J. Corona effecten

Inleiding
Net als in het jaar 2020 is de coronapandemie van wezenlijke invloed op onze begroting en jaarrekening.
In de 1e en 2e bijstelling van de begroting 2021 zijn de financiële effecten hiervan voor de gemeente Horst aan de Maas zo goed als dat kon in beeld gebracht. In deze afzonderlijke paragraaf in de jaarverantwoording 2021 wordt getracht een zo compleet mogelijk beeld van het afgelopen jaar te geven. Een volledig en allesomvattend beeld zal helaas niet haalbaar zijn gezien de complexiteit van de materie en de verwevenheid ervan in de hele begroting en jaarrekening. Maar ook doordat nog niet alle informatie beschikbaar is en de informatie die er wel is vaak op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. (bedragen in hele euro's)

Beschikbare middelen
Met het vaststellen van de jaarrekening 2020 zijn een budgetoverheveling (€ 879.000) en de middelen uit de decembercirculaire 2020 (€ 284.000) overgebracht naar 2021.
Samen met de in 2021 ontvangen ‘coronacompensatie’ van de Rijksoverheid (4e tranche € 455.000 / septembercirculaire € 407.000 & decembercirculaire € 299.000) is er in totaal € 2.324.000 beschikbaar.

Inzet van middelen
De beschikbare middelen zijn op veel verschillende manieren en met verschillende doelen ingezet om de nadelige gevolgen van de coronapandemie zo veel mogelijk te mitigeren. Hoog over ziet de inzet er als volgt uit:

*Uitvoering Tozo & TONK € 595.000
*Lokale culturele voorzieningen & sport (incl. kwijtschelding huur) € 517.000
*Ondersteuning jeugd, ouderen & kwetsbare groepen € 280.000
*Extra lasten (o.a. organiseren verkiezingen en handhaving & toezicht) € 231.000
*Ondersteuning ondernemers (o.a. aanjaagfonds & reclamebelasting)    € 183.000
*Minder opbrengsten toeristenbelasting (correctie verantwoorde opbrengsten)  € 119.000
  € 1.925.000

Per saldo resteert nog een budgetoverheveling naar 2022 van € 399.000, zijnde de beschikbare middelen ad € 2.324.000 minus de ingezette middelen van € 1.925.000.                                                                  

Budgetoverheveling
De middelen die we van het rijk ontvangen zijn licht geoormerkt. Dit wil zeggen dat er een doel aan de middelen gekoppeld is, echter zonder harde bestedings- of terugbetaalverplichting.
In beginsel hebben we de ontvangen middelen wel voor het specifieke doel beschikbaar gesteld. Als deze lijn wordt doorgetrokken dan kan de budgetoverheveling naar 2022 als volgt worden opgebouwd:

Besluiten B&W:

-Restantbudget centrummanagement (#samensterk)   € 9.000
-Gemeentelijk schuldenbeleid     € 46.000
-Fonds Sport-Welzijn-Cultuur & Educatie (max. € 150.000) € 37.000
  € 92.000
-Jeugd & kwetsbare groepen € 145.000
-Cultuur & sport    € 135.000
-Vrij aanwendbaar  € 27.000
  € 399.000

De onderstaande posten worden in de jaarrekening ook genoemd als budgetoverheveling. Dit zijn ontvangen middelen die één-op-één zijn overgeboekt naar de betreffende functies / programma’s. Voor het inzicht in de kosten van corona worden deze als volledig ingezet beschouwd en zijn dan ook volledig meegenomen in het overzicht ‘inzet van middelen’.

-Jeugd, kwetsbare en eenzamen inwoners € 224.000
- TONK € 325.000
-Tozo € 53.000

Minder opbrengsten
Door de verschillende maatregelen en beperkingen zijn diverse opbrengsten lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hier staan in sommige gevallen compensatieregelingen tegenover, maar zeker niet in alle situaties.

De onderstaande posten zijn al meegenomen in het overzicht ‘inzet van middelen’ eerder in deze paragraaf.

Omschrijving Bedrag
- Reclamebelasting 22.500
- Huuropbrengsten accommodaties 397.000
- TVS compensatie kwijtschelding huur -160.000
  259.500

Daarnaast zijn er gemiste opbrengsten waar we wel mee geconfronteerd zijn maar die nog niet zijn opgenomen onder ‘inzet van middelen’. Dit omdat deze lagere opbrengsten in de jaarrekening niet gecompenseerd zijn vanuit het coronanoodfonds. Dit betreft met name de onderstaande posten:

Omschrijving Bedrag
- Toeristenbelasting 574.000
- Precariorechten 8.000
- Zwembad 125.000
- Zwembad compensatie SPUK-uitkering 2021 -117.000
- Zwembad compensatie SPUK-uitkering 2020 -156.000
  434.000

Meer & minder kosten
De coronapandemie laat op verschillende manieren sporen achter in onze jaarrekening. Op sommige plekken stijgen de kosten terwijl op andere plaatsen er voordelen ontstaan door minder lasten of zelfs hogere opbrengsten dan begroot.
Lagere lasten in 2021 die in 2022 worden ingehaald is een verschuiving in de tijd en leveren uiteindelijk geen voordeel op. Al deze meer & minder kosten, in de jaarrekening 2021, levert het volgende beeld op:

Omschrijving Bedrag
- Re-integratie 174.000
- Jeugd en preventie 42.000
- Ondersteuning mantelzorg -32.000
- Projectsubsidie actieve burgers/ verenigingen 21.000
- Zorgnetwerken 15.000
- Onderhoud groene sportvelden/ terreinen 136.000
- Exploitatie sporthallen 47.000
- Wmo begeleiding groep/ dagbesteding 56.000
- Jeugdwet vervoer -45.000
- Leges reisdocumenten 28.000
- Leges burgerlijke stand 13.000
- Leerlingenvervoer 13.000
  468.000

Eigen uren
Naast de inzet van middelen zijn er ook uren ingezet in verband met extra werkzaamheden als gevolg van corona (5.535 uur) of is er sprake van leegloop (4.805 uur) omdat uren niet ingezet kunnen worden. Dit zijn productieve uren die we onder normale omstandigheden zouden inzetten voor de diverse werkzaamheden waarvoor we als gemeente aan de lat staan. Deze uren zijn we ‘kwijt’ terwijl de werkzaamheden zijn blijven liggen. Uitgaande van de gemiddeld uurtarief van € 40 per uur vertegenwoordigen deze 10.340 uur in 2021 een waarde van € 413.600.

Recapitulatie
Het effect van corona op onze begroting / jaarrekening 2021 komt uit op een totale last van ruim € 400.000 en is daarmee een stuk lager dan de € 1,4 miljoen in 2020. Waarbij wel de kanttekening moet worden gemaakt dat in 2020 een noodfonds ten laste van onze algemene reserve is gevormd van € 1 miljoen.
Per saldo zit er nauwelijks een verschil tussen de jaren 2020 en 2021.

Beschikbare middelen 2.324.000
Inzet van middelen - 1.925.000
Minder opbrengsten - 434.000
Meer & minder kosten 468.000
Eigen uren   - 413.600
  - 19.400
Ontvangen compensatie, kosten nog te maken -399.000
  -418.400