiligheid

-3.486 -3.289 197

6.2 Toezicht en handhaving

-1.993 -1.771 222

Resultaat

-5.479 -5.060 419

een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan €50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

6.1 Openbare orde en veiligheid € 197.000 voordeel
Coronacrisis € 218.000 voordeel
In deze jaarrekening is een afzonderlijke paragraaf opgenomen die dieper ingaat op de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Horst aan de Maas. Het voorstel bij de jaarrekening 2021 is om dit voordeel beschikbaar te houden voor corona gerelateerde kosten waar we ook in 2022 mee te maken krijgen en middels een budgetoverheveling over te hevelen naar volgend jaar.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

6.2 Toezicht en handhaving € 222.000 voordeel
Handhaving € 112.000 voordeel
De komende jaren staan in het teken van de afbouw van de Gemeenschappelijke Regeling van de Districtelijke Bundeling van de Handhavingscapaciteit. Het voordeel dat voor een deel bestaat uit personele kosten zal via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden voorgelegd.     

Regionale aanpak ondermijning € 75.000 voordeel

Dit budget bestaat voor het grootste deel uit loonkosten voor de regionale kwartiermaker. Deze is medio augustus 2020 gestart, waardoor er in 2020 minder kosten zijn gemaakt. Het positieve resultaat van 2020 is overgeheveld naar 2021 en er wordt voorgesteld om het restant in 2021 wederom over te hevelen naar 2022 zodat de werkzaamheden tot halverwege 2022 uitgevoerd kunnen worden. 

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.